16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 96/7


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/574

2017 m. gruodžio 15 d.

dėl tabako gaminių atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techninių standartų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (1), ypač į jos 15 straipsnio 11 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant spręsti neteisėtos prekybos tabako gaminiais problemą, Direktyvoje 2014/40/ES nustatyta, kad visi rinkai pateikiami tabako gaminių vienetiniai pakeliai turi būti paženklinti unikaliu identifikatoriumi, kad būtų galima registruoti informaciją apie jų vežimą. Tokiu būdu bus sistemos įmanoma tuos gaminius stebėti ir atsekti visoje Sąjungoje. Turėtų būti nustatytos sukūrimo ir veikimo, taip pat jos suderinamumo visoje Sąjungoje techninės specifikacijos;

(2)

turėtų būti nustatytos taisyklės dėl pakuočių paženklinimo unikaliais identifikatoriais, duomenų registravimo ir perdavimo, apdorojimo, saugojimo ir prieigos prie jų, taip pat dėl atsekamumo sistemos komponentų;

(3)

be to, būtina imtis Sąjungos lygmens teisėkūros veiksmų siekiant įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (2) (toliau – PSO TKPK protokolas), kurį ratifikavo Europos Sąjunga (3) ir kuriuo nustatoma pasaulinė tabako gaminių stebėsenos ir atsekimo sistema, kurią PSO TKPK protokolo šalys turi nustatyti per penkerius metus nuo jo įsigaliojimo, 8 straipsnį;

(4)

siekiant kovoti su įvairaus pobūdžio sukčiavimu, dėl kurio vartotojams tiekiami neteisėti gaminiai, įskaitant melagingo eksportuojamų prekių deklaravimo praktiką, šiuo reglamentu nustatyta atsekamumo sistema, vadovaujantis Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsniu, turi būti taikoma visiems Sąjungoje pagamintiems tabako gaminiams, taip pat gaminiams, pagamintiems už Sąjungos ribų, jeigu jie skirti ar pateikiami Sąjungos rinkai;

(5)

siekiant užtikrinti, kad atsekamumo sistema būtų nepriklausoma ir kad valstybės narės vykdytų jos kontrolę, kaip nustatyta PSO TKPK protokolo 8 straipsnyje, svarbu tinkamai paskirstyti pakuočių ženklinimo unikaliais identifikatoriais pareigas. Tokia svarbi užduotis kaip vienetinių pakelių unikalių identifikatorių generavimas turėtų būti pavesta kiekvienos valstybės narės paskirtai nepriklausomai trečiajai šaliai (toliau – ID suteikėjui). Siekiant išvengti rizikos, kad du ar daugiau ID suteikėjų nepriklausomai vienas nuo kito sugeneruos tą patį unikalų identifikatorių, kiekvienas ID suteikėjas turėtų turėti unikalų identifikacinį kodą, kuris irgi turėtų būti įterptas į jų suteikiamus unikalius identifikatorius;

(6)

siekiant užtikrinti identifikatoriaus unikalumą, į kiekvieną unikalų identifikatorių turėtų būti įterptas IT suteikėjo sugeneruotas eilės numeris, kurio klastotojai praktiškai negalėtų atspėti;

(7)

gamintojai ir importuotojai, prašydami ID suteikėjo suteikti unikalų vienetinio pakelio identifikatorių, pagal Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 2 dalies a–h punktus turėtų pateikti suteikėjui visą tam identifikatoriui sugeneruoti reikalingą informaciją, išskyrus gamybos datą ir laiką, nes šios informacijos gali būti neįmanoma iš anksto žinoti, tad ją ekonominės veiklos vykdytojai turėtų pateikti gamybos proceso metu;

(8)

unikalaus vienetinio pakelio identifikatoriaus ilgis gali turėti įtakos laikui, kurio tabako gaminių gamintojams ar importuotojams gali prireikti tam, kad jį pateiktų ant vienetinių pakelių. Siekiant pernelyg neapsunkinti šio proceso ir kartu numatyti pakankamai vietos visai informacijai, kurią būtina pateikti ant vienetinio pakelio, reikėtų nustatyti didžiausią leidžiamą raidinių skaitmeninių unikalaus vienetinio pakelio identifikatoriaus ženklų skaičių;

(9)

siekiant užtikrinti, kad unikalus vienetinio pakelio identifikatorius atitiktų reikalavimus dėl didžiausio leidžiamo raidinių skaitmeninių ženklų skaičiaus, pagal Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 2 dalies a–h punktus būtina pateikti informacija turėtų būti užkoduota;

(10)

siekiant suteikti valstybių narių kompetentingoms institucijoms galimybę dekoduoti unikalius identifikatorius nesinaudojant saugyklų sistemoje saugoma informacija, ID suteikėjai turėtų sukurti ir tvarkyti plokščiuosius failus. Šie plokštieji failai turėtų leisti atpažinti visą unikaliais identifikaciniais kodais užkoduotą informaciją. Turėtų būti nustatytas šių plokščiųjų failų dydis, siekiant užtikrinti, kad juos būtų įmanoma atsisiųsti į valstybių narių naudojamus prietaisus, skirtus unikaliems identifikatoriams nuskaityti atjungties būsenos sąlygomis (neintegruoti plokštieji failai);

(11)

Direktyvoje 2014/40/ES nustatyta, kad ženklinant ir registruojant didmenines pakuotes, pvz., kartonines dėžes, cigarečių blokų dėžes ar padėklus, gali būti laikomasi 15 straipsnyje nustatytų registravimo įsipareigojimų, su sąlyga, kad išlieka galimybė stebėti ir atsekti visus vienetinius pakelius. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojai nusprendžia pasinaudoti šia galimybe, jie turėtų užtikrinti, kad tokios pakuotės būtų paženklintos didmeninio lygmens identifikatoriumi, kuris būtų unikalus ir tokiu būdu leistų aiškiai atpažinti bet kokias mažesnes didmenines pakuotes ir galiausiai joms priklausančius vienetinius pakelius;

(12)

siekiant užtikrinti, kad būtų galima registruoti visas vienetinių pakelių vežimo operacijas ir persiųsti susijusius duomenis, reikėtų, kad gamintojai ir importuotojai tikrintų unikalius identifikatorius, siekdami užtikrinti tinkamą jų pateikimą ir nuskaitomumą. Siekiant kontroliuoti šį vienetinių pakelių unikalių identifikatorių naudojimo požiūriu svarbų procesą, tikrinimo prietaisuose reikėtų įtaisyti apsaugos nuo klastojimo prietaisus, kuriuos turi parūpinti nepriklausoma trečioji šalis. Nustatant taisykles dėl tokių prietaisų įrengimo, tikslinga atsižvelgti į įmonių skirtumus, visų pirma dydžio, gamybos apimties ir gamybos proceso pobūdžio, siekiant užtikrinti, jog, siekdami atitikti šį reikalavimą, visų pirma mažesni veiklos vykdytojai, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), nesusidurtų su pernelyg didele našta. Apsaugos nuo klastojimo prietaisai yra itin svarbūs tabako gaminių automatizuotai gamybai, todėl, siekiant užtikrinti tinkamą vienetinių pakelių unikalių identifikatorių patikimumo apsaugą, tikslinga nustatyti, kad už tokių prietaisų įrengimą nėra atsakingi tik tie veiklos vykdytojai, kurie taiko vien rankiniu būdu atliekamus gamybos procesus;

(13)

siekiant kuo labiau sumažinti atsekamumo sistemos poveikį gamybos ir platinimo schemoms, ekonominės veiklos vykdytojams turėtų būti leidžiama iš anksto užsakyti unikalių identifikatorių serijas. Vis dėlto, siekiant išvengti atvejų, kai ekonominės veiklos vykdytojai sukaupia per daug unikalių identifikatorių, ir kontroliuoti atskirų užsakymų dydį, reikėtų nustatyti ir vienetinių pakelių, ir didmeninio lygmens unikalių identifikatorių pateikimo laiką. Šios priemonės taip pat turėtų sumažinti galimą pernelyg didelį poveikį, kurį ID suteikėjai gali patirti vykdydami kodų generavimo ir suteikimo veiklą;

(14)

siekdami užtikrinti tinkamą atsekamumo sistemos veikimą, ekonominės veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose turėtų iš anksto kreiptis į atitinkamus ID suteikėjus su prašymu suteikti ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą ir kiekvienos įmonės identifikacinį kodą. Suteikus ekonominės veiklos vykdytojų identifikacinius kodus ir įmonės identifikacinius kodus, galima veiksmingai atpažinti visus pirkėjus ir faktinio vežimo iš gamybos vietos į pirmą mažmeninės prekybos vietą maršrutą, kaip nustatyta Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 2 dalies i ir j punktuose;

(15)

be to, gamintojai ar importuotojai turėtų kreiptis dėl tabako gaminiams gaminti skirtų įrenginių identifikacinių kodų suteikimo. Jeigu laikomasi įsipareigojimo kreiptis dėl įrenginių identifikacinių kodų suteikimo, galima veiksmingai atpažinti tabako gaminiams gaminti skirtą įrangą, kaip nustatyta Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 2 dalies c punkte;

(16)

siekiant užtikrinti, kad unikaliame identifikatoriuje užkoduotą informaciją būtų įmanoma užregistruoti ir persiųsti visiems susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams ir būtų įmanoma užtikrinti unikalaus identifikatoriaus suderinamumą su išoriniais komponentais, kaip antai skenavimo įtaisais, reikėtų nustatyti leidžiamų duomenų laikmenų tipus;

(17)

siekiant užtikrinti, kad atsekamumo sistema atitiktų keliamą tikslą, ja turi būti įmanoma lengvai persiųsti visus susijusius duomenis ir ji turi užtikrinti saugią bei neribotą Komisijos, valstybių narių kompetentingų institucijų ir išorės auditorių prieigą prie šių duomenų. Be to, duomenų saugojimo architektūra turėtų leisti gamintojams ir importuotojams pasirinkti nepriklausomas trečiąsias šalis duomenų saugojimo paslaugų teikėjas, su kuriomis jie sudarytų duomenų saugojimo sutartis dėl duomenų, susijusių tik su jų tabako gaminiais, tvarkymo (toliau – pirminės saugyklos), kaip nustatyta Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 8 dalyje, kartu užtikrinant, kad institucijoms būtų suteikta visapusiška prieiga prie visų saugomų duomenų ir jos galėtų vykdyti stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo veiklą. Tam, kad minėta stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo veikla būtų veiksminga, turi būti sukurta atskira antrojo lygmens saugyklos sistema (antrinė saugykla), kurioje būtų saugomos visų pirminėse saugyklose saugomų duomenų kopijos ir kuria naudodamosi institucijos galėtų matyti bendrą atsekamumo sistemos veikimo apžvalgą. Turėtų būti nustatyta antrinės saugyklos paslaugų teikėjo valdoma maršruto parinkimo sistema, kad ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra gamintojai ir importuotojai, galėtų naudotis viena bendra prieiga prie atsekamumo sistemos jų užregistruotiems duomenims suvesti ir taip palengvinti duomenų perdavimą. Be to, maršruto parinkimo paslauga turi užtikrinti, kad duomenys būtų persiųsti į tinkamą pirminę saugyklą;

(18)

siekdamas atitinkamoms institucijoms užtikrinti visapusišką prieigą ir didinti atsekamumo sistemos veiksmingumą, antrinės saugyklos paslaugų teikėjas turėtų sukurti naudotojo sąsajas, leidžiančias peržiūrėti saugomus duomenis ir pateikti dėl jų užklausas. Prisijungdamos prie saugyklų sistemos atitinkamos institucijos turėtų turėti galimybę naudotis eIDAS (4) grindžiamais ilgalaikiais sprendimais, kurie yra Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų dalies esminiai elementai. Be to, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti veiksmingą priežiūrą ir vykdymo užtikrinimą, naudotojo sąsaja turėtų leisti apibrėžti atskirus automatinius įspėjimus, grindžiamus praneštais konkrečiais įvykiais;

(19)

siekiant užtikrinti saugyklų sistemos komponentų sąveikumą, reikėtų nustatyti pirminių saugyklų, antrinės saugyklos ir maršruto parinkimo sistemos keitimosi duomenimis technines specifikacijas, pagrįstas nepatentuotais viešais standartais;

(20)

siekiant užtikrinti, kad visi ekonominės veiklos vykdytojai laiku ir vienodai užregistruotų ir persiųstų reikiamą informaciją, turėtų būti nustatytas išsamus tiekimo grandinės operacijų ir su sandoriais susijusių įvykių, kuriuos reikia registruoti pagal Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 2 dalies i, j ir k punktus, sąrašas, taip pat persiunčiamų informacinių pranešimų turinys;

(21)

atsižvelgiant į tai, kad atsekamumo sistemos tikslas yra suteikti valstybėms narėms ir Komisijai veiksmingą kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais priemonę, būtina užtikrinti, kad tyrimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais duomenys apie tiekimo grandines ir su sandoriais susijusius įvykius būtų teikiami laiku. Todėl reikėtų nustatyti ilgiausią laiko tarpsnį, kuris gali praeiti nuo atitinkamos tiekimo grandinės operacijos ar su sandoriais susijusio įvykio iki susijusios informacijos persiuntimo atitinkamai saugyklai. Nustatant tokius laikotarpius, tikslinga atsižvelgti į įmonių skirtumus, visų pirma jų dydžio ir gamybos apimties, siekiant užtikrinti, jog, siekdami laikytis registravimo įsipareigojimų, visų pirma mažesni veiklos vykdytojai, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), nesusidurtų su pernelyg didele našta;

(22)

tyrimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais būtina užtikrinti, kad valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija turėtų prieigą prie visų prekybą tabako gaminiais vykdančių ekonominės veiklos vykdytojų ir veiklos vykdytojų pirmose mažmeninės prekybos vietose, taip pat jų įmonių ir naudojamų gamybos, gaminių saugojimo ir perdirbimo įrenginių registro. Todėl kiekvienas ID suteikėjas turėtų sukurti ir tvarkyti registrą, kuriame būtų saugomi pirmiau nurodytų ekonominės veiklos vykdytojų, veiklos vykdytojų pirmose mažmeninės prekybos vietose, įrenginių ir įmonių identifikaciniai kodai. Naujausios šių registrų elektroninės kopijos kartu su atitinkama informacija turėtų būti persiunčiamos maršruto parinktuvu į antrinę saugyklą ir kaupiamos bendrame ES registre;

(23)

kadangi reikalaujama, jog atsekamumo sistema būtų nepriklausoma nuo tabako gaminių gamintojų bei importuotojų ir kontroliuojama valstybių narių, kaip nustatyta PSO TKPK protokolo 8 straipsnyje, reikėtų nustatyti bendrus visų su atsekamumo sistema susijusių trečiųjų šalių (ID suteikėjų, saugyklų ir apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjų) nepriklausomumo vertinimo kriterijus. Tam, kad būtų nuolat paisoma nepriklausomumo reikalavimo, kuris yra ypač svarbus atsekamumo sistemos patikimumui užtikrinti ir išsaugoti, Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti ID suteikėjų bei kitų nepriklausomų paslaugų teikėjų skyrimo ir atitikties šiame reglamente jiems nustatytiems nepriklausomumo kriterijams stebėsenos procedūras. Komisija turėtų paskelbti peržiūros išvadas ir įtraukti jas į Direktyvos 2014/40/ES taikymo ataskaitą, numatytą šios direktyvos 28 straipsnyje;

(24)

naudojant atsekamumo sistemą tvarkomų asmens duomenų apsauga turėtų būti užtikrinama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (5);

(25)

turėtų būti įmanoma remtis tarptautiniais standartais, siekiant įrodyti, jog laikomasi tam tikrų šiame reglamente nustatytų techninių reikalavimų. Nesant galimybės įrodyti atitikties tarptautiniams standartams, asmenys, kuriems pavestos pareigos, naudodamiesi patikrinamomis priemonėmis, turėtų įrodyti, kad laikosi šių reikalavimų;

