27.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 55/30


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/291

2018 m. vasario 26 d.

kuriuo dėl veikliosios medžiagos bifentrino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalyje numatytą antrą galimybę ir 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 582/2012 (2) bifentrinas patvirtintas kaip veiklioji medžiaga pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 ir paprašyta pareiškėjo, kurio prašymu bifentrinas buvo patvirtintas, pateikti, inter alia, patvirtinamąją informaciją apie likučių toksiškumą netiksliniams nariuotakojams ir jų rekolonizacijos galimybę, taip pat stebėsenos programą siekiant įvertinti bioakumuliacijos ir biokoncentravimosi vandens ir sausumos aplinkoje potencialą;

(2)

2013 m. liepos 29 d. pareiškėjas pateikė stebėsenos programą, o 2015 m. liepos 31 d. – jos rezultatus. 2014 m. liepos 29 d. pareiškėjas pateikė papildomos informacijos, susijusios su kitais patvirtinamųjų duomenų reikalavimais. Šie trys informacijos rinkiniai per tam skirtą laikotarpį buvo pateikti Prancūzijai, kuri yra valstybė narė ataskaitos rengėja;

(3)

Prancūzija įvertino pareiškėjo pateiktą papildomą informaciją ir stebėsenos programą. Jos vertinimas kaip vertinimo ataskaitos projekto papildymas buvo pateiktas kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) 2014 m. gruodžio 17 d. dėl papildomos informacijos, kuri pateikiama pagal kitus patvirtinamųjų duomenų reikalavimus, o 2015 m. lapkričio 3 d. – dėl stebėsenos programos;

(4)

buvo konsultuojamasi su paminėtomis kitomis valstybėmis narėmis, pareiškėju ir Tarnyba ir jų buvo prašoma pateikti pastabų valstybei narei ataskaitos rengėjai. Tarnyba paskelbė technines ataskaitas, kuriose apibendrinti konsultacijų dėl bifentrino rezultatai – 2015 m. kovo 26 d. (3) dėl papildomos informacijos, susijusios su kitais patvirtinamųjų duomenų reikalavimais, o 2016 m. balandžio 14 d. (4) dėl stebėsenos programos;

(5)

vertinimo ataskaitos projektą, jos papildymą ir Tarnybos technines ataskaitas valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir 2018 m. sausio 26 d. pateikė kaip Komisijos bifentrino peržiūros ataskaitą. Komisija paprašė pareiškėjo pateikti pastabų dėl bifentrino peržiūros ataskaitos. Pareiškėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos;

(6)

Komisija padarė išvadą, kad pateiktos informacijos nepakanka ir dėl to ji negali padaryti išvados, kad vietoje vyksta tam tikrų rūšių netikslinių nariuotakojų rekolonizacija, o kitos šios rizikos švelninimo priemonės negali būti realiai įgyvendintos. Be to, stebėsenos programoje lieka neaišku, ar rizikos švelninimo būdų superpozicija grindžiami jos rezultatai yra reprezentatyvūs žemės ūkio paskirties atžvilgiu ir ar jų pakanka siekiant įvertinti bioakumuliacijos ir biokoncentravimosi vandens ir sausumos aplinkoje potencialą;

(7)

todėl siekiant išvengti nustatytos didelės rizikos netiksliniams nariuotakojams ir taip pat atsižvelgti į bioakumuliacijos ir biokoncentravimosi vandens ir sausumos aplinkoje potencialą, tikslinga dar labiau sugriežtinti bifentrino naudojimo sąlygas ir leisti jį naudoti tik nuolatinės konstrukcijos šiltnamiuose;

(8)

todėl Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (5) priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

valstybėms narėms turėtų būti skirta pakankamai laiko augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bifentrino, registracijai iš dalies pakeisti arba panaikinti;

(10)

tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra bifentrino, pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato lengvatinį laikotarpį, šis laikotarpis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2019 m. birželio 19 d.;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, valstybės narės prireikus ne vėliau kaip 2018 m. birželio 19 d. iš dalies pakeičia arba panaikina galiojančią augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos bifentrino, registraciją.

3 straipsnis

Lengvatinis laikotarpis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsnį valstybių narių nustatomas lengvatinis laikotarpis yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2019 m. birželio 19 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 582/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga bifentrinas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (OL L 173, 2012 7 3, p. 3).

(3)  EFSA (Europos maisto saugos tarnyba), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780. 23 p.

(4)  EFSA (Europos maisto saugos tarnyba), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA papildomas leidinys 2016:EN-1019. 39 p.

(5)  2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo B dalies 23 eilutėje, kurioje nurodytas bifentrinas, skiltis „Konkrečios nuostatos“ pakeičiama taip:

„A DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą nuolatinės konstrukcijos šiltnamiuose.

B DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bifentrino peržiūros ataskaitos, kurią Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti:

a)

iš šiltnamių išleidžiamiems produktams, tokiems kaip kondensuotas vanduo, nuotekos, dirvožemio ar dirbtiniai substratai, kad būtų išvengta rizikos vandens ir kitiems netiksliniams organizmams;

b)

apdulkintojų kolonijų, specialiai patalpintų šiltnamyje, apsaugai;

c)

operatorių ir darbuotojų saugai, užtikrindamos, kad į naudojimo sąlygas prireikus būtų įtrauktas reikalavimas naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones.

Registracijos sąlygose nustatomos rizikos švelninimo priemonės ir numatomas tinkamas augalų apsaugos produktų ženklinimas.“