8.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/338

2018 m. kovo 7 d.

dėl leidimo naudoti 6-fitazės, gautos iš Aspergillus niger (DSM 25770), preparatą kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištaičių, penimųjų kiaulių, paršavedžių, retesnių rūšių penimųjų arba reprodukcinių kiaulių, mėsinių kalakutų, veislei auginamų kalakutų, visų kitų rūšių paukščių (išskyrus dedekles) ir nujunkytų paršelių pašaro priedą (leidimo turėtojas – BASF SE)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti 6-fitazės, gautos iš Aspergillus niger (DSM 25770), preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti 6-fitazės, gautos iš Aspergillus niger (DSM 25770), preparatą kaip mėsinių viščiukų, dedeklinių vištaičių, penimųjų kiaulių, paršavedžių, retesnių rūšių penimųjų arba reprodukcinių kiaulių, mėsinių kalakutų, veislei auginamų kalakutų, visų rūšių mėsinių, veislei auginamų paukščių arba dedeklių ir nujunkytų paršelių pašaro priedą, skirtiną prie priedų kategorijos „zootechniniai priedai“;

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. rugsėjo 28 d. priimtoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad 6-fitazės, gautos iš Aspergillus niger (DSM 25770), preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir kad jis pagerina tikslinių rūšių zootechninius rodiklius ir (arba) fosforo įsisavinimą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, patvirtinama pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

6-fitazės, gautos iš Aspergillus niger (DSM 25770), preparato vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(11)5024.


PRIEDAS

Priedo identifikacinis numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a27

BASF SE

6-fitazė

EC 3.1.3.26

Priedo sudėtis

6-fitazės, gautos iš Aspergillus niger (DSM 25770), preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip:

kieto pavidalo: 5 000 FTU (1)/g

skysto pavidalo: 5 000 FTU/g

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

6-fitazė, gaunama iš Aspergillus. niger (DSM 25770)

Analizės metodas  (2)

Kiekybiniam fitazės aktyvumui pašaro priede nustatyti:

kolometrinis metodas, pagrįstas fitazės fermentine reakcija, veikiančia fitatą.

Kiekybiniam fitazės aktyvumui premiksuose nustatyti:

kolometrinis metodas, pagrįstas fitazės fermentine reakcija, veikiančia fitatą (VDLUFA 27.1.3).

Kiekybiniam fitazės aktyvumui pašaruose nustatyti:

kolometrinis metodas, pagrįstas fitazės fermentine reakcija, veikiančia fitatą (EN ISO 30024).

Penimosios kiaulės

Paršavedės

Retesnių rūšių penimosios arba reprodukcinės kiaulės

100 FTU

 

1.

Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.

Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.

3.

Naudoti nujunkytiems paršeliams iki 35 kg svorio.

2028 3 28

Nujunkyti paršeliai

125 FTU

Mėsiniai viščiukai

Dedeklinės vištaitės

750 FTU

Mėsiniai kalakutai

Veislei auginami kalakutai

Visų kitų rūšių paukščiai (išskyrus dedekles)

125 FTU


(1)  1 FTU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš natrio fitato, esant 5,5 pH ir 37 °C.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.