(26)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 2014/40/ES 25 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnyje nustatytos atsekamumo sistemos sukūrimo ir veikimo techniniai standartai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2014/40/ES 2 straipsnyje, šiame reglamente kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   unikalus identifikatorius– raidinis skaitmeninis kodas, padedantis identifikuoti tabako gaminių vienetinį pakelį arba didmeninę pakuotę;

2)   ekonominės veiklos vykdytojas– fizinis ar juridinis asmuo, susijęs su prekyba tabako gaminiais, įskaitant pardavimą eksportui, nuo gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą;

3)   pirma mažmeninės prekybos vieta– įmonė, iš kurios tabako gaminiai pirmą kartą pateikiami rinkai, įskaitant tabako gaminiams parduoti naudojamus prekybos automatus;

4)   eksportas– vežimas iš Sąjungos į trečiąją šalį;

5)   didmeninė pakuotė– pakuotė, kurioje yra daugiau nei vienas vienetinis tabako gaminių pakelis;

6)   įmonė– pastatas, prekybos automatas ar kita vieta, kurioje tabako gaminiai yra gaminami, saugomi arba pateikiami rinkai;

7)   apsaugos nuo klastojimo prietaisas– prietaisas, kuriuo pateikus kiekvieną unikalų vieneto lygmens identifikatorių galima padaryti tikrinimo proceso vaizdo ar kitokį įrašą, kurio ekonominės veiklos vykdytojas vėliau pakeisti negali;

8)   neintegruoti plokštieji failai– ID suteikėjų sukurtos ir tvarkomos elektroninės rinkmenos, sudarytos iš paprasto teksto duomenų, leidžiančių neprisijungiant prie saugyklų sistemos iš jos gauti unikaliais identifikatoriais užkoduotą informaciją (išskyrus laiko žymą), naudojamą vienetinio pakelio ir didmeninės pakuotės lygmenimis;

9)   registras– kiekvieno ID suteikėjo nustatoma ir tvarkoma visiems ekonominės veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojams pirmose mažmeninės prekybos vietose, įmonėms ir įrenginiams sugeneruotų identifikacinių kodų ir atitinkamos informacijos apskaita;

10)   duomenų laikmena– naudojant prietaisą nuskaitomos formos duomenims laikyti skirta laikmena;

11)   įrenginys– tabako gaminiams gaminti skirta ir nuo gamybos proceso neatskiriama įranga;

12)   laiko žyma– konkretaus įvykio data ir laikas, įrašyti nustatyta forma naudojantis UTC (suderintojo pasaulinio laiko) sistema;

13)   pirminė saugykla– atsekamumo duomenims, susijusiems tik su konkretaus gamintojo arba importuotojo gaminiais, saugoti skirta saugykla;

14)   antrinė saugykla– saugykla, kurioje saugomos visų pirminėje saugykloje saugomų atsekamumo duomenų kopijos;

15)   maršruto parinktuvas– antrinėje saugykloje įrengtas prietaisas duomenims iš vienų saugyklų sistemos komponentų į kitus perduoti;

16)   saugyklų sistema– sistema, sudaryta iš pirminių saugyklų, antrinės saugyklos ir maršruto parinktuvo;

17)   bendras duomenų žodynas– informacijos rinkinys, apibūdinantis duomenų bazės turinį, formatą bei struktūrą ir jos elementų tarpusavio ryšius, naudojamas tada, kai reikia kontroliuoti prieigą prie visoms pirminėms ir antrinėms saugykloms skirtų bendrų duomenų bazių ir jas tvarkyti;

18)   darbo diena– kiekviena ID suteikėjo darbo diena valstybėje narėje, kurioje jis vykdo veiklą;

19)   perkrovimas– bet kokia tabako gaminių krovimo iš vienos transporto priemonės į kitą operacija, kurios metu tabako gaminiai neturi patekti į įmonę ar neturi būti išvežti iš jos;

20)   prekinis furgonas– transporto priemonė, kuria tabako gaminiai, kurių kiekis prieš pristatant nebuvo iš anksto apibrėžtas, pristatomi į įvairias mažmeninės prekybos vietas.

II SKYRIUS

SU UNIKALIU IDENTIFIKATORIUMI SUSIJUSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

3 straipsnis

ID suteikėjas

1.   Per ne daugiau kaip vienerius metus nuo šio įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo datos kiekviena valstybė narė paskiria subjektą (toliau – ID suteikėją), kuris būtų atsakingas už unikalių identifikatorių generavimą ir suteikimą pagal 8, 9, 11 ir 13 straipsnius.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad ID suteikėjo, ketinančio pasitelkti subrangovus, atliksiančius jo funkcijas, paskyrimo klausimas bus svarstomas tik tuo atveju, jei joms bus nurodyta siūlomų subrangovų tapatybė.

3.   ID suteikėjas turi būti nepriklausomas ir atitikti 35 straipsnyje nustatytus kriterijus.

4.   Kiekvienas ID suteikėjas turi turėti unikalų identifikacinį kodą. Šis kodas turi būti sudarytas iš raidinių skaitmeninių ženklų ir atitikti Tarptautinės standartizacijos organizacijos ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (ISO/IEC) standartą 15459–2:2015.

5.   Jeigu tas pats ID suteikėjas yra paskirtas daugiau nei vienoje valstybėje narėje, jis turi būti identifikuojamas tuo pačiu kodu.

6.   Per vieną mėnesį nuo ID suteikėjo paskyrimo valstybės narės praneša apie tai Komisijai ir nurodo jo identifikacinį kodą.

7.   Valstybės narės užtikrina, kad su paskirto ID suteikėjo tapatybe susijusi informacija ir jo identifikacinis kodas būtų paskelbti viešai, o duomenys pateikti internete.

8.   Kiekviena valstybės narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad:

a)

jos paskirtas ID suteikėjas toliau atitiktų 35 straipsnyje nustatytą nepriklausomumo reikalavimą ir,

b)

jei ankstesnių ID suteikėjų paslaugų teikimą perimtų naujai paskirti ID suteikėjai, paskesni ID suteikėjai nenutrūkstamai teiktų paslaugas. Šiuo tikslu valstybės narės turi reikalauti, kad ID suteikėjas parengtų veiklos nutraukimo planą, o jame būtų nustatyta veiklos tęstinumą garantuojanti tvarka, taikoma, kol bus paskirtas naujas ID suteikėjas.

9.   ID suteikėjas gali nustatyti mokesčius tik už unikalių identifikatorių generavimą ir suteikimą ir taikyti juos ekonominės veiklos vykdytojams. Turi būti nustatyti nediskriminaciniai mokesčiai, proporcingi sugeneruotų ir ekonominės veiklos vykdytojams suteiktų unikalių identifikatorių skaičiui, ir turi būti atsižvelgiama į jų pristatymo būdą.

4 straipsnis

Kompetentingi ID suteikėjai, turintys teisę generuoti ir suteikti unikalius identifikatorius

1.   Jei tai Sąjungoje pagaminti tabako gaminiai, kompetentingu ID suteikėju paskiriamas subjektas, turintis teisę veikti valstybėje narėje, kurioje šie gaminiai yra pagaminti.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kompetentingu ID suteikėju paskiriamas subjektas, turintis teisę veikti valstybėje narėje, kurios rinkai šie gaminiai pateikiami, jeigu minėta valstybė narė nustato tokį reikalavimą.

2.   Jei tai į Sąjungą importuoti tabako gaminiai, kompetentingu ID suteikėju paskiriamas subjektas, turintis teisę veikti valstybėje narėje, kurios rinkai šie gaminiai pateikiami.

3.   Jei tai Sąjungoje į didmenines pakuotes sudėti tabako gaminiai, kompetentingu ID suteikėju paskiriamas subjektas, turintis teisę veikti valstybėje narėje, kurioje šie gaminiai sudedami į didmenines pakuotes.

4.   Jei tai eksportui skirti tabako gaminiai, kompetentingu ID suteikėju Sąjungoje paskiriamas subjektas, turintis teisę veikti valstybėje narėje, kurioje šie gaminiai gaminami.

5.   Kai kompetentingo ID suteikėjo laikinai nėra, Komisija gali leisti ekonominės veiklos vykdytojams naudotis kito pagal 3 straipsnį paskirto ID suteikėjo paslaugomis.

5 straipsnis

Unikalių identifikatorių galiojimas ir deaktyvinimas

1.   Kaip nustatyta 6 ir 10 straipsniuose, ID suteikėjų sugeneruotus unikalius identifikatorius galima naudoti vienetiniams pakeliams ar didmeninėms pakuotėms ženklinti ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo dienos, kai ekonominės veiklos vykdytojas gauna šiuos unikalius identifikatorius. Praėjus šiam laikotarpiui unikalūs identifikatoriai nustoja galioti, o ekonominės veiklos vykdytojai turi užtikrinti, kad vienetiniai pakeliai ar didmeninės pakuotės nebūtų jais ženklinami.

2.   Saugyklų sistema turi užtikrinti, kad per 1 dalyje nurodytą šešių mėnesių laikotarpį nepanaudoti unikalūs identifikatoriai būtų automatiškai deaktyvinti.

3.   Gamintojai ir importuotojai, nusiųsdami pirminei saugyklai deaktyvinimo prašymą, gali bet kada pareikalauti, kad unikalūs identifikatoriai būtų deaktyvinti. Kitų ekonominės veiklos vykdytojų, reikalaujančių deaktyvinti unikalius identifikatorius, prašymas juos deaktyvinti gali būti siunčiamas maršruto parinktuvu. Deaktyvinimo prašymas teikiamas elektroniniu būdu vadovaujantis 36 straipsniu, įtraukiant II priedo II skyriaus 2 skirsnio 2.3 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis. Deaktyvinimas neturi turėti poveikio su unikaliu identifikatoriumi susijusios jau anksčiau išsaugotos informacijos vientisumui.

2 SKIRSNIS

Vienetinių pakelių unikalūs identifikatoriai

6 straipsnis

Vienetinių pakelių ženklinimas unikaliais identifikatoriais

1.   Gamintojai ir importuotojai kiekvieną pagamintą ar į Sąjungą importuotą vienetinį pakelį paženklina unikaliu identifikatoriumi (toliau – vienetinio pakelio UI), atitinkančiu 8 straipsnio nuostatas.

2.   Jeigu tabako gaminiai yra pagaminti ne Sąjungoje, vienetinis pakelis paženklinamas vienetinio pakelio unikaliu identifikatoriumi prieš tabako gaminį importuojant į Sąjungą

7 straipsnis

Vienetinių pakelių UI tikrinimas

1.   Gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad iškart po UI pateikimo ant vienetinių pakelių jie būtų patikrinti siekiant nustatyti, ar gaminiai buvo paženklinti tinkamai ir įskaitomai.

2.   Atliekant 1 dalyje nurodytą procesą, turi būti naudojamas nepriklausomos trečiosios šalies pateiktas ir įrengtas apsaugos nuo klastojimo prietaisas, ir ji atitinkamoms valstybėms narėms ir Komisijai turi patvirtinti, kad įrengtas prietaisas atitinka šio reglamento reikalavimus.

3.   Jeigu užbaigus 1 dalyje nurodytą procesą negalima patvirtinti, jog paisoma tinkamo UI pateikimo ant vienetinių pakelių ir visiško įskaitomumo reikalavimų, gamintojai ir importuotojai vienetinius pakelius unikaliais identifikatoriais turi paženklinti iš naujo.

4.   Gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad apsaugos nuo klastojimo prietaisu įrašyta informacija būtų prieinama devynis mėnesius nuo jos įrašymo.

5.   Valstybėms narėms paprašius, gamintojai ir importuotojai joms suteikia visapusišką prieigą prie apsaugos nuo klastojimo prietaisu įrašytų duomenų apie tikrinimo procesą.

6.   Nukrypstant nuo 2, 4 ir 5 dalių, reikalavimas įrengti apsaugos nuo klastojimo prietaisą netaikomas:

a)

iki 2020 m. gegužės 20 d. gamybos procesams, vykdomiems ekonominės veiklos vykdytojų arba, kai taikoma, įmonių grupės, kuriai jie priklauso, jei per 2019 kalendorinius metus Sąjungos lygmeniu jie panaudoja mažiau negu 120 mln. vienetinių pakelių UI;

b)

iki 2021 m. gegužės 20 d. gamybos procesams, vykdomiems ekonominės veiklos vykdytojų, kuriems taikoma mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžtis, pateikta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (6);

c)

vien rankiniu būdu atliekamiems gamybos procesams.

8 straipsnis

Vienetinių pakelių UI struktūra

1.   Kiekvienas vienetinis tabako gaminių pakelis paženklinamas vienetinio pakelio UI. UI turi būti sudarytas iš kuo trumpesnės raidinių skaitmeninių ženklų sekos, neviršijančios 50 ženklų. Konkretaus vienetinio pakelio atveju ši seka turi būti unikali ir turi būti sudaryta iš šių duomenų elementų:

a)

pirmoje pozicijoje esančių raidinių skaitmeninių ženklų, reiškiančių pagal 3 straipsnio 4 dalį suteiktą ID suteikėjo identifikacinį kodą;

b)

raidinių skaitmeninių ženklų sekos (serijinio numerio), kurios praktiškai nebūtų įmanoma atspėti, ir bet kuriuo atveju tokia galimybė turėtų būti mažesnė nei viena iš dešimties tūkstančių;

c)

kodo (gaminio kodo), pagal kurį būtų galima nustatyti:

i)

gamybos vietą;

ii)

16 straipsnyje nurodytą gamybos įmonę;

iii)

18 straipsnyje nurodytiems tabako gaminiams pagaminti naudotus įrenginius;

iv)

gaminio aprašą;

v)

numatomą mažmeninės prekybos rinką;

vi)

numatomą vežimo maršrutą;

vii)

jei taikoma, į Sąjungą importuojantį importuotoją;

d)

paskutinėje pozicijoje esančios laiko žymos, sudarytos iš YYMMDDhh formato aštuonių skaitmenų sekos, rodančios gamybos datą ir laiką.

2.   ID suteikėjai yra atsakingi už kodo, sudaryto iš 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytų elementų, generavimą.

3.   Prie pagal 2 dalį ID suteikėjo sugeneruoto kodo gamintojai arba importuotojai prideda 1 dalies d punkte nurodytą laiko žymą.

4.   Į vienetinių pakelių UI neturi būti įterpta kitų duomenų, kurie nėra paminėti 1 dalyje.

Kai ID suteikėjai, generuodami vienetinių pakelių UI, naudoja šifravimo ar glaudinimo technologijas, jie turi pranešti valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai tokioms šifravimo ir glaudinimo technologijoms naudojamus algoritmus. Vienetinių pakelių UI negalima naudoti pakartotinai.

9 straipsnis

Prašymas suteikti vienetinių pakelių UI ir jų suteikimas

1.   Gamintojai ir importuotojai 8 straipsnyje nurodytam kompetentingam ID suteikėjui siunčia prašymą dėl vienetinių pakelių UI. Vadovaujantis 36 straipsniu prašymai teikiami elektroniniu būdu.

2.   Tokius prašymus teikiantys gamintojai ir importuotojai pateikia II priedo II skyriaus 2 skirsnio 2.1 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis.

3.   ID suteikėjas, laikydamasis toliau nurodytos sekos, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos:

a)

sugeneruoja 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus kodus;

b)

maršruto parinktuvu persiunčia kodus kartu su šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija į jų paprašiusio gamintojo ar importuotojo pirminę saugyklą, kaip nustatyta 26 straipsnyje, ir

c)

elektroniniu būdu persiunčia kodus jų paprašiusiam gamintojui arba importuotojui.

4.   Tačiau valstybė narė gali pareikalauti, kad ID suteikėjai vienetinių pakelių UI pasiūlytų pristatyti fiziškai, užuot atsiuntę juos elektroniniu būdu. Tais atvejais, kai vienetinių pakelių UI siūloma pristatyti fiziškai, gamintojai ir importuotojai nurodo, ar prašo juos pristatyti fiziškai. Tokiu atveju ID suteikėjas, laikydamasis toliau nurodytos sekos, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos:

a)

sugeneruoja 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus kodus;

b)

maršruto parinktuvu persiunčia kodus kartu su 2 dalyje nurodyta informacija į jų paprašiusio gamintojo ar importuotojo pirminę saugyklą, kaip nustatyta 26 straipsnyje;

c)

kodų paprašiusiam gamintojui arba importuotojui pateikia ant fizinių laikmenų, kaip antai lipnių etikečių, nurodytus optinius brūkšninius kodus, atitinkančius 21 straipsnio nuostatas.

