8.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/337

2018 m. kovo 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (1), ypač į jos 10b straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2403 (2) nustatytos ginklų deaktyvacijos Sąjungoje taisyklės ir techninės specifikacijos, siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti ginklai būtų visiškai netinkami naudoti. Tame reglamente taip pat aprašyta, kaip šaunamųjų ginklų deaktyvavimą turi tikrinti ir sertifikuoti valstybių narių valdžios institucijos, ir nustatytos deaktyvuotų šaunamųjų ginklų žymėjimo taisyklės;

(2)

siekiant užtikrinti kuo didesnį saugumą šaunamųjų ginklų deaktyvavimo srityje, Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2403 nustatyta, kad reikia reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti jame išdėstytas technines specifikacijas, atsižvelgiant į valstybių narių patirtį, sukauptą taikant šias taisykles ir bet kokias papildomas deaktyvavimo priemones;

(3)

šiuo tikslu Komisija 2016 m. rugsėjo mėn. subūrė Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo nacionalinių ekspertų darbo grupę, pavaldžią Direktyva 91/477/EEB įsteigtam komitetui. Ši darbo grupė daugiausia dėmesio skyrė Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2403 I priede išdėstytų Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninių specifikacijų peržiūrai, kurios tikslas – padidinti jų aiškumą, išvengti dviprasmiškumo specialistams ir užtikrinti, kad techninės specifikacijos būtų taikomos visų tipų šaunamiesiems ginklams;

(4)

Direktyva 91/477/EEB buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853 (3). Pakeitimais į tos direktyvos aprėptį įtraukti deaktyvuoti ginklai, nustatyta jų klasifikacija ir pateikta deaktyvuotų šaunamųjų ginklų apibrėžtis, atspindinti šaunamųjų ginklų deaktyvavimo bendruosius principus, kaip nustatyta Protokole prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančiame Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir pridėtame prie Tarybos sprendimo 2014/164/ES (4), kuriuo tas protokolas perkeliamas į Sąjungos teisinę sistemą;

(5)

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2403 išdėstytos šaunamųjų ginklų deaktyvavimo taisyklės turėtų atspindėti naująsias Direktyva (ES) 2017/853 nustatytas deaktyvavimo taisykles ir derėti su jomis;

(6)

į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2403 aprėptį turėtų patekti Direktyvos 91/477/EEB I priedo II dalyje išvardyti visų kategorijų šaunamieji ginklai;

(7)

šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninės specifikacijos turėtų būti tokios, kad užkirstų kelią tų ginklų šaunamosios funkcijos atkūrimui naudojantis paprastomis priemonėmis;

(8)

šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninėse specifikacijose itin daug dėmesio skiriama tų ginklų pagrindinių dalių deaktyvavimui, kaip nustatyta Direktyvoje 91/477/EEB. Direktyvoje 91/477/EEB taip pat pateikiama deaktyvuotų šaunamųjų ginklų apibrėžtis, pagal kurią „visos atitinkamo šaunamojo ginklo pagrindinės dalys turi būti perdirbtos taip, kad būtų visam laikui netinkamos naudoti ir kad jų nebūtų įmanoma išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti jų savybes taip, kad būtų galima kaip nors reaktyvuoti šaunamąjį ginklą“. Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninės specifikacijos taip pat turėtų būti taikomos vamzdžių, kurie kaip atskiri objektai yra techniškai tvirtinami ar montuojami prie šaunamojo ginklo rėmo, deaktyvavimui;

(9)

Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo nacionalinių ekspertų darbo grupės prašymu peržiūrėtas technines specifikacijas daugiau kaip penkias savaites – 2017 m. vasario 9 d. – kovo 20 d. – testavo nacionaliniai ginklų deaktyvavimo specialistai. Išnagrinėjus šio testavimo rezultatus priimtas sprendimas peržiūrėti deaktyvavimo specifikacijų pateikimo formą. Siekiant aiškumo turėtų būti pateiktos konkrečios skirtingų tipų šaunamųjų ginklų deaktyvavimo specifikacijos;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Direktyva 91/477/EEB įsteigto komiteto nuomonę;

(11)

kad valstybės narės galėtų padaryti būtinus administracinius pakeitimus ir suderinti savo praktiką su šiuo iš dalies pakeistu įgyvendinimo reglamentu, šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti po trijų mėnesių nuo jo įsigaliojimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2403 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šis reglamentas taikomas visų kategorijų šaunamiesiems ginklams, išvardytiems Direktyvos 91/477/EEB I priedo II dalyje.“;

2)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės paskiria kompetentingą valdžios instituciją, kad ji tikrintų, ar šaunamasis ginklas deaktyvuojamas laikantis I priede pateiktų techninių specifikacijų (toliau – tikrinantysis subjektas).“

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Deaktyvuotų šaunamųjų ginklų žymėjimas

Deaktyvuoti šaunamieji ginklai pažymimi II priede nurodyto pavyzdžio bendru unikaliu, rodančiu, kad jie buvo deaktyvuoti laikantis I priede nustatytų techninių specifikacijų. Tikrinantysis subjektas žymenį pažymi ant visų deaktyvuojant šaunamąjį ginklą pakeistų dalių, ir šis žymuo turi atitikti šiuos kriterijus:

a)

jis turi būti aiškiai matomas ir nepašalinamas;

b)

jame turi būti informacija apie valstybę narę, kurioje buvo atlikta deaktyvacija ir apie deaktyvaciją patvirtinusį tikrinantįjį subjektą;

c)

turi išlikti originalus (-ūs) šaunamojo ginklo serijos numeris (-iai).“

4)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

5)

II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu;

6)

III priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. birželio 28 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 256, 1991 9 13, p. 51.

