16.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 121/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/686

2018 m. gegužės 4 d.

kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorpirifoso, metilchlorpirifoso ir triklopiro liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 49 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

didžiausia leidžiamoji chlorpirifoso ir metilchlorpirifoso liekanų koncentracija (toliau – DLK) nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede ir III priedo B dalyje. Triklopiro DLK nustatyta to reglamento III priedo A dalyje;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su jo 12 straipsnio 1 dalimi Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos chlorpirifoso DLK (2). Tarnyba nustatė, kad dėl vynuogėms vynui gaminti nustatytos DLK kyla rizika vartotojams. Todėl šią DLK reikėtų sumažinti. Ji rekomendavo sumažinti svarainiams, šliandroms, abrikosams, saldžiosioms vyšnioms, moliūgams, cukriniams kukurūzams, brokoliniams kopūstams, briuseliniams kopūstams, garbiniuotiesiems kopūstams, ropiniams kopūstams, salotoms ir salotiniams augalams, daržiniams špinatams, ankštinėms daržovėms, smidrams, artišokams, ankštiniams augalams, aguonų sėkloms, saulėgrąžų sėkloms, rapsų sėkloms, garstyčių sėkloms, sėjamosioms judroms, aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms, grikių grūdams, sorų grūdams, kavos pupelėms ir naminiams paukščiams (raumenims, riebalams ir kepenims) nustatytą DLK. Kitų produktų atveju ji rekomendavo padidinti arba palikti nustatytą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie migdolams, lazdyno riešutams, karijoms, graikiniams riešutams, obuoliams, kriaušėms, valgomosioms vynuogėms, burokėliams, ridikams, valgomiesiems česnakams, valgomiesiems svogūnėliams, svogūnlaiškiams/žaliesiems svogūnams ir tuščialaiškiams česnakams, pomidorams, paprikoms, baklažanams, pekininiams kopūstams, sultenėms, sėjamosioms salotoms, salotinėms trūkažolėms/endivijoms, sėjamosioms gražgarstėms, pupelėms (su ankštimis), pupelėms (be ankščių), žirniams (su ankštimis), žirniams (be ankščių), smidrams, artišokams, pupoms, žirniams, lubinams/lubinų pupelėms, aguonų sėkloms, saulėgrąžų sėkloms, rapsų sėkloms, sojoms, garstyčių sėkloms, vilnamedžių sėkloms, sėjamosioms judroms, aliejaus gamybai skirtoms alyvuogėms, grikiams ir kitoms javams prilyginamoms kultūroms, tikrosioms soroms, arbatai, prieskoniams (sėkloms, vaisių prieskoniams, šaknims ir šakniastiebiams prieskoniams), kiaulėms (raumenims ir riebalų audiniams), galvijams (raumenims ir riebalų audiniams), avims (raumenims ir riebalų audiniams), ožkoms (raumenims ir riebalų audiniams), naminiams paukščiams (raumenims ir riebalų audiniams) ir pienui (galvijų, avių ir ožkų) nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatyta dabar taikoma arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į informaciją, kuri bus gauta per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 2 dalį kartu su jo 12 straipsnio 1 dalimi Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės metilchlorpirifoso DLK (3). Grūdų atveju Tarnyba pasiūlė pakeisti liekanų apibrėžtį metilchlorpirifoso ir desmetil-metilchlorpirifoso suma. Ji rekomendavo sumažinti braškėms ir žemuogėms, serbentams (juodiesiems, raudoniesiems ir baltiesiems), kiviams, bulvėms, kukurūzams, rugiams, dvispalviams sorgams, paprastiesiems kviečiams, kiaulėms (kepenims ir inkstams), galvijams (kepenims ir inkstams), avims (kepenims ir inkstams), ožkoms (kepenims ir inkstams) ir naminiams paukščiams (raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams) nustatytą DLK. Kitų produktų atveju ji rekomendavo padidinti arba palikti nustatytą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie prieskoniams (sėkloms, vaisių prieskoniams, šaknims ir šakniastiebiams prieskoniams), miežiams, avižoms, ryžiams, kiaulėms (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), galvijams (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), avims (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), ožkoms (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), naminiams paukščiams (mėsai, riebalams, kepenims ir inkstams), pienui (galvijų, avių ir ožkų) ir paukščių kiaušiniams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatyta dabar taikoma arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į informaciją, kuri bus gauta per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo. Stebėsenos duomenys rodo, kad liekanų kiekis neapdorotuose ankštiniuose augaluose, aliejinių augalų sėklose ir grūduose viršija Tarnybos nurodytą naują nustatymo ribą, bet neviršija dabartinės nustatymo ribos. Tokių liekanų gali susidaryti dėl kryžminės taršos kultūriniais augalais, teisėtai apdorotais metilchlorpirifosu. Kadangi vertinimas rodo, kad dabartinė nustatymo riba nekelia nepriimtinos rizikos vartotojams arba gyvūnams, šiems kultūriniams augalams laikinai turėtų būti nustatyta dabartinę nustatymo ribą atitinkanti DLK. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į informaciją, kuri bus gauta per keturis metus po šio reglamento paskelbimo;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnio 1 dalį Tarnyba pateikė pagrįstą nuomonę dėl nustatytos dabartinės triklopiro DLK (4). Tarnyba rekomendavo sumažinti obuoliams, kriaušėms, abrikosams, persikams, ryžių grūdams, kiaulėms (raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams), galvijų inkstams, avių inkstams, ožkų inkstams ir pienui (galvijų, avių ir ožkų) nustatytą DLK. Kitų produktų atveju ji rekomendavo padidinti arba palikti nustatytą DLK. Ji padarė išvadą, kad trūksta tam tikros informacijos apie greipfrutams, apelsinams, citrinoms, mandarinams, obuoliams, kriaušėms, abrikosams, persikams ir ryžiams nustatytą DLK ir kad rizikos valdytojai turi papildomai apsvarstyti šį atvejį. Kadangi rizikos vartotojams nėra, Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priede šiems produktams turėtų būti nustatyta dabar taikoma arba Tarnybos nustatyto dydžio DLK. Ši DLK bus peržiūrėta; atliekant peržiūrą bus atsižvelgta į informaciją, kuri bus gauta per dvejus metus po šio reglamento paskelbimo;

