27.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/292

2018 m. vasario 26 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingų institucijų keitimosi informacija ir paramos teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka tvarka ir formomis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 25 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad institucijos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 paskirtos kompetentingomis institucijomis, galėtų veiksmingai ir laiku bendradarbiauti ir keistis informacija, taip pat viena kitai teikti visą tarpusavio pagalbą to reglamento vykdymo tikslais, tikslinga nustatyti bendrą tvarką ir formas, kuriomis kompetentingos institucijos turėtų naudotis keisdamosi informacija ir teikdamos paramą, įskaitant prašymų suteikti paramą teikimą, tokių prašymų gavimo patvirtinimą ir atsakymų į juos teikimą;

(2)

keitimasis rašytine informacija turėtų padėti kompetentingai institucijai atlikti savo pareigas. Informacija gali būti perduodama žodžiu, kai tinka, taip pat prieš išsiunčiant raštišką prašymą, siekiant pateikti informaciją apie būsimą prašymą suteikti pagalbą ir aptarti problemas, kurios gali trukdyti suteikti pagalbą. Skubiais atvejais prašymą suteikti pagalbą taip pat turėtų būti leidžiama pateikti žodžiu, kai skubumas nesusijęs su prašymą teikiančios šalies vėlavimu;

(3)

Reglamente (ES) Nr. 596/2014 nustatyta, kad kompetentingos institucijos turi keistis informacija ir teikti pagalbą. Tačiau prašymai suteikti pagalbą turėtų, kiek tai įmanoma, apimti prašymą atlikti apklausą arba patikrą vietoje arba tyrimą tik tais atvejais, kai paprasto prašymo apsikeisti informacija neužtektų. Prieš teikdama kitos valstybės narės kompetentingai institucijai prašymą suteikti paramą, kompetentinga institucija turėtų būti ėmusis visų praktiškai pagrįstų veiksmų savo jurisdikcijoje, nors būtų nepagrįsta tikėtis, kad ši institucija prieš pateikdama prašymą būtų išbandžiusi visus apklausos būdus;

(4)

parama savo iniciatyva turėtų būti teikiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, taip pat savanoriškai, kai valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad jos turima informacija gali būti naudinga kitai kompetentingai institucijai;

(5)

prašyme suteikti paramą pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 turėtų būti pateikta pakankamai informacijos apie prašymo dalyką, įskaitant prašymo priežastį ir jo aplinkybes, kad prašymą gaunanti institucija galėtų veiksmingai ir operatyviai prašymą vykdyti. Įtarimą keliančių faktų nurodymas neturėtų būti laikomas prielaida prašymą teikiančiai institucijai gauti paramą, kai prašoma informacija yra reikalinga tam, kad institucija galėtų vykdyti savo pareigas;

(6)

be formų naudojimo prašymui suteikti paramą pateikti ir į jį atsakyti, bendradarbiavimo tvarka turėtų suteikti galimybę ir padėti prašymą teikiančiai ir prašymą gaunančiai institucijoms bendrauti, konsultuotis ir sąveikauti viso proceso metu, ir užtikrinti veiksmingą prašymo suteikti informaciją arba paramą vykdymą. Ši tvarka taip pat turėtų suteikti galimybę kompetentingoms institucijoms pateikti viena kitai grįžtamąją informaciją apie gautos informacijos arba paramos naudą, apie bylos, dėl kurios buvo prašoma suteikti paramą, baigtį ir apie problemas, iškilusias tokią informaciją arba paramą teikiant;

(7)

keitimosi informacija ir paramos teikimo tvarka ir formos turėtų užtikrinti informacijos, kuria keičiamasi arba kuri perduodama, konfidencialumą ir atitiktį asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo taisyklėms;

(8)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(9)

EVPRI nevykdė atvirų viešų konsultacijų dėl techninių įgyvendinimo standartų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, projekto ir neanalizavo galimų sąnaudų ir naudos, susijusių su tuo, kad būtų nustatyta atitinkamoms kompetentingoms institucijoms naudoti skirta tvarka ir formos, nes tai būtų buvę neproporcinga atsižvelgiant į tų standartų taikymo sritį ir poveikį ir į tai, kad jie būtų skirti tik valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, o ne rinkos dalyviams;

(10)

EVPRI paprašė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį sukurtos Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės pateikti savo nuomonę;

(11)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą ir atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 jau yra taikomas, būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų ir būtų pradėtas taikyti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame reglamente saugios elektroninės priemonės – tai elektroninė duomenų tvarkymo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), laikymo ir perdavimo laidais, radijo bangomis, taip pat naudojant optines technologijas arba bet kokias kitas elektromagnetines priemones, įranga, kuria užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.