(2)  2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti (OL L 333, 2015 12 19, p. 62).

(3)  2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/853, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL L 137, 2017 5 24, p. 22).

(4)  2014 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas 2014/164/ES dėl Protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybą ir prekybą jais, papildančio Jungtinių Tautų konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 89, 2014 3 25, p. 7).


I PRIEDAS

Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninės specifikacijos

Deaktyvavimo operacijos, atliekamos tam, kad šaunamieji ginklai būtų padaryti visiškai netinkamais naudoti, aprašomos trijose lentelėse:

I lentelėje išvardijami įvairūs šaunamųjų ginklų tipai,

II lentelėje išdėstomi pagrindiniai principai, kuriais turi būti vadovaujamasi siekiant padaryti šaunamuosius ginklus visiškai netinkamais naudoti;

III lentelėje pagal šaunamųjų ginklų tipus aprašomos konkrečios operacijos, kurios turi būti atliktos tam, kad šaunamieji ginklai būtų padaryti visiškai netinkamais naudoti.

Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninės specifikacijos turėtų užkirsti kelią ginklų šaunamosios funkcijos atkūrimui naudojantis įprastais įrankiais.

Šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninės specifikacijos iš esmės yra susijusios su jų pagrindinių dalių deaktyvavimu, kaip nustatyta Direktyvoje 91/477/EEB. I priede pateiktos šaunamųjų ginklų deaktyvavimo techninės specifikacijos taip pat taikomos šaunamųjų ginklų vamzdžių, kurie kaip atskiri objektai yra skirti techniškai tvirtinti ar montuoti prie šaunamojo ginklo rėmo, deaktyvavimui.

Siekdama užtikrinti teisingą ir vienodą šaunamųjų ginklų deaktyvavimo operacijų atlikimą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia apibrėžtis.

I lentelė

Šaunamųjų ginklų tipų sąrašas

Šaunamųjų ginklų tipai

1

Pistoletai (vienašūviai, pusiau automatiniai)

2

Revolveriai (įskaitant būgninius (grūstuvinius) revolverius)

3

Vienašūviai ilgieji šaunamieji ginklai (neatlaužiami)

4

Atlaužiami šaunamieji ginklai (pvz., lygiavamzdžiai, graižtviniai, kombinuotieji šaunamieji ginklai, šaunamieji ginklai su svyruojančiu/atlenkiamu užraktu, trumpieji ir ilgieji šaunamieji ginklai)

5

Pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

6

Pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai (lygiavamzdžiai, graižtviniai)

7

Automatiniai šaunamieji ginklai, pvz., automatai (šturmo šautuvai), pistoletai kulkosvaidžiai ir kulkosvaidžiai, automatiniai pistoletai

8

Per vamzdžio laibgalį užtaisomi šaunamieji ginklai, įskaitant atlaužiamus šaunamuosius ginklus (išskyrus būgninius (grūstuvinius) revolverius)

II lentelė

Bendrieji principai

Privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, užkertamas kelias šaunamųjų ginklų pagrindinių dalių išardymui.

Pagal nacionalinės teisės aktus deaktyvavimo procesas galimas nacionalinei institucijai atlikus patikrinimą.

Įdėtinių dalių kietumas. Deaktyvuojantis subjektas turi užtikrinti, kad smaigų/kaiščių/strypų kietumas būtų bent 40 HRC ir kad virinimui naudojamos medžiagos garantuotų nuolatinį ir veiksmingą sukibimą.

III lentelė

Konkrečios operacijos pagal šaunamojo ginklo tipą

1.

PISTOLETAI (VIENAŠŪVIAI, PUSIAU AUTOMATINIAI)

1.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė per vamzdį, įskaitant šovinio lizdą, jei toks yra (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: graižtviniams vamzdžiams – tris kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis, lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiams – du kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis).

1.2

Vamzdis. Visiems pistoletams, išskyrus atlaužiamus, per abi šovinio lizdo sieneles išgręžiama kiaurymė, per kurią perveriamas ir patikimai įvirinamas grūdinto plieno smaigas (diametras – didesnis kaip 50 % šovinio lizdo ir bent 4,5 mm). Tą patį smaigą galima panaudoti vamzdžio pritvirtinimui prie šovos mechanizmo. Taip pat vietoje to galima į šovinio lizdą įstatyti ir patikimai įvirinti šovinio tūtelės dydžio kaištį.