5.   Gamintojai ir importuotojai, pateikdami II priedo II skyriaus 5 skirsnio 5 dalyje nurodytą atšaukimo pranešimą, per vieną darbo dieną gali atšaukti pagal 1 dalį išsiųstą prašymą.

3 SKIRSNIS

Didmeninių pakuočių unikalūs identifikatoriai

10 straipsnis

Didmeninių pakuočių ženklinimas unikaliais identifikatoriais

1.   Jeigu ekonominės veiklos vykdytojai nutaria laikytis Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 5 dalyje nustatytų registravimo įsipareigojimų ir registruoti didmenines pakuotes, jie turi paženklinti didmenines tabako gaminių pakuotes unikaliu identifikatoriumi (toliau – didmeninės pakuotės UI).

2.   Didmeninių pakuočių UI generuojami ir suteikiami remiantis kompetentingam ID suteikėjui pateiktu prašymu arba tiesiogiai ekonominės veiklos vykdytojo.

3.   Jeigu didmeninės pakuotės UI generuojamas remiantis kompetentingam ID suteikėjui pateiktu prašymu, jis turi būti 11 straipsnio 1 dalyje nustatytos struktūros.

4.   Jeigu didmeninės pakuotės UI tiesiogiai generuoja ekonominės veiklos vykdytojas, šį identifikatorių turi sudaryti individualus pakelio kodas, sugeneruotas pagal standartą ISO 15459-1:2014 arba ISO/IEC 15459-4:2014, arba vėlesnį lygiavertį standartą.

11 straipsnis

ID suteikėjų sugeneruotų didmeninių pakuočių UI struktūra

1.   Jeigu tai didmeninių pakuočių UI, sugeneruoti remiantis kompetentingam ID suteikėjui pateiktu prašymu, didmeninės pakuotės UI turi būti sudarytas iš ne daugiau kaip 100 raidinių skaitmeninių ženklų sekos, kuri konkrečios didmeninės pakuotės atveju būtų unikali, ir iš šių duomenų elementų:

a)

pirmoje pozicijoje esančių raidinių skaitmeninių ženklų, reiškiančių pagal 3 straipsnio 4 dalį suteiktą ID suteikėjo identifikacinį kodą;

b)

raidinių skaitmeninių ženklų sekos (serijinio numerio), kurios praktiškai nebūtų įmanoma atspėti, ir bet kuriuo atveju tokia galimybė turėtų būti mažesnė nei viena iš dešimties tūkstančių;

c)

įmonės, kurioje gaminiai sudėti į didmenines pakuotes, identifikacinio kodo (nustatyto 16 straipsnyje);

d)

paskutinėje pozicijoje esančios laiko žymos, sudarytos iš YYMMDDhh formato aštuonių skaitmenų sekos, rodančios sudėjimo į didmenines pakuotes datą ir laiką.

2.   ID suteikėjai yra atsakingi už kodo, sudaryto iš 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytų elementų, generavimą.

3.   Prie pagal 2 dalį ID suteikėjo sugeneruoto kodo ekonominės veiklos vykdytojai prideda 1 dalies d punkte nurodytą laiko žymą.

4.   Ekonominės veiklos vykdytojas į didmeninės pakuotės UI gali įterpti papildomos informacijos, su sąlyga, kad neviršijamas 1 dalyje nustatytas didžiausias leidžiamas ženklų skaičius. Bet kokia tokia informacija gali būti pateikiama tik po 1 dalyje nurodytų duomenų.

12 straipsnis

Sąsaja tarp skirtingų lygių UI

1.   Naudojantis elektronine sąsaja su saugyklų sistema, didmeninių pakuočių unikaliais identifikatoriais turi būti įmanoma identifikuoti visus didmeninėje pakuotėje esančius unikalius identifikatorius.

2.   Siekdami nustatyti 1 dalyje nurodytą sąsają, gamintojai ir importuotojai į savo pirminę saugyklą persiunčia II priedo II skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis.

3.   Siekdami nustatyti 1 dalyje nurodytą sąsają, ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra gamintojai ir importuotojai, maršruto parinktuvu į antrinę saugyklą persiunčia II priedo II skyriaus 2 skirsnio 3.2 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis.

13 straipsnis

Prašymas suteikti ID suteikėjų sugeneruotus didmeninių pakuočių UI ir jų suteikimas

1.   Ekonominės veiklos vykdytojai, prašantys suteikti didmeninių pakuočių UI, tokius prašymus kompetentingam ID suteikėjui teikia elektroniniu būdu, vadovaudamiesi 36 straipsniu.

2.   Minėtus prašymus teikiantys ekonominės veiklos vykdytojai pateikia II priedo II skyriaus 2 skirsnio 2.2 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis.

3.   Jeigu kreipiasi gamintojai ir importuotojai, ID suteikėjas, laikydamasis toliau nurodytos sekos, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos:

a)

sugeneruoja 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą kodą;

b)

maršruto parinktuvu persiunčia kodus kartu su 2 dalyje nurodyta informacija į jų paprašiusio gamintojo ar importuotojo pirminę saugyklą, kaip nustatyta 26 straipsnyje, ir

c)

elektroniniu būdu persiunčia kodus jų paprašiusiam gamintojui arba importuotojui.

4.   Jeigu kreipiasi ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra gamintojai ir importuotojai, ID suteikėjas, laikydamasis toliau nurodytos sekos, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos:

a)

sugeneruoja 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą kodą;

b)

maršruto parinktuvu persiunčia kodus kartu su 2 dalyje nurodyta informacija į antrinę saugyklą, kaip nustatyta 26 straipsnyje, ir

c)

elektroniniu būdu persiunčia kodus jų paprašiusiam ekonominės veiklos vykdytojui.

5.   Ekonominės veiklos vykdytojai, pateikdami II priedo II skyriaus 5 skirsnio 5 dalyje nurodytą nustatytos formos atšaukimo pranešimą, per vieną darbo dieną gali atšaukti pagal 1 dalį išsiųstą prašymą.

6.   Kompetentingų ID suteikėjų suteiktų didmeninių pakuočių UI negalima naudoti pakartotinai.

III SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ, ĮMONIŲ IR ĮRENGINIŲ IDENTIFIKACINIAI KODAI

14 straipsnis

Prašymas suteikti ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą

1.   Ekonominės veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose prašymą suteikti ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą teikia kompetentingam ID suteikėjui, turinčiam teisę veikti kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jie turi bent vieną įmonę. Importuotojai prašymą suteikti identifikacinį kodą teikia kompetentingam ID suteikėjui, turinčiam teisę veikti kiekvienoje valstybėje narėje, kurios rinkai jie pateikia savo produktus.

2.   Pagal 1 dalį prašymą teikiantys ekonominės veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose pateikia II priedo II skyriaus 1 skirsnio 1.1 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis.

3.   Veiklos vykdytojų pirmose mažmeninės prekybos vietose įsipareigojimą kreiptis dėl ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo taip pat gali įvykdyti bet kuris kitas įregistruotas ekonominės veiklos vykdytojas. Tam, kad trečioji šalis galėtų atlikti tokią registraciją, turi būti gautas veiklos vykdytojo pirmoje mažmeninėje prekybos vietoje sutikimas. Trečioji šalis veiklos vykdytojui pirmoje mažmeninėje prekybos vietoje praneša išsamius registracijos duomenis, įskaitant suteiktą ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą.

4.   Ekonominės veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose ID suteikėjui praneša apie bet kokius ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinius kodus, kuriuos jiems suteikė kiti ID suteikėjai. Jeigu registracijos metu ekonominės veiklos vykdytojai šios informacijos neturi, ją pateikia ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo kito ID suteikėjo suteiktų ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinių kodų gavimo dienos.

5.   Atitinkamas veiklos vykdytojas nedelsdamas praneša ID suteikėjui apie bet kokius pirminėje prašymo formoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir ekonominės veiklos nutraukimą, pateikdamas II priedo II skyriaus 1 skirsnio 1.2 ir 1.3 dalyse nurodytus nustatyto formato duomenis.

15 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinių kodų suteikimas ir registracija

1.   Gavęs prašymą pagal 14 straipsnį, ID suteikėjas, laikydamasis toliau nurodytos sekos, sugeneruoja ekonomines veiklos vykdytojo identifikacinį kodą, sudarytą iš šių duomenų elementų:

a)

pirmoje pozicijoje esančių raidinių skaitmeninių ženklų, reiškiančių pagal 3 straipsnio 4 dalį suteiktą ID suteikėjo identifikacinį kodą, ir

b)

antroje pozicijoje esančios raidinių skaitmeninių ženklų sekos, kuri tarp ID suteikėjo kodų yra unikali.

2.   Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas ID suteikėjas šį kodą persiunčia jo paprašiusiam veiklos vykdytojui.

3.   Visa pagal 14 straipsnio 2 dalį ID suteikėjui pateikta informacija ir atitinkami identifikaciniai kodai įtraukiami į kompetentingo ID suteikėjo sukurtą, administruojamą ir atnaujinamą registrą.

4.   Tinkamai pagrįstais atvejais, vadovaudamosi savo teisės aktais, valstybės narės gali reikalauti, kad ID suteikėjas deaktyvintų ekonomines veiklos vykdytojo identifikacinį kodą. Tokiais atvejais valstybė narė apie deaktyvinimą praneša ekonominės veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojui pirmoje mažmeninės prekybos vietoje, kartu nurodydama deaktyvinimo motyvus. Deaktyvinus ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą automatiškai deaktyvinami susiję įmonės identifikaciniai kodai ir įrenginių identifikaciniai kodai.

5.   Ekonominės veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose keičiasi informacija apie susijusius ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinius kodus tam, kad ekonominės veiklos vykdytojai, kaip nustatyta 33 straipsnyje, galėtų užregistruoti ir persiųsti informaciją apie sandorius.

16 straipsnis

Prašymas suteikti įmonės identifikacinį kodą

1.   Visos įmonės nuo gamybos iki pirmos mažmeninės prekybos vietos identifikuojamos kompetentingo ID suteikėjo, turinčio teisę veikti teritorijoje, kurioje įmonė yra įkurta, sugeneruotu kodu (toliau – įmonės identifikacinis kodas).

2.   Ekonominės veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose ID suteikėjui pateikia prašymą suteikti įmonės identifikacinį kodą kartu su II priedo II skyriaus 1 skirsnio 1.4 dalyje nurodytais nustatyto formato duomenimis.

3.   Jei tai pirma mažmeninės prekybos vieta, pateikti prašymą suteikti įmonės identifikacinį kodą privalo veiklos vykdytojas pirmoje mažmeninės prekybos vietoje. Šią pareigą taip pat gali atlikti bet kuris kitas įregistruotas ekonominės veiklos vykdytojas, galintis veikti veiklos vykdytojo pirmoje mažmeninės prekybos vietoje vardu. Tam, kad trečioji šalis galėtų užregistruoti, turi būti gautas veiklos vykdytojo pirmoje mažmeninėje prekybos vietoje sutikimas. Trečioji šalis veiklos vykdytojui pirmoje mažmeninėje prekybos vietoje praneša išsamius registracijos duomenis, įskaitant suteiktą įmonės identifikacinį kodą.

4.   Pateikti prašymą suteikti įmonės identifikacinį kodą, susijusį su gamybos įmonėmis už Sąjungos ribų, privalo Sąjungoje įsteigtas importuotojas. Importuotojas pateikia prašymą kuriam nors valstybės narės, kurios rinkai jis pateikia savo gaminius, paskirtam ID suteikėjui. Tam, kad importuotojas galėtų užregistruoti, turi būti gautas už trečiosios šalies gamybos įmonę atsakingo subjekto sutikimas. Importuotojas už trečiosios šalies gamybos įmonę atsakingam ekonominės veiklos vykdytojui praneša visus registracijos duomenis, įskaitant suteiktą įmonės identifikacinį kodą.

5.   Ekonominės veiklos vykdytojas ID suteikėją nedelsdamas informuoja apie bet kokius pirminėje prašymo formoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir įmonės veiklos nutraukimą, pateikdamas II priedo II skyriaus 1 skirsnio 1.5 ir 1.6 dalyse nurodytus nustatyto formato duomenis.

17 straipsnis

Įmonės identifikacinių kodų suteikimas ir registracija

1.   Gavęs prašymą pagal 16 straipsnį, ID suteikėjas, laikydamasis toliau nurodytos sekos, sugeneruoja įmonės identifikacinį kodą, sudarytą iš šių duomenų elementų:

a)

pirmoje pozicijoje esančių raidinių skaitmeninių ženklų, reiškiančių pagal 3 straipsnio 4 dalį suteiktą ID suteikėjo identifikacinį kodą, ir

b)

antroje pozicijoje esančios raidinių skaitmeninių ženklų sekos, kuri tarp ID suteikėjo kodų yra unikali.

2.   Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos ID suteikėjas šį kodą persiunčia jo paprašiusiam veiklos vykdytojui.

3.   Visa pagal 16 straipsnio 2 dalį ID suteikėjui pateikta informacija ir atitinkami identifikaciniai kodai įtraukiami į kompetentingo ID suteikėjo sukurtą, administruojamą ir atnaujinamą registrą.

4.   Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali reikalauti, kad ID suteikėjas deaktyvintų įmonės identifikacinį kodą. Tokiais atvejais valstybė narė apie deaktyvinimą praneša ekonominės veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojui pirmoje mažmeninės prekybos vietoje, kartu nurodydama deaktyvinimo motyvus. Deaktyvinus įmonės identifikacinį kodą automatiškai deaktyvinami susiję įrenginių identifikaciniai kodai.

5.   Ekonominės veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojai pirmose mažmeninės prekybos vietose keičiasi informacija apie susijusius ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinius kodus tam, kad ekonominės veiklos vykdytojai, kaip nustatyta 32 straipsnyje, galėtų užregistruoti ir persiųsti informaciją apie gaminių vežimą.

18 straipsnis

Prašymas suteikti įrenginio identifikacinį kodą

1.   Kiekvienas įrenginys identifikuojamas kompetentingo ID suteikėjo, turinčio teisę veikti teritorijoje, kurioje yra įrenginys, sugeneruotu kodu (toliau – įrenginio identifikacinis kodas).

2.   Gamintojai ir importuotojai ID suteikėjui pateikia prašymą suteikti įrenginio identifikacinį kodą kartu su II priedo II skyriaus 1 skirsnio 1.7 dalyje nurodytais nustatyto formato duomenimis.

3.   Pateikti prašymą dėl įrenginio identifikacinio kodo, susijusio su įrenginiais už Sąjungos ribų esančiose gamybos įmonėse, privalo Sąjungoje įsteigtas importuotojas. Importuotojas pateikia prašymą bet kokiam valstybės narės, kurios rinkai jis pateikia savo produktus, paskirtam ID suteikėjui. Tam, kad importuotojas galėtų atlikti registraciją, turi būti gautas už trečiosios šalies gamybos įmonę atsakingo subjekto sutikimas. Importuotojas už trečiosios šalies gamybos įmonę atsakingam ekonominės veiklos vykdytojui praneša visus registracijos duomenis, įskaitant suteiktą įrenginio identifikacinį kodą.

4.   Gamintojas arba importuotojas nedelsdamas informuoja ID suteikėją apie bet kokius pirminėje prašymo formoje pateiktos informacijos pasikeitimus ir bet kokį įregistruotų įrenginių eksploatacijos nutraukimą, pateikdamas II priedo II skyriaus 1 skirsnio 1.8 ir 1.9 dalyse nurodytus nustatyto formato duomenis.