2 straipsnis

Kontaktiniai punktai

1.   Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos paskiria kontaktinius punktus.

2.   Kompetentingos institucijos per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikia kontaktinių punktų duomenis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI). Prireikus jos pateikia EVPRI atnaujintą informaciją.

3.   EVPRI sudaro kompetentingų institucijų pagal 1 dalį paskirtų kontaktinių punktų sąrašą ir prireikus jį atnaujina, kad kompetentingos institucijos galėtų juo naudotis.

3 straipsnis

Prašymas suteikti paramą

1.   Prašymą teikianti institucija raštišką prašymą suteikti paramą siunčia paštu, faksu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis. Prašymą ji pateikia prašymą gaunančios institucijos pagal 2 straipsnį paskirtam kontaktiniam punktui.

2.   Prašydama paramos kompetentinga institucija naudoja I priede pateiktą formą ir:

a)

išsamiai nurodo kokios informacijos prašymą teikianti instituciją prašo iš prašymą gaunančios institucijos;

b)

atitinkamais atvejais nurodo problemas, susijusias su gautinos informacijos konfidencialumu.

3.   Prašymą teikianti institucija prie prašymo gali pridėti bet kokį dokumentą ar grindžiamąją medžiagą, kurie laikomi būtinais prašymui pagrįsti.

4.   Skubos atvejais prašymą teikianti institucija prašymą suteikti paramos gali pateikti žodžiu. Jei su prašymą gaunančia institucija nesusitarta kitaip, žodinis prašymas vėliau nedelsiant patvirtinamas raštu, naudojantis 1 dalyje nurodytomis priemonėmis.

4 straipsnis

Gavimo patvirtinimas

Per 10 darbo dienų nuo raštiško prašymo suteikti paramą gavimo prašymą gaunanti institucija paštu, faksu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis nusiunčia gavimo patvirtinimą pagal 2 straipsnį paskirtam kontaktiniam punktui, nebent prašyme nurodyta kitaip. Šis gavimo patvirtinimas pateikiamas naudojant II priede nustatytą formą, kai įmanoma, nurodant numatomą atsakymo datą.

5 straipsnis

Atsakymas į prašymą suteikti paramą

1.   Prašymą gaunanti institucija raštišką atsakymą į prašymą suteikti paramą siunčia paštu, faksu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis. Atsakymas adresuojamas pagal 2 straipsnį paskirtam kontaktiniam punktui, nebent prašyme nurodyta kitaip.

2.   Prašymą gaunanti institucija į prašymą suteikti paramą atsako naudodama III priede nustatytą formą ir:

a)

bet kokiu būdu paprašo kuo skubiau pateikti papildomų paaiškinimų, jei turi abejonių dėl to, kokios būtent informacijos prašoma;

b)

neviršydama savo įgaliojimų imasi visų pagrįstų veiksmų, kad suteiktų prašomą paramą;

c)

prašymus suteikti paramą vykdo nedelsdama ir užtikrindama, kad visi reikiami reguliavimo veiksmai būtų vykdomi operatyviai, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir būtinybę kreiptis į trečiąsias šalis arba kitą kompetentingą instituciją.

3.   Kai prašymą gaunanti institucija visiškai arba iš dalies atsisako patenkinti prašymą suteikti paramą, ji kuo skubiau žodžiu arba raštu informuoja prašymą teikiančią instituciją apie savo sprendimą. Prašymą gaunanti institucija laikydamasi 1 dalies taip pat pateikia raštišką atsakymą, kuriame nurodo, kokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 25 straipsnio 2 dalį paremtas jos atsisakymas.