(5)

produktams, kuriems apsaugoti nesuteiktas atitinkamo augalų apsaugos produkto naudojimo leidimas ir kuriems nenustatytas leidžiamasis importo nuokrypis ar kodekso didžiausios leidžiamosios koncentracijos (CXL) vertės, DLK turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į konkrečią nustatymo ribą arba atitikti numatytąją DLK, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 18 straipsnio 1 dalies b punkte;

(6)

Komisija konsultavosi su Europos Sąjungos etaloninėmis pesticidų liekanų laboratorijomis dėl būtinybės pakoreguoti tam tikras nustatymo ribas. Šios laboratorijos dėl kelių medžiagų padarė išvadą, kad dėl su tam tikromis prekėmis susijusios technikos raidos reikia nustatyti konkrečias jų nustatymo ribas;

(7)

remiantis Tarnybos pagrįstomis nuomonėmis ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, daroma išvada, kad tam tikri DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus;

(8)

per Pasaulio prekybos organizaciją konsultuotasi dėl naujų DLK verčių su Sąjungos prekybos partneriais ir į jų pastabas atsižvelgta;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

kad šiuos produktus būtų galima įprastai parduoti, perdirbti ir vartoti, šiame reglamente reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones produktams, kurie buvo pagaminti prieš pakeičiant DLK ir kuriais, remiantis turima informacija, užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis. Kadangi esant dabartinei DLK negalima atmesti rizikos vartotojams galimybės, vynuogėms vynui gaminti nustatyta 0,01 mg/kg chlorpirifoso vertė turėtų būti taikoma nuo šio reglamento taikymo dienos;

(11)

prieš pradedant taikyti pakeistą DLK turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, trečiosios šalys ir maisto tvarkymo subjektai galėtų pasirengti laikytis dėl DLK pakeitimo atsiradusių naujų reikalavimų;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Dėl veikliųjų medžiagų metilchlorpirifoso ir triklopiro visuose produktuose ir ant jų, Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo pagaminti iki 2018 m. gruodžio 5 d.

Dėl veikliosios medžiagos chlorpirifoso visuose produktuose ir ant jų, išskyrus vynuoges vynui gaminti, Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 be šiuo reglamentu padarytų pakeitimų toliau taikomas produktams, kurie buvo pagaminti iki 2018 m. gruodžio 5 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. gruodžio 5 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4733.

(3)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4734.

(4)  European Food SAFEty Authority; Review of the existing maximum residue levels for triclopyr according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(3):4735.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

chlorpirifosui ir metilchlorpirifosui skirtos skiltys pakeičiamos taip:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Chlorpirifosas (F)

Metilchlorpirifosas (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

1,5

2

0110010

Greipfrutai

 

 

0110020

Apelsinai

 

 

0110030

Citrinos

 

 

0110040

Žaliosios citrinos

 

 

0110050

Mandarinai

 

 

0110990

Kita

 

 

0120000

Medžių riešutai

 

0,01  (*1)

0120010

Migdolai

0,05 (+)

 

0120020

Bertoletijos

0,01  (*1)

 

0120030

Anakardžiai

0,01  (*1)

 

0120040

Kaštainiai

0,01  (*1)

 

0120050

Kokosai

0,01  (*1)

 

0120060

Lazdyno riešutai

0,01  (*1) (+)

 

0120070

Makadamijos

0,01  (*1)

 

0120080

Karijos

0,05 (+)

 

0120090

Pinijos

0,01  (*1)

 

0120100

Pistacijos

0,01  (*1)

 

0120110

Graikiniai riešutai

0,05 (+)

 

0120990

Kita

0,01  (*1)

 

0130000

Sėklavaisiai

 

1

0130010

Obuoliai

0,01  (*1) (+)

 

0130020

Kriaušės

0,01  (*1) (+)

 

0130030

Svarainiai

0,4

 

0130040

Šliandros

0,01  (*1)

 

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

1

 

0130990

Kita

0,01  (*1)

 

0140000

Kaulavaisiai

 

0,5

0140010

Abrikosai

0,01  (*1)

 

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

0,05

 

0140030

Persikai

0,08

 

0140040

Slyvos

0,3

 

0140990

Kita

0,01  (*1)

 

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

0151000

a)

Vynuogės

0,01  (*1)

1

0151010

Valgomosios vynuogės

 

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

0,3

0,06

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0153010

Gervuogės

 

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

 

0153990

Kita

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0,01  (*1)

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

0,01  (*1)

 

0154020

Spanguolės

1

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

0,01  (*1)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

0,01  (*1)

 

0154050

Erškėtuogės

0,01  (*1)

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

0,01  (*1)

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

0,01  (*1)

 

0154080

Šeivamedžio uogos

0,01  (*1)

 

0154990

Kita

0,01  (*1)

 