1.3

Vamzdis. Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

1.4

Vamzdis. Vamzdis turi būti visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą. Šiuo tikslu galima naudoti 1.2 punkte nurodytą smaigą.

1.5

Vamzdis. Prie pistoleto nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 1.1–1.4 ir 1.19 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

1.6

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

1.7

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą spynos (užrakto) priekinį paviršių. Užrakto rantai pašalinami arba iš esmės sumažinami.

1.8

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Skiltuvo anga užvirinama.

1.9

Užraktas. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą paviršių.

1.10

Užraktas. Pašalinamas skiltuvas.

1.11

Užraktas. Pašalinami užrakto rantai.

1.12

Užraktas. Jei taikoma, užrakto išmetimo langelio rakinančiosios briaunos vidus išpjaunamas taip, kad jo nupjovimo kampas būtų 45–75°.

1.13

Užraktas. Jei ginklo spyną galima nuimti nuo užrakto pagrindo, deaktyvuota ginklo spyna turi būti visam laikui pritvirtinta prie užrakto pagrindo.

1.14

Rėmas, uoksas. Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

1.15

Rėmas, uoksas. Abiejose rėmo pusėse išpjaunama bent 2/3 užrakto bėgelių.

1.16

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

1.17

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

1.18

Automatinė sistema. Supjaustant arba užvirinant sunaikinamas dujų stūmoklis, dujų vamzdelis ir dujų nuvedimo kamera.

1.19

Automatinė sistema. Jeigu nėra dujų stūmoklio, pašalinamas dujų vamzdelis. Jeigu vamzdis naudojamas kaip dujų stūmoklis, deaktyvuotas vamzdis privirinamas prie korpuso. Visais atvejais, jei taikoma, užvirinama vamzdžio dujų nuvedimo anga.

1.20

Šovinių dėtuvė. Priklausomai nuo ginklo tipo ir medžiagos, šovinių dėtuvė privirinama taškiniu būdu arba pritvirtinama kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, kad dėtuvės nebūtų galima ištraukti.

1.21

Šovinių dėtuvė. Jeigu šovinių dėtuvės nėra, suvirinimo taškai arba kitos tinkamos priemonės turi būti šovinių dėtuvės įstatymo vietoje arba dėtuvės fiksatorius turi būti apsaugotas taip, kad šovinių dėtuvės visiškai nebūtų įmanoma įdėti.

1.22

Duslintuvas (garso slopintuvas). Turi būti užkirstas kelias galimybei pašalinti duslintuvą (garso slopintuvą) nuo vamzdžio, šiuo tikslu naudojant grūdinto plieno smaigą ar privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, jei duslintuvas (garso slopintuvas) yra ginklo dalis.

1.23

Duslintuvas (garso slopintuvas). Jei įmanoma, pašalinamos visos duslintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekamas tik korpusas. Išfrezuojamos kiaurymės, kurių diametras yra didesnis nei šaunamojo ginklo kalibras ir kurios išdėstomos išilgai kas 3 cm (trumpiems šaunamiesiems ginklams) arba 5 cm (ilgiems šaunamiesiems ginklams) per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą. Taip pat galima išfrezuoti bent 6 mm kiaurymę iš galo į priekį per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą.


2.

REVOLVERIAI (ĮSKAITANT BŪGNINIUS (GRŪSTUVINIUS) REVOLVERIUS)

2.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: bent

Formula

vamzdžio ilgio skaičiuojant nuo kūginės kreipiančiosios briaunos).

2.2

Vamzdis. Per abi vamzdžio sieneles (šalia kūginės kreipiančiosios briaunos) išgręžiama kiaurymė, per kurią perveriamas ir patikimai įvirinamas grūdinto plieno smaigas (diametras – didesnis kaip 50 % šovinio lizdo ir bent 4,5 mm). Tą patį smaigą galima panaudoti vamzdžio pritvirtinimui prie šovos mechanizmo. Taip pat, vietoje to, į vamzdį nuo būgnelio pusės galima patikimai įvirinti glaudžiai priglundantį grūdinto plieno kaištį (bent

Formula

 būgnelio kameros ilgio).

2.3

Vamzdis. Vamzdis turi būti visam laikui pritvirtintas prie rėmo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą. Šiuo tikslu galima naudoti 2.2 punkte nurodytą smaigą.

2.4

Vamzdis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 2.1–2.3 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

2.5

Būgnelis. Mechaniniu būdu pašalinamos visos vidinės būgnelio pertvaros bent per 2/3 jo ilgio. Pašalinama kuo daugiau vidinių būgnelio pertvarų, idealiu atveju – iki tūtelės diametro ir nepažeidžiant išorės sienelės.

2.6

Būgnelis. Jei įmanoma, būgnelis privirinamas, kad neatsiskirtų nuo rėmo arba, arba imamasi kitų tinkamų priemonių, dėl kurių būgnelio atskyrimas taptų neįmanomas, pavyzdžiui, naudojant smaigą.