19 straipsnis

Įrenginio identifikacinių kodų suteikimas ir registracija

1.   Gavęs prašymą pagal 18 straipsnį, ID suteikėjas, laikydamasis toliau nurodytos sekos, sugeneruoja įmonės identifikacinį kodą, sudarytą iš šių duomenų elementų:

a)

pirmoje pozicijoje esančių raidinių skaitmeninių ženklų, reiškiančių pagal 3 straipsnio 4 dalį suteiktą ID suteikėjo identifikacinį kodą, ir

b)

antroje pozicijoje esančios raidinių skaitmeninių ženklų sekos, kuri tarp ID suteikėjo kodų yra unikali.

2.   Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas ID suteikėjas šį kodą persiunčia jo paprašiusiam veiklos vykdytojui.

3.   Visa pagal 18 straipsnio 2 dalį ID suteikėjui pateikta informacija ir atitinkami identifikaciniai kodai įtraukiami į atitinkamo ID suteikėjo sukurtą, administruojamą ir atnaujinamą registrą.

4.   Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali reikalauti, kad ID suteikėjas deaktyvintų įrenginio identifikacinį kodą. Tokiais atvejais valstybė narė apie deaktyvinimą praneša gamintojams ir importuotojams, kartu nurodydama minėto deaktyvinimo motyvus.

20 straipsnis

Neintegruotų plokščiųjų failų perdavimas ir registrai

1.   ID suteikėjai sukuria ir tvarko plokščiuosius failus, taip pat su 14 straipsnio 2 dalyje, 16 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija susijusius registrus, įskaitant aiškinamąsias pastabas dėl jų struktūros.

2.   Kiekvieno ID suteikėjo plokštieji failai neturi būti didesni nei du gigabaitai. Kiekvienoje plokščiojo failo eilutėje turi būti po vieną įrašą, o laukeliai turi būti atskirti tokiais skirtukais kaip kableliai arba tarpai.

3.   ID suteikėjai turi užtikrinti, kad atnaujintos elektroninės visų neintegruotų plokščiųjų failų, registrų ir susijusių aiškinamųjų pastabų kopijos maršruto parinktuvu būtų persiunčiamos į antrinę saugyklą.

4.   Valstybės narės gali keisti 2 dalyje nurodytą neintegruotų plokščiųjų failų dydį, atsižvelgdamos tiek į vidutinę unikalių identifikatorių netinklinei patikrai naudojamų tikrinimo prietaisų atminties talpą, tiek į bendrą ID suteikėjų skaičių.

IV SKYRIUS

DUOMENŲ LAIKMENOS

21 straipsnis

Unikaliems identifikatoriams skirtos duomenų laikmenos

1.   Vienetinių pakelių UI koduoti naudojamas bent viena iš šių rūšių duomenų laikmenų:

a)

automatiškai nuskaitoma optinių duomenų matrica su klaidų aptikimo ir taisymo funkcija, kuri lygiavertė arba aukštesnio lygio nei „Data Matrix ECC200“. Daroma prielaida, kad šioje dalyje nustatytus reikalavimus atitinka standartą ISO/IEC 16022:2006 atitinkantys brūkšniniai kodai;

b)

automatiškai nuskaitomu optiniu QR kodu, kurio atkūrimo galimybė yra maždaug 30 % Daroma prielaida, kad šioje dalyje nustatytus reikalavimus atitinka standartą ISO/IEC 18004:2015 atitinkantys brūkšniniai kodai, kurių klaidų taisymo lygis yra H;

c)

automatiškai nuskaitomu optiniu DotCode kodu su klaidų aptikimo ir taisymo funkcija, kuri lygiavertė arba aukštesnio lygio nei Rydo ir Solomono (Reed-Solomon) klaidų taisymo algoritmas, pagal kurį prie skaičiaus 3 pridėjus iš dviejų padalintą duomenų ženklų (ND) skaičių gaunamas kontrolinių ženklų (NC) skaičius (NC = 3 + ND/2). Daroma prielaida, kad šioje dalyje nustatytus reikalavimus atitinka brūkšniniai kodai, atitinkantys Automatinio identifikavimo ir judumo asociacijos (Association for Automatic Identification and Mobility, AIM) leidinį „ISS DotCode Symbology Specification“ (3.0 leidimas, 2014 m. rugpjūtis).

2.   Jeigu vienetinių pakelių UI persiunčiami elektroniniu būdu, pagal 1 dalį už vienetinių pakelių UI kodavimą yra atsakingi gamintojai ir importuotojai.

3.   Jeigu vienetinių pakelių UI pristatomi fiziškai, pagal 1 dalį už vienetinių pakelių UI, sugeneruotų pagal 8 straipsnio 2 dalį, kodavimą yra atsakingi gamintojai ir importuotojai.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, atskirai nuo duomenų laikmenos gamintojai ir importuotojai gali pateikti YYMMDDhh formato laiko žymą kaip žmogaus skaitomo teksto tipo kodą.

5.   Didmeninių pakuočių UI koduoti ekonominės veiklos vykdytojai naudoja bent vieną iš šių rūšių duomenų laikmenų:

a)

automatiškai nuskaitomą optinių duomenų matricą su klaidų aptikimo ir taisymo funkcija, kuri lygiavertė arba aukštesnio lygio nei „Data Matrix ECC200“. Daroma prielaida, kad šioje dalyje nustatytus reikalavimus atitinka standartą ISO/IEC 16022:2006 atitinkantys brūkšniniai kodai;

b)

automatiškai nuskaitomą optinį QR kodą, kurio atkūrimo galimybė yra maždaug 30 % Daroma prielaida, kad šioje dalyje nustatytus reikalavimus atitinka standartą ISO/IEC 18004:2015 atitinkantys brūkšniniai kodai, kurių klaidų taisymo lygis yra H;

c)

automatiškai nuskaitomą optinį 128 kodą su klaidų aptikimo funkcija, kuri lygiavertė arba aukštesnio lygio nei būdinga algoritmui, kuris pagrįstas ženklų (lyginių ir nelyginių skaičių bei brūkšnių ir tarpų) lyginumu ir kontroliniu ženklu. Daroma prielaida, kad šioje dalyje nustatytus reikalavimus atitinka standartą ISO/IEC 15417:2007 atitinkantys brūkšniniai kodai.

6.   Siekiant atskirti 1 ir 5 dalyse nurodytas duomenų laikmenas nuo kitų duomenų laikmenų, dedamų ant vienetinių pakelių ar didmeninių pakuočių, ekonominės veiklos vykdytojai šalia tokių duomenų laikmenų gali įrašyti raides „TTT“.

22 straipsnis

Optinių duomenų laikmenų kokybė

1.   Ekonominės veiklos vykdytojai užtikrina, kad optinės duomenų laikmenos būtų gerai nuskaitomos. Daroma prielaida, kad šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinka optinės duomenų laikmenos, kurių kokybė įvertinta ne mažiau kaip 3,5 balo pagal standartą ISO/IEC 15415:2011 dėl dvimačių duomenų laikmenų arba standartą ISO/IEC 15416:2016 dėl tiesinių simbolių.

2.   Ekonominės veiklos vykdytojai užtikrina, kad optines duomenų laikmenas po jų sukūrimo būtų įmanoma nuskaityti dar bent penkerius metus.

23 straipsnis

Žmogaus skaitomo teksto tipo kodas

1.   Ekonominės veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekvienoje duomenų laikmenoje būtų žmogaus skaitomo teksto tipo kodas, suteikiantis galimybę gauti elektroninę prieigą prie informacijos, susijusios su saugyklų sistemoje saugomais unikaliais identifikatoriais.

2.   Jeigu pakuotės matmenys netrukdo, žmogaus skaitomo teksto tipo kodas turi būti greta optinės duomenų laikmenos su unikaliu identifikatoriumi.

V SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGYKLŲ SISTEMA

24 straipsnis

Saugyklų sistemos komponentai

1.   Saugyklų sistemą sudaro šios posistemės:

a)

duomenims apie atskirų gamintojų ir importuotojų tabako gaminius saugoti sukurtos saugyklos (pirminės saugyklos);

b)

saugykla, kurioje saugomos visų pirminių saugyklų sistemoje saugomų duomenų kopijos (antrinė saugykla);

c)

maršruto parinkimo paslauga (maršruto parinktuvas), sukurta ir valdoma antrinės saugyklos sistemos paslaugų teikėjo.

2.   1 dalyje nurodytos posistemės turi būti visiškai sąveikios viena su kita, nesvarbu, kas būtų paslaugų teikėjas.

25 straipsnis

Saugyklų sistemos bendrosios charakteristikos

1.   Saugyklų sistema turi atitikti šias sąlygas:

a)

ji turi leisti įgyvendinti funkcinę saugyklų sistemos integraciją į atsekamumo sistemą, taip pat nenutrūkstamą keitimąsi elektroniniais duomenimis tarp saugyklų sistemos ir kitų svarbių atsekamumo sistemos komponentų;

b)

ji turi leisti užtikrinti elektroninį tabako gaminių identifikavimą ir autentiškumo nustatymą vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių lygmenimis, laikantis šiame reglamente nustatytų reikalavimų;

c)

ji turi leisti automatiškai deaktyvinti unikalius identifikatorius, laikantis 5 straipsnyje nustatytų taisyklių;

d)

ji turi užtikrinti, kad būtų įmanoma elektroniniu būdu gauti ir saugoti ekonominės veiklos vykdytojų ir ID suteikėjų įrašytus ir į saugyklų sistemą išsiųstus duomenis, laikantis šio reglamento reikalavimų;

e)

ji turi užtikrinti, kad duomenis būtų įmanoma saugoti ne mažiau kaip penkerius metus nuo tos dienos, kai duomenys įkeliami į saugyklų sistemą;

f)

ji turi leisti išsiųsti automatinius būsenos pranešimus ekonominės veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms bei Komisijai, jeigu to prašoma, pavyzdžiui, sėkmingo ar klaidingo pranešimų perdavimo arba jų pakeitimo atveju, laikantis šio reglamento reikalavimų;

g)

ji turi leisti automatiškai patvirtinti pranešimus, gautus iš ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant galimybę atmesti neteisingus ar neišsamius pranešimus, visų pirma apie veiklą, susijusią su neregistruotais arba besidubliuojančiais unikaliais identifikatoriais, ir tokiu atveju saugyklų sistemoje turi būti saugoma informacija apie visus atmestus pranešimus;

h)

ji turi užtikrinti sinchroniško kompiuterizuotojo pranešimų perdavimo tarp visų jos komponentų galimybę, laikantis šio reglamento reikalavimų, visų pirma ne ilgesnę kaip 60 sekundžių bendrą atsako trukmę, per kurią saugyklų sistema nusiunčia patvirtinamuosius pranešimus, neatsižvelgiant į galutinio naudotojo interneto ryšio spartą;

i)

ji turi užtikrinti, kad visi komponentai ir paslaugos būtų nuolatinės parengties būsenoje, jų mėnesinis veiksnumo koeficientas būtų bent 99,5 % ir netrūktų atsarginių kopijų darymo mechanizmų;

j)

jos apsauga turi būti užtikrinama saugumo procedūromis ir sistemomis, kuriomis užtikrinama, kad prieigos prie saugyklų ir joje saugomų duomenų atsisiuntimo teisę turėtų tik pagal šį reglamentą įgalioti asmenys;

k)

teisė prisijungti prie jos suteikiama valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. Valstybių narių ir Komisijos tarnybų paskirtiems nacionaliniams administratoriams suteikiama prieigos teisė, kad, naudodamiesi grafine naudotojo sąsaja, jie galėtų kurti, tvarkyti ir panaikinti saugyklų naudotojų prieigos teises, įskaitant šiame skyriuje nustatytas susijusias operacijas. Grafinė naudotojo sąsaja turi būti suderinama su Reglamentu (ES) Nr. 910/2014, visų pirma ilgalaikiai sprendimai, kurie yra Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų dalies esminiai elementai. Valstybių narių paskirtiems nacionaliniams administratoriams suteikiama galimybė suteikti paskesnes prieigos teises kitiems jiems pavaldiems naudotojams;

l)

valstybėms narėms ir Komisijai turi būti suteikta galimybė atsisiųsti visus saugykloje saugomų duomenų rinkinius arba pasirinktas jų dalis;

m)

joje turi būti saugomi išsamūs įrašai (audito seka) apie visas operacijas, susijusias su tas operacijas atlikusių naudotojų saugomais duomenimis, ir apie tų operacijų pobūdį, įskaitant naudotojų prieigos veiksmų istoriją. Audito seka sukuriama, kai duomenys įkeliami pirmą kartą, ir po to saugoma bent penkerius metus, kad ir kokie būtų papildomi nacionaliniai reikalavimai.

2.   Saugyklų sistemoje saugomi duomenys naudojami tik Direktyvoje 2014/40/ES ir šiame reglamente nurodytiems tikslams.

26 straipsnis

Pirminės saugyklos

1.   Kiekvienas gamintojas ir importuotojas užtikrina, kad būtų sukurta pirminė saugykla. Šiuo tikslu kiekvienas gamintojas ir importuotojas sudaro sutartį su nepriklausoma trečiąja šalimi paslaugų teikėja, laikydamiesi Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2018/573 (7) nustatytų sutartinių reikalavimų. Nepriklausoma trečioji šalis pasirenkama laikantis I priedo A dalyje nustatytų procedūrinių taisyklių.

2.   Kiekvienoje pirminėje saugykloje tvarkoma tik informacija, susijusi su tais tabako gaminiais, kurių gamintojas arba importuotojas yra sudaręs sutartį su saugykla.

3.   Kai pirminei saugyklai duomenys pateikiami pranešimu arba dėl bet kurios kitos leidžiamos priežasties, jie nedelsiant persiunčiami į antrinę saugyklą.

4.   Kai visi gauti duomenys persiunčiami į antrinę saugyklą, pirminėse saugyklose taikomi antrinės saugyklos nustatyti duomenų formato ir duomenų mainų būdai.

5.   Pirminėse saugyklose duomenys saugomi pagal antrinės saugyklos pateiktą bendrą duomenų žodyną.

6.   Valstybėms narėms, Komisijai ir Komisijos patvirtintiems išorės auditoriams suteikiama galimybė teikti bazines užklausas dėl visų pirminėje saugykloje saugomų duomenų.

27 straipsnis

Antrinė saugykla

1.   Turi būti sukurta viena bendra antrinė saugykla, kurioje saugomos visų pirminėse saugyklose saugomų duomenų kopijos. Laikantis I priedo B dalyje nustatytos procedūros iš pirminių saugyklų paslaugų teikėjų pasirenkamas antrinės saugyklos operatorius.

2.   Antrinė saugykla pateikia grafines ir negrafines naudotojo sąsajas, leidžiančias valstybėms narėms ir Komisijai prisijungti prie saugyklų sistemos ir teikti užklausas dėl joje saugomų duomenų, naudojantis visomis visuotinai prieinamomis duomenų bazės paieškos funkcijomis, visų pirma nuotoliniu būdu atliekant šiuos veiksmus:

a)

gauti bet kokią informaciją apie vieną ar kelis unikalius identifikatorius, įskaitant kelių unikalių identifikatorių ir susijusios informacijos, visų pirma apie jų buvimo vietą tiekimo grandinėje, palyginimą ir kryžminę patikrą;

b)

rengti sąrašus ir statistinius duomenis, pavyzdžiui, apie gaminių atsargas ir įvežamus ir (arba) išvežamus kiekius, susijusius su vienu ar keliais pranešamų duomenų elementais, kurie II priede įvardijami kaip duomenų laukeliai;

c)

identifikuoti visus tabako gaminius, apie kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas pranešė naudodamasis sistema, įskaitant gaminius, kurie, kaip pranešta, yra atšaukti, pašalinti iš rinkos, pavogti, dingę arba skirti sunaikinti.

3.   2 dalyje nurodytos naudotojo sąsajos turi leisti kiekvienai valstybei narei ir Komisijai nustatyti atskiras taisykles dėl:

a)

automatinių įspėjimų, pagrįstų išimtinėmis situacijomis ir pranešimais apie konkrečius įvykius, kaip antai staigius prekybos svyravimus ar pažeidimus, bandymus įvesti į sistemą besidubliuojančius unikalius identifikatorius, 15 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 4 dalyje ir 19 straipsnio 4 dalyje nurodytų identifikatorių deaktyvinimą arba atvejus, kai ekonominės veiklos vykdytojai nurodo, kad gaminys yra pavogtas ar dingęs;

b)

reguliarių ataskaitų, grindžiamų pranešamų duomenų elementų, kurie II priede įvardijami kaip duomenų laukeliai, deriniais, teikimo.