0160000

Kiti vaisiai kurių

 

 

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

 

0161010

Datulės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Figos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Valgomosios alyvuogės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Kinkanai

1

2

0161050

Karambolos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

0,01  (*1)

0,5

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

 

0162020

Ličiai

 

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

 

0162040

Opuncijos

 

 

0162050

Gelčių sėklos

 

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

 

0162990

Kita

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

 

0163010

Avokadai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Bananai

4

0,01  (*1)

0163030

Mangai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papajos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Granatai

0,01  (*1)

0,3

0163060

Peruvinės anonos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Gvajavos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananasai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Duonvaisiai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durijai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Dygliuotosios anonos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Bulvės

0,01  (*1)

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (*1)

 

0212010

Manijokai

 

 

0212020

Valgomieji batatai

 

 

0212030

Dioskorėjos

 

 

0212040

Bermudinės marantos

 

 

0212990

Kita

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

0213010

Burokėliai

0,05 (+)

 

0213020

Morkos

0,1

 

0213030

Gumbiniai salierai

0,01  (*1)

 

0213040

Krienai

0,01  (*1)

 

0213050

Topinambai

0,01  (*1)

 

0213060

Pastarnokai

0,01  (*1)

 

0213070

Petražolės šaknys / šakninės petražolės

0,01  (*1)

 

0213080

Ridikai

0,01  (*1) (+)

 

0213090

Pūteniai

0,01  (*1)

 

0213100

Griežčiai

0,01  (*1)

 

0213110

Ropės

0,01  (*1)

 

0213990

Kita

0,01  (*1)

 

0220000

Svogūninės daržovės

 

0,01  (*1)

0220010

Valgomieji česnakai

0,01  (*1) (+)

 

0220020

Valgomieji svogūnai

0,2

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

0,01  (*1) (+)

 

0220040

Svogūnlaiškiai (išskyrus žaliuosius svogūnus ir tuščialaiškius česnakus)

0,01  (*1) (+)

 

0220990

Kita

0,01  (*1)

 

0230000

Vaisinės daržovės

 

 

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

0231010

Pomidorai

0,1 (+)

1

0231020

Paprikos

0,01  (*1) (+)

1

0231030

Baklažanai

0,01  (*1) (+)

1

0231040

Valgomosios ybiškės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Agurkai

 

 

0232020

Kornišonai

 

 

0232030

Cukinijos

 

 

0232990

Kita

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Melionai

 

 

0233020

Moliūgai

 

 

0233030

Arbūzai

 

 

0233990

Kita

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Žiedinės

 

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

0,01  (*1)

 

0241020

Žiediniai kopūstai

0,05

 

0241990

Kita

0,01  (*1)

 

0242000

b)

Gūžinės

0,01  (*1)

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

 

0242990

Kita

 

 

0243000

c)

Lapinės

0,01  (*1)

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

 

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

 

 

0243990

Kita

 

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

0,01  (*1)

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

 

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Sultenės

(+)

 

0251020

Sėjamosios salotos

(+)

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

(+)

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

(+)

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

 

0251990

Kita

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Daržiniai špinatai

 

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

 

0252030

Burokėlių lapai

 

 

0252990

Kita

 

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Rėžiukai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės / Cikorijos

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Daržiniai builiai

 

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

 

0256030

Salierų lapai

 

 

0256040

Petražolės

 

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

 

0256070

Čiobreliai

 

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

 

0256990

Kita

 

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

(+)

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

(+)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

(+)

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

(+)

 

0260050

Lęšiai

 

 

0260990

Kita

 

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Smidrai

(+)

 

0270020

Dygieji artišokai

 

 

0270030

Salierai

 

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

 

0270050

Artišokai

(+)

 

0270060

Porai

 

 

0270070

Rabarbarai

 

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

 

0270090

Palmių šerdys

 

 

0270990

Kita

 

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Auginamieji grybai

 

 

0280020

Miško grybai

 

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01 (*1)

0,01  (*1)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01  (*1)

0,05 (+)

0300010

Pupos

(+)

 

0300020

Lęšiai

 

 

0300030

Žirniai

(+)

 

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

(+)

 

0300990

Kita

 

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

 

 

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0,05 (+)

0401010

Sėmenys

0,01  (*1)

 

0401020

Žemės riešutai

0,01  (*1)

 

0401030

Aguonų sėklos

0,01  (*1) (+)

 

0401040

Sezamų sėklos.

0,01  (*1)

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

0,01  (*1) (+)

 

0401060

Rapsų sėklos

0,04 (+)

 

0401070

Sojos

0,1 (+)

 

0401080

Garstyčių sėklos

0,04 (+)

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

0,3 (+)

 

0401100

Moliūgų sėklos

0,01  (*1)

 

0401110

Dažiniai dygminai

0,01  (*1)

 

0401120

Agurklės

0,01  (*1)

 

0401130

Sėjamosios judros

0,04 (+)

 

0401140

Kanapių sėklos

0,01  (*1)

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

0,01  (*1)

 

0401990

Kita

0,01  (*1)

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

(+)

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

 

0402990

Kita

 

 

0500000

GRŪDAI

 

 

0500010

Miežiai

0,6

6 (+)

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500030

Kukurūzai

0,05

0,05 (+)

0500040

Tikrosios soros

0,01  (*1) (+)

0,05 (+)

0500050

Avižos

0,6

6 (+)

0500060

Ryžiai

0,5

3 (+)

0500070

Rugiai

0,15

0,05 (+)

0500080

Dvispalviai sorgai

0,5

0,05 (+)