2.7

Būgnelis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems būgneliams taikomos 2.5 punkto operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei būgnelius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

2.8

Rėmas, uoksas. Skiltuvo anga išplečiama, kad būtų tris kartus didesnė, palyginti su pirminiu jos dydžiu.

2.9

Rėmas, uoksas. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

2.10

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

2.11

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

2.12

Duslintuvas (garso slopintuvas). Turi būti užkirstas kelias galimybei pašalinti duslintuvą (garso slopintuvą) nuo vamzdžio, šiuo tikslu naudojant grūdinto plieno smaigą ar privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, jei duslintuvas (garso slopintuvas) yra ginklo dalis.

2.13

Duslintuvas (garso slopintuvas). Jei įmanoma, pašalinamos visos duslintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekamas tik korpusas. Išfrezuojamos kiaurymės, kurių diametras yra didesnis nei šaunamojo ginklo kalibras ir kurios išdėstomos išilgai kas 3 cm (trumpiems šaunamiesiems ginklams) arba 5 cm (ilgiems šaunamiesiems ginklams) per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą. Taip pat galima išfrezuoti bent 6 mm kiaurymę iš galo į priekį per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą.


3.

Vienašūviai ilgieji šaunamieji ginklai (neatlaužiami)

3.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė per vamzdį, įskaitant šovinio lizdą, jei toks yra (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: graižtviniams vamzdžiams – tris kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis, lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiams – du kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis).

3.2

Vamzdis. Per abi šovinio lizdo sieneles išgręžiama kiaurymė, per kurią perveriamas ir patikimai įvirinamas grūdinto plieno smaigas (diametras – didesnis kaip 50 % šovinio lizdo ir bent 4,5 mm). Tą patį smaigą galima panaudoti vamzdžio pritvirtinimui prie šovos mechanizmo. Taip pat vietoje to galima į šovinio lizdą įstatyti ir patikimai įvirinti šovinio tūtelės dydžio kaištį.

3.3

Vamzdis. Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

3.4

Vamzdis. Vamzdis turi būti visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą. Šiuo tikslu galima naudoti 3.2 punkte nurodytą smaigą.

3.5

Vamzdis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 3.1–3.4 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

3.6

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

3.7

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą spynos (užrakto) priekinį paviršių. Užrakto rantai pašalinami arba iš esmės sumažinami.

3.8

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Skiltuvo anga užvirinama.

3.9

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

3.10

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

3.11

Duslintuvas (garso slopintuvas). Turi būti užkirstas kelias galimybei pašalinti duslintuvą (garso slopintuvą) nuo vamzdžio, šiuo tikslu naudojant grūdinto plieno smaigą ar privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, jei duslintuvas (garso slopintuvas) yra ginklo dalis.

3.12

Duslintuvas (garso slopintuvas). Jei įmanoma, pašalinamos visos duslintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekamas tik korpusas. Išfrezuojamos kiaurymės, kurių diametras yra didesnis nei šaunamojo ginklo kalibras ir kurios išdėstomos išilgai kas 3 cm (trumpiems šaunamiesiems ginklams) arba 5 cm (ilgiems šaunamiesiems ginklams) per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą. Taip pat galima išfrezuoti bent 6 mm kiaurymę iš galo į priekį per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą.


4.

ATLAUŽIAMI ŠAUNAMIEJI GINKLAI (PVZ., LYGIAVAMZDŽIAI, GRAIŽTVINIAI, KOMBINUOTIEJI ŠAUNAMIEJI GINKLAI, ŠAUNAMIEJI GINKLAI SU SVYRUOJANČIU/ATLENKIAMU UŽRAKTU, TRUMPIEJI IR ILGIEJI ŠAUNAMIEJI GINKLAI)

4.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė per vamzdį, įskaitant šovinio lizdą, jei toks yra (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: graižtviniams vamzdžiams – tris kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis, lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiams – du kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis). Ginkluose, kurių vamzdyje nėra šovinio lizdo, išfrezuojama kiaurymė (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: bent

Formula

vamzdžio ilgio skaičiuojant nuo kūginės kreipiančiosios briaunos).

4.2

Vamzdis. Patikimai ir kuo arčiau spynos (užrakto) į šovinio lizdą įvirinamas glaudžiai priglundantis grūdinto plieno kaištis, kurio ilgis – bent 2/3 šovinio lizdo ilgio.

4.3

Vamzdis. Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

4.4

Vamzdis. Vamzdis turi būti visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

4.5

Vamzdis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 4.1–4.4 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

4.6

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

4.7

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

4.8

Šovos mechanizmas. Išfrezuojamas bent 60° smaigalio kampo kūgis, kad pagrindo diametras būtų lygus bent 10 mm arba spynos (užrakto) priekinio paviršiaus diametrui.

4.9

Šovos mechanizmas. Išimamas skiltuvas, jo angos diametras padidinamas iki bent 5 mm ir anga užvirinama.

4.10

Duslintuvas (garso slopintuvas). Turi būti užkirstas kelias galimybei pašalinti duslintuvą (garso slopintuvą) nuo vamzdžio, šiuo tikslu naudojant grūdinto plieno smaigą ar privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, jei duslintuvas (garso slopintuvas) yra ginklo dalis.