4.   3 dalyje nurodyti automatiniai įspėjimai ir reguliarios ataskaitos persiunčiamos valstybių narių ir Komisijos nurodytų gavėjų adresais, pvz., asmeniniais e. pašto adresais ir (arba) interneto protokolo (IP) adresais, kurie priklauso nacionalinių institucijų arba Komisijos naudojamoms ir administruojamoms išorės sistemoms.

5.   2 dalyje nurodytos naudotojo sąsajos turi leisti valstybėms narėms ir Komisijai, nuotoliniu būdu prisijungti prie saugyklų sistemoje saugomų duomenų, naudojantis pasirinkta analitine programine įranga.

6.   2 dalyje nurodytų naudotojo sąsajų kalbos turi būti oficialios Sąjungos kalbos.

7.   Bent 99 % visų pagal 2 ir 3 dalis numatytų užklausų ir automatinių įspėjimų atvejų, bendra saugyklos atsako į konkrečią užklausą arba įspėjimų įsijungimą trukmė, neatsižvelgiant į galutinio naudotojo interneto ryšio spartą, turi būti ne ilgesnė kaip 5 sekundės, jeigu duomenys saugomi mažiau kaip 2 metus, ir ne ilgesnė nei 10 sekundžių, jeigu duomenys saugomi ne mažiau kaip 2 metus.

8.   Kai atliekami duomenų perdavimo veiksmai, bent 99 % atvejų bendras laikas nuo pranešimo apie veiklą duomenų pateikimo iki jų prieinamumo pirminėse ir antrinėse saugyklose, naudojantis grafinėmis ir negrafinėmis sąsajomis, turi neviršyti 60 sekundžių.

9.   Saugykla turi užtikrinti, kad būtų įmanoma priimti, saugoti ir pateikti neintegruotus plokščiuosius failus ir taip atnaujinti tikrinimo prietaisus, kuriuos valstybės narės naudoja unikaliems identifikatoriams dekoduoti atjungties būsenos sąlygomis.

10.   Antrinės saugyklos paslaugų teikėjas turi sukurti ir tvarkyti pagal 20 straipsnio 3 dalį į ją persiųstos informacijos registrą. Registre laikomos informacijos įrašai saugomi tol, kol veikia atsekamumo sistema.

11.   Valstybės narės ir Komisija pasilieka teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl paslaugų lygio su antrinės saugyklos paslaugų teikėju, kad galėtų pavesti jam atlikti šiame reglamente nenumatytas papildomas paslaugas. Antrinės saugyklos paslaugų teikėjas gali taikyti proporcingus mokesčius už tokių papildomų paslaugų teikimą.

12.   Pagal šio straipsnio nuostatas valstybėms narėms ir Komisijai teikiamos saugyklos paslaugos turi būti suderinamos su Reglamentu (ES) Nr. 910/2014 ir visų pirma turi leisti taikyti ilgalaikius sprendimus, kurie yra Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų dalies esminiai elementai.

28 straipsnis

Antrinės saugyklos paslaugų teikėjo koordinavimo užduotys

1.   Antrinės saugyklos paslaugų teikėjas pirminių saugyklų paslaugų teikėjams, ID suteikėjams ir ekonominės veiklos vykdytojams pateikia specifikacijų, reikalingų keistis duomenimis su antrine saugykla ir maršruto parinktuvu, sąrašą. Visos specifikacijos grindžiamos nepatentuotais viešais standartais.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sąrašas pateikiamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo antrinės saugyklos paslaugų teikėjo atrankos dienos.

2.   Remdamasis II priede pateikta informacija antrinės saugyklos paslaugų teikėjas parengia bendrą duomenų žodyną. Bendrame duomenų žodyne nurodomi žmogaus skaitomo teksto tipo duomenų laukelių žymenys. Bendras duomenų žodynas pirminių saugyklų paslaugų teikėjams pateikiamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo antrinės saugyklos paslaugų teikėjo atrankos dienos.

3.   Kai reikia užtikrinti veiksmingą saugyklų sistemos veikimą pagal šio reglamento reikalavimus, antrinės saugyklos duomenų teikėjas atnaujina 1 dalyje nurodytą sąrašą ir 2 dalyje nurodytą bendrą duomenų žodyną. Pirminių saugyklų paslaugų teikėjams apie tokius atnaujinimus pranešama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki atnaujinimų įdiegimo sistemoje.

29 straipsnis

Maršruto parinktuvas

1.   Antrinės saugyklos paslaugų teikėjas įrengia maršruto parinktuvą ir prižiūri jo veikimą.

2.   Duomenų mainai tarp maršruto parinktuvo ir pirminių bei antrinės saugyklų vyksta taikant maršruto parinktuvo nustatytą duomenų formatą ir duomenų mainų būdą.

3.   Duomenų mainai tarp maršruto parinktuvo ir ID suteikėjo vyksta taikant maršruto parinktuvo nustatytą duomenų formatą ir duomenų mainų būdą.

4.   Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra gamintojai ir importuotojai, nusiunčia pagal Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnį ir pagal šį reglamentą užregistruotą informaciją į maršruto parinktuvą, kuriuo ji persiunčiama į pirminę saugyklą, kurios paslaugomis naudojasi susijusių tabako gaminių gamintojas arba importuotojas. Minėtų duomenų kopijos nedelsiant persiunčiamos į antrinės saugyklos sistemą.

30 straipsnis

Duomenų saugyklų sistemos išlaidos

1.   Visas išlaidas, susijusias su 24 straipsnio 1 dalyje nurodyta saugyklų sistema, įskaitant jos sukūrimo, eksploatavimo ir priežiūros metu patirtas išlaidas, padengia tabako gaminių gamintojai ir importuotojai. Šios išlaidos turi būti sąžiningos, pagrįstos ir proporcingos:

a)

suteiktoms paslaugoms ir

b)

vienkartinių pakelių UI, kurių paprašoma per konkretų laikotarpį, skaičiui.

2.   Antrinės saugyklos ir maršruto parinktuvo sukūrimo, eksploatavimo ir priežiūros išlaidos, kai taikoma, perkeliamos tabako gaminių gamintojams ir importuotojams, kuriems tas išlaidas nustato pirminių saugyklų paslaugų teikėjai.

31 straipsnis

Saugyklų sistemos sukūrimo terminas

Saugyklų sistema sukuriama ir parengiama bandymams iki 2019 m. kovo 20 d.

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS REGISTRAVIMAS IR PERSIUNTIMAS

32 straipsnis

Informacijos apie gaminių vežimą registravimas ir persiuntimas

1.   Tam, kad būtų įmanoma nustatyti faktinį Sąjungoje pagamintų arba į ją importuotų vienetinių pakelių vežimo maršrutą, ekonominės veiklos vykdytojai registruoja šias operacijas:

a)

vienetinių pakelių UI pateikimą ant vienetinių pakelių;

b)

didmeninių pakuočių UI pateikimą ant didmeninių pakuočių;

c)

tabako gaminių išsiuntimą iš įmonės;

d)

tabako gaminių atvežimą į įmonę;

e)

perkrovimą.

2.   Gamintojai ir importuotojai II priedo II skyriaus 3 skirsnio 3.1–3.5 dalyse nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia į pirminę saugyklą, su kuria jie yra sudarę sutartį. Visi kiti ekonominės veiklos vykdytojai II priedo II skyriaus 3 skirsnio 3.1–3.5 dalyse nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia maršruto parinktuvu.

3.   Jeigu iš didesnių pakuočių išėmęs didmenines pakuotes, paženklintas pagal 10 straipsnio 4 dalį, ekonominės veiklos vykdytojas didmeninės pakuotės UI ketina pakartotinai naudoti būsimoms operacijoms, gamintojai ir importuotojai II priedo II skyriaus 3 skirsnio 3.6 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia į pirminę saugyklą, su kuria jie yra sudarę sutartį. Visi kiti ekonominės veiklos vykdytojai II priedo II skyriaus 3 skirsnio 3.6 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia maršruto parinktuvu.

4.   Kai gaminiai pristatomi prekiniu furgonu į įvairias pirmas mažmeninės prekybos vietas, gamintojai ir importuotojai II priedo II skyriaus 3 skirsnio 3.7 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia į pirminę saugyklą, su kuria jie yra sudarę sutartį. Visi kiti ekonominės veiklos vykdytojai II priedo II skyriaus 3 skirsnio 3.7 dalyje nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia maršruto parinktuvu.

5.   Siunčiant ir perkraunant iš Sąjungos išvežti skirtus tabako gaminių vienetinius pakelius ar didmenines pakuotes, kurių bendras svoris yra mažesnis nei 10 kg, valstybės narės, kuriose yra išsiuntimo įmonė, gali sutikti, kad 1 dalies c–e punktuose nurodyti registravimo įsipareigojimai būtų vykdomi suteikiant prieigą prie logistikos arba pašto operatoriaus stebėjimo ir atsekimo sistemos įrašų.

6.   Jeigu pateikus unikalų identifikatorių tabako gaminiai sunaikinami arba pavagiami, ekonominės veiklos vykdytojai skubiai persiunčia deaktyvinimo prašymą, laikydamiesi II priedo II skyriaus 2 skirsnio 2.3 dalyje nurodyto turinio ir formato reikalavimų.

7.   Informacija apie įvykį laikoma persiųsta tinkamai, jeigu iš pirminės saugyklos arba maršruto parinktuvo gaunamas teigiamas patvirtinimas. Su patvirtinimu atsiunčiamas pranešimo atšaukimo kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojas panaudoja, jeigu tenka atšaukti pradinį pranešimą.

33 straipsnis

Informacijos apie sandorius registravimas ir persiuntimas

1.   Ekonominės veiklos vykdytojai turi užregistruoti toliau nurodytus įvykius, kad būtų įmanoma nustatyti Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 2 dalies j ir k punktuose nurodytą informaciją apie sandorius:

a)

užsakymo numerio suteikimą;

b)

sąskaitos faktūros išrašymą;

c)

apmokėjimo gavimą.

2.   Gamintojai ir importuotojai II priedo II skyriaus 4 skirsnyje nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia į pirminę saugyklą, su kuria jie yra sudarę sutartį. Visi kiti ekonominės veiklos vykdytojai II priedo II skyriaus 4 skirsnyje nurodytus nustatyto formato duomenis persiunčia maršruto parinktuvu.

3.   Registruoti ir persiųsti 2 dalyje nurodytą informaciją privalo pardavėjas.

4.   2 dalyje nurodyta informacija apie įvykį laikoma persiųsta tinkamai, jeigu iš pirminių saugyklų arba maršruto parinktuvo gaunamas teigiamas patvirtinimas. Su patvirtinimu atsiunčiamas pranešimo atšaukimo kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojas panaudoja, jeigu tenka atšaukti pradinį pranešimą.

34 straipsnis

Laikas, per kurį turi būti persiųsta reikiama informacija

1.   Ekonominės veiklos vykdytojai 32 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose, 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 33 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją persiunčia per 3 valandas nuo įvykio. 32 straipsnyje nurodyta informacija persiunčiama įvykių sekos tvarka.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalį, laikoma, kad 33 straipsnyje nurodyti įvykiai įvyksta tą akimirką, kai juos pirmąsyk galima susieti su atitinkamais vienetiniais pakeliais.

3.   Ekonominės veiklos vykdytojai 32 straipsnio 1 dalies c ir e punktuose nurodytą informaciją apie tabako gaminių išsiuntimą iš įmonės ir apie perkrovimą persiunčia per 24 valandas iki įvykio.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, ekonominės veiklos vykdytojai 32 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose, 32 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 33 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją gali persiųsti per 24 valandas nuo įvykio, jeigu jie atitinka kurią nors iš šių sąlygų:

a)

jie arba, kai taikoma, įmonių grupė, kuriai jie priklauso, per paskutinius kalendorinius metus Sąjungos lygmeniu panaudojo mažiau negu 120 mln. vienetinių pakelių UI;

b)

jie yra mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB.

5.   1 dalis taikoma nuo 2028 m. gegužės 20 d. Iki minėtos datos visi ekonominės veiklos vykdytojai 1 dalyje nurodytą informaciją gali persiųsti per 24 valandas nuo įvykio.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35 straipsnis

Nepriklausomumas

1.   ID suteikėjai, saugyklų ir apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjai, taip pat, jei taikoma, jų subrangovai turi būti nepriklausomi ir turi vykdyti savo funkcijas nešališkai.

2.   Kai, taikant 1 dalį, vertinamas nepriklausomumas, turi būti paisoma šių kriterijų:

a)

teisinė forma, organizacija ir sprendimų priėmimas nepriklauso nuo tabako pramonės. Visų pirma įvertinama, ar įmonė arba įmonių grupė nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojama tabako pramonės, įskaitant per akcijų mažumos paketą;

b)

finansinis nepriklausomumas nuo tabako pramonės, kuris bus pripažintas, jeigu, remiantis naujausiomis patvirtintomis ataskaitomis, prieš pradedant veiklą susijusios įmonės ar įmonių grupės apyvarta yra mažesnė nei 10 % per pastaruosius dvejus kalendorinius metus tabako sektoriuje jų suteiktų prekių ir paslaugų metinės pasaulinės apyvartos be PVM ir kitų netiesioginių mokesčių. Kiekvienais paskesniais kalendoriniais metais tabako sektoriuje parduotų prekių ir suteiktų paslaugų metinė pasaulinė apyvarta be PVM ir kitų netiesioginių mokesčių neturi būti didesnė kaip 20 %;

c)

išvengiama įmonės ar įmonių grupės valdymą atsakingų asmenų, įskaitant direktorių valdybos ar bet kokio kito valdymo organo narius, interesų konfliktų, susijusių su tabako pramone. Visų pirma jie:

1)

per pastaruosius penkerius metus neturi būti priklausę tabako pramonės bendrovių struktūroms;

2)

veikia neturėdami piniginės ar nepiniginės naudos, susijusios su tabako pramone, įskaitant akcijų kontrolę, dalyvavimą privačiose pensijų programose arba jų partnerių, sutuoktinių ar tiesioginių giminaičių pagal tiesiąją aukštutinę ar žemutinę giminystės linijas interesus.

3.   Jeigu ID suteikėjai ir saugyklų bei apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjai pasitelkia subrangovų, jie lieka atsakingi už tai, kad minėti subrangovai laikytųsi 2 dalyje nustatytų nepriklausomumo kriterijų.

4.   Siekdamos užtikrinti, kad būtų paisoma 3 straipsnio 8 dalies a punkte nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės ir Komisija gali reikalauti, kad ID suteikėjai ir saugyklų bei apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjai, įskaitant, kai taikoma, jų subrangovus, joms pateiktų atitikčiai 2 dalyje nustatytiems kriterijams įvertinti būtinus dokumentus. Prie tokių dokumentų gali būti priskirtos metinės atitikties 2 dalyje nustatytiems nepriklausomumo kriterijams deklaracijos. Valstybės narės ir Komisija gali reikalauti, kad į metines deklaracijas būtų įtrauktas išsamus per paskutinius kalendorinius metus tabako pramonei suteiktų paslaugų sąrašas, taip pat atskiros visų nepriklausomo paslaugų teikėjo vadovybės narių finansinio nepriklausomumo nuo tabako pramonės deklaracijos.

5.   Apie bet kokius su 2 dalyje nustatytais kriterijais susijusius aplinkybių pasikeitimus, egzistuojančius dvejus kalendorinius metus iš eilės ir galinčius turėti įtakos ID suteikėjų ir saugyklų bei apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjų, įskaitant, kai taikoma, jų subrangovus, nepriklausomumui, nedelsiant pranešama atitinkamoms valstybėms narėms ir Komisijai.