0500090

Paprastieji kviečiai

0,5

0,05 (+)

0500990

Kita

0,01  (*1)

0,05 (+)

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

 

0,05  (*1)

0610000

Arbata

2 (+)

 

0620000

Kavos pupelės

0,05

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

0,05  (*1)

 

0631000

a)

Žiedai

 

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

 

0631030

Rožės

 

 

0631040

Jazminai

 

 

0631050

Liepų žiedai

 

 

0631990

Kita

 

 

0632000

b)

Lapai ir prieskoninės žolės

 

 

0632010

Daržinės braškės

 

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

 

0632990

Kita

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

0633010

Valerijonas

 

 

0633020

Ženšenis

 

 

0633990

Kita

 

 

0639000

d)

bet kurios kitos augalo dalys

 

 

0640000

Kakavos pupelės

0,05  (*1)

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

0,05  (*1)

 

0700000

APYNIAI

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

PRIESKONIAI

 

 

0810000

Sėklos prieskoniai

5 (+)

1 (+)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

 

0810030

Salierai

 

 

0810040

Blakinės kalendros

 

 

0810050

Kuminai

 

 

0810060

Krapai

 

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

 

0810090

Muskatai

 

 

0810990

Kita

 

 

0820000

Vaisių prieskoniai

1 (+)

0,3 (+)

0820010

Kvapieji pimentai

 

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

 

0820030

Kmynai

 

 

0820040

Kardamonas

 

 

0820050

Kadagio uogos

 

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

 

0820070

Vanilė

 

 

0820080

Tamarindas

 

 

0820990

Kita

 

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cinamonas

 

 

0830990

Kita

 

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

(+)

 

0840010

Paprastasis saldymedis

1

5 (+)

0840020

Imbieras

1

5 (+)

0840030

Daržinės ciberžolės

1

5 (+)

0840040

Krienai

 

(+)

0840990

Kita

1

5 (+)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Gvazdikėliai

 

 

0850020

Kaparėliai

 

 

0850990

Kita

 

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Šafranai

 

 

0860990

Kita

 

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

 

0870990

Kita

 

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

 

0,01  (*1)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

0,05

 

0900020

Cukranendrės

0,01  (*1)

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

0,01  (*1)

 

0900990

Kita

0,01  (*1)

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

1010000

Audiniai

 

 

1011000

a)

Kiaulių

 

 

1011010

Raumenys

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1011020

Riebalų audiniai

0,02 (+)

0,1 (+)

1011030

Kepenys

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011040

Inkstai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1011990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

Galvijų

 

 

1012010

Raumenys

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1012020

Riebalų audiniai

1 (+)

0,1 (+)

1012030

Kepenys

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012040

Inkstai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

Avių

 

 

1013010

Raumenys

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1013020

Riebalų audiniai

1 (+)

0,1 (+)

1013030

Kepenys

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013040

Inkstai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

Ožkų

 

 

1014010

Raumenys

0,01  (*1) (+)

0,1 (+)

1014020

Riebalų audiniai

1 (+)

0,1 (+)

1014030

Kepenys

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014040

Inkstai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

Arklinių šeimos gyvūnų

 

 

1015010

Raumenys

0,01  (*1)

0,1 (+)

1015020

Riebalų audiniai

1

0,1 (+)

1015030

Kepenys

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015040

Inkstai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

e)

Naminių paukščių

0,01  (*1)

 

1016010

Raumenys

(+)

0,1 (+)

1016020

Riebalų audiniai

(+)

0,1 (+)

1016030

Kepenys

 

0,01  (*1)

1016040

Inkstai

 

0,01  (*1)

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

0,01  (*1)

1016990

Kita

 

0,01  (*1)

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

 

1017010

Raumenys

0,01  (*1)

0,1

1017020

Riebalų audiniai

1

0,1

1017030

Kepenys

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017040

Inkstai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017990

Kita

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Pienas

0,02 (+)

0,01  (*1)

1020010

Galvijai

 

 

1020020

Avys

 

 

1020030

Ožkos

 

 

1020040

Arkliai

 

 

1020990

Kita

 

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Vištos

 

 

1030020

Antys

 

 

1030030

Žąsys

 

 

1030040

Putpelės

 

 

1030990

Kita

 

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01  (*1)

0,01  (*1)

b)

įterpiama ši triklopirui skirta skiltis:

„Pesticidų liekanos ir didžiausia leidžiamoji koncentracija (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatoma DLK, grupės ir pavyzdžiai (*3)

Triklopiras

(1)

(2)

(3)

0100000

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

0110000

Citrusiniai vaisiai

 

0110010

Greipfrutai

0,1 (+)

0110020

Apelsinai

0,1 (+)

0110030

Citrinos

0,1 (+)

0110040

Žaliosios citrinos

0,01  (*2)

0110050

Mandarinai

0,1 (+)

0110990

Kita

0,01  (*2)

0120000

Medžių riešutai

0,01  (*2)

0120010

Migdolai

 

0120020

Bertoletijos

 

0120030

Anakardžiai

 

0120040

Kaštainiai

 

0120050

Kokosai

 

0120060

Lazdyno riešutai

 

0120070

Makadamijos

 

0120080

Karijos

 

0120090

Pinijos

 

0120100

Pistacijos

 

0120110

Graikiniai riešutai

 

0120990

Kita

 

0130000

Sėklavaisiai

 

0130010

Obuoliai

0,05 (+)

0130020

Kriaušės

0,05 (+)

0130030

Svarainiai

0,01  (*2)