4.11

Duslintuvas (garso slopintuvas). Jei įmanoma, pašalinamos visos duslintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekamas tik korpusas. Išfrezuojamos kiaurymės, kurių diametras yra didesnis nei šaunamojo ginklo kalibras ir kurios išdėstomos išilgai kas 3 cm (trumpiems šaunamiesiems ginklams) arba 5 cm (ilgiems šaunamiesiems ginklams) per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą. Taip pat galima išfrezuoti bent 6 mm kiaurymę iš galo į priekį per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą.


5.

PERTAISOMI ILGIEJI ŠAUNAMIEJI GINKLAI (LYGIAVAMZDŽIAI, GRAIŽTVINIAI)

5.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė per vamzdį, įskaitant šovinio lizdą, jei toks yra (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: graižtviniams vamzdžiams – tris kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis, lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiams – du kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis). Ginkluose, kurių vamzdyje nėra šovinio lizdo, išfrezuojama kiaurymė (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: bent

Formula

vamzdžio ilgio skaičiuojant nuo kūginės kreipiančiosios briaunos).

5.2

Vamzdis. Per abi šovinio lizdo sieneles išgręžiama kiaurymė, per kurią perveriamas ir patikimai įvirinamas grūdinto plieno smaigas (diametras – didesnis kaip 50 % šovinio lizdo ir bent 4,5 mm). Tą patį smaigą galima panaudoti vamzdžio pritvirtinimui prie šovos mechanizmo. Taip pat vietoje to galima į šovinio lizdą įstatyti ir patikimai įvirinti šovinio tūtelės dydžio kaištį.

5.3

Vamzdis. Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

5.4

Vamzdis. Vamzdis turi būti visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą. Šiuo tikslu galima naudoti 5.2 punkte nurodytą smaigą.

5.5

Vamzdis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 5.1–5.4 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

5.6

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

5.7

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą spynos (užrakto) priekinį paviršių. Užrakto rantai pašalinami arba iš esmės sumažinami.

5.8

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Skiltuvo anga užvirinama.

5.9

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

5.10

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

5.11

Šovinių dėtuvė. Priklausomai nuo ginklo tipo ir medžiagos, šovinių dėtuvė privirinama taškiniu būdu arba pritvirtinama kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, kad dėtuvės nebūtų galima ištraukti.

5.12

Šovinių dėtuvė. Jeigu šovinių dėtuvės nėra, suvirinimo taškai arba kitos tinkamos priemonės turi būti šovinių dėtuvės įstatymo vietoje arba dėtuvės fiksatorius turi būti apsaugotas taip, kad šovinių dėtuvės visiškai nebūtų įmanoma įdėti.

5.13

Šovinių dėtuvė. Vamzdinių šovinių dėtuvių atveju vienu ar keliais grūdinto plieno smaigais perveriami ir visam laikui sujungiami šovinių dėtuvė, šovinio lizdas bei rėmas. Smaigas užvirinamas.

5.14

Duslintuvas (garso slopintuvas). Turi būti užkirstas kelias galimybei pašalinti duslintuvą (garso slopintuvą) nuo vamzdžio, šiuo tikslu naudojant grūdinto plieno smaigą ar privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, jei duslintuvas (garso slopintuvas) yra ginklo dalis.

5.15

Duslintuvas (garso slopintuvas). Jei įmanoma, pašalinamos visos duslintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekamas tik korpusas. Išfrezuojamos kiaurymės, kurių diametras yra didesnis nei šaunamojo ginklo kalibras ir kurios išdėstomos išilgai kas 3 cm (trumpiems šaunamiesiems ginklams) arba 5 cm (ilgiems šaunamiesiems ginklams) per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą. Taip pat galima išfrezuoti bent 6 mm kiaurymę iš galo į priekį per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą.


6.

PUSIAU AUTOMATINIAI ILGIEJI ŠAUNAMIEJI GINKLAI (LYGIAVAMZDŽIAI, GRAIŽTVINIAI)

6.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė per vamzdį, įskaitant šovinio lizdą, jei toks yra (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: graižtviniams vamzdžiams – tris kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis, lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiams – du kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis). Ginkluose, kurių vamzdyje nėra šovinio lizdo, išfrezuojama kiaurymė (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: bent

Formula

vamzdžio ilgio skaičiuojant nuo kūginės kreipiančiosios briaunos).

6.2

Vamzdis. Per abi šovinio lizdo sieneles išgręžiama kiaurymė, per kurią perveriamas ir patikimai įvirinamas grūdinto plieno smaigas (diametras – didesnis kaip 50 % šovinio lizdo ir bent 4,5 mm). Tą patį smaigą galima panaudoti vamzdžio pritvirtinimui prie šovos mechanizmo. Taip pat vietoje to galima į šovinio lizdą įstatyti ir patikimai įvirinti šovinio tūtelės dydžio kaištį.

