3.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/671

2018 m. gegužės 2 d.

kuriuo nustatomas reikalavimas registruoti importuojamus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės elektrinius dviračius

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis antidempingo reglamentas), ypač į jo 14 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis antisubsidijų reglamentas), ypač į jo 24 straipsnio 5 dalį,

informavusi valstybes nares,

kadangi:

(1)

Europos Komisija (toliau – Komisija), gavusi skundą, kurį gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų elektrinių dviračių Sąjungoje, vardu 2017 m. rugsėjo 8 d. pateikė Europos dviračių gamintojų asociacija (toliau – skundo pateikėjas arba EBMA), 2017 m. spalio 20 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu (3) (toliau – pranešimas apie AD tyrimo inicijavimą) pranešė apie inicijuojamą antidempingo tyrimą (toliau – antidempingo tyrimas) dėl į Sąjungą importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės elektrinių dviračių;

(2)

Komisija, gavusi skundą, kurį gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų elektrinių dviračių Sąjungoje, vardu 2017 m. lapkričio 8 d. pateikė skundo pateikėjas, 2017 m. gruodžio 21 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu (4) (toliau – pranešimas apie AS tyrimo inicijavimą) pranešė apie inicijuojamą antisubsidijų tyrimą (toliau – antisubsidijų tyrimas) dėl į Sąjungą importuojamų KLR kilmės elektrinių dviračių;

1.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

(3)

Registruotinas produktas (toliau – nagrinėjamasis produktas) abiejuose tyrimuose – KLR kilmės ratinės transporto priemonės su pedalais, kuriose įrengtas pagalbinis elektrinis variklis, kurių KN kodai šiuo metu yra 8711 60 10 ir ex 8711 60 90 (TARCI kodas 8711609010). Šie KN ir TARIC kodai pateikiami tik kaip informacija.

2.   PRAŠYMAS

(4)

Skundo pateikėjas savo skunduose nurodė ketinantis teikti registracijos prašymus. 2018 m. sausio 31 d. skundo pateikėjas pateikė prašymus dėl registracijos pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 24 straipsnio 5 dalį. Skundo pateikėjas prašė nustatyti reikalavimą registruoti importuojamą nagrinėjamąjį produktą, kad priemones šiems produktams būtų galima taikyti nuo šios registracijos dienos, jei įvykdytos visos pagrindiniuose reglamentuose nustatytos sąlygos.

3.   REGISTRACIJOS PAGRINDAS

(5)

Pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 24 straipsnio 5 dalį Komisija gali nurodyti muitinėms imtis reikiamų veiksmų importui registruoti, kad priemones šiems produktams būtų galima taikyti nuo tokios registracijos dienos, jei įvykdytos visos pagrindiniuose reglamentuose nustatytos sąlygos. Reikalavimas registruoti importą gali būti nustatomas, kai Sąjungos pramonė pateikia prašymą, kuriame yra pakankamai įrodymų tokiems veiksmams pagrįsti.

(6)

Skundo pateikėjas teigė, kad registracija yra pagrįsta, nes nagrinėjamasis produktas buvo importuojamas dempingo kaina ir subsidijuojamas. Sąjungos pramonei didelę žalą daro importo mažomis kainomis augimas, kuris sumažins galimų galutinių muitų taisomąjį poveikį, nes bus sudarytos galimybės iki 2018 m. pardavimo sezono sukaupti atsargų.

(7)

Komisija išnagrinėjo prašymą atsižvelgdama į pagrindinio antidempingo reglamento 10 straipsnio 4 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 16 straipsnio 4 dalį.

(8)

Nagrinėdama su dempingu susijusią prašymo dalį Komisija visų pirma patikrino, ar importuotojai žinojo ar turėjo žinoti apie dempingą, dempingo mastą ir įtariamą ar nustatytą žalą. Ji taip pat nagrinėjo, ar buvo tolesnis esminis importo augimas, kuris dėl jo laikotarpio, apimties ir kitų aplinkybių gali gerokai sumažinti taisomąjį galutinio antidempingo muito poveikį.