0130040

Šliandros

0,01  (*2)

0130050

Lokvos / japoninės lokvos

0,01  (*2)

0130990

Kita

0,01  (*2)

0140000

Kaulavaisiai

 

0140010

Abrikosai

0,05 (+)

0140020

Vyšnios (saldžiosios)

0,01  (*2)

0140030

Persikai

0,05 (+)

0140040

Slyvos

0,01  (*2)

0140990

Kita

0,01  (*2)

0150000

Uogos ir smulkūs vaisiai

0,01  (*2)

0151000

a)

Vynuogės

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 

0152000

b)

Braškės ir žemuogės

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant dvimečių ūglių

 

0153010

Gervuogės

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 

0153030

Avietės (raudonosios ir geltonosios)

 

0153990

Kita

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

0154010

Mėlynės, vaivorai ir šilauogės

 

0154020

Spanguolės

 

0154030

Serbentai (juodieji, raudonieji ir baltieji)

 

0154040

Agrastai (žalieji, raudonieji ir geltonieji)

 

0154050

Erškėtuogės

 

0154060

Šilkmedžio uogos (juodojo ir baltojo)

 

0154070

Gudobelės vaisiai / pietinės gudobelės vaisiai

 

0154080

Šeivamedžio uogos

 

0154990

Kita

 

0160000

Kiti vaisiai kurių

0,01  (*2)

0161000

a)

Valgoma luobelė

 

0161010

Datulės

 

0161020

Figos

 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 

0161040

Kinkanai

 

0161050

Karambolos

 

0161060

Persimonai / rytiniai persimonai

 

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai

 

0161990

Kita

 

0162000

b)

Nevalgoma luobelė, smulkūs

 

0162010

Kiviai (žalieji, raudonieji, geltonieji)

 

0162020

Ličiai

 

0162030

Valgomosios pasifloros

 

0162040

Opuncijos

 

0162050

Gelčių sėklos

 

0162060

Virgininiai persimonai (Virginia kaki)

 

0162990

Kita

 

0163000

c)

Nevalgoma luobelė, stambūs

 

0163010

Avokadai

 

0163020

Bananai

 

0163030

Mangai

 

0163040

Papajos

 

0163050

Granatai

 

0163060

Peruvinės anonos

 

0163070

Gvajavos

 

0163080

Ananasai

 

0163090

Duonvaisiai

 

0163100

Durijai

 

0163110

Dygliuotosios anonos

 

0163990

Kita

 

0200000

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

0210000

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,01  (*2)

0211000

a)

Bulvės

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

0212010

Manijokai

 

0212020

Valgomieji batatai

 

0212030

Dioskorėjos

 

0212040

Bermudinės marantos

 

0212990

Kita

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

0213010

Burokėliai

 

0213020

Morkos

 

0213030

Gumbiniai salierai

 

0213040

Krienai

 

0213050

Topinambai

 

0213060

Pastarnokai

 

0213070

Petražolės šaknys / šakninės petražolės

 

0213080

Ridikai

 

0213090

Pūteniai

 

0213100

Griežčiai

 

0213110

Ropės

 

0213990

Kita

 

0220000

Svogūninės daržovės

0,01  (*2)

0220010

Valgomieji česnakai

 

0220020

Valgomieji svogūnai

 

0220030

Valgomieji svogūnėliai

 

0220040

Svogūnlaiškiai (išskyrus žaliuosius svogūnus ir tuščialaiškius česnakus)

 

0220990

Kita

 

0230000

Vaisinės daržovės

0,01  (*2)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

0231010

Pomidorai

 

0231020

Paprikos

 

0231030

Baklažanai

 

0231040

Valgomosios ybiškės

 

0231990

Kita

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luobelė)

 

0232010

Agurkai

 

0232020

Kornišonai

 

0232030

Cukinijos

 

0232990

Kita

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luobelė)

 

0233010

Melionai

 

0233020

Moliūgai

 

0233030

Arbūzai

 

0233990

Kita

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

 

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

0240000

Kopūstinės daržovės (išskyrus brassica rūšių šakniavaisius ir brassica rūšių jaunų lapų augalus)

0,01  (*2)

0241000

a)

Žiedinės

 

0241010

Brokoliniai kopūstai

 

0241020

Žiediniai kopūstai

 

0241990

Kita

 

0242000

b)

Gūžinės

 

0242010

Briuseliniai kopūstai

 

0242020

Gūžiniai kopūstai

 

0242990

Kita

 

0243000

c)

Lapinės

 

0243010

Pekininiai kopūstai

 

0243020

Garbiniuotieji kopūstai

 

0243990

Kita

 

0244000

d)

Ropiniai kopūstai

 

0250000

Lapinės daržovės, prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

 

0251000

a)

Salotos ir salotiniai augalai

0,01  (*2)

0251010

Sultenės

 

0251020

Sėjamosios salotos

 

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

 

0251040

Sėjamosios pipirnės, kiti daigai ir ūgliai

 

0251050

Ankstyvosios barborytės

 

0251060

Sėjamosios gražgarstės

 

0251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

0251080

Jaunų lapų augalai (įskaitant brassica rūšis)

 

0251990

Kita

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

0,01  (*2)

0252010

Daržiniai špinatai

 

0252020

Paprastosios portulakos

 

0252030

Burokėlių lapai

 

0252990

Kita

 

0253000

c)

Vynuogių ir panašių rūšių augalų lapai

0,01  (*2)

0254000

d)

Rėžiukai

0,01  (*2)

0255000

e)

Paprastosios trūkažolės / Cikorijos

0,01  (*2)