6.   Jeigu, remiantis informacija, gauta pagal 4 dalį arba 5 dalyje nurodytu pranešimu, atskleidžiama, kad saugyklų bei apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjai, įskaitant, kai taikoma, jų subrangovus, nebeatitinka 2 dalyje nustatytų reikalavimų, per pagrįstą laiką, tačiau ne vėliau kaip iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais buvo gauta informacija ar pranešimas, pabaigos, valstybės narės ir, kiek tai susiję su antrinės saugyklos paslaugų teikėju, Komisija imasi visų atitikčiai 2 dalyje nustatytiems kriterijams užtikrinti būtinų priemonių.

7.   ID suteikėjai ir saugyklų bei apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjai nedelsdami praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir Komisijai apie bet kokius grasinimus ar kitus bandymus daryti nederamą poveikį, galinčius realiai ar potencialiai pakenkti jų nepriklausomumui.

8.   Valdžios institucijos arba įmonės, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, ir jų subrangovai laikomi nepriklausomais nuo tabako pramonės.

9.   ID suteikėjų ir saugyklų bei apsaugos nuo klastojimo prietaisų paslaugų teikėjų skyrimo ir jų atitikties 2 dalyje nustatytiems nepriklausomumo kriterijams stebėsenos procedūras Komisija turi reguliariai peržiūrėti, siekdama įvertinti, ar jos atitinka Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio ir šio reglamento reikalavimus. Peržiūros išvados turi būti paskelbtos ir įtrauktos į Direktyvos 2014/40/ES taikymo ataskaitą, numatytą tos direktyvos 28 straipsnyje.

36 straipsnis

Ryšio ir duomenų saugumas ir sąveikumas

1.   Pagal šį reglamentą visi elektroniniai ryšiai palaikomi naudojant saugias priemones. Taikytini saugumo protokolai ir prisijungimo taisyklės grindžiamos nepatentuotais viešais standartais. Juos nustato:

a)

ID suteikėjas, kai pranešimais keičiasi ID suteikėjas ir jo registruojami arba unikalių identifikatorių prašantys ekonominės veiklos vykdytojai;

b)

pirminių saugyklų paslaugų teikėjai, kai pranešimais keičiasi pirminės saugyklos ir gamintojai arba importuotojai;

c)

antrinės saugyklos paslaugų teikėjas, kai pranešimais keičiasi antrinė saugykla ir maršruto parinktuvas bei:

i)

ID suteikėjai;

ii)

pirminės saugyklos ir

iii)

maršruto parinktuvu besinaudojantys ekonominės veiklos vykdytojai, t. y. ekonominės veiklos vykdytojai, kurie nėra gamintojai ir importuotojai.

2.   Už tvarkomų duomenų saugumą ir vientisumą atsako pirminių saugyklų ir antrinės saugyklos paslaugų teikėjai. Duomenų perkeliamumas užtikrinamas vadovaujantis 28 straipsnyje nustatytu bendru duomenų žodynu.

3.   Už bet kokių siunčiamų duomenų išsamumą atsako siunčiantysis subjektas. Tam, kad siunčiantysis subjektas galėtų laikytis šio įsipareigojimo, gaunantysis subjektas patvirtina, kad gavo persiųstus duomenis, įskaitant faktinių persiųstų duomenų kontrolinę sumą arba bet kokį kitą mechanizmą, leidžiantį patvirtinti perduodamų duomenų vientisumą, ypač jų išsamumą.

37 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Iki 2019 m. gegužės 20 d. Sąjungoje pagamintos arba į Sąjungą importuotos cigaretės ir cigaretėms sukti skirtas tabakas, nepaženklinti, kaip nustatyta 6 straipsnyje, vienetinių pakelių unikaliais identifikatoriais, gali likti laisvoje apyvartoje iki 2020 m. gegužės 20 d. Šių laisvoje apyvartoje galinčių likti, bet vienetinių pakelių unikaliais identifikatoriais nepaženklintų tabako gaminių atžvilgiu netaikomi VI skyriuje nurodyti įsipareigojimai.

2.   Iki 2024 m. gegužės 20 d. Sąjungoje pagaminti arba į Sąjungą importuoti tabako gaminiai, išskyrus cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą tabaką, nepaženklinti, kaip nustatyta 6 straipsnyje, vienetinių pakelių unikaliais identifikatoriais, gali likti laisvoje apyvartoje iki 2026 m. gegužės 20 d. Šių laisvoje apyvartoje galinčių likti, bet vienetinių pakelių unikaliais identifikatoriais nepaženklintų tabako gaminių atžvilgiu netaikomi VI skyriuje nurodyti įsipareigojimai.

38 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 127, 2014 4 29, p. 1.

(2)  Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (OL L 268, 2016 10 1, p. 10).

(3)  2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1749 dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis (OL L 268, 2016 10 1, p. 1). 2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1750 dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi (OL L 268, 2016 10 1, p. 6).

(4)  2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

(5)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(6)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36.).

(7)  2017 m. gruodžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/573, kuriuo dėl duomenų saugojimo pagrindinius elementus, kuriais bus sudaromos sutartys, tabako gaminių atsekamumo sistema (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).


I PRIEDAS

NEPRIKLAUSOMŲ TREČIOSIOS ŠALIES SAUGYKLŲ SISTEMŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ ATRANKOS TVARKA

A DALIS

Pirminę saugyklą eksploatuojančios nepriklausomos trečiosios šalies paslaugų teikėjos atranka vykdoma toliau nustatyta tvarka.

1.

Kiekvienas cigarečių ir cigaretėms sukti skirto tabako gamintojas ir importuotojas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2018/573 įsigaliojimo datos Komisijai pateikia:

a)

trečiosios šalies, kurią jie siūlo paskirti pirminės saugyklos operatoriumi (toliau – siūlomas paslaugų teikėjas), tapatybės duomenis, ir

b)

duomenų saugojimo sutarties projektą su pagrindiniais elementais, nustatytais Deleguotajame reglamente, kad Komisija jį patvirtintų.

2.

Prie pranešimo pridedama:

a)

rašytinė deklaracija dėl techninės ir dalykinės kompetencijos, nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2018/573 4 straipsnyje;

b)

rašytinė deklaracija dėl teisinio ir finansinio nepriklausomumo, nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2018/573 8 straipsnyje, ir

c)

sutarčių sąlygų ir Deleguotajame reglamente (ES) 2018/573 nustatytų reikalavimų atitikties lentelė.

3.

Komisija, įvertinusi siūlomo paslaugų teikėjo tinkamumą, visų pirma jo nepriklausomumą ir techninį pajėgumą, kaip nurodyta Direktyvos 2014/40/ES 15 straipsnio 8 dalyje, per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos patvirtina arba atmeta siūlomą paslaugų teikėją ir sutarties projektą. Jeigu Komisija nepateikia atsakymo per nurodytą laiką, paslaugų teikėjas ir sutarties projektas laikomi patvirtintais.

4.

Jeigu Komisija nepatvirtina siūlomo paslaugų teikėjo ar sutarties projekto arba jei, jos nuomone, į sutartį neįtraukti Deleguotajame reglamente (ES) 2018/573 nustatyti pagrindiniai elementai, susijęs gamintojas ar importuotojas per mėnesį nuo Komisijos pranešimo gavimo datos pasiūlo kitą paslaugų teikėją ir (arba) padaro reikiamus sutarties projekto pakeitimus, o Komisija juos vėliau apsvarsto.

5.

Kai tik patvirtinamas siūlomas paslaugų teikėjas ir sutarties projektas, gamintojai ir importuotojai per dvi savaites nuo minėto patvirtinimo datos elektroniniu būdu pateikia:

a)

vieną sutarties egzempliorių, pasirašytą abiejų šalių, ir

b)

deklaracijas, kurias reikia pateikti pagal sutartį remiantis Deleguotojo reglamento (ES) 2018/573 4 ir 8 straipsniais.

6.

Tabako gaminių, išskyrus cigaretes ir cigaretėms sukti skirtą tabaką, gamintojai ir importuotojai iki 2022 m. gruodžio 31 d. Komisijai pateikia siūlomo paslaugų teikėjo tapatybės duomenis, duomenų saugojimo sutarties projektą su Deleguotajame reglamente (ES) 2018/573 nustatytais pagrindiniais elementais, kad Komisija jį patvirtintų, ir 2 dalyje nurodytus papildomus dokumentus.

7.

Pirminę saugyklą paskirtas eksploatuoti paslaugų teikėjas savo saugyklą į atsekamumo sistemą integruoja tik po patvirtintos sutarties sudarymo.

8.

Praneštų ir patvirtintų trečiųjų šalių sąrašą Komisija viešai skelbia interneto svetainėje.

9.

Komisija turi patvirtinti bet kokius Deleguotajame reglamente (ES) 2018/573 apibrėžtų pagrindinių sutarties elementų pakeitimus. Komisijai turi būti iš anksto pranešta apie bet kokius kitus sutarties pakeitimus.

B DALIS

Antrinės saugyklos sistemą eksploatuojančios nepriklausomos trečiosios šalies atranka vykdoma toliau nustatyta tvarka.

1.

Komisija per šešis mėnesius nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2018/573 įsigaliojimo datos iš pirminių saugyklų paslaugų teikėjų, patvirtintų pagal A dalį, paskiria paslaugų teikėją, kuriam pavedama eksploatuoti antrinė saugykla (toliau – antrinės saugyklos operatorius) ir teikti šio reglamento V skyriuje nurodytas paslaugas.

2.

Antrinės saugyklos operatorius paskiriamas atlikus objektyvių kriterijų vertinimą, ne vėliau kaip praėjus aštuoniems mėnesiams nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2018/573 įsigaliojimo datos.

3.

Interneto svetainėje Komisija viešai paskelbia apie antrinės saugyklos operatoriaus paskyrimą.

4.

Kiekvienas pirminės saugyklos paslaugų teikėjas, paskirtas pagal A dalį, sudaro individualią sutartį su antrinę saugyklą paskirtu eksploatuoti paslaugų teikėju, kad galėtų teikti šio reglamento (ES) 2018/573 V skyriuje nurodytas paslaugas.

5.

Sutartys turi būti pasirašytos ir pateiktos Komisijai per vieną mėnesį nuo paskyrimo datos.

C DALIS

Be A ir B dalyse nurodytos tvarkos taikomi šie toliau nurodyti reikalavimai.

1.

Jeigu gamintojo, importuotojo ir pirminės saugyklos paslaugų teikėjo sutartinius santykius kuri nors iš šių šalių nutraukia arba ketina nutraukti dėl kokių nors priežasčių, be kita ko, dėl to, kad nesilaikoma 35 straipsnyje nustatytų nepriklausomumo kriterijų, gamintojas arba importuotojas nedelsdamas informuoja Komisiją apie taip nutrauktą arba planuojamą nutraukti sutartį ir apie pranešimo apie nutraukimą datą bei datą, kurią turi įsigalioti nutraukimas, kai tik jos tampa žinomos. Iš karto, kai tik įmanoma, tačiau ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki galiojančios sutarties nutraukimo, gamintojas arba importuotojas Komisijai pasiūlo pakeisti paslaugų teikėją ir nurodo pakaitinį paslaugų teikėją. Pakaitinis paslaugų teikėjas paskiriamas pagal A dalies 2–7 dalis.

2.

Jeigu antrinės saugyklos operatorius praneša, kad ketina nutraukti tos saugyklos eksploatavimą remdamasis sutartimis, sudarytomis pagal B dalies 4 dalį, jis nedelsdamas apie tai informuoja Komisiją ir nurodo datą, kurią turi įsigalioti nutraukimas.

3.

Jeigu 1 dalyje nurodytas faktas yra susijęs su paslaugų teikėju, paskirtu eksploatuoti antrinę saugyklą, šalys savo ruožtu nutraukia pagal B dalies 4 dalį sudarytas sutartis dėl antrinės saugyklos eksploatavimo.

4.

Iš karto, kai tik įmanoma, tačiau ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki galiojančios sutarties nutraukimo, 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais Komisija paskiria pakaitinį paslaugų teikėją.


II PRIEDAS

Ekonominės veiklos vykdytojų siunčiami pagrindiniai pranešimai

Į teisės aktuose nustatytus privalomus pranešimus bent jau turi būti įtraukti šiame priede išvardyti duomenų laukeliai. Tiek ID suteikėjai, tiek duomenų saugyklų (taip pat ir maršruto parinktuvo) paslaugų teikėjai, siekdami užtikrinti sklandų tabako gaminių atsekamumo sistemos veikimą, savo nuožiūra pranešimų turinį gali išplėsti tik techniniais sumetimais.

Prie šiame priede nurodytų pranešimų nepriskiriami ID suteikėjų ir duomenų saugyklų (taip pat ir maršruto parinktuvo) paslaugų teikėjų siunčiami atsakomieji pranešimai ekonominės veiklos vykdytojams, kaip antai gavimo pranešimai.

Visuose tabako gaminių atsekamumo sistemos sukurtuose pranešimuose nurodomi rengėjo tapatybės duomenys ir sekundės tikslumo laiko žyma (žr. stulpelio „Duomenų tipas“ skiltį „Laikas (L)“). ID suteikėjai ir duomenų saugyklų (taip pat ir maršruto parinktuvo) paslaugų teikėjai kiekvienam gaunamam pranešimui turi suteikti sekundės tikslumo laiko žymą.

I SKYRIUS

LAUKELIO APRAŠYMAS

1 SKIRSNIS

Duomenų tipas

Duomenų tipas

Aprašymas

Pavyzdys

ARC

Administracinis nuorodos kodas (ARC) arba bet koks paskesnis kodas, patvirtintas naudojantis akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema (EMCS)

„15GB0123456789ABCDEF0“

aUI

Didmeninės pakuotės unikalus identifikacinis kodas, kurį sudaro:

 

arba

standarte ISO 646:1991 nustatytas invariantų rinkinys ir keturios dalys: a) ID suteikėjo prefiksas pagal standartą ISO 15459-2:2015, b) ID suteikėjo nustatyto formato serijos sudarymo elementas, c) tabako įmonės identifikacinis kodas pagal stulpelio „Duomenų tipas“ skiltį „FID“ ir d) laiko žyma pagal stulpelio „Duomenų tipas“ skiltį „Laikas (s)“,

 

arba

standarte ISO 646:1991 nustatytas invariantų rinkinys, iš kurio sudarytas kodas, kurio struktūra nustatyta standartu ISO 15459-1:2014 arba ISO 15459-4:2014 (arba vėlesniu lygiaverčiu standartu)

 

Loginė reikšmė

Loginė reikšmė

0 (klaidingas / neveiksnus)

1 (teisingas / veiksnus)

Šalis

Šalies pavadinimo dviraidis kodas pagal standartą ISO 3166-1:2013 (arba vėlesnį lygiavertį standartą)

„DE“

Valiuta

Šalies valiutos kodas pagal standartą ISO 4217:2015 (arba vėlesnį lygiavertį standartą)

EUR

Data

Data pagal UTC (suderintąjį pasaulinį laiką), kurios formatas: MMMM-MM-DD

„2019-05-20“

Dešimtainė vertė

Skaičių vertės su galimomis dešimtainėmis dalimis

„1“, „2.2“ arba „3.33“

EOID

ID suteikėjo nustatyto formato ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, sudarytas iš standarte ISO 646:1991 nustatyto invariantų rinkinio

 

FID

ID suteikėjo nustatyto formato tabako įmonės identifikacinis kodas, sudarytas iš standarte ISO 646:1991 nustatyto invariantų rinkinio

 

Sveikasis skaičius

Suapvalintos skaičių vertės be dešimtainių dalių

„1“, „22“ arba „333“

MID

ID suteikėjo nustatyto formato įrenginio identifikacinis kodas, sudarytas iš standarte ISO 646:1991 nustatyto invariantų rinkinio

 

MRN

Gabenimo registracijos numeris – unikalus muitinės suteiktas registracijos numeris. Jis sudarytas iš 18 skaitmenų ir šių elementų: a) formalaus eksporto operacijos patvirtinimo metų paskutinių dviejų skaitmenų (YY), b) valstybės narės, kuriai nusiųsta deklaracija, pavadinimo dviraidžio kodo pagal standartą ISO 3166-1:2013 (arba vėlesnį lygiavertį standartą), c) kiekvienos įvežimo / importo operacijos unikalaus identifikatoriaus, kuris per vienerius metus vienoje šalyje nesikartoja, ir d) kontrolinio skaitmens.