6 straipsnis

Prašymo suteikti paramą siuntimo ir vykdymo tvarka

1.   Prašymą teikianti ir prašymą gaunanti institucijos dėl prašymo suteikti paramą ir atsakymo į jį bendrauja pasitelkdamos tinkamiausias priemones, deramai atsižvelgdamos į konfidencialumo nuostatas, susirašinėjimo laiką, pateiktinos medžiagos apimtį ir prašymą teikiančios institucijos galimybę tą informaciją gauti. Visų pirma, prašymą teikianti institucija nedelsdama teikia paaiškinimus, kurių paprašė prašymą gaunanti institucija.

2.   Kai prašymą gaunanti institucija sužino apie aplinkybes, dėl kurių atsakymas gali vėluoti daugiau nei 10 darbo dienų, ji nedelsdama apie vėlavimą praneša prašymą teikiančiai institucijai.

3.   Kai tinka, prašymą gaunanti institucija reguliariai pateikia grįžtamąją informaciją apie padarytą pažangą, susijusią su pateiktu prašymu, įskaitant patikslintą numatomą atsakymo prašymą teikiančiai institucijai datą.

4.   Jei prašymą teikianti institucija yra nurodžiusi, kad prašymas skubus, kompetentingos institucijos pasitaria dėl to, kaip dažnai prašymą gaunanti institucija pateikia naujausią informaciją prašymą teikiančiai institucijai.

5.   Prašymą gaunanti ir prašymą teikianti institucijos bendradarbiauja, kad pašalintų galimus su prašymo vykdymu susijusius sunkumus.

7 straipsnis

Prašymų dėl asmenų apklausos tvarka

1.   Kai prašymą teikianti institucija į savo prašymą įtraukia kokio nors asmens apklausą, kurios reikia atliekant tyrimą ar patikrą, prašymą gaunanti ir prašymą teikianti institucijos, atsižvelgdamos į esamus teisinius apribojimus ar suvaržymus ir visus procedūrinių reikalavimų skirtumus, įvertina toliau nurodytus veiksnius ir atsižvelgia į:

a)

apklaustinų asmenų teises, įskaitant atitinkamais atvejais sunkumus dėl teisės neduoti parodymų prieš save;

b)

prašymą teikiančios institucijos darbuotojų dalyvavimo pobūdį (stebėtojo ar aktyvaus dalyvio teisėmis);

c)

prašymą gaunančios ir prašymą teikiančios institucijų darbuotojų vaidmenį vykdant apklausą;

d)

tai, ar asmuo, kurį reikia apklausti, turi teisę pasinaudoti teisinio atstovo parama ir, jei taip, to atstovo paramos vykdant apklausą mastą, taip pat kiek tai susiję su apklausos įrašais arba ataskaitomis;

e)

tai, ar apklausa turi būti vykdoma savanoriškai, ar priverstinai, jei toks skirtumas yra;

f)

tai, ar, remiantis prašymo pateikimo metu turima informacija, asmuo, kurį reikia apklausti, yra liudytojas, ar įtariamasis, jei toks skirtumas yra;

g)

tai, ar, remiantis prašymo pateikimo metu turima informacija, parodymai galėtų būti arba bus naudojami baudžiamajame procese;

h)

parodymų priimtinumą pagal prašymą teikiančios institucijos jurisdikciją;

i)

parodymų įrašymą ir taikytiną tvarką, įskaitant tai, ar tai bus pažodžiui užrašyti parodymai ar apibendrintas protokolas, ar garso, ar garso ir vaizdo įrašas;

j)

apklausiamų asmenų parodymų sertifikavimo arba patvirtinimo tvarką, įskaitant tai, ar tai atliekama po parodymų paėmimo, ir

k)

parodymų perdavimo prašymą teikiančiai institucijai tvarką, kurios turi laikytis prašymą gaunanti institucija, įskaitant formatą ir laiką.

2.   Prašymą gaunanti ir prašymą teikianti institucijos užtikrina, kad būtų nustatyta jų darbuotojams taikoma veiksmingo darbo tvarka, įskaitant tvarką, pagal kurią jų darbuotojai susitaria dėl visos papildomos informacijos, kurios gali prireikti, įskaitant:

a)

datų planavimą;

b)

klausimų, kuriuos reikia užduoti apklaustinam asmeniui, sąrašą;

c)

kelionių tvarką, įskaitant užtikrinimą, kad prašymą gaunanti ir prašymą teikianti institucijos galėtų iki apklausos susitikti ir aptarti dalyką, ir

d)

kalbų vartojimo tvarką.