0256000

f)

Prieskoninės žolės ir valgomosios gėlės

0,02  (*2)

0256010

Daržiniai builiai

 

0256020

Laiškiniai česnakai

 

0256030

Salierų lapai

 

0256040

Petražolės

 

0256050

Vaistiniai šalavijai

 

0256060

Kvapieji rozmarinai

 

0256070

Čiobreliai

 

0256080

Bazilikai ir valgomosios gėlės

 

0256090

Kilniojo lauramedžio lapai

 

0256100

Vaistiniai kiečiai

 

0256990

Kita

 

0260000

Ankštinės daržovės

0,01  (*2)

0260010

Pupelės (su ankštimis)

 

0260020

Pupelės (be ankščių)

 

0260030

Žirniai (su ankštimis)

 

0260040

Žirniai (be ankščių)

 

0260050

Lęšiai

 

0260990

Kita

 

0270000

Stiebinės daržovės

0,01  (*2)

0270010

Smidrai

 

0270020

Dygieji artišokai

 

0270030

Salierai

 

0270040

Paprastojo pankolio azorinis varietetas

 

0270050

Artišokai

 

0270060

Porai

 

0270070

Rabarbarai

 

0270080

Bambukų ūgliai

 

0270090

Palmių šerdys

 

0270990

Kita

 

0280000

Grybai, samanos ir kerpės

0,01  (*2)

0280010

Auginamieji grybai

 

0280020

Miško grybai

 

0280990

Samanos ir kerpės

 

0290000

Dumbliai ir prokariotai

0,01  (*2)

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0,01  (*2)

0300010

Pupos

 

0300020

Lęšiai

 

0300030

Žirniai

 

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

 

0300990

Kita

 

0400000

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINGI VAISIAI

0,01  (*2)

0401000

Aliejinių augalų sėklos

 

0401010

Sėmenys

 

0401020

Žemės riešutai

 

0401030

Aguonų sėklos

 

0401040

Sezamų sėklos.

 

0401050

Saulėgrąžų sėklos

 

0401060

Rapsų sėklos

 

0401070

Sojos

 

0401080

Garstyčių sėklos

 

0401090

Vilnamedžių sėklos

 

0401100

Moliūgų sėklos

 

0401110

Dažiniai dygminai

 

0401120

Agurklės

 

0401130

Sėjamosios judros

 

0401140

Kanapių sėklos

 

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

0401990

Kita

 

0402000

Aliejiniai vaisiai

 

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

0402020

Alyvpalmių branduoliai

 

0402030

Alyvpalmių vaisiai

 

0402040

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai

 

0402990

Kita

 

0500000

GRŪDAI

 

0500010

Miežiai

0,01  (*2)

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

0,01  (*2)

0500030

Kukurūzai

0,01  (*2)

0500040

Tikrosios soros

0,01  (*2)

0500050

Avižos

0,01  (*2)

0500060

Ryžiai

0,3 (+)

0500070

Rugiai

0,01  (*2)

0500080

Dvispalviai sorgai

0,01  (*2)

0500090

Paprastieji kviečiai

0,01  (*2)

0500990

Kita

0,01  (*2)

0600000

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI, KAKAVA ir SALDŽIOSIOS CERATONIJOS

0,05  (*2)

0610000

Arbata

 

0620000

Kavos pupelės

 

0630000

Žolelių užpilai (gauti iš

 

0631000

a)

Žiedai

 

0631010

Vaistinės ramunės

 

0631020

Jamaikinės kinrožės

 

0631030

Rožės

 

0631040

Jazminai

 

0631050

Liepų žiedai

 

0631990

Kita

 

0632000

b)

Lapai ir prieskoninės žolės

 

0632010

Daržinės braškės

 

0632020

Siauralapis raibsteglis

 

0632030

Paragvajinis bugienis

 

0632990

Kita

 

0633000

c)

Šaknys

 

0633010

Valerijonas

 

0633020

Ženšenis

 

0633990

Kita

 

0639000

d)

bet kurios kitos augalo dalys

 

0640000

Kakavos pupelės

 

0650000

Saldžiosios ceratonijos

 

0700000

APYNIAI

0,05  (*2)

0800000

PRIESKONIAI

 

0810000

Sėklos prieskoniai

0,05  (*2)

0810010

Anyžinė ožiažolė

 

0810020

Persiniai gumbakmyniai

 

0810030

Salierai

 

0810040

Blakinės kalendros

 

0810050

Kuminai

 

0810060

Krapai

 

0810070

Paprastieji pankoliai

 

0810080

Vaistinės ožragės

 

0810090

Muskatai

 

0810990

Kita

 

0820000

Vaisių prieskoniai

0,05  (*2)

0820010

Kvapieji pimentai

 

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

 

0820030

Kmynai

 

0820040

Kardamonas

 

0820050

Kadagio uogos

 

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

 

0820070

Vanilė

 

0820080

Tamarindas

 

0820990

Kita

 

0830000

Žievės prieskoniai

0,05  (*2)

0830010

Cinamonas

 

0830990

Kita

 

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

 

0840010

Paprastasis saldymedis

0,05  (*2)

0840020

Imbieras

0,05  (*2)

0840030

Daržinės ciberžolės

0,05  (*2)

0840040

Krienai

(+)

0840990

Kita

0,05  (*2)

0850000

Pumpurų prieskoniai

0,05  (*2)

0850010

Gvazdikėliai

 

0850020

Kaparėliai

 

0850990

Kita

 

0860000

Žiedų purkų prieskoniai

0,05  (*2)