6.3

Vamzdis. Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

6.4

Vamzdis. Vamzdis turi būti visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą. Šiuo tikslu galima naudoti 6.2 punkte nurodytą smaigą.

6.5

Vamzdis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 6.1–6.4 ir 6.12 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

6.6

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

6.7

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą spynos (užrakto) priekinį paviršių. Užrakto rantai pašalinami arba iš esmės sumažinami.

6.8

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Skiltuvo anga užvirinama.

6.9

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

6.10

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

6.11

Automatinė sistema. Supjaustant arba užvirinant sunaikinamas dujų stūmoklis, dujų vamzdelis ir dujų nuvedimo kamera.

6.12

Automatinė sistema. Jeigu nėra dujų stūmoklio, pašalinamas dujų vamzdelis. Jeigu vamzdis naudojamas kaip dujų stūmoklis, deaktyvuotas vamzdis privirinamas prie korpuso. Visais atvejais, jei taikoma, užvirinama vamzdžio dujų nuvedimo anga.

6.13

Automatinė sistema. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą spynos (užrakto) priekinį paviršių ir kitur, kad ginklo spynos (užrakto) masė sumažėtų bent 50 %, palyginti su pirmine mase. Ginklo spyna (užraktas) visam laikui pritvirtinama (s) prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

6.14

Automatinė sistema. Tais atvejais, kai užraktas yra integruotas į užrakto rėmą, užrakto rėmas turi būti sumažintas bent 50 % Užraktas turi būti visam laikui pritvirtintas prie užrakto rėmo, o užrakto rėmas – visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

6.15

Šovinių dėtuvė. Priklausomai nuo ginklo tipo ir medžiagos, šovinių dėtuvė privirinama taškiniu būdu arba pritvirtinama kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, kad dėtuvės nebūtų galima ištraukti.

6.16

Šovinių dėtuvė. Jeigu šovinių dėtuvės nėra, suvirinimo taškai arba kitos tinkamos priemonės turi būti šovinių dėtuvės įstatymo vietoje arba dėtuvės fiksatorius turi būti apsaugotas taip, kad šovinių dėtuvės visiškai nebūtų įmanoma įdėti.

6.17

Šovinių dėtuvė. Vamzdinių šovinių dėtuvių atveju vienu ar keliais grūdinto plieno smaigais perveriami ir visam laikui sujungiami šovinių dėtuvė, šovinio lizdas bei rėmas. Smaigas užvirinamas.

6.18

Duslintuvas (garso slopintuvas). Turi būti užkirstas kelias galimybei pašalinti duslintuvą (garso slopintuvą) nuo vamzdžio, šiuo tikslu naudojant grūdinto plieno smaigą ar privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, jei duslintuvas (garso slopintuvas) yra ginklo dalis.

6.19

Duslintuvas (garso slopintuvas). Jei įmanoma, pašalinamos visos duslintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekamas tik korpusas. Išfrezuojamos kiaurymės, kurių diametras yra didesnis nei šaunamojo ginklo kalibras ir kurios išdėstomos išilgai kas 3 cm (trumpiems šaunamiesiems ginklams) arba 5 cm (ilgiems šaunamiesiems ginklams) per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą. Taip pat galima išfrezuoti bent 6 mm kiaurymę iš galo į priekį per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą.


7.

AUTOMATINIAI ŠAUNAMIEJI GINKLAI, PVZ., AUTOMATAI (ŠTURMO ŠAUTUVAI), PISTOLETAI KULKOSVAIDŽIAI IR KULKOSVAIDŽIAI, AUTOMATINIAI PISTOLETAI

7.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė per vamzdį, įskaitant šovinio lizdą, jei toks yra (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: graižtviniams vamzdžiams – tris kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis, lygiavamzdžių šautuvų vamzdžiams – du kartus didesnis nei šovinio lizdo ilgis).

7.2

Vamzdis. Per abi šovinio lizdo sieneles išgręžiama kiaurymė, per kurią perveriamas ir patikimai įvirinamas grūdinto plieno smaigas (diametras – didesnis kaip 50 % šovinio lizdo ir bent 4,5 mm). Tą patį smaigą galima panaudoti vamzdžio pritvirtinimui prie šovos mechanizmo. Taip pat vietoje to galima į šovinio lizdą įstatyti ir patikimai įvirinti šovinio tūtelės dydžio kaištį.

7.3

Vamzdis. Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

7.4

Vamzdis. Vamzdis turi būti visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą. Šiuo tikslu galima naudoti 7.2 punkte nurodytą smaigą.

7.5

Vamzdis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 7.1–7.3 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

7.6

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Pašalinamas arba sutrumpinamas skiltuvas.

7.7

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą spynos (užrakto) priekinį paviršių. Užrakto rantai pašalinami arba iš esmės sumažinami.

7.8

Ginklo spyna (užraktas), spynos (užrakto) galvutė. Skiltuvo anga užvirinama.

7.9

Užraktas (automatinių pistoletų). Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą paviršių.

7.10

Užraktas (automatinių pistoletų). Pašalinamas skiltuvas.