8 straipsnis

Prašymo atlikti tyrimą arba patikrą vietoje tvarka

1.   Kai pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 25 straipsnio 6 dalį pateikiamas prašymas atlikti tyrimą ar patikrą vietoje, prašymą teikianti ir prašymą gaunanti institucijos pasitaria, kaip veiksmingiausiai įgyvendinti prašymą suteikti paramą, atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 596/2014 25 straipsnio 6 dalies trečios pastraipos a–e punktus, ir dėl bendro tyrimo arba bendros patikros vietoje privalumų.

2.   Prašymą gaunanti institucija prašymą teikiančią instituciją nuolat informuoja apie tyrimo ar patikros vietoje pažangą ir laiku pateikia savo išvadas prašymą teikiančiai institucijai.

3.   Spręsdamos, ar pradėti bendrą tyrimą arba bendrą patikrą vietoje, prašymą teikianti ir prašymą gaunanti institucijos atsižvelgia bent jau į šiuos aspektus:

a)

iš prašymą teikiančios institucijos gautų prašymų suteikti paramą turinį, įskaitant visus argumentus dėl tikslingumo tyrimą arba patikrą vietoje vykdyti bendrai;

b)

tai, ar jos atskirai renka informaciją apie tarpvalstybinį poveikį turintį dalyką ir ar tą dalyką būtų tinkamiau nagrinėti bendradarbiaujant;

c)

teisinę ir reguliavimo sistemą pagal kiekvieną iš jų jurisdikcijų, užtikrinant, kad abi institucijos gerai suprastų galimus suvaržymus ir teisinius apribojimus, taikomus vykdant bendrą tyrimą ar bendrą patikrą vietoje ir galimiems būsimiems procesams, įskaitant visus su ne bis in idem principu susijusius klausimus;

d)

tyrimui ar patikrai vietoje reikalingą administravimą ir vadovavimą;

e)

tikimybę, kad jos sutars dėl faktų nustatymo;

f)

išteklių paskirstymą ir darbuotojų, atsakingų už tyrimų arba patikrų vietoje vykdymą, paskyrimą;

g)

galimybę nustatyti bendrą veiksmų planą ir kiekvienos institucijos darbo grafikus;

h)

veiksmų, kurių turės imtis kiekviena institucija bendrai arba atskirai, nustatymą;

i)

abipusį keitimąsi surinkta informacija ir pranešimą apie atskirų veiksmų, kurių imtasi, rezultatus, ir

j)

kitus su konkrečiu atveju susijusius klausimus.

4.   Nusprendusios vykdyti bendrą tyrimą arba bendrą patikrą vietoje, prašymą teikianti ir prašymą gaunanti institucijos:

a)

susitaria dėl jų vykdymo ir užbaigimo tvarkos;

b)

palaiko nuolatinį dialogą, kad koordinuotų informacijos rinkimo procesą ir faktų nustatymą;

c)

vykdydamos bendrą tyrimą arba bendrą patikrą vietoje dirba išvien ir glaudžiai bendradarbiauja;

d)

kiek tai teisiniu požiūriu leidžiama, viena kitai teikia paramą, susijusią su tolesniais vykdymo užtikrinimo procesais, be kita ko, koordinuodamos bet kokius procesus ar kitus vykdymo užtikrinimo veiksmus, susijusius su bendro tyrimo ar bendros patikros vietoje baigtimi (administraciniu, civiliniu ar baudžiamuoju procesu) arba atitinkamais atvejais susitarimo perspektyvomis.

e)

nustato konkrečias teisines nuostatas, taikomas bendro tyrimo arba bendros patikros vietoje dalykui;

f)

prireikus apsvarsto bent jau šiuos dalykus:

1)

bendro veiksmų plano, kuriame, be kita ko, nurodoma veiksmų, kurių reikia imtis, esmė, pobūdis ir laikas, taip pat darbo rezultato pateikimo etapai ir atsakomybės paskirstymas, ir atsižvelgiama į kiekvienos institucijos atitinkamus prioritetus, parengimą;

2)

visų teisinių apribojimų ar suvaržymų ir skirtumų tarp tvarkos, susijusios su tyrimo arba vykdymo užtikrinimo veiksmais arba bet kokiais kitais procesais, įskaitant asmenų, kurių atžvilgiu vykdomas tyrimas, teises, nustatymą ir įvertinimą;

3)

konkrečių advokato teisių neatskleisti profesinės paslapties, kurios gali turėti poveikio tyrimo ir vykdymo užtikrinimo procesams, įskaitant teisę neduoti parodymų prieš save, nustatymą ir įvertinimą;

4)

bendravimo su visuomene ir spauda strategiją, ir

5)

numatomą informacijos, kuria keičiamasi, naudojimą.