(9)

Nagrinėdama su subsidijomis susijusią prašymo dalį Komisija patikrino, ar esama kritinių aplinkybių, kai sunkiai ištaisomą žalą daro labai dideliais kiekiais importuojamas nagrinėjamasis subsidijuojamas produktas, kuriam per palyginti trumpą laikotarpį suteikta kompensuotinų subsidijų, ir ar yra manoma, kad, norint užkirsti kelią tokiai žalai pasikartoti, tokiam importui būtina nustatyti kompensacinius muitus atgaline data.

3.1.   Importuotojų informuotumas apie dempingą, jo mastą ir įtariamą žalą

(10)

Dėl dempingo šiuo etapu Komisija turi pakankamai įrodymų, kad nagrinėjamasis produktas iš KLR importuojamas dempingo kaina. Skundo pateikėjas pirmiausia pateikė įrodymų dėl normaliosios vertės, pagrįstos vietos kainomis ir pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį pasirinkus Šveicariją.

(11)

Įrodymai dėl dempingo grindžiami nagrinėjamojo produkto taip nustatytos normaliosios vertės palyginimu su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis). Apskritai atsižvelgiant į tariamą dempingo skirtumų mastą (nuo 193 % iki 430 %) šiuo etapu tokiais įrodymais pakankamai pagrindžiamas faktas, kad eksportuojantys gamintojai vykdo dempingą.

(12)

Ši informacija buvo pateikta 2017 m. spalio 20 d. paskelbtame pranešime apie šio tyrimo inicijavimą.

(13)

Eksportuojantis gamintojas Giant kartu su susijusiu importuotoju, teigė, kad antidempingo tyrimo inicijavimo nepakanka, kad būtų užtikrintas informuotumas apie dempingą.

(14)

Pranešimą apie inicijavimą paskelbus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje jis tapo viešai prieinamas visiems importuotojams. Be to, importuotojai, kaip tyrimo suinteresuotosios šalys, gali susipažinti su nekonfidencialia skundo versija. Todėl Komisija mano, kad vėliausiai tuo metu importuotojai jau žinojo arba turėjo žinoti apie įtariamą dempingą, jo mastą ir įtariamą žalą.

(15)

Ta pati suinteresuotoji šalis teigė, kad importuotojas negalėjo žinoti apie tai, jog taikoma pagrindinio antidempingo reglamento 2 straipsnio 7 dalis, ir juo labiau negalėjo numatyti, kokia yra normalioji vertė, pagal kurią turėtų būti vertinamos Kinijos eksporto į Sąjungą kainos.

(16)

Komisija pažymėjo, kad tai, jog taikoma pagrindinio antidempingo reglamento 2 straipsnio 7 dalis, buvo nurodyta skunde ir pranešime apie inicijavimą.

(17)

Skundo pateikėjas taip pat pateikė pakankamai įrodymų dėl įtariamos žalos – Sąjungos pramonės rinkos dalis smarkiai sumažėjo nuo 42,5 % 2014 m. iki 28,6 % skunde nurodytu laikotarpiu, pelningumo lygis sumažėjo ir toliau mažėja nuo 3,4 % apyvartos 2014 m. iki 2,1 % skunde nurodytu laikotarpiu, taip pat apskaičiuotas 153–206 % priverstinis pardavimas mažesnėmis kainomis.

(18)

Taigi Komisija padarė išvadą, kad su dempingu susijusioje prašymo dalyje pirmasis reikalavimo registruoti importuojamą produktą kriterijus yra įvykdytas.

3.2.   Tolesnis esminis importo apimties augimas

(19)

Remiantis Eurostato duomenimis negalima atlikti visapusiškos elektrinių dviračių importo į Sąjungą raidos analizės. Iš tiesų, nors tiriamasis laikotarpis prasideda 2016 m. spalio mėn., apskaičiuoti 99 % elektrinių dviračių importo buvo klasifikuojami iki 2017 m. sausio mėn. jiems priskiriant KN kodą, kuris buvo priskiriamas kitiems produktams.