7.11

Užraktas (automatinių pistoletų). Pašalinami užrakto rantai.

7.12

Užraktas (automatinių pistoletų). Jei taikoma, užrakto išmetimo langelio rakinančiosios briaunos vidus išpjaunamas taip, kad jo nupjovimo kampas būtų 45–75°.

7.13

Užraktas (automatinių pistoletų). Jei ginklo spyną galima nuimti nuo užrakto pagrindo, deaktyvuota ginklo spyna turi būti visam laikui pritvirtinta prie užrakto pagrindo.

7.14

Rėmas, uoksas (automatinių pistoletų). Pašalinama vamzdžio nuožula, jei tokia yra.

7.15

Rėmas, uoksas (automatinių pistoletų). Abiejose rėmo pusėse išpjaunama bent 2/3 užrakto bėgelių.

7.16

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

7.17

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

7.18

Automatinė sistema. Supjaustant arba užvirinant sunaikinamas dujų stūmoklis, dujų vamzdelis ir dujų nuvedimo kamera.

7.19

Automatinė sistema. Jeigu nėra dujų stūmoklio, pašalinamas dujų vamzdelis. Jeigu vamzdis naudojamas kaip dujų stūmoklis, deaktyvuotas vamzdis privirinamas prie korpuso. Visais atvejais, jei taikoma, užvirinama vamzdžio dujų nuvedimo anga.

7.20

Automatinė sistema. Spynos (užrakto) priekinis paviršius nupjaunamas arba pašalinamas taip, kad nupjovimo kampas būtų 45–75°. Medžiaga turi būti pašalinama per visą spynos (užrakto) priekinį paviršių ir kitur, kad ginklo spynos (užrakto) masė sumažėtų bent 50 %, palyginti su pirmine mase. Ginklo spyna (užraktas) visam laikui pritvirtinami prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

7.21

Automatinė sistema. Tais atvejais, kai užraktas yra integruotas į užrakto rėmą, užrakto rėmas turi būti sumažintas bent 50 % Užraktas turi būti visam laikui pritvirtintas prie užrakto rėmo, o užrakto rėmas – visam laikui pritvirtintas prie šaunamojo ginklo privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

7.22

Šovinių dėtuvė. Priklausomai nuo ginklo tipo ir medžiagos, šovinių dėtuvė privirinama taškiniu būdu arba pritvirtinama kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, kad dėtuvės nebūtų galima ištraukti.

7.23

Šovinių dėtuvė. Jeigu šovinių dėtuvės nėra, suvirinimo taškai arba kitos tinkamos priemonės turi būti šovinių dėtuvės įstatymo vietoje arba dėtuvės fiksatorius turi būti apsaugotas taip, kad šovinių dėtuvės visiškai nebūtų įmanoma įdėti.

7.24

Šovinių dėtuvė. Vamzdinių šovinių dėtuvių atveju vienu ar keliais grūdinto plieno smaigais perveriami ir visam laikui sujungiami šovinių dėtuvė, šovinio lizdas bei rėmas. Smaigas užvirinamas.

7.25

Duslintuvas (garso slopintuvas). Turi būti užkirstas kelias galimybei pašalinti duslintuvą (garso slopintuvą) nuo vamzdžio, šiuo tikslu naudojant grūdinto plieno smaigą ar privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą, jei duslintuvas (garso slopintuvas) yra ginklo dalis.

7.26

Duslintuvas (garso slopintuvas). Jei įmanoma, pašalinamos visos duslintuvo vidinės dalys ir jų tvirtinimo elementai ir paliekamas tik korpusas. Išfrezuojamos kiaurymės, kurių diametras yra didesnis nei šaunamojo ginklo kalibras ir kurios išdėstomos išilgai kas 3 cm (trumpiems šaunamiesiems ginklams) arba 5 cm (ilgiems šaunamiesiems ginklams) per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą. Taip pat galima išfrezuoti bent 6 mm kiaurymę iš galo į priekį per korpusą atveriant išsiplėtimo kamerą.


8.

PER VAMZDŽIO LAIBGALĮ UŽTAISOMI ŠAUNAMIEJI GINKLAI, ĮSKAITANT ATLAUŽIAMUS ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS (IŠSKYRUS BŪGNINIUS (GRŪSTUVINIUS) REVOLVERIUS)

8.1

Vamzdis. Išfrezuojama kiaurymė per vamzdį, įskaitant degimo kamerą, jei tokia yra (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: tris kartus didesnis nei kulkos skersmuo). Ginkluose, kurių vamzdyje nėra degimo kameros, išfrezuojama kiaurymė (plotis: didesnis nei

Formula

kalibro; ilgis: bent

Formula

vamzdžio ilgio skaičiuojant nuo kūginės kreipiančiosios briaunos).

8.2

Vamzdis. Šaunamiesiems ginklams, kurių vamzdyje yra degimo kamera, per abi degimo kameros sieneles išgręžiama kiaurymė, per kurią perveriamas ir patikimai įvirinamas grūdinto plieno smaigas (diametras – didesnis kaip 50 % šovinio lizdo ir bent 4,5 mm). Tą patį smaigą galima panaudoti vamzdžio pritvirtinimui prie šovos mechanizmo.

