24.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/627

2018 m. balandžio 20 d.

kuriuo ištaisomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų tam tikrų kalbų redakcijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 vokiečių kalbos redakcijos II priedo D dalies 12.2 maisto produktų kategorijoje ir II priedo E dalies 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 ir 17.1 maisto produktų kategorijose yra klaidų. Todėl teksto redakcijoje vokiečių kalba 12.2 maisto produktų kategorijos pavadinimas ir 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 ir 17.1 maisto produktų kategorijų maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai/išimtys) turėtų būti ištaisyti, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 graikų kalbos redakcijos II priedo E dalies 05.2 maisto produktų kategorijoje yra klaidų. Todėl teksto redakcijoje graikų kalba 05.2 maisto produktų kategorijos maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai/išimtys) turėtų būti ištaisytos, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 čekų kalbos redakcijos II priedo E dalies 08.2 maisto produktų kategorijoje yra klaidų. Todėl teksto redakcijoje čekų kalba 08.2 maisto produktų kategorijos maisto priedų naudojimo sąlygos (apribojimai/išimtys) turėtų būti ištaisytos, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas maisto tvarkymo subjektams ir sklandus vidaus rinkos veikimas;

(4)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 redakcijos čekų, graikų ir vokiečių kalbomis turėtų būti atitinkamai ištaisytos. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.