28.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/60


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/274

2017 m. gruodžio 11 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 70 ir 72 straipsnius, 91 straipsnio d–g punktus, 123 straipsnį ir 145 straipsnio 3 dalį, 147 straipsnio 4 dalį ir 223 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalies a ir b punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 panaikintas ir pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 (3). Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies III skyriuje ir II antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnyje nustatytos taisyklės, susijusios su leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka ir jos valdymu, vynuogynų registru, lydimaisiais dokumentais ir įvežimo ir išvežimo operacijų registru, už patikras atsakingomis kompetentingomis institucijomis ir vyno sektoriuje taikomais pranešimo reikalavimais, ir Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti su tomis taisyklėmis susijusius deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Tais aktais turėtų būti pakeistos atitinkamos Komisijos reglamentų (EB) Nr. 555/2008 (4) ir (EB) Nr. 436/2009 (5) nuostatos, taip pat kai kurios Komisijos reglamentų (EB) Nr. 606/2009 (6) ir (EB) Nr. 607/2009 (7) nuostatos, kurios atitinkamai panaikinamos arba išbraukiamos Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/273 (8);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi laikytis bendrojo reikalavimo, pagal kurį gamintojams, ketinantiems sodinti ar atsodinti vynmedžius, leidimai sodinti vynmedžius išduodami pateikus paraišką. To reglamento 63 straipsnyje nustatytas naujų vynmedžių sodinimo apsauginis mechanizmas, pagal kurį valstybės narės turi kasmet išduoti tokį leidimų sodinti naujus vynmedžius skaičių, kuris atitinka 1 % bendro faktiškai vynmedžiais apsodinto jų teritorijos ploto, tačiau, remiantis svariu pagrindu, gali būti nustatytos mažesnės ribinės vertės. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnyje nustatytos leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo taisyklės ir tinkamumo bei prioriteto nustatymo kriterijai, kuriuos gali taikyti valstybės narės;

(3)

Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis reglamentuojama tvarka, kurią valstybės narės turi taikyti priimdamos sprendimus dėl apsauginio mechanizmo ir dėl tinkamumo bei prioriteto nustatymo kriterijų pasirinkimo. Tokiose taisyklėse turėtų būti numatyti sprendimų priėmimo terminai ir pasekmės tais atvejais, kai tam tikri sprendimai nepriimami;

(4)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos teisė būtų nuosekliai taikoma visose valstybėse narėse ir kad Sąjungos gamintojams, teikiantiems leidimų sodinti naujus vynmedžius paraiškas, būtų taikomos tokios pačios taisyklės, leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo taisyklėse taip pat turėtų būti numatyti paraiškų nagrinėjimo, atrankos ir metinio leidimų išdavimo reikalavimai. Šiomis taisyklėmis turėtų būti siekiama užtikrinti skaidrų, sąžiningą ir terminų laikymusi pagrįstą sistemos veikimą, atitinkantį vyno sektoriaus poreikius. Be to, taikant šias taisykles turėtų būti užtikrinta, kad pareiškėjams nebūtų nepagrįstai taikomos nevienodos sąlygos, jie nepatirtų per didelio vėlavimo arba jiems netektų neproporcinga administracinė našta. Visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad vyno sektoriaus prekybos metai prasideda rugpjūčio 1 d., leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimas iki tos datos atrodo pakankamai atitinkantis vyno sektoriaus poreikius ir juo užtikrinama, kad vynmedžius sodinti būtų galima dar tais pačiais kalendoriniais metais. Siekiant užtikrinti, kad visi atitinkami valstybės narės priimti sprendimai būtų paviešinti tinkamu laiku prieš paskelbiant kvietimą teikti paraiškas, ir sudaryti gamintojams sąlygas prieš pateikiant paraišką gerai susipažinti su taikytinomis taisyklėmis, turėtų būti nustatyta tinkama data;

(5)

jei bendras hektarų, dėl kurių pateiktos reikalavimus atitinkančios paraiškos, skaičius smarkiai viršija valstybių narių skirtų hektarų skaičių, yra tikimybė, kad didelė dalis atskirų pareiškėjų gaus tik dalį prašytų hektarų, todėl atsisakys atitinkamų leidimų ir dėl šios priežasties jiems bus pritaikytos administracinės nuobaudos. Siekiant išvengti tokių situacijų, nuobaudų nederėtų skirti tais atvejais, kai išduodami leidimai apsodinti plotą, mažesnį už tam tikrą prašyto ploto procentinę dalį. Be to, kad atitinkami leidimai nebūtų prarasti, valstybėms narėms turėtų būti suteiktos galimybės juos perkelti į kitus metus arba tais pačiais metais perskirstyti pareiškėjams, kurių paraiškos buvo nevisiškai patenkintos ir kurie neatsisakė suteiktų leidimų;