„11IT9876AB88901235“

SEED

Akcizo numeris, kurį sudaro: a) šalies pavadinimo dviraidis kodas pagal standartą ISO 3166-1:2013 (arba vėlesnį lygiavertį standartą, pvz., LU) ir b) vienuolika raidinių skaitmeninių ženklų, prie kurių iš kairės pusės prireikus pridedama nulių (pvz., „00000987ABC“).

„LU00000987ABC“

ITU

Individualus transporto priemonės kodas (pvz., SSCC), sugeneruotas pagal standartą ISO 15459-1:2014 (arba vėlesnį lygiavertį standartą)

„001234560000000018“

Tekstas

Raidinės skaitmeninės vertės pagal standartą ISO 8859-15:1999

„abcde12345“

Laikas (L)

UTC (suderintasis pasaulinis laikas), kurio formatas: MMMM-MM-DDThh:mm:ssZ

„2019-07-16T19:20:30Z“

Laikas (s)

UTC (suderintasis pasaulinis laikas), kurio formatas: YYMMDDhh

„19071619“

TPID

Tabako gaminių identifikacinis numeris (TPID) – ES CEG sistemoje naudojamas skaitmeninis identifikacinis numeris, kurio formatas: NNNNN-NN-NNNNN

„02565-16-00230“

PN

Produkto numeris – skaitmeninis identifikacinis numeris, kuriuo ES CEG sistemoje identifikuojamas produkto pateikimo būdas (pvz., gaminio GTIN (pasaulinės prekybos identifikacinis numeris)

„00012345600012“

upUI(L)

Vienetinių pakelių unikalus identifikacinis kodas, kurį sudaro standarte ISO 646:1991 nustatytas invariantų rinkinys ir trys dalys: a) ID suteikėjo prefiksas pagal standartą ISO 15459-2:2015, b) ID suteikėjo nustatyto formato infiksas ir c) laiko žyma pagal stulpelio „Duomenų tipas“ skiltį „Laikas (s)“

 

upUI(s)

Vienetinio pakelio unikalus identifikacinis kodas, kurį sudaro standarte ISO 646:1991 nustatytas invariantų rinkinys ir dvi dalys: a) ID suteikėjo prefiksas pagal standartą ISO 15459-2:2015 ir b) ID suteikėjo nustatyto formato serijos sudarymo elementas (t. y. žmogaus skaitomo teksto tipo formato unikalus identifikacinis kodas ant vienetinių pakelių)

 

Metai

Metai pagal UTC (suderintąjį pasaulinį laiką), kurių formatas: MMMM

„2024“

2 SKIRSNIS

Kardinalumo tipas

Tipas

Aprašas

Paprastasis (S)

Viena vertė

Daugybinis (M)

Keletas verčių

3 SKIRSNIS

Prioriteto tipas

Tipas

Aprašas

Privaloma (M)

Variantą reikia nurodyti tam, kad pranešimas būtų sėkmingai išsiųstas

Neprivaloma (O)

Variantas susijęs su papildomais laukeliais, kurie nėra privalomi

II SKYRIUS

PRANEŠIMAI

1 SKIRSNIS

Ekonominės veiklos vykdytojų, gamintojų ir įrenginių identifikaciniai kodai

1.1.   Prašymas suteikti ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-1

 

EO_Name1

Ekonominės veiklos vykdytojo registruotasis pavadinimas

Tekstas

S

M

 

 

EO_Name2

Ekonominės veiklos vykdytojo alternatyvus arba sutrumpintas pavadinimas

Tekstas

S

O

 

 

EO_Address

Ekonominės veiklos vykdytojo adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas)

Tekstas

S

M

 

 

EO_CountryReg

Ekonominės veiklos vykdytojo registracijos šalis

Šalis

S

M

 

 

EO_Email

Ekonominės veiklos vykdytojo el. pašto adresas, kuriuo pranešama apie registracijos procedūrą, įskaitant paskesnius pasikeitimus ir kitą privalomą susirašinėjimą

Tekstas

S

M

 

 

VAT_R

Nurodomas PVM mokėtojo statusas

Loginė reikšmė

S

M

0 – neužregistruotas kaip PVM mokėtojas

1 – PVM mokėtojo kodas egzistuoja

 

VAT_N

Ekonominės veiklos vykdytojo PVM kodas

Tekstas

S

M, jei VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Ekonominės veiklos vykdytojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Tekstas

S

M, jei VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Nurodoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

Loginė reikšmė

S

M

0 – SEED numerio nėra

1 – SEED numeris egzistuoja

 

EO_ExciseNumber2

Ekonominės veiklos vykdytojas turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

SEED

S

M, jei EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Nurodoma, ar ekonominės veiklos vykdytojui identifikatorių yra suteikęs kitas ID suteikėjas

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

OtherEOID_N

Ekonominės veiklos vykdytojui identifikacinius kodus yra suteikę kiti ID suteikėjai

EOID

M

M, jei OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Nurodoma, ar registruojama mažmeninės įmonės, kuri nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Reg_EOID

Ekonominės veiklos vykdytojo, veikiančio mažmeninės įmonės, kuri nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu, identifikacinis kodas

EOID

S

M, jei Reg_3RD = 1

 

1.2.   Informacijos apie ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinį kodą taisymas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-2

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

EO_Name1

Ekonominės veiklos vykdytojo registruotasis pavadinimas

Tekstas

S

M

 

 

EO_Name2

Ekonominės veiklos vykdytojo alternatyvus arba sutrumpintas pavadinimas

Tekstas

S

O

 

 

EO_Address

Ekonominės veiklos vykdytojo adresas (gatvė, pašto kodas ir miestas)

Tekstas

S

M

 

 

EO_CountryReg

Ekonominės veiklos vykdytojo registracijos šalis

Šalis

S

M

 

 

EO_Email

Ekonominės veiklos vykdytojo el. pašto adresas, kuriuo pranešama apie registracijos procedūrą, įskaitant paskesnius pasikeitimus

Tekstas

S

M

 

 

VAT_R

PVM mokėtojo statuso nuoroda

Loginė reikšmė

S

M

0 – neužregistruotas kaip PVM mokėtojas

1 – PVM mokėtojo kodas egzistuoja

 

VAT_N

Ekonominės veiklos vykdytojo PVM kodas

Tekstas

S

M, jei VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Ekonominės veiklos vykdytojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Tekstas

S

M, jei VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Nurodoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

Loginė reikšmė

S

M

0 – SEED numerio nėra

1 – SEED numeris egzistuoja

 

EO_ExciseNumber2

Ekonominės veiklos vykdytojas turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

SEED

S

M, jei EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Nurodoma, ar ekonominės veiklos vykdytojui identifikatorių yra suteikęs kitas ID suteikėjas

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

OtherEOID_N

Ekonominės veiklos vykdytojui identifikacinius kodus yra suteikę kiti ID suteikėjai

EOID

M

M, jei OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Nurodoma, ar registruojama mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Reg_EOID

Ekonominės veiklos vykdytojo, veikiančio mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu, identifikacinis kodas

EOID

S

M, jei Reg_3RD = 1

 

1.3.   Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinio kodo registracijos panaikinimas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-3

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

Reg_3RD

Nurodoma, ar registruojama mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Reg_EOID

Ekonominės veiklos vykdytojo, veikiančio mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu, identifikacinis kodas

EOID

S

M, jei Reg_3RD = 1

 

1.4.   Prašymas suteikti įmonės identifikacinį kodą

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-4

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

F_Address

Įmonės adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas)

Tekstas

S

M

 

 

F_Country

Šalis, kurioje įsteigta įmonė

Šalis

S

M

 

 

F_Type

Įmonės tipas

Sveikasis skaičius

S

M

1 – gamybos vieta su sandėliu

2 – atskiras sandėlis

3 – mažmeninės prekybos vieta

4 – kita

 

F_Type_Other

Kitos įmonės aprašas

Tekstas

S

M, jei F_Type = 4

 

 

F_Status

Nurodoma, ar dalis įmonės veikia kaip (akcizais) apmokestinamas sandėlys

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

F_ExciseNumber1

Nurodoma, ar įmonė turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

Loginė reikšmė

S

M

0 – SEED numerio nėra

1 – SEED numeris egzistuoja

 

F_ExciseNumber2

Įmonė turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

SEED

S

M, jei F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Nurodoma, ar įmonės identifikatorių yra suteikęs kitas ID suteikėjas

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip (įmanoma tik ne ES įsteigtų įmonių atveju)

 

OtherFID_N

Įmonės identifikacinius kodus yra suteikę kiti ID suteikėjai

FID

M

M, jei OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Nurodoma, ar registruojama mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip (įmanoma tik jei F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Ekonominės veiklos vykdytojo, veikiančio mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu, identifikacinis kodas

EOID

S

M, jei Reg_3RD = 1

 

1.5.   Informacijos apie įmonės identifikacinį kodą taisymas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-5

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

F_Address

Įmonės adresas (gatvė, pašto kodas ir miestas)

Tekstas

S

M

 

 

F_Country

Šalis, kurioje įsteigta įmonė

Šalis

S

M

 

 

F_Type

Įmonės tipas

Sveikasis skaičius

S

M

1 – gamybos vieta su sandėliu

2 – atskiras sandėlis

3 – mažmeninės prekybos vieta

4 – kita

 

F_Type_Other

Kitos įmonės aprašas

Tekstas

S

M, jei F_Type = 4

 

 

F_Status

Nurodoma, ar dalis įmonės veikia kaip (akcizais) apmokestinamas sandėlys

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

F_ExciseNumber1

Nurodoma, ar įmonė turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

Loginė reikšmė

S

M

0 – SEED numerio nėra

1 – SEED numeris egzistuoja

 

F_ExciseNumber2

Įmonė turi kompetentingos institucijos suteiktą akcizo numerį, skirtą asmenims ir (arba) patalpoms identifikuoti

SEED

S

M, jei F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Nurodoma, ar įmonės identifikatorių yra suteikęs kitas ID suteikėjas

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip (įmanoma tik ne ES įsteigtų įmonių atveju)

 

OtherFID_N

Įmonės identifikacinius kodus yra suteikę kiti ID suteikėjai

FID

M

M, jei OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Nurodoma, ar registruojama mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip (įmanoma tik jei F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Ekonominės veiklos vykdytojo, veikiančio mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu, identifikacinis kodas

EOID

S

M, jei Reg_3RD = 1

 

1.6.   Įmonės identifikacinio kodo registracijos panaikinimas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-6

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Nurodoma, ar registracija panaikinama mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Reg_EOID

Ekonominės veiklos vykdytojo, veikiančio mažmenininko, kuris nevykdo kitokios veiklos prekybos tabako gaminiais srityje, vardu, identifikacinis kodas

EOID

S

M, jei Reg_3RD = 1

 

1.7.   Prašymas suteikti įrenginio identifikacinį kodą

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-7

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

M_Producer

Įrenginio gamintojas

Tekstas

S

M

 

 

M_Model

Įrenginio modelis

Tekstas

S

M

 

 

M_Number

Įrenginio serijinis numeris

Tekstas

S

M

 

 

M_Capacity

Didžiausias pajėgumas vienetiniais pakeliais per 24 val. gamybos ciklą

Sveikasis skaičius

S

M

 

1.8.   Informacijos apie įrenginio identifikacinį kodą taisymas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-8

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

M_ID

Įrenginio identifikacinis kodas

MID

S

M

 

 

M_Producer

Įrenginio gamintojas

Tekstas

S

M

 

 

M_Model

Įrenginio modelis

Tekstas

S

M

 

 

M_Number

Įrenginio serijinis numeris

Tekstas

S

M

 

 

M_Capacity

Didžiausias pajėgumas vienetiniais pakeliais per 24 val. gamybos ciklą

Sveikasis skaičius

S

M

 

1.9.   Įrenginio identifikacinio kodo registracijos panaikinimas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

1-9

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Ekonominės veiklos vykdytojo patvirtinimo kodas, pateiktas po ekonominės veiklos vykdytojo užregistravimo

Tekstas

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

M_ID

Įrenginio identifikacinis kodas

MID

S

M

 

2 SKIRSNIS

Unikalūs identifikatoriai (UI)

2.1.   Prašymas suteikti vienetinio pakelio UI

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

2-1

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui (arba ES gamintojui, arba ES importuotojui)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

Process_Type

Nurodoma, ar gamybos proceso metu naudojami įrenginiai

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne (tik jei gaminiai pagaminti vien rankiniu būdu)

1 – taip

 

M_ID

Įrenginio identifikacinis kodas

MID

S

M, jei Process_Type = 1

 

 

P_Type

Tabako gaminio rūšis

Sveikasis skaičius

S

M

1 – cigaretė

2 – cigaras

3 – cigarilė

4 – cigaretėms sukti skirtas tabakas

5 – pypkių tabakas

6 – vandens pypkių tabakas

7 – oraliniam vartojimui skirtas tabakas

8 – uostomasis tabakas

9 – kramtomasis tabakas

10 – naujas tabako gaminys

11 – kita (gaminys rinkai pateiktas prieš 2014 m. gegužės 19 d., neįtraukta į 1–9 kategorijas)

 

P_OtherType

Kitos tabako gaminio rūšies aprašas

Tekstas

S

M, jei P_Type = 11

 

 

P_CN

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas

Tekstas

S

O

 

 

P_Brand

Tabako gaminio rūšis

Tekstas

S

M

 

 

P_weight

Vidutinis bendrasis vienetinio pakelio svoris, įskaitant įpakavimą, gramais 0,1 g tikslumu

Dešimtainė vertė

S

M

 

 

TP_ID

ES CEG sistemoje naudojamas tabako gaminio identifikacinis numeris

TPID

S

M, jei Intended_Market yra ES šalis

 

 

TP_PN

ES CEG sistemoje naudojamas tabako gaminio numeris

PN

S

M, jei Intended_Market yra ES šalis

 

 

Intended_Market

Numatyta mažmeninės prekybos šalis

Šalis

S

M

 

 

Intended_Route1

Nurodoma, ar gaminį ketinama vežti į kitas šalis sausumos, vandenų arba oro transportu

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Intended_Route2

Pirma sausumos, vandenų arba oro transporto šalis, į kurią gaminys įvežamas iš gamybos vietos valstybės narės arba importuojančios valstybės narės, remiantis sausumos, paskesnio jūrų arba atitinkamai oro uosto kontrolės punkto duomenimis

Šalis

S

M, jei Intended_Route1 = 1

 

 

Importas

Nurodoma, ar gaminys importuojamas į ES

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Req_Quantity

Prašomas vienetinių pakelių UI skaičius

Sveikasis skaičius

S

M

 

2.2.   Prašymas suteikti didmeninių pakuočių UI

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

2-2

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Prašomas didmeninių pakuočių UI skaičius

Sveikasis skaičius

S

M

 

2.3.   Prašymas deaktyvinti UI

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

2-3

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Vienetinių pakelių arba didmeninių pakuočių UI deaktyvinimas

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – didmeninių pakuočių UI

 

Deact_Reason1

Deaktyvinimo priežastis

Sveikasis skaičius

S

M

1 – gaminys sunaikintas

2 – gaminys pavogtas

3 – UI sunaikintas

4 – UI pavogtas

5 – UI nenaudojamas

6 – kita

 

Deact_Reason2

Kitos priežasties apibūdinimas

Tekstas

S

M, jei Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Papildomas priežasties apibūdinimas

Tekstas

S

O

 

 

Deact_upUI

Vienetinių pakelių UI, kurie turi būti deaktyvinti, sąrašas

upUI(s)

M

M, jei Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Didmeninių pakuočių UI, kurie turi būti deaktyvinti, sąrašas

aUI

M

M, jei Deact_Type = 2

 

3 SKIRSNIS

Informacijos apie gaminių vežimą registravimas ir perdavimas

3.1.   Vienetinių pakelių UI pateikimas ant vienetinių pakelių

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

3-1

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

upUI_1

Vienetinių pakelių UI (viso ilgio), kurie turi būti užregistruoti, sąrašas

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Atitinkamų vienetinių pakelių UI, kurie turi būti užregistruoti (žmogaus skaitomo teksto tipo formatu), sąrašas (ta pačia eilės tvarka kaip „upUI_1“ atveju)

