4.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 114/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES, Euratomas) 2018/673

2018 m. gegužės 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 224 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (4) nustatytas specialus Europos teisinis statusas, kuriuo gali naudotis Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai, ir numatytas jų finansavimas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto;

(2)

nustatyta, kad, siekiant tinkamiau įgyvendinti tikslą skatinti Europos politines partijas ir su jomis susijusius Europos politinius fondus dėti pastangas, kad jie būtų stipri grandis tarp Europos pilietinės visuomenės ir Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, ir jiems padėti siekti šio tikslo, reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014;

(3)

atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (5) (toliau – Finansinis reglamentas) pakeitimus, turėtų būti peržiūrėta nacionalinio informacijos centro apibrėžtis. Atitinkamos valstybių narių institucijos turėtų konkrečiai paskirti asmenį ar asmenis, atsakingus už keitimąsi informacija taikant šį reglamentą. Tuo tikslu jos galėtų rinktis iš tų asmenų ar įstaigų, kurie jau paskirti atsakingais už klausimus, susijusius su Komisijos sukurta ir valdoma ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistema, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

(4)

svarbu tinkamiau užtikrinti, jog Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai turėtų tikrą tarpvalstybinį aspektą, kad jie užsiregistruodami galėtų įgyti specialų Europos teisinį statusą. Be to, norint stiprinti ryšius tarp nacionalinio lygmens ir Sąjungos lygmens politikos ir užkirsti kelią, kad ta pati nacionalinė partija dirbtinai įsteigtų kelias Europos politines partijas, kurių politinės pažiūros yra panašios ar tokios pačios, tos pačios nacionalinės politinės partijos nariai neturėtų būti įskaitomi į įvairių politinių aljansų narių skaičių, kai siekiama nustatyti, ar tie aljansai atitinka minimalaus atstovavimo sąlygas, kad jie galėtų būti įregistruoti kaip Europos partijos. Todėl nustatant, ar tenkinamos tos minimalaus atstovavimo sąlygos, turėtų būti atsižvelgiama tik į politinių partijų, o ne fizinių asmenų skaičių;

(5)

Europos politinėms partijoms ir su jomis susijusiems Europos politiniams fondams turėtų būti suteikta galimybė naudoti didesnę jiems finansuoti skirtų asignavimų iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto dalį. Todėl turėtų būti padidinta didžiausia finansinių įnašų arba dotacijų iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto dalis, sudaranti Europos politinės partijos biudžete nurodytas kompensuotinas išlaidas per metus ir Europos politinio fondo patirtas finansuoti tinkamas sąnaudas;

(6)

siekiant užtikrinti skaidrumą ir sustiprinti Europos politinių partijų kontrolę, demokratinę atskaitomybę ir ryšį tarp Europos pilietinės visuomenės ir Sąjungos institucijų, ir visų pirma Europos Parlamento, galimybė gauti finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto turėtų būti suteikta su sąlyga, kad ES valstybės narės aiškiai matomai ir naudotojui patogia forma paskelbtų atitinkamos Europos politinės partijos politinę programą ir logotipą. Reikėtų skatinti įtraukti informaciją apie lyčių pusiausvyrą kiekvienoje politinėje partijoje, kuri yra Europos politinės partijos narė;

(7)

siekiant nustatyti Europos Sąjungos bendrojo biudžeto išteklių proporcingesnio paskirstymo taisyklę, kuri objektyviai atspindėtų tikrą rinkėjų paramą Europos politinei partijai, Europos politinių partijų, taigi ir atitinkamų su jomis susijusių Europos politinių fondų finansavimas turėtų būti glaudžiau susietas su tokio dydžio rinkėjų parama, kokį įmanoma įrodyti. Todėl finansavimo paskirstymo taisyklės turėtų būti pritaikytos taip, kad būtų labiau atsižvelgta į išrinktų kiekvienos Europos politinės partijos narių santykinę dalį Europos Parlamente;