(6)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 straipsnyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/560 (9) 3 bei 4 straipsniuose nustatytos leidimų atsodinti vynmedžius toje pačioje valdoje išdavimo taisyklės. Be to, Sąjungos lygmeniu reikėtų nustatyti su tvarka, kurios turi laikytis valstybės narės, išduodamos tokius leidimus atsodinti vynmedžius, susijusias taisykles ir laikotarpį, per kurį jos turi išduoti tokius leidimus. Siekiant suteikti gamintojams galimybę šalinti kliūtis, su kuriomis jie susiduria atsodindami vynmedžius toje pačioje valdoje dėl fitosanitarijos, aplinkosaugos ar su veikla susijusių priežasčių, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė leisti gamintojams pateikti paraišką per pagrįstą, tačiau ribotą laikotarpį po vynmedžių išnaikinimo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad leidimo atsodinti vynmedžius paraiškų teikimas ir nagrinėjimas yra didelė administracinė našta valstybėms narėms ir gamintojams, taip pat turėtų būti leidžiama tam tikrais atvejais, kai atsodintinas plotas atitinka išnaikintų vynmedžių plotą arba kai netaikomi atsodinimo apribojimai, taikyti supaprastintą procedūrą;

(7)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 68 straipsnyje nustatytos leidimų išdavimo remiantis anksčiau nei 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktų sodinimo teisių pakeitimu taisyklės. Sąjungos lygmeniu taip pat reikėtų nustatyti su tvarka, kurios valstybės narės turi laikytis išduodamos tokius leidimus, susijusias taisykles. Turėtų būti nustatytas prašymų teikimo ir nagrinėjimo terminas, kad valstybės narės galėtų tinkamai ir laiku gauti ir išnagrinėti pakeitimo prašymus;

(8)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 2 dalimi, leidimai turi būti išduodami konkrečiam paraiškoje nurodytam gamintojo valdos plotui apsodinti. Tinkamai pagrįstais atvejais pareiškėjams turėtų būti suteikta galimybė leidimo galiojimo laikotarpiu pakeisti šį konkretų plotą. Tačiau tam tikrais atvejais ši galimybė neturėtų būti suteikiama, kad nebūtų galima apeiti leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos;

(9)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 120 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad valstybės narės turi priimti įstatymus ar kitus teisės aktus, kuriais užtikrinama, kad būtų taikomos sertifikavimo, patvirtinimo ir tikrinimo procedūros, būtinos siekiant garantuoti informacijos, nurodomos ženklinant ir pateikiant vynus be saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos, teisingumą. Siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą ir teisingos informacijos jiems teikimą, o ūkio subjektams taikyti vienodas sąlygas, turėtų būti nustatytos taisyklės, susijusios su tvarka ir techniniais kriterijais, taikytinais parduoti skirtų vyno produktų be saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos administraciniam sertifikavimui, tvirtinimui ir tikrinimui. Taip pat reikėtų nustatyti taisykles, susijusias su administracinio sertifikavimo išlaidomis ir sąlygomis, pagal kurias ūkio subjektai, prižiūrimi pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 146 straipsnį paskirtų kompetentingų institucijų, gali rengti savo produktų sertifikatus;

(10)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 147 straipsnio 2 dalimi, vyno produktais disponuojantys fiziniai arba juridiniai asmenys turi tvarkyti tokių produktų įvežimo ir išvežimo operacijų registrą. Siekiant užtikrinti vyno produktų atsekamumą ir valstybėms narėms sudaryti sąlygas patikrinti tų produktų kilmę, charakteristikas ir atitiktį patvirtintiems vynininkystės metodams ar maisto saugos standartams, būtina nustatyti taisykles dėl produktų, kurie turi būti įrašyti į registrą, ir su tais produktais susijusios informacijos. Dėl tų pačių priežasčių taip pat reikėtų nustatyti taisykles, susijusias su informacija apie operacijas, atliekamas su tais produktais;

(11)

tam tikrų medžiagų naudojimas taikant tam tikrus vynininkystės metodus, visų pirma sodrinimą, rūgštinimą ir saldinimą, kelia labai didelį sukčiavimo pavojų. Todėl su tais metodais ir medžiagomis susijusius įrašus ir išsamius duomenis reikėtų saugoti, kad kompetentingos institucijos galėtų prižiūrėti tų medžiagų gabenimą ir naudojimą visais vyno gamybos proceso etapais;

(12)

kadangi gamybos procese į putojančius vynus ir likerinius vynus dedama kitų produktų, turėtų būti teikiama dar ir kitos informacijos nei informacija įrašuose apie neputojančius vynus;