0860010

Šafranai

 

0860990

Kita

 

0870000

Kevalų prieskoniai

0,05  (*2)

0870010

Muskatmedžio vaisiai

 

0870990

Kita

 

0900000

CUKRINIAI AUGALAI

0,01  (*2)

0900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

0900020

Cukranendrės

 

0900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

0900990

Kita

 

1000000

GYVŪNINIAI PRODUKTAI. SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

Audiniai

 

1011000

a)

Kiaulių

0,01  (*2)

1011010

Raumenys

 

1011020

Riebalų audiniai

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1011990

Kita

 

1012000

b)

Galvijų

 

1012010

Raumenys

0,06

1012020

Riebalų audiniai

0,06

1012030

Kepenys

0,06

1012040

Inkstai

0,08

1012050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,08

1012990

Kita

0,08

1013000

c)

Avių

 

1013010

Raumenys

0,06

1013020

Riebalų audiniai

0,06

1013030

Kepenys

0,06

1013040

Inkstai

0,08

1013050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,08

1013990

Kita

0,08

1014000

d)

Ožkų

 

1014010

Raumenys

0,06

1014020

Riebalų audiniai

0,06

1014030

Kepenys

0,06

1014040

Inkstai

0,08

1014050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,08

1014990

Kita

0,08

1015000

e)

Arklinių šeimos gyvūnų

 

1015010

Raumenys

0,06

1015020

Riebalų audiniai

0,06

1015030

Kepenys

0,06

1015040

Inkstai

0,08

1015050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,08

1015990

Kita

0,08

1016000

e)

Naminių paukščių

0,01  (*2)

1016010

Raumenys

 

1016020

Riebalų audiniai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

 

1016990

Kita

 

1017000

g)

Kitų ūkinės paskirties sausumos gyvūnų

 

1017010

Raumenys

0,06

1017020

Riebalų audiniai

0,06

1017030

Kepenys

0,06

1017040

Inkstai

0,08

1017050

Valgomieji subproduktai (išskyrus kepenis ir inkstus)

0,08

1017990

Kita

0,01  (*2)

1020000

Pienas

0,01  (*2)

1020010

Galvijai

 

1020020

Avys

 

1020030

Ožkos

 

1020040

Arkliai

 

1020990

Kita

 

1030000

Paukščių kiaušiniai

0,01  (*2)

1030010

Vištos

 

1030020

Antys

 

1030030

Žąsys

 

1030040

Putpelės

 

1030990

Kita

 

1040000

Medus ir kiti bitininkystės produktai

0,05  (*2)

1050000

Varliagyviai ir ropliai

0,01  (*2)

1060000

Sausumos bestuburiai gyvūnai

0,01  (*2)

1070000

Laukiniai sausumos stuburiniai gyvūnai

0,01  (*2)

2.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalyje triklopirui skirta skiltis išbraukiama;

b)

B dalyje chlorpirifosui ir metilchlorpirifosui skirtos skiltys išbraukiamos.


(*1)  Analizinio nustatymo riba

(1)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

(F)= Tirpus riebaluose.

Chlorpirifosas (F)

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0120010

Migdolai

0120060

Lazdyno riešutai

0120080

Karijos

0120110

Graikiniai riešutai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0130010

Obuoliai

0130020

Kriaušės

0213010

Burokėliai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0213080

Ridikai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0220010

Valgomieji česnakai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0220030

Valgomieji svogūnėliai

0220040

Svogūnlaiškiai (išskyrus žaliuosius svogūnus ir tuščialaiškius česnakus)

0231010

Pomidorai

0231020

Paprikos

0231030

Baklažanai

0251010

Sultenės

0251020

Sėjamosios salotos

0251030

Salotinės trūkažolės / endivijos

0251060

Sėjamosios gražgarstės

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio ir sėklų apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0260010

Pupelės (su ankštimis)

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0260020

Pupelės (be ankščių)

0260030

Žirniai (su ankštimis)

0260040

Žirniai (be ankščių)

0270010

Smidrai

0270050

Artišokai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio ir sėklų apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0300010

Pupos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0300030

Žirniai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po sėklų apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401030

Aguonų sėklos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401050

Saulėgrąžų sėklos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401060

Rapsų sėklos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus, liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401070

Sojos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401080

Garstyčių sėklos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401090

Vilnamedžių sėklos

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401130

Sėjamosios judros

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus ir kultūrinių augalų metabolizmą po dirvožemio apdorojimo. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

0500040

Tikrosios soros

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0610000

Arbata

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0810000

Sėklos prieskoniai

0810010

Anyžinė ožiažolė

0810020

Persiniai gumbakmyniai

0810030

Salierai

0810040

Blakinės kalendros

0810050

Kuminai

0810060

Krapai

0810070

Paprastieji pankoliai

0810080

Vaistinės ožragės

0810090

Muskatai

0810990

Kita

0820000

Vaisių prieskoniai

0820010

Kvapieji pimentai

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

0820030

Kmynai

0820040

Kardamonas

0820050

Kadagio uogos

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

0820070

Vanilė

0820080

Tamarindas

0820990

Kita

0840000

Šaknys ir šakniastiebiai prieskoniai

0840010

Paprastasis saldymedis

0840020

Imbieras

0840030

Daržinės ciberžolės

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0840990

Kita

1011010

Raumenys

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1011020

Riebalų audiniai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1012010

Raumenys

1012020

Riebalų audiniai

1013010

Raumenys

1013020

Riebalų audiniai

1014010

Raumenys

1014020

Riebalų audiniai

1016010

Raumenys

1016020

Riebalų audiniai

1020000

Pienas

1020010

Galvijai

1020020

Avys

1020030

Ožkos

1020040

Arkliai

1020990

Kita

Metilchlorpirifosas (F) (R)

(R)= Skirtingai apibrėžiamos liekanos pesticidų, kurių kodų skaitmenų deriniai nurodomi toliau:

Metilchlorpirifosas – kodas 500000: metilchlorpirifoso ir desmetil-metilchlorpirifoso suma.

