20.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/37


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/606

2018 m. balandžio 19 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsnį suteikiama apsauga pavadinimui „Dons“ (SKVN)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 99 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 97 straipsnio 2 ir 3 dalis Komisija išnagrinėjo Danijos paraišką įregistruoti saugomą kilmės vietos nuorodą „Dons“ ir šią paraišką paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2);

(2)

2016 m. vasario 4, 5 ir 8 d. elektroniniais laiškais buvo gauti Italijos žemės ūkio ministerijos, „Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani“ (FEDERDOC) ir „L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare“ prieštaravimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 98 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 607/2009 (3) 14 straipsnį. Komisijos nuomone, visų trijų šalių prieštaravimai yra priimtini pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 15 straipsnį;

(3)

2016 m. gegužės 24 d. raštu Komisija šiuos prieštaravimus perdavė Danijos institucijoms ir paragino jas per du mėnesius pateikti pastabų pagal Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 1 dalį. Danija savo pastabas perdavė 2016 m. liepos 4 d., t. y. per nustatytą laiką;

(4)

kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 1 dalyje, Komisija 2017 m. sausio 12 d. raštais Danijos institucijų pastabas perdavė trims prieštaravimus pateikusioms šalims ir suteikė dviejų mėnesių terminą galimoms pastaboms pateikti. 2017 m. kovo 10 d. Komisija gavo dar vieną Italijos žemės ūkio ministerijos pranešimą, kuriame ji pakartojo savo prieštaravimą;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisija priima sprendimą remdamasi turimais įrodymais;

(6)

visos trys prieštaravimus pateikusios šalys teigia, kad kai kurios „Dons“ gaminti naudojamos vynuogių veislės, visų pirma, „Cabernet Cortis“, „Orion“, „Regent“, „Rondo“ ir „Solaris“, kurias jos laiko hibridais, išvestais kryžminant rūšis Vitis vinifera su kitomis genties Vitis rūšimis, neturėtų būti naudojamos vynui su saugoma kilmės vietos nuoroda gaminti remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 93 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunkčiu. Be to, jos teigia, kad sukryžminus atskiras rūšis išvesta veislė negali būti laikoma rūšimi Vitis vinifera. Italijos žemės ūkio ministerijos ir FEDERDOC manymu, ištyrus genomą, bet kurioje Europos Sąjungos šalyje galima nustatyti, ar veislė priklauso rūšiai Vitis vinifera, ar yra išvesta kryžminant su kitomis genties Vitis rūšimis;

(7)

Italijos žemės ūkio ministerija taip pat teigia, kad neišsamiai nurodyti žmogiškieji veiksniai, priežastinis gamtos ir žmogiškųjų veiksnių ryšys, informacija apie produkto kokybę ir nuo geografinės aplinkos priklausančias produkto savybes. Be to, ši prieštaravimą pateikusi šalis teigia, kad tvirtinimas, esą rūgštumą lemia „gana atsparių veislių atranka“, techniškai ir moksliškai nepagrįstas, nes veislių atranka yra ilgalaikis procesas, kuris gali būti siejamas su kryžminant atskiras rūšis išvestomis veislėmis;

(8)

galiausiai Italijos žemės ūkio ministerija laikosi nuomonės, kad nereikia nustatyti vynuogių veislių ir derliaus metų ženklinimo reikalavimų, nes tokie reikalavimai nustatyti Reglamento (EB) Nr. 607/2009 61 ir 62 straipsniuose;

(9)

Komisija įvertino prieštaravimą pateikusių šalių ir pareiškėjo argumentus bei pateiktus įrodymus ir padarė išvadą, kad dėl toliau nurodytų priežasčių pavadinimas „Dons“ turėtų būti įregistruotas kaip saugoma kilmės vietos nuoroda;

(10)

nagrinėjant teiginius, kad produktas pagamintas ne iš veislių Vitis vinifera vynuogių, atsižvelgta į keletą aspektų. Pirma, Vitis vinifera priklausančių vynuogių veislių klasifikacija ES lygmeniu nėra suderinta. Be to, nėra jokio oficialios kompetentingos institucijos, pvz., Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (OIV), parengto sąrašo arba mokslinio dokumento, kuriuo remiantis šiuo metu būtų galima neginčijamai klasifikuoti rūšis Vitis vinifera ar Vitis vinifera kryžminant su kitomis genties Vitis rūšimis išvestas rūšis arba jas atskirti. Todėl mokslinės apibrėžties klausimas pirmiausia turėtų būti nagrinėjamas valstybei narei taikant preliminarią nacionalinę procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnį. Danija remiasi Vokietijos klasifikacija, pagal kurią penkios nurodytos vyninių vynuogių veislės laikomos priklausančiomis rūšiai Vitis vinifera. Antra, Reglamento (EB) Nr. 607/2009 16 straipsnio 3 dalyje dėl prieštaravimo tikrinimo nustatyta, kad sprendimą nesuteikti kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos arba ją užregistruoti Komisija priima remdamasi turimais įrodymais. Šiuo atveju prieštaraujančios šalys nepateikė jokių patikimų mokslinių įrodymų arba duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad produktas nėra gaminamas iš Vitis vinifera priklausančių vynuogių veislių. Galiausiai Komisija pažymi, kad keletas kitų valstybių narių gamina savo vynus, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, naudodamos aptariamas vyninių vynuogių veisles;

(11)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negalima daryti išvados, kad pavadinimu „Dons“ žymimas produktas gaminamas iš Vitis vinifera nepriklausančių vynuogių veislių. Todėl su tuo susiję prieštaravimai turi būti atmesti;

(12)

dėl tariamai trūkstamos informacijos apie priežastinį ryšį Komisija atkreipia dėmesį, kad buvo pateiktas atitinkamų geografinės aplinkos gamtos veiksnių aprašas ir nurodytas jų ryšys su ypatinga produkto kokybe bei savybėmis (svarbiausias šio ryšio įrodymas – didesnis produkte esančios pieno rūgšties kiekis, dėl kurio vynas skiriasi nuo klasikinių putojančių vynų). Todėl daroma išvada, kad būtina informacija apie priežastinį ryšį buvo nurodyta, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 607/2009 7 straipsnyje. Kalbant apie žmogiškuosius veiksnius, pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį laikoma, kad produkto rūgštumas gali būti siejamas su gana atsparių veislių atranka;

(13)

kalbant apie teiginius, esą nereikia nurodyti reglamente jau nustatytų reikalavimų, reikia pasakyti, kad kai kurie reikalavimai yra didesni, nei nustatyti Sąjungos teisėje, todėl siekiant aiškumo ir kad juos tinkamai suprastų galimai susiję gamintojai, šiuos reikalavimus nurodyti atrodo tikslinga;

(14)

atsižvelgdama į tai, kas pirmiau išdėstyta, ir remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 99 straipsniu, Komisija laikosi nuomonės, kad paraiška atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas ir kad pavadinimas „Dons“ turėtų būti saugomas bei įtrauktas į to reglamento 104 straipsnyje nurodytą registrą;

(15)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pavadinimas „Dons“ (SKVN) yra saugomas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL C 407, 2015 12 8, p. 4.

(3)  2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60).