9 straipsnis

Paramos išieškant pinigines sankcijas tvarka

1.   Kai pateikiamas prašymas suteikti paramą išieškant pinigines sankcijas pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 25 straipsnio 6 dalį, prašymą teikianti ir prašymą gaunanti institucijos pasitaria kaip veiksmingiausiai įgyvendinti prašymą. Institucijos atsižvelgia į veiksmus, kurių savo jurisdikcijoje jau ėmėsi prašymą teikianti institucija, ir į prašymą gaunančios institucijos nacionalinę sankcijų išieškojimo sistemą.

2.   Prašymą gaunantis institucija suteikia paramą arba pateikia informaciją, kurių prašoma šio straipsnio tikslais, laikydamasi atitinkamų nacionalinės teisės aktų. Kai prašomą paramą arba informaciją gali suteikti kita prašymą gaunančios institucijos valstybės narės institucija arba atitinkama įstaiga, prašymą gavusi institucija pasiūlo prašymą teikiančiai institucijai suteikti informaciją, reikalingą tiesioginiam kontaktui tarp prašymą teikiančios institucijos ir kitos institucijos ar įstaigos, kuri galėtų suteikti prašomą informaciją, užmegzti, laikydamasi nacionalinės teisės aktų.

10 straipsnis

Keitimasis informacija savo iniciatyva

1.   Keičiantis informacija savo iniciatyva pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 16 straipsnio 4 dalį ir 25 straipsnio 5 dalį arba kompetentingai institucijai turint informacijos, kuri, jos manymu, padėtų kitai kompetentingai institucijai vykdyti savo pareigas pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, ji tokią rašytinę informaciją persiunčia paštu, faksu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis kompetentingos institucijos kontaktiniam punktui, paskirtam pagal 2 straipsnį.

2.   Kai informaciją siunčianti kompetentinga institucija mano, kad informaciją reikia persiųsti skubiai, ji gali ją perduoti kitai institucijai žodžiu, su sąlyga, kad vėliau ją nedelsdama perduos raštu.

3.   Savo iniciatyva informaciją siunčianti kompetentinga institucija ją perduoda naudodama IV priede nustatytą formą, visų pirma nurodydama su informacijos konfidencialumu susijusius klausimus.

11 straipsnis

Apribojimai ir leistinas informacijos naudojimas

1.   Prašymą teikianti ir prašymą gaunanti institucijos, laikydamosi prieduose nustatytų formų, į kiekvieną prašymą suteikti paramą, atsakymą į prašymą suteikti paramą arba siųsdamos neprašomą informaciją įtraukia atitinkamą įspėjimą dėl konfidencialumo.

2.   Kai prašymą gaunanti institucija norėdama jį įvykdyti turi atskleisti faktą, kad prašymas yra pateiktas prašymą teikiančios institucijos, prašymą gaunanti institucija tą informaciją atskleidžia prieš tai aptarusi reikalingo atskleidimo pobūdį bei mastą su prašymą teikiančia institucija ir gavusi jos sutikimą tą informaciją atskleisti. Kai prašymą teikianti institucija tokio sutikimo neduoda, prašymą gaunanti institucija nesiima prašymo vykdyti, o prašymą teikianti institucija gali savo prašymą atsiimti arba sustabdyti iki tada, kai ji galės duoti sutikimą atskleisti minėtą informaciją.

3.   Pagal 10 straipsnį suteikta informacija naudojama išimtinai siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatų arba būtų užtikrinamas jų vykdymas, įskaitant, bet neapsiribojant baudžiamųjų, administracinių, civilinių arba drausminių procedūrų, pradėtų dėl to reglamento nuostatų pažeidimo, pradėjimu, vykdymu arba susijusios paramos teikimu.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 1.

(2)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio

III PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio

IV PRIEDAS

Image Tekstas paveikslėlio Image Tekstas paveikslėlio