(20)

Šiomis aplinkybėmis skundo pateikėjas pateikė išsamius skaičius, pagrįstus Kinijos muitinės eksporto duomenimis nuo 2014 m. sausio mėn. iki 2018 m. vasario mėn. Remdamasi suinteresuotųjų šalių pateikta informacija ir suderintais statistiniais duomenimis, Komisija manė, kad tarp eksporto iš KLR ir importo į Sąjungą yra dviejų mėnesių laikotarpis.

(21)

Todėl savo analizėje Komisija teigė, kad Kinijos muitinės duomenys yra pakankami importo į Sąjungą vėluojant du mėnesius dėl vežimo prima facie įrodymai. Todėl, siekdama nustatyti importo apimtį tiriamuoju laikotarpiu (t. y. 2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d.), Komisija naudojo Kinijos eksporto duomenis nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. liepos mėn.

(22)

Eksporto iš KLR į Sąjungą apimtis 2017 m. lapkričio mėn. – 2018 m. vasario mėn. padidėjo 82 %, palyginti su 2016 m. lapkričio mėn. – 2017 m. vasario mėn. laikotarpiu. Be to, vidutinė mėnesio eksporto iš KLR į Sąjungą apimtis 2017 m. lapkričio mėn. – 2018 m. vasario mėn. buvo 64 % didesnė nei vidutinė mėnesio importo į Sąjungą apimtis tiriamuoju laikotarpiu. Komisija manė, kad šie skaičiai yra didelio importo apimties padidėjimo įrodymas.

(23)

Kai kurie nesusiję importuotojai ir Giant teigė, kad neapdoroti Kinijos eksporto duomenys, kuriais rėmėsi skundo pateikėjas savo registracijos prašyme, turėtų būti atskleisti nekonfidencialiame dokumentų rinkinyje siekiant užtikrinti šaltinio ir pateiktų duomenų patikimumą. Importuotojai teigia, kad nebuvo nurodyti naudoti kodai ir jie galėjo apimti kitus produktus.

(24)

Skundo pateikėjas Komisijai pateikė išsamius statistinius duomenis, kad pagrįstų savo prašymą. Tokių duomenų atskleidimas pažeistų autorių teises. Tačiau skundo pateikėjas nekonfidencialioje prašymo versijoje nurodė bendrus eksporto per mėnesį ir per metus skaičius. Skundo pateikėjas taip pat nurodė, kad šaltinis buvo Kinijos muitinė, nurodė naudotus kodus ir paaiškino savo metodiką, pagal kurią produktai, kurie nėra nagrinėjamasis produktas, neįtraukiami. Šaltinis buvo žinomas ir viešai prieinamas sumokėjus mokestį. Be to, šiuos duomenis nurodytu laikotarpiu iš esmės patvirtino Eurostatas. Nė viena kita suinteresuotoji šalis nepasiūlė kitokių duomenų ar metodikos. Šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į bendrų duomenų ir metodikos atskleidimo lygį nekonfidencialioje byloje, Komisija mano, kad tam, jog susijusi šalis galėtų naudotis savo teise į gynybą, pradiniai duomenys nėra būtini. Todėl šis teiginys turėjo būti atmestas.

(25)

Kai kurie nesusiję importuotojai taip pat teigė, kad dėl ilgai trunkančio gamybos laiko (nuo projekto iki pristatymo) nebuvo galima kaupti atsargų. Šiuo klausimu Komisija manė, kad gamybos laikas, trunkantis nuo elektrinio dviračio projekto iki jo faktinio pristatymo, netrukdo kaupti jau suprojektuotų elektrinių dviračių atsargų, visų pirma atsižvelgiant į skunde pateiktą informaciją dėl nepanaudotų pajėgumų KLR. Be to, tvirtinimas, kad importas gerokai padidėjo, pagrindžiamas turimais statistiniais įrodymais. Todėl šis tvirtinimas atmestas.