(8)

tuo atveju, kai dėl pasikeitusių aplinkybių Europos politinė partija arba Europos politinis fondas nebeatitinka vienos ar daugiau registracijos sąlygų, ji (jis) turėtų būti išbraukta (-as) iš registro;

(9)

teisinio tikrumo ir skaidrumo sumetimais turėtų būti aiškiai nustatyta, kad Europos politinė partija arba Europos politinis fondas gali būti per protingą laikotarpį išbraukta (-as) iš registro, jei ji (jis) pateikė melagingą ar neišsamią informaciją, kuria remiantis buvo priimtas sprendimas tą partiją ar fondą įregistruoti;

(10)

Sąjungos finansinių interesų apsauga turėtų būti sustiprinta nustačius, kad padarius pažeidimą faktinis finansavimo iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto susigrąžinimas būtų užtikrintas susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas iš fizinių asmenų, atsakingų už tą pažeidimą, prireikus atsižvelgiant į išimtines aplinkybes, susijusias su tais fiziniais asmenimis;

(11)

siekiant įvertinti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, poveikį remiantis pakankamais jo praktinio veikimo įrodymais, siūlomos išsamios peržiūros termino pabaiga turėtų būti nukelta vėlesniam laikui. Atliekant tą išsamią peržiūrą ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, iš dalies pakeisto šiuo reglamentu, poveikį mažų Europos politinių partijų ir su jomis susijusių Europos politinių fondų padėčiai;

(12)

naujieji reikalavimai, susiję su Europos politinių partijų politinės programos ir logotipo paskelbimu, turėtų būti taikomi kuo plačiau jau 2019 m. – metų, kada vyks kiti Europos Parlamento rinkimai – finansavimo prašymams. Todėl šiame reglamente turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(13)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu padaryti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 daliniai pakeitimai būtų taikomi laiku, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną;

(14)

todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.

12 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„(12)

Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai, norintys būti tokiais pripažinti Sąjungos lygmeniu įgydami Europos teisinį statusą ir gauti viešąjį finansavimą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, turėtų laikytis tam tikrų principų ir tenkinti tam tikras sąlygas. Visų pirma Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai, ypač rengdami savo programas ir vykdydami savo veiklą, turi gerbti vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga ir kurios nurodytos ES sutarties 2 straipsnyje, t. y. pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.“;

2.

įterpiama ši konstatuojamoji dalis:

„(30a)

remiantis Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939 (*1) nustatytomis nuostatomis ir procedūromis, Europos prokuratūra įpareigota tirti įtariamas nusikalstamas veikas, susijusias su Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų finansavimu, darančiu poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/1371 (*2). Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnyje nustatytas įpareigojimas taikomas Institucijai.

(*1)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1)."

(*2)  2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).“;"

3.

2 straipsnio 10 punktas pakeičiamas taip:

„10.   nacionalinis informacijos centras– asmuo ar asmenys, specialiai atitinkamų valstybių narių institucijų paskirtas (-i) siekiant keistis informacija taikant šį reglamentą;“;

4.

3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„bent viename ketvirtadalyje valstybių narių jo narėmis esančioms partijoms turi atstovauti Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų, regioninių parlamentų ar regioninių asamblėjų nariai arba“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„ba)

jo partijos narės nėra kitos Europos politinės partijos narės;“;

5.

10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Europos Parlamentas, veikdamas savo iniciatyva arba gavęs pagrįstą piliečių grupės prašymą, pateiktą pagal atitinkamas Darbo tvarkos taisyklių nuostatas, arba Taryba ar Komisija gali pateikti Institucijai prašymą patikrinti, ar konkreti Europos politinė partija ar konkretus Europos politinis fondas laikosi 3 straipsnio 1 dalies c punkte ir 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytų sąlygų. Tokiais ir 16 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytais atvejais Institucija paprašo pagal 11 straipsnį įsteigto nepriklausomų žymių asmenų komiteto šiuo klausimu pateikti nuomonę. Komitetas pateikia savo nuomonę per du mėnesius.“;

6.

