4.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/4


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/524

2018 m. kovo 28 d.

kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, klopiralido, ciprodinilo, dichlorpropo-P, fosetilo, mepanipirimo, metkonazolo, metrafenono, pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, pirimetanilo, chinoksifeno, rimsulfurono, spinozado, tiakloprido, tiametoksamo, tiramo, metiltolkofoso, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2016 (3) buvo pratęstas veikliųjų medžiagų mepanipirimo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, chinoksifeno, tiakloprido, tiramo ir ziramo patvirtinimo galiojimas. Šių medžiagų patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. balandžio 30 d.;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 487/2014 (4) buvo pratęstas veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, metrafenono, pirimikarbo, rimsulfurono, spinozado, tiametoksamo, metiltolklofoso ir tritikonazolo patvirtinimo galiojimas. Šių medžiagų patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. balandžio 30 d.;

(4)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 678/2014 (5) buvo pratęstas veikliųjų medžiagų klopiralido, ciprodinilo, fosetilo, pirimetanilo ir trineksapako patvirtinimo galiojimas. Šių medžiagų patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. balandžio 30 d.;

(5)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 878/2014 (6) buvo pratęstas veikliųjų medžiagų dichlorpropo-P, metkonazolo ir triklopiro patvirtinimo galiojimas. Šių medžiagų patvirtinimo galiojimas baigiasi 2018 m. balandžio 30 d.;

(6)

paraiškos dėl 2–5 konstatuojamosiose dalyse išvardytų medžiagų patvirtinimo atnaujinimo buvo pateiktos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012 (7);

(7)

atsižvelgiant į tai, kad medžiagas įvertinti pavėluota dėl nuo pareiškėjų nepriklausančių priežasčių, šių veikliųjų medžiagų patvirtinimas veikiausiai baigs galioti prieš priimant sprendimą dėl jo atnaujinimo. Todėl reikia pratęsti jų patvirtinimo galiojimo laikotarpius;

(8)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimas neatnaujinamas, nes neatitinka patvirtinimo kriterijų, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus arba ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba diena, kurią įsigalioja Reglamentas dėl veikliųjų medžiagų patvirtinimo galiojimo neatnaujinimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė. Tais atvejais, kai Komisija priims reglamentą, kuriuo atnaujinamas šio reglamento priede nurodytos veikliosios medžiagos patvirtinimas, Komisija stengsis nustatyti, kaip tinkama konkrečiomis aplinkybėmis, kuo ankstesnę taikymo datą;

(9)

atsižvelgiant į tai, kad veikliųjų medžiagų patvirtinimas nustoja galioti 2018 m. balandžio 30 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(10)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).

(3)  2016 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2016, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų acetamiprido, benzenkarboksirūgšties, flazasulfurono, mekopropo-P, mepanipirimo, mezosulfurono, propinebo, propoksikarbazono, propizamido, propikonazolo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, piraklostrobino, chinoksifeno, tiakloprido, tiramo, ziramo ir zoksamido patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 312, 2016 11 18, p. 21).

(4)  2014 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 487/2014, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, metrafenono, pirimikarbo, rimsulfurono, spinozado, tiametoksamo, metiltolklofoso ir tritikonazolo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 138, 2014 5 13, p. 72).

(5)  2014 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 678/2014, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų klopiralido, ciprodinilo, fosetilo, pirimetanilo ir trineksapako patvirtinimo laikotarpių pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 180, 2014 6 20, p. 11).

(6)  2014 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 878/2014, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų dichlorpropo P, metkonazolio ir triklopiro patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 240, 2014 8 13, p. 18).

(7)  2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

1)

šeštoje skiltyje tiramo (73 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

2)

šeštoje skiltyje ziramo (74 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

3)

šeštoje skiltyje chinoksifeno (82 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

4)

šeštoje skiltyje Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342 (89 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

5)

šeštoje skiltyje mepanipirimo (90 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

6)

šeštoje skiltyje tiakloprido (92 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

7)

šeštoje skiltyje klodinafopo (123 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

8)

šeštoje skiltyje pirimikarbo (124 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

9)

šeštoje skiltyje rimsulfurono (125 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

10)

šeštoje skiltyje metiltolklofoso (126 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

11)

šeštoje skiltyje tritikonazolo (127 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

12)

šeštoje skiltyje klopiralido (129 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

13)

šeštoje skiltyje ciprodinilo (130 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

14)

šeštoje skiltyje fosetilo (131 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

15)

šeštoje skiltyje trineksapako (132 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

16)

šeštoje skiltyje dichlorpropo-P (133 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

17)

šeštoje skiltyje metkonazolo (134 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

18)

šeštoje skiltyje pirimetanilo (135 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

19)

šeštoje skiltyje triklopiro (136 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

20)

šeštoje skiltyje metrafenono (137 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

21)

šeštoje skiltyje Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, (138 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

22)

šeštoje skiltyje spinozado (139 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“;

23)

šeštoje skiltyje tiametoksamo (140 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data pakeičiama į „2019 m. balandžio 30 d.“.