(26)

Kai kurie nesusiję importuotojai ir Giant neigė, kad išaugęs Kinijos eksportas yra tolesnio žymaus importo augimo įrodymas, ir teigė, kad jis atspindi elektrinių dviračių pardavimo sezoniškumą. Komisija manė, kad palyginimui pamečiui sezoniškumas įtakos neturėjo, ir pateikė įrodymų, kad importo apimtis nuo tyrimo inicijavimo padidėjo 82 % Todėl šis tvirtinimas atmestas.

(27)

Giant neigė, kad importas žymiai padidėjo ir teigė, kad jis buvo mažesnis arba toks pats kaip bendras elektrinių dviračių paklausos Sąjungoje augimas. Giant pacitavo Europos dviračių pramonės konfederacijos (toliau – CONEBI) leidinius, kuriuose įvertinta, kad šis augimas 2016 m. palyginti su 2015 m. buvo 22,2 % o EBMA, skundo pateikėjo, vertinimu 2017 m. palyginti su 2016 m. augimo lygis buvo 23 % Giant teigė, kad 2017 m. spalio mėn. buvo tinkamas pradžios taškas importo augimui įvertinti. Giant apskaičiavo, kad, remiantis Eurostato importo duomenimis, mėnesinis elektrinių dviračių importas 2017 m. spalio mėn. – 2018 m. sausio mėn. laikotarpiu išaugo 8,7 %

(28)

Komisija pažymi, kad Giant nurodė, jog vežimo laikas nuo eksporto iš KLR iki importo į Sąjungą buvo „bent vienas ar du mėnesiai“. Dėl to importas 2017 m. spalio mėn. atitiko 2017 m. rugpjūčio mėn. (prieš tyrimo inicijavimą) eksportą iš KLR. Be to, vidutinė mėnesio eksporto iš KLR į Sąjungą apimtis 2017 m. rugpjūčio mėn. – 2018 m. vasario mėn. buvo 36 % didesnė nei vidutinė mėnesio importo į Sąjungą apimtis tiriamuoju laikotarpiu. Vertinant šį augimo greitį neatsižvelgta į labai didelį išaugusį importą, kuris jau buvo išaugęs tiriamuoju laikotarpiu ir kuris vis dėl to gerokai viršija 2016 m. ir 2017 m. paklausos Sąjungoje augimo greitį.

(29)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad su dempingu susijusioje prašymo dalyje antrasis reikalavimo registruoti importuojamą produktą kriterijus taip pat yra įvykdytas.

3.3.   Taisomojo muito poveikio mažinimas

(30)

Komisija turi pakankamai įrodymų, kad toliau augant importui iš KLR dar labiau mažėjančiomis kainomis būtų daroma dar daugiau žalos.

(31)

Kaip nustatyta 19–29 konstatuojamosiose dalyse, yra pakankamai įrodymų, kad nagrinėjamojo produkto importas žymiai išaugo.

(32)

Be to, yra įrodymų, kad nagrinėjamojo produkto importo kainos linkusios mažėti. Importo iš KLR į Sąjungą vidutinės kainos eurais 2017 m. lapkričio mėn. – 2018 m. vasario mėn. laikotarpiu iš tiesų buvo 8 % mažesnės nei 2016 m. lapkričio mėn. – 2017 m. vasario mėn. laikotarpiu ir 7 % mažesnės palyginti su tiriamuoju laikotarpiu.

(33)

Iš papildomų aplinkybių matyti, kad importui toliau žymiai augant yra tikimybė, kad taikomų muitų taisomasis poveikis bus gerokai sumažintas. Iš tiesų tikslinga daryti išvadą, kad nagrinėjamojo produkto importas gali toliau didėti prieš priimant laikinąsias priemones (jei jos būtų priimtos), kadangi jos būtų priimtos ne vėliau kaip liepos 20 d. ir ši data sutaptų su elektrinių dviračių 2018 m. pardavimo sezono pabaiga.