17 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Finansiniai įnašai arba dotacijos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto neviršija 90 % kompensuotinų išlaidų per metus, nurodytų Europos politinės partijos biudžete, ir 95 % tinkamų finansuoti sąnaudų per metus, kurias patyrė Europos politinis fondas. Europos politinės partijos nepanaudotą Sąjungos skirto įnašo dalį gali panaudoti kompensuotinoms išlaidoms padengti per kitus finansinius metus, einančius po jo skyrimo. Sumos, nepanaudotos po tų finansinių metų, susigrąžinamos pagal Finansinį reglamentą.“;

7.

18 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Europos politinė partija kartu su prašymu pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad jos narėmis esančios ES partijos 12 mėnesių iki galutinės prašymų pateikimo dienos savo interneto svetainėse aiškiai matomai ir naudotojui patogia forma daugeliu atvejų skelbė Europos politinės partijos politinę programą ir logotipą.“;

8.

19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Atitinkami asignavimai, numatyti toms Europos politinėms partijoms ir tiems Europos politiniams fondams, kuriems skiriami įnašai arba dotacijos pagal 18 straipsnį, kasmet paskirstomi laikantis tokios taisyklės:

10 % paskirstoma lygiomis dalimis tarp finansavimą gaunančių Europos politinių partijų,

90 % paskirstoma finansavimą gaunančioms Europos politinėms partijoms proporcingai į Europos Parlamentą išrinktų jų narių daliai.

Tokia pati paskirstymo taisyklė taikoma skiriant finansavimą Europos politiniams fondams, susijusiems su Europos politinėmis partijomis.“;

9.

27 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kai pagal 10 straipsnio 2–5 dalyse nurodytas procedūras nustatoma, kad jie nebetenkina 3 straipsnio 1 arba 2 dalyje išdėstytos vienos ar kelių sąlygų;“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„ba)

kai sprendimas registruoti atitinkamą partiją arba fondą grindžiamas pareiškėjo pateikta neteisinga arba klaidinančia informacija arba kai toks sprendimas gautas apgaulės būdu, arba“;

10.

įterpiamas šis straipsnis:

„27a straipsnis

Fizinių asmenų atsakomybė

Kai 27 straipsnio 2 dalies a punkto v arba vi papunktyje nurodytais atvejais Institucija skiria finansinę sankciją, kad pagal 30 straipsnio 2 dalį būtų susigrąžintos lėšos, ji gali nustatyti, kad toliau nurodytais atvejais už pažeidimą atsako ir fizinis asmuo, kuris yra Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo administracinio, valdymo arba priežiūros organo narys arba kuriam suteikti įgaliojimai atstovauti Europos politinei partijai ar Europos politiniam fondui, dėl jos (jo) priimti sprendimus ir ją (jį) kontroliuoti:

a)

27 straipsnio 2 dalies a punkto v papunktyje nurodytais atvejais, kai toje nuostatoje nurodytu teismo sprendimu pripažinta, kad už atitinkamą neteisėtą veiklą yra atsakingas ir fizinis asmuo;

b)

27 straipsnio 2 dalies a punkto vi papunktyje nurodytais atvejais, kai už atitinkamą veiką arba netikslumus yra atsakingas ir fizinis asmuo.“;

11.

30 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Europos politinė partija ar Europos politinis fondas, kuriems sankcija skirta už bet kurį 27 straipsnio 1 dalyje ir 27 straipsnio 2 dalies a punkto v ir vi papunkčiuose išvardytą pažeidimą, dėl to nebeatitinka 18 straipsnio 2 dalies. Todėl Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantis pareigūnas nutraukia susitarimo dėl įnašo ar dotacijos arba sprendimo dėl Sąjungos finansavimo, gauto pagal šį reglamentą, galiojimą ir susigrąžina pagal susitarimą dėl įnašo ar dotacijos ar sprendimą neteisingai išmokėtas sumas, įskaitant bet kokias ankstesniais metais nepanaudotas Sąjungos lėšas. Nepagrįstai pagal susitarimą dėl įnašo ar dotacijos arba sprendimą išmokėtas sumas Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantis pareigūnas susigrąžina ir iš fizinio asmens, dėl kurio priimtas 27a straipsnyje nurodytas sprendimas, prireikus atsižvelgiant į išimtines aplinkybes, susijusias su tuo fiziniu asmeniu.“;