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra. Stebėsenos duomenys rodo, kad neapdoroti ankštiniai augalai gali būti kryžmiškai užteršti kultūriniais augalais, teisėtai apdorotais metilchlorpirifosu. Tokia kryžminė tarša tam tikrais atvejais neišvengiama. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2022, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0300000

ANKŠTINIAI AUGALAI

0300010

Pupos

0300020

Lęšiai

0300030

Žirniai

0300040

Lubinai / lubinų pupelės

0300990

Kita

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra. Stebėsenos duomenys rodo, kad aliejinių augalų sėklos gali būti kryžmiškai užterštos kultūriniais augalais, teisėtai apdorotais metilchlorpirifosu. Tokia kryžminė tarša tam tikrais atvejais neišvengiama. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2022, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0401000

Aliejinių augalų sėklos

0401010

Sėmenys

0401020

Žemės riešutai

0401030

Aguonų sėklos

0401040

Sezamų sėklos

0401050

Saulėgrąžų sėklos

0401060

Rapsų sėklos

0401070

Sojos

0401080

Garstyčių sėklos

0401090

Vilnamedžių sėklos

0401100

Moliūgų sėklos

0401110

Dažiniai dygminai

0401120

Agurklės

0401130

Sėjamosios judros

0401140

Kanapių sėklos

0401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

0401990

Kita

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra. Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500010

Miežiai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra. Stebėsenos duomenys rodo, kad grūdai gali būti kryžmiškai užteršti kultūriniais augalais, teisėtai apdorotais metilchlorpirifosu. Tokia kryžminė tarša tam tikrais atvejais neišvengiama. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2022, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500020

Grikiai ir kitos javams prilyginamos kultūros

0500030

Kukurūzai

0500040

Tikrosios soros

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra. Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500050

Avižos

0500060

Ryžiai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra. Stebėsenos duomenys rodo, kad grūdai gali būti kryžmiškai užteršti kultūriniais augalais, teisėtai apdorotais metilchlorpirifosu. Tokia kryžminė tarša tam tikrais atvejais neišvengiama. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2022, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500070

Rugiai

0500080

Dvispalviai sorgai

0500090

Paprastieji kviečiai

0500990

Kita

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0810000

Sėklos prieskoniai

0810010

Anyžinė ožiažolė

0810020

Persiniai gumbakmyniai

0810030

Salierai

0810040

Blakinės kalendros

0810050

Kuminai

0810060

Krapai

0810070

Paprastieji pankoliai

0810080

Vaistinės ožragės

0810090

Muskatai

0810990

Kita

0820000

Vaisių prieskoniai

0820010

Kvapieji pimentai

0820020

Pirulinės uosrūtės (pipirinės uosrūtės)

0820030

Kmynai

0820040

Kardamonas

0820050

Kadagio uogos

0820060

Pipirai (juodieji, žalieji ir baltieji)

0820070

Vanilė

0820080

Tamarindas

0820990

Kita

0840010

Paprastasis saldymedis

0840020

Imbieras

0840030

Daržinės ciberžolės

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie analizės metodus. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0840990

Kita

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie gyvulių šėrimo tyrimams skirtų mėginių laikymo sąlygas. Peržiūrėdama DLK, Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020 arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

1011010

Raumenys

1011020

Riebalų audiniai

1012010

Raumenys

1012020

Riebalų audiniai

1013010

Raumenys

1013020

Riebalų audiniai

1014010

Raumenys

1014020

Riebalų audiniai

1015010

Raumenys

1015020

Riebalų audiniai

1016010

Raumenys

1016020

Riebalų audiniai“

(*2)  Analizinio nustatymo riba.

(*3)  Dėl išsamaus augalinių ir gyvūninių produktų, kuriems taikoma DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

Triklopiras

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0110010

Greipfrutai

0110020

Apelsinai

0110030

Citrinos

0110050

Mandarinai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie atliekant laikymo trukmės tyrimus naudojamus analizės metodus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0130010

Obuoliai

0130020

Kriaušės

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie atliekant laikymo trukmės tyrimus naudojamus analizės metodus ir liekanų tyrimus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0140010

Abrikosai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie atliekant laikymo trukmės tyrimus naudojamus analizės metodus. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0140030

Persikai

(+)

Europos maisto saugos tarnyba nustatė, kad trūksta tam tikros informacijos apie laikymo trukmę. Peržiūrėdama DLK Komisija atsižvelgs į pirmame sakinyje nurodytą informaciją, jeigu ji bus pateikta iki 16 gegužės 2020, arba, jeigu iki tos dienos jos pateikta nebus, – į tai, kad informacijos nėra.

0500060

Ryžiai

(+)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 20 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į perdirbimo (džiovinimo) sukeliamus liekanų pokyčius, prieskonių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0840040) taikytina didžiausia leidžiamoji koncentracija atitinka daržovių kategorijos šakniavaisių ir gumbavaisių grupės krienams (Armoracia rusticana) (kodas 0213040) nustatytą DLK.

0840040

Krienai“