(34)

Todėl tikėtina, kad toks tolesnis importo augimas po bylos inicijavimo, atsižvelgiant į jos laiką, apimtį ir kitas aplinkybes (pvz., KLR perteklinius pajėgumus ir Kinijos eksportuojančių gamintojų kainodaros politiką) gerokai sumažins bet kokio galutinio muito taisomąjį poveikį, nebent toks muitas būtų taikomas atgaline data.

(35)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad su dempingu susijusioje prašymo dalyje trečiasis reikalavimo registruoti importuojamą produktą kriterijus taip pat yra įvykdytas.

3.4.   Sunkiai ištaisomą žalą daro per palyginti trumpą laikotarpį labai dideliais kiekiais importuojamas subsidijuojamas produktas

(36)

Dėl subsidijavimo Komisija turi pakankamai įrodymų, kad iš KLR importuojamas nagrinėjamasis produktas yra subsidijuojamas. Įtariamas subsidijas sudaro, inter alia, i) tiesioginis lėšų ir įsipareigojimų, tokių kaip dotacijos, valstybės valdomų ir privačių bankų lengvatinės paskolos ir kreditai, eksporto kreditai, garantijos ir eksporto draudimas; ii) Vyriausybės negautos arba nesurinktos pajamos, tokios kaip pelno mokesčio sumažinimas ir atleidimas nuo jo, importo tarifų lengvatos, išskaičiuojamųjų mokesčių sumažinimas ir atleidimas nuo PVM bei PVM lengvatos, ir iii) Vyriausybės teikiamos žaliavos, žemė ir energija už mažesnį nei tinkama atlygį. Šie įrodymai pateikti skundo nekonfidencialioje versijoje ir prie šių įrodymų pateiktame memorandume.

(37)

Įtariama, kad minėtos schemos yra subsidijos, nes jas taikydama KLR Vyriausybė arba regioniniai valdžios subjektai (įskaitant viešojo sektoriaus įstaigas) teikia finansinę paramą, o nagrinėjamojo produkto eksportuojantys gamintojai gauna naudą. Įtariama, kad jos priklauso nuo to, ar vykdomas eksportas ir (arba) naudojamos vidaus, o ne importuotos prekės, ir (arba) kad jos yra skiriamos tik tam tikriems sektoriams ir (arba) tik tam tikrų rūšių įmonėms ir (arba) vietoms, todėl yra individualios ir kompensuotinos.

(38)

Todėl iš šiuo etapu turimų įrodymų matyti, kad nagrinėjamojo produkto eksportuotojai naudojasi kompensuotinomis subsidijomis.

(39)

Be to, Komisija turi pakankamai įrodymų, kad dėl eksportuojančių gamintojų vykdomo subsidijavimo Sąjungos pramonei daroma materialinė žala. Iš skunde ir vėlesnėse pastabose, susijusiose su prašymais registruoti minėtus produktus, pateiktų importo apimties įrodymų matyti, kad 2014 m. ir tiriamuoju laikotarpiu, taip pat pastaraisiais mėnesiais labai padidėjo importo apimtis (absoliučiais skaičiais ir pagal rinkos dalį). Turimi įrodymai rodo, kad Kinijos eksportuojančių gamintojų į Sąjungą importuojamo nagrinėjamojo produkto kiekis beveik patrigubėjo (nuo 219 000 iki 703 000 vienetų, t. y. + 484 000 vienetų), todėl rinkos dalis staigiai išaugo nuo 19,2 % iki 33 % Be to, kaip nurodyta 22 konstatuojamojoje dalyje, ta pati tendencija tęsėsi nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. vasario mėn. Apskritai iš įrodymų matyti, kad smarkiai augantis elektrinių dviračių importas iš KLR daro didelę neigiamą įtaką Sąjungos pramonės padėčiai, įskaitant sumažėjusį pelningumo lygį. Įrodymus, susijusius su pagrindinio antidempingo reglamento 3 straipsnio 5 dalyje ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 8 straipsnio 4 dalyje išdėstytais pagrindiniais žalos veiksniais, sudaro skunduose ir vėliau pateiktose pastabose, susijusiose su minėtų produktų registravimu, pateikti duomenys.

