14.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 118/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/705

2018 m. gegužės 14 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 269/2014;

(2)

po to, kai Rusijos Federacija surengė Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje, Taryba mano, kad penki asmenys turėtų būti įtraukti į fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, pateikiamą Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti asmenys įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 269/2014 priede pateiktas asmenų sąrašas papildomas šiais asmenimis:

 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvai

Įtraukimo į sąrašą data

„162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Gimimo data: 1971 5 20

Gimimo vieta: Krymas

Adresas: Simferopol, 83, Lisnevka, Kievskaya str, apt 67

Krymo rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja. Eidama šias pareigas ji dalyvavo rengiant 2018 m. kovo 18 d. įvykusius Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė.

2018 5 14

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Iванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Gimimo data: 1979 8 22

Gimimo vieta: Simferopolis, Krymas

Adresas: Autonomous Republic of Crimea, Gresovskoe, 5-A Kryzhizhanovskogo str, apt 64

Krymo rinkimų komisijos sekretorė. Eidama šias pareigas ji dalyvavo rengiant 2018 m. kovo 18 d. įvykusius Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė.

2018 5 14

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV/

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрійович ПЄТУХОВ)

Gimimo data: 1970 7 17

Sevastopolio rinkimų komisijos pirmininkas. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo rengiant 2018 m. kovo 18 d. įvykusius Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė.

2018 5 14

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Gimimo data: 1968 6 7

Sevastopolio rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas. Eidamas šias pareigas jis dalyvavo rengiant 2018 m. kovo 18 d. įvykusius Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė.

2018 5 14

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Gimimo data: 1964 m. (galbūt balandžio 21 d.)

Sevastopolio rinkimų komisijos sekretorė. Eidama šias pareigas ji dalyvavo rengiant 2018 m. kovo 18 d. įvykusius Rusijos prezidento rinkimus neteisėtai aneksuotame Kryme ir Sevastopolyje ir tokiu būdu aktyviai rėmė ir įgyvendino politiką, kuria pažeidžiamas Ukrainos teritorinis vientisumas, suverenitetas ir nepriklausomybė.

2018 5 14“