b)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei toks galiojimas nutraukiamas, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančio pareigūno mokėjimai apribojami iki Europos politinės partijos kompensuotinų išlaidų arba Europos politinio fondo tinkamų finansuoti sąnaudų, kurias jie patyrė iki dienos, kai įsigalioja sprendimas dėl galiojimo nutraukimo.“;

12.

32 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

i punktas pakeičiamas taip:

„i)

Europos politinėms partijoms suteiktos techninės pagalbos aprašymą;“;

b)

j punktas pakeičiamas taip:

„j)

Europos Parlamento parengtą šio reglamento taikymo ir finansuotos veiklos vertinimo ataskaitą, minimą 38 straipsnyje, ir“;

c)

įterpiamas šis punktas:

„k)

atnaujintą Europos Parlamento narių, kurie yra Europos politinės partijos nariai, sąrašą.“;

13.

34 straipsnis pakeičiamas taip:

„34 straipsnis

Teisė būti išklausytam

Prieš Institucijai ar Europos Parlamento įgaliojimus suteikiančiam pareigūnui priimant sprendimą, kuriuo galėtų būti neigiamai paveiktos Europos politinės partijos, Europos politinio fondo, 8 straipsnyje nurodyto pareiškėjo arba 27a straipsnyje nurodyto fizinio asmens teisės, jie išklauso atitinkamos Europos politinės partijos, Europos politinio fondo atstovus, arba atitinkamą pareiškėją ar fizinį asmenį. Institucija arba Europos Parlamentas tinkamai paaiškina savo sprendimo priežastis.“;

14.

38 straipsnis pakeičiamas taip:

„38 straipsnis

Vertinimas

Europos Parlamentas, pasikonsultavęs su Institucija, ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. ir po to kas penkerius metus skelbia šio reglamento taikymo ir finansuotos veiklos ataskaitą. Prireikus ataskaitoje nurodoma, kokių statuto ir finansavimo sistemų pakeitimų būtų galima padaryti.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo Europos Parlamento ataskaitos paskelbimo Komisija pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą, kurioje ypatingas dėmesys kreipiamas į šio reglamento poveikį mažų Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų padėčiai. Prireikus prie tos ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas šis reglamentas.“;

15.

įterpiamas šis straipsnis:

„40a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

1.   Šio reglamento nuostatos, taikytinos iki 2018 m. gegužės 4 d., toliau taikomos veiksmams ir įsipareigojimams, susijusiems su Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų finansavimu Europos lygmeniu 2018 finansiniais metais.

2.   Nukrypstant nuo 18 straipsnio 2a dalies, Europos Parlamento įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, prieš priimdamas sprendimą dėl 2019 finansinių metų finansavimo prašymo, paprašo pateikti 18 straipsnio 2a dalyje nurodytus įrodymus tik už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 5 d.

3.   Europos politinės partijos, užregistruotos iki 2018 m. gegužės 4 d., ne vėliau kaip 2018 m. liepos 5 d. pateikia dokumentus, įrodančius, kad jos atitinka 3 straipsnio 1 dalies b ir ba punktuose nustatytas sąlygas.

4.   Institucija išbraukia iš registro Europos politinę partiją ir su ja susijusį Europos politinį fondą, jei atitinkama partija per 3 dalyje nustatytą terminą neįrodo, kad ji atitinka 3 straipsnio 1 dalies b ir ba punktuose nustatytas sąlygas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 3 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL C 129, 2018 4 11, p. 96.

(2)  OL C 18, 2018 1 18, p. 1.

(3)  2018 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1.).

(5)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).