Šaunamiesiems ginklams, kurių vamzdyje nėra degimo kameros, į vamzdį nuo kūginės kreipiančiosios briaunos patikimai įvirinamas glaudžiai priglundantis grūdinto plieno kaištis (bent du kartus ilgesnis nei kulkos skersmuo).

8.3

Vamzdis. Prie ginklo nepritvirtintiems papildomiems vamzdžiams atliekamos 8.1–8.2 punktuose nurodytos operacijos. Be to, turi būti užkirstas kelias galimybei vamzdžius tvirtinti prie šaunamojo ginklo pjaunant, privirinant, pritvirtinant ar kitomis tinkamomis priemonėmis, užtikrinančiomis lygiavertį rezultatą.

8.4

Atlaužiamų šaunamųjų ginklų atveju: Išfrezuojamas bent 60° smaigalio kampo kūgis, kad pagrindo diametras būtų lygus bent 10 mm arba spynos (užrakto) priekinio paviršiaus diametrui.

8.5

Atlaužiamų šaunamųjų ginklų atveju: Išimamas skiltuvas, jo angos diametras padidinamas iki bent 5 mm ir anga užvirinama.

8.6

Paleidžiamasis mechanizmas. Sunaikinama fizinė sąsaja tarp nuleistuko ir gaiduko, skeliamosios užkabos ar užvediklio. Jei įmanoma, paleidžiamasis mechanizmas suvirinimo būdu sujungiamas su rėmu (uoksu). Jei toks paleidžiamojo mechanizmo sujungimas neįmanomas, paleidžiamasis mechanizmas pašalinamas, o ertmė užvirinama arba pripilama epoksidinės dervos.

8.7

Paleidžiamasis mechanizmas. Paleidžiamasis mechanizmas ir (arba) paleidžiamojo mechanizmo korpusas privirinami prie rėmo (uokso) (jei ginklo rėmas plieninis) arba priklijuojami prie rėmo (uokso) aukštai temperatūrai atspariais klijais (jei ginklo rėmas lengvųjų metalų arba polimerų).

8.8

Degimo kameros uždegimo kiaurymės, spengtis. Pašalinamos arba užvirinamos degimo kameros uždegimo kiaurymės, spengtis.

8.9

Atskiros (daugybinės) degimo kameros (išskyrus būgnelius): Šaunamiesiems ginklams su atskiromis ar daugybinėmis degimo kameromis mechaniniu būdu pašalinamos vidinės degimo kamerų pertvaros bent per 2/3 jų ilgio. Pašalinama kuo daugiau vidinių pertvarų, idealiu atveju – iki kalibro diametro.


II PRIEDAS

Deaktyvuotų šaunamųjų ginklų pažymėjimo žymeniu pavyzdys

Image

(1)

deaktyvacijos žymuo (visuose nacionaliniuose žymenyse paliekama „ES“)

(2)

deaktyvacijos šalis (oficialus tarptautinis kodas);

(3)

šaunamojo ginklo deaktyvavimą patvirtinusio subjekto simbolis;

(4)

deaktyvacijos metai.

Visas žymuo bus pažymėtas tik ant šaunamojo ginklo rėmo, o deaktyvacijos žymuo (1) ir deaktyvacijos šalies kodas (2) bus pažymėti ant visų kitų pagrindinių dalių.


III PRIEDAS

Deaktyvuotų šaunamųjų ginklų sertifikato pavyzdys

(šis sertifikatas turėtų būti surašytas ant nesuklastojamojo popieriaus)

ES logotipas

 

Deaktyvacijos atitiktį patikrinusio ir patvirtinusio subjekto pavadinimas

Logotipas

DEAKTYVACIJOS SERTIFIKATAS

Sertifikato numeris:

Deaktyvacijos priemonės atitinka 2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/337 I priede nustatytų techninių šaunamųjų ginklų deaktyvacijos specifikacijų reikalavimus.

Deaktyvaciją atlikusio subjekto pavadinimas:

Šalis:

Deaktyvacijos sertifikato data (metai):

Deaktyvuoto šaunamojo ginklo gamintojas (prekės ženklas):

Tipas:

Markė (modelis):

Kalibras:

Serijos numeris (-iai):

Pastabos:

 

 

 

Oficialus ES deaktyvacijos žymuo

Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos ir parašas

 

 

PASTABA. Šis sertifikatas yra svarbus dokumentas. Deaktyvuoto ginklo savininkas sertifikatą turi saugoti neribotą laiką. Šiame sertifikate nurodyto deaktyvuoto šaunamojo ginklo pagrindinės dalys turi būti paženklintos oficialiu patikros žymeniu; minėti žymenys negali būti pašalinti arba pakeisti.

ĮSPĖJIMAS. Pagal nacionalinius įstatymus deaktyvacijos sertifikato klastojimas gali būti laikomas nusikaltimu.