(40)

Komisija šiuo etapu taip pat įvertino, ar tokia žala yra sunkiai ištaisoma. Kinijos tiekėjams integravusis į tiekimo Sąjungos pramonės pirkėjams grandinę, pastarieji gali nenorėti savo tiekėjais pasirinkti Sąjungos gamintojus. Be to, Sąjungos pramonės pirkėjai greičiausiai nebesutiks mokėti didesnių Sąjungos pramonės kainų, net jei, hipotetiškai svarstant, Komisija ateityje nustatytų kompensacines priemones ne atgaline data. Toks pavojus visam laikui netekti rinkos dalies arba prarasti pajamų dalį yra sunkiai ištaisoma žala.

3.5.   Žalos pasikartojimo tikimybės pašalinimas

(41)

Galiausiai atsižvelgdama į 39 konstatuojamojoje dalyje pateiktus duomenis ir į tai, kas išdėstyta 40 konstatuojamojoje dalyje, Komisija mano esant reikalinga parengti galimybę nustatyti priemones atgaline data ir nustatyti reikalavimą registruoti produktus, siekiant užkirsti kelią tokios žalos pasikartojimui.

4.   PROCEDŪRA

(42)

Todėl Komisija padarė išvadą, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių nagrinėjamojo produkto importo registravimą pagal pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalį ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 24 straipsnio 5 dalį.

(43)

Visos suinteresuotosios šalys raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

5.   REGISTRAVIMAS

(44)

Remiantis pagrindinio antidempingo reglamento 14 straipsnio 5 dalimi ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 24 straipsnio 5 dalimi, turėtų būti nustatytas reikalavimas registruoti importuojamą nagrinėjamąjį produktą, siekiant užtikrinti, kad, jeigu atlikus tyrimus būtų nustatyti antidempingo ir (arba) kompensaciniai muitai, juos, jeigu tenkinamos būtinos sąlygos, būtų galima registruojamam importui taikyti atgaline data pagal taikomas teisines nuostatas.

(45)

Visa būsima atsakomybė priklausys atitinkamai nuo antidempingo ir antisubsidijų tyrimų išvadų.

(46)

Skunde, kuriame prašoma inicijuoti antidempingo tyrimą, pateikta įtarimų, kad nagrinėjamojo produkto vidutinis dempingo skirtumas yra 193–430 %, o vidutinis žalos pašalinimo lygis yra 189 % Numatoma galimos būsimos atsakomybės suma nustatoma pagal žalos pašalinimo lygį, nustatytą remiantis skundu, t. y. 189 % ad valorem nagrinėjamojo produkto CIF importo vertės.

(47)

Šiuo tyrimo etapu dar neįmanoma nustatyti subsidijavimo sumos. Skunde, kuriame prašoma inicijuoti antisubsidijų tyrimą, pateikta įtarimų, kad nagrinėjamojo produkto žalos pašalinimo lygis yra 189 % Numatoma galimos būsimos atsakomybės suma nustatoma pagal žalos pašalinimo lygį, nustatytą remiantis antisubsidijų skundu, t. y. 189 % ad valorem nagrinėjamojo produkto CIF importo vertės.

6.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(48)

Visi su šiuo registravimu susiję surinkti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/1036 14 straipsnio 5 dalį ir Reglamento (ES) 2016/1037 24 straipsnio 5 dalį muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų siekiant registruoti į Sąjungą importuojamas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės ratines transporto priemones su pedalais, kuriose įrengtas pagalbinis elektrinis variklis, ir kurių KN kodai šiuo metu yra 8711 60 10 ir ex 8711 60 90 (TARIC kodas 8711609010).

2.   Registravimas baigiamas po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3.   Visos suinteresuotosios šalys raginamos raštu pareikšti savo nuomonę, pateikti patvirtinamuosius dokumentus arba pateikti prašymą jas išklausyti per 21 dienų po šio reglamento paskelbimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 55.

(3)  OL C 353, 2017 10 20, p. 19.

(4)  OL C 440, 2017 12 21, p. 22.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.