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

3.2.   Didmeninių pakuočių UI pateikimas ant didmeninių pakuočių

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

3-2

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

Event_Time

Įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

aUI

Didmeninės pakuotės UI

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Sudėjimo į didmenines pakuotes tipo identifikavimas

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI susiejimas su didesnėmis pakuotėmis

2 – tik didmeninių pakuočių UI susiejimas su didesnėmis pakuotėmis

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI susiejimas su didesnėmis pakuotėmis

 

Aggregated_UIs1

Vienetinių pakelių UI sąrašas, kai pakeliai turi būti sudėti į didesnes pakuotes

upUI(L)

M

M, jei Aggregation_ Type = 1 arba 3

 

 

Aggregated_UIs2

Didmeninių pakuočių UI sąrašas, kai pakuotės turi būti sudėtos į didesnes pakuotes

aUI

M

M, jei Aggregation_ Type = 2 arba 3

 

 

aUI_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

3.3.   Tabako gaminių išsiuntimas iš įmonės

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

3-3

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Numatyta įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

F_ID

Išsiuntimo įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Paskirties tipo nuoroda: jeigu paskirties vieta yra ES teritorijoje ir jei gaminiais prekiaujama iš prekybos automatų (toliau – PA) ar prekinių furgonų (toliau – PF), kuriais prekės, kurių kiekis prieš gabenimą nebuvo iš anksto apibrėžtas, pristatomos į įvairias mažmeninės prekybos vietas

Sveikasis skaičius

S

M

1 – paskirties vieta už ES ribų

2 – kita paskirties vieta ES nei PA; nustatyto dydžio siunta

3 – ES PA

4 – kita paskirties vieta ES nei PA; pristatoma PF

 

Destination_ID2

Paskirties įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M, jei Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Paskirties įmonės identifikacinis (-iai) kodas (-ai): gali būti daug prekybos automatų

FID

M

M, jei Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Paskirties įmonės identifikacinis (-iai) kodas (-ai)

FID

M

M, jei Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Tikslus paskirties įmonės adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas ir miestas)

Tekstas

S

M, jei Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Transporto priemonės, kuria gaminiai išgabenami iš įmonės, tipas; žr. Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 7 kodų sąrašą

Sveikasis skaičius

S

M

0 – kita

1 – jūrų transportas

2 – vežimas geležinkeliais

3 – kelių transportas

4 – oro transportas

5 – pašto siunta

6 – stacionarusis transportavimo įrenginys

7 – vežimas vidaus vandens keliais

 

Transport_vehicle

Transporto priemonės identifikavimas (t. y. registracijos numeris, traukinio numeris, orlaivio (skrydžio) numeris, laivo numeris ar kitas identifikavimo būdas)

Tekstas

S

M

„n/a“ yra leidžiama vertė, jei Transport_mode = 0 ir gaminius iš įmonės į gretimą įmonę darbuotojai perneša patys

 

Transport_cont1

Nurodoma, ar gabenama konteineriais ir ar naudojamas individualus transporto priemonės kodas (pvz., SSCC)

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Transport_cont2

Individualus transporto priemonės kodas ant konteinerio

ITU

S

M, jei Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Nurodoma, ar gaminiai siunčiami per logistikos ir (arba) pašto įmonę, naudojančią nuosavą stebėjimo ir sekimo sistemą, kurią pripažįsta išsiuntimo įmonės valstybė narė. Tik jei tabako gaminių kiekis yra nedidelis (išsiųstų gaminių grynasis svoris yra mažesnis nei 10 kg) ir jie yra skirti eksportuoti į trečiąsias šalis

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Transport_s2

Logistikos įmonės sekimo numeris

Tekstas

S

M, jei Transport s1 = 1

 

 

EMCS

Siunčiama naudojantis akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema (EMSC)

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

EMCS_ARC

Administracinis nuorodos kodas (ARC)

ARC

S

M, jei EMCS = 1

 

 

SAAD

Siunčiama su supaprastintu lydimuoju dokumentu; žr. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3649/92

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

SAAD_number

Deklaracijos ir (arba) leidimo, kurį prieš vežimo pradžią turi pateikti paskirties valstybės narės kompetentinga institucija, numeris

Tekstas

S

M, jei SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Nurodoma, ar muitinės įstaiga suteikė gabenimo registracijos numerį (MRN)

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Exp_ DeclarationNumber

Gabenimo registracijos numeris (MRN)

MRN

S

M, jei Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Siunčiamų UI tipų identifikavimas (užregistruota, kai gaminiai sudėti į paskutinio lygmens didmenines pakuotes)

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – tik didmeninių pakuočių UI

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

 

upUIs

Išsiunčiamų vienetinių pakelių UI sąrašas

upUI(L)

M

M, jei UI_Type = 1 arba 3

 

 

aUIs

Išsiunčiamų didmeninių pakuočių UI sąrašas

aUI

M

M, jei UI_Type = 2 arba 3

 

 

Dispatch_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

3.4.   Tabako gaminių atvežimas į įmonę

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

3-4

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

F_ID

Įmonės, į kurią atvežami gaminiai, identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

Event_Time

Įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

Product_Return

Nurodoma, ar atvežami gaminiai – tai gaminiai, kurie grąžinami po to, kai jie visi arba dalis jų nebuvo pristatyti

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

UI_Type

Gautų UI tipų identifikavimas (užregistruota, kai gaminiai sudėti į paskutinio lygmens didmenines pakuotes)

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – tik didmeninių pakuočių UI

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

 

upUIs

Gautų vienetinių pakelių UI sąrašas

upUI(L)

M

M, jei UI_Type = 1 arba 3

 

 

aUIs

Gautų didmeninių pakuočių UI sąrašas

aUI

M

M, jei UI_Type = 2 arba 3

 

 

Arrival_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

3.5.   Perkrovimas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

3-5

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Numatyta įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Nurodoma, ar paskirties įstaiga yra ES teritorijoje

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Destination_ID2

Paskirties įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M, jei Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Tikslus paskirties įmonės adresas

Tekstas

S

M, jei Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Transporto priemonės, į kurią perkraunami gaminiai, tipas; žr. Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 7 kodų sąrašą

Sveikasis skaičius

S

M

0 – kita

1 – jūrų transportas

2 – vežimas geležinkeliais

3 – kelių transportas

4 – oro transportas

5 – pašto siunta

6 – stacionarusis transportavimo įrenginys

7 – vežimas vidaus vandens keliais

 

Transport_vehicle

Transporto priemonės identifikavimas (t. y. registracijos numeris, traukinio numeris, orlaivio (skrydžio) numeris, laivo numeris ar kitas identifikavimo būdas)

Tekstas

S

M

 

 

Transport_cont1

Nurodoma, ar vežama konteineriais ir ar naudojamas individualus transporto priemonės kodas (pvz., SSCC)

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Transport_cont2

Individualus transporto priemonės kodas ant konteinerio

ITU

S

M, jei Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Siunčiama naudojantis akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema (EMSC)

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

EMCS_ARC

Administracinis nuorodos kodas (ARC)

ARC

S

M, jei EMCS = 1

 

 

UI_Type

Perkraunamų UI tipų identifikavimas (užregistruota, kai gaminiai sudėti į paskutinio lygmens didmenines pakuotes)

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – tik didmeninių pakuočių UI

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

 

upUIs

Perkraunamų vienetinių pakelių UI sąrašas

upUI(L)

M

M, jei UI_Type = 1 arba 3

 

 

aUIs

Perkraunamų didmeninių pakuočių UI sąrašas

aUI

M

M, jei UI_Type = 2 arba 3

 

 

Transloading_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

3.6.   Didmeninių pakuočių UI išpakavimas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

3-6

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikatorius

EOID

S

M

 

 

F_ID

Įmonės identifikatorius

FID

S

M

 

 

Event_Time

Įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

aUI

Išpakuojamų didmeninių pakuočių UI

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

3.7.   Ataskaita apie gaminių pristatymą prekiniu furgonu į mažmeninės prekybos vietą (būtina, jeigu tai 3–3 tipo pranešimas ir yra laukelis Destination_ID1 = 4)

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

3-7

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

F_ID

Mažmeninės įmonės identifikacinis kodas

FID

S

M

 

 

Event_Time

Įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

UI_Type

Pristatytų UI tipų identifikavimas (užregistruota, kai gaminiai sudėti į paskutinio lygmens didmenines pakuotes)

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – tik didmeninių pakuočių UI

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

 

upUIs

Pristatytų vienetinių pakelių UI sąrašas

upUI(L)

M

M, jei UI_Type = 1 arba 3

 

 

aUIs

Pristatytų didmeninių pakuočių UI sąrašas

aUI

M

M, jei UI_Type = 2 arba 3

 

 

Delivery_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

4 SKIRSNIS

Su sandoriais susiję įvykiai

4.1.   Sąskaitos faktūros išrašymas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

4-1

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Sąskaitos faktūros tipas

Sveikasis skaičius

S

M

1 – originalas

2 – ištaisymas

3 – kita

 

Invoice_Type2

Kito sąskaitos faktūros tipo aprašas

Tekstas

S

M, jei Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Sąskaitos faktūros numeris

Tekstas

S

M

 

 

Invoice_Date

Sąskaitos faktūros data

Data

S

M

 

 

Invoice_Seller

Pardavėjo tapatybė

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Nurodoma, ar pirkėjas yra ES

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Invoice_Buyer2

Pirkėjo tapatybė

EOID

S

M, jei Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Registruotasis teisinis pirkėjo pavadinimas

Tekstas

S

M, jei Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Pirkėjo adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas)

Tekstas

S

M, jei Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Pirkėjo registracijos šalis

Šalis

S

M, jei Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Pirkėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Tekstas

S

M, jei Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_ES

Nurodoma, ar sąskaita faktūrą išrašo pirmasis pardavėjas ES, t. y. ES gamintojas arba importuotojas, ir gaminys yra skirtas ES rinkai

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Product_Items_1

TPID, atitinkančių sąskaitoje faktūroje išvardytus gaminius, sąrašas

TPID

M

M, jei First_Seller_ES = 1

 

 

Product_Items_2

Gaminių numerių, atitinkančių sąskaitoje faktūroje išvardytus gaminius, sąrašas (ta pati eilės tvarka kaip „Product_Items_1“)

PN

M

M, jei First_Seller_ES = 1

 

 

Product_Price

Grynoji vienetinio pakelio kaina pagal kiekvieną TPID ir gaminio numerio porą

(ta pati eilės tvarka kaip „Product_ Items_1“)

Dešimtainė vertė

M

M, jei First_Seller_ES = 1

 

 

Invoice_NET

Visa grynoji sąskaitoje faktūroje nurodyta suma

Dešimtainė vertė

S

M

 

 

Invoice_Currency

Sąskaitos faktūros valiuta

Valiuta

S

M

 

 

UI_Type

Į sąskaitą faktūrą įtrauktų UI tipų identifikavimas (užregistruota, kai gaminiai sudėti į paskutinio lygmens didmenines pakuotes)

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – tik didmeninių pakuočių UI

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

 

upUIs

Į sąskaitą faktūrą įtrauktų vienetinių pakelių UI sąrašas

upUI(L)

M

M, jei UI_Type = 1 arba 3

 

 

aUIs

Į sąskaitą faktūrą įtrauktų didmeninių pakuočių UI sąrašas

aUI

M

M, jei UI_Type = 2 arba 3

 

 

Invoice_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

4.2.   Užsakymo numerio suteikimas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

4-2

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

Order_Number

Pirkimo užsakymo numeris

Tekstas

S

M

 

 

Order_Date

Pirkimo užsakymo data

Data

S

M

 

 

UI_Type

Į pirkimo užsakymą įtrauktų UI tipų identifikavimas (užregistruota, kai gaminiai sudėti į paskutinio lygmens didmenines pakuotes)

Sveikasis skaičius

S

M

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – tik didmeninių pakuočių UI

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

 

upUIs

Į pirkimo užsakymą įtrauktų vienetinių pakelių UI sąrašas

upUI(L)

M

M, jei UI_Type = 1 arba 3

 

 

aUIs

Į pirkimo užsakymą įtrauktų didmeninių pakuočių UI sąrašas

aUI

M

M, jei UI_Type = 2 arba 3

 

 

Order_comment

Vėlavimo užregistruoti pirkimo užsakymą priežasties apibūdinimas

Tekstas

S

O

 

4.3.   Mokėjimo gavimas

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

4-3

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Įvykio data ir laikas

Laikas (s)

S

M

 

 

Payment_Date

Mokėjimo gavimo data

Data

S

M

 

 

Payment_Type

Mokėjimo būdas

Sveikasis skaičius

S

M

1 – banko pavedimas

2 – banko kortelė

3 – grynieji

4 – kita

 

Payment_Amount

Mokesčio suma

Dešimtainė vertė

S

M

 

 

Payment_Currency

Valiuta, kuria mokama

Valiuta

S

M

 

 

Payment_Payer1

Nurodoma, ar pirkėjas yra ES

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Payment_Payer2

Mokėtojo tapatybė

EOID

S

M, jei Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Registruotasis teisinis mokėtojo pavadinimas

Tekstas

S

M, jei Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Mokėtojo adresas (gatvė, namo Nr., pašto kodas, miestas)

Tekstas

S

M, jei Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Mokėtojo registracijos šalis

Šalis

S

M, jei Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Mokėtojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Tekstas

S

M, jei Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Gavėjo tapatybė

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Nurodoma, ar mokėjimas atitinka turimoje sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą

Loginė reikšmė

S

M

0 – ne

1 – taip

 

Invoice_Paid

Apmokėtos sąskaitos faktūros numeris

Tekstas

S

M, jei Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Apmokėtų UI tipų identifikavimas (užregistruota, kai gaminiai sudėti į paskutinio lygmens didmenines pakuotes)

Sveikasis skaičius

S

M, jei Payment_Invoice = 0

1 – tik vienetinių pakelių UI

2 – tik didmeninių pakuočių UI

3 – vienetinių pakelių ir didmeninių pakuočių UI

 

upUIs

Apmokėtų vienetinių pakelių UI sąrašas

upUI(L)

M

M, jei Payment_Invoice = 0 ir UI_Type = 1 arba 3

 

 

aUIs

Apmokėtų didmeninių pakuočių UI sąrašas

aUI

M

M, jei Payment_Invoice = 0 ir UI_Type = 2 arba 3

 

 

Payment_comment

Pranešimą teikiančio subjekto pastabos

Tekstas

S

O

 

5 SKIRSNIS

Atšaukimas

5.   Prašymų ir pranešimų apie veiklą ir sandorius atšaukimas (įmanoma, jei tai yra šių tipų pranešimai: 2-1, 2-2, 3-1–3-7, 4-1, 4-2 ir 4-3)

Eilės Nr.

Laukelis

Pastabos

Duomenų tipas

Kardinalumas

Prioritetas

Vertės

 

Message_Type

Pranešimo tipo identifikavimas

Tekstas

S

M

5

 

EO_ID

Ekonominės veiklos vykdytojo identifikacinis kodas, suteiktas pranešimą teikiančiam subjektui

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Pranešimo atšaukimo kodas, pateiktas pranešimo siuntėjui atšauktino pradinio pranešimo gavimo patvirtinimo metu

Tekstas

S

M

 

 

Recall_Reason1

Pradinio pranešimo atšaukimo priežastis

Sveikasis skaičius

S

M

1 – praneštas įvykis neįvyko (tik jei tai yra 3-3 ir 3-5 tipų pranešimai)

2 – pranešime nurodyta klaidinga informacija

3 – kita

 

Recall_Reason2

Pradinio pranešimo atšaukimo priežasties apibūdinimas

Tekstas

S

M, jei Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Bet kokie papildomi pradinio pranešimo atšaukimo priežasties paaiškinimai

Tekstas

S

O

 

Pastaba. Jeigu atšaukimas susijęs su veiklos ir logistikos įvykiais, atšaukiamas pranešimas pažymimas kaip panaikintas, tačiau esamas duomenų bazės įrašas neištrinamas