25.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/631

2018 m. vasario 7 d.

kuriuo įsteigiamos Europos Sąjungos augalų kenkėjų etaloninės laboratorijos ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 92 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

kompetentingos institucijos turi imtis tinkamų ir laiku taikomų priemonių nuo augalų karantininių kenkėjų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų (2) 3 straipsnyje, taip pat nuo kenkėjų, kurie neįtraukti į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą, bet kurie pagal to reglamento 30 straipsnio 1 dalį tenkina įtraukimo į tą sąrašą sąlygas. Tam ypač svarbu veiksmingai vykdyti oficialią kontrolę ir kitą oficialią veiklą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aktų;

(2)

veiksmingumas priklauso nuo analizės, tyrimų arba diagnostinių tyrimų metodų, naudojamų oficialiosiose laboratorijose, paskirtose pagal Reglamento (ES) 2017/625 37 straipsnio 1 dalį, bei tų oficialių laboratorijų atliktos analizės, tyrimų ar diagnostinių tyrimų rezultatų kokybės, vienodumo ir patikimumo;

(3)

siekiant užtikrinti, kad taikant tuos metodus gauti analitiniai, tyrimų ir diagnostiniai duomenys būtų kokybiški, vienodi ir patikimi, tie metodai turi būti nuolat atnaujinami ir prireikus tobulinami;

(4)

priemonės, kurių imtasi ankstesniais užkrėtimo atvejais, rodo, kad oficialiosioms laboratorijoms, paskirtoms pagal Reglamento (ES) 2017/625 37 straipsnį, būtų naudingas koordinavimas ir pagalba tobulinant ir skatinant vienodą praktiką, kurią tos oficialiosios laboratorijos taiko kurdamos ir naudodamos analizės, tyrimų arba diagnostinių tyrimų metodus ir aiškindamos rezultatus;

(5)

todėl turėtų būti įsteigtos Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, kad jos padėtų tobulinti ir derinti analizės, tyrimų arba diagnostinių tyrimų metodus, rengti patvirtintus metodus, taip pat koordinuoti ir teikti pagalbą toms oficialiosioms laboratorijoms;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą specializaciją, kiekvienai konkrečiai kenkėjų kategorijai turėtų būti nustatyta viena konkreti Europos Sąjungos etaloninė laboratorija. Nustatant tas kategorijas turėtų būti atsižvelgta į kenkėjų pobūdį ir biologines savybes, nurodytas prie atitinkamos Tarybos direktyvos 2000/29/EB (3) I priedo A dalyje ir II priedo A dalyje nustatytos kategorijos. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti įsteigtos šių kenkėjų kategorijų Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos: vabzdžių ir erkių, nematodų, bakterijų, grybų ir oomicetų, virusų, viroidų ir fitoplazmų (pastarasis yra atnaujintas terminas; minėtoje direktyvoje pateiktas terminas „mikoplazmos“),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu įsteigiamos Europos Sąjungos karantininių kenkėjų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 3 straipsnyje, ir kenkėjų, kurie neįtraukti į Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą, bet kurie pagal to reglamento 30 straipsnio 1 dalį tenkina įtraukimo į tą sąrašą sąlygas, etaloninės laboratorijos, remiantis Direktyvoje 2000/29/EB nustatytomis kategorijomis:

a)

Europos Sąjungos vabzdžių ir erkių etaloninė laboratorija;

b)

Europos Sąjungos nematodų etaloninė laboratorija;

c)

Europos Sąjungos bakterijų etaloninė laboratorija;

d)

Europos Sąjungos grybų ir oomicetų etaloninė laboratorija;

e)

Europos Sąjungos virusų, viroidų ir fitoplazmų etaloninė laboratorija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

(3)  2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL L 169, 2000 7 10, p. 1).