(13)

siekiant užtikrinti, kad reikalavimai būtų taikomi vienodai, o ūkio subjektams būtų sudaromos vienodos sąlygos, turėtų būti nustatyti operacijų ir produktų rūšiai pritaikyti reikalavimai dėl įvežimo ir išvežimo operacijų registro. Tuo tikslu šiame reglamente turėtų būti nustatytos priemonės, susijusios su registro sandara, duomenų įrašymo į registrą terminais ir registro uždarymu, taip pat priemonės, susijusios su priimtina nuostolių, atsirandančių dėl produktų garavimo ar kitų jų tūrio pokyčių, procentine dalimi;

(14)

kad būtų lengviau administruoti ir stebėti rinkos operacijas, reikėtų nustatyti gamybos, atsargų ir derliaus deklaracijų pateikimo terminą. Kadangi skirtingose valstybėse narėse vynuogių derlius nuimamas skirtingu laiku, reikia nustatyti skirtingus deklaracijų pateikimo terminus;

(15)

kad būtų lengviau teikti duomenis, valstybės narės turėtų numatyti informacijos, kurią ūkio subjektų bus prašoma pateikti gamybos, atsargų, derliaus ir apdorojimo arba prekybos deklaracijose, formą ir jos pateikimo būdą;

(16)

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 dėl patikrų, kompetentingų institucijų, ryšių palaikymo įstaigų ir tarpusavio pagalbos VII skyriuje numatyta galimybė valstybės narės ryšių palaikymo įstaigai kitos valstybės narės ryšių palaikymo įstaigos paprašyti surinkti tikrinti skirtus vyno, vynuogių misos ar kito skysto vyno produkto ėminius. Šiuo reglamentu reikėtų nustatyti ėminių rinkimo, apdorojimo, laikymo bei analizės taisykles ir laboratoriją, kurioje turi būti atliekama analizė;

(17)

analitinis izotopinių duomenų bankas Sąjungos lygmeniu turi būti tvarkomas ir atnaujinamas laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 39 straipsnio. Siekiant palengvinti tokios izotopinės analizės, atliktos tuo tikslu įrengtose Sąjungos laboratorijose, rezultatų aiškinimą ir užtikrinti, kad tokiose laboratorijose gautus rezultatus būtų įmanoma palyginti, reikėtų parengti vienodas vynuogių ėminių rinkimo ir jų perdirbimo į vyną taisykles. Be to, siekiant užtikrinti analitinių duomenų kokybę ir palyginamumą, valstybių narių paskirtose laboratorijose, atliekančiose duomenų bankui skirtų ėminių izotopinę analizę, turėtų būti taikoma pripažintų kokybės standartų sistema;

(18)

vyno produktų izotopinė analizė ir jos rezultatų aiškinimas yra subtilios procedūros. Analitinis duomenų bankas turėtų padėti suderinti rezultatų, gautų valstybių narių paskirtose laboratorijose taikant analizės metodus, aiškinimą. Kad tokie analizės rezultatai būtų aiškinami vienodai, turėtų būti užtikrinta, kad, gavus prašymą, prieiga prie analitinio duomenų banko būtų suteikiama paskirtoms laboratorijoms, kurios duomenis praneša naudodamos izotopinės analizės metodus, ir valstybių narių paskirtoms kompetentingoms institucijoms, užtikrinančioms atitiktį Sąjungos vyno sektoriaus taisyklėms, kartu laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir nenukrypstant nuo tikslinės duomenų banko paskirties;

(19)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 62 straipsnyje nustatyta, kad būtina priimti nuostatas dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos įgyvendinimo patikrų vietoje, kurias atliks valstybės narės. Kad būtų galima aiškiai nustatyti, jog pagrindinė atitikties minėtai tvarkai patikrinimo priemonė yra vynuogynų registras, reikėtų priimti bendrąsias kontrolės taisykles. Tokiomis nuostatomis turėtų būti nustatyta bendroji sistema, kad valstybės narės nacionaliniu lygmeniu galėtų parengti išsamesnes nuostatas, siekdamos išvengti sodinimo be leidimų ir užtikrinti, kad būtų laikomasi leidimų išdavimo tvarkos, įskaitant leidimų panaudojimo ir vynmedžių išnaikinimo terminų laikymąsi išankstinio atsodinimo atvejais, taip pat gamintojų, siekiančių gauti leidimus, įsipareigojimų laikymąsi;

(20)

tam, kad būtų galima patikrinti, ar priemonės, kurias valstybės narės įgyvendina pagal nacionalines paramos programas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnyje, atitinka Sąjungos vyno sektoriaus teisę, šiame reglamente turėtų būti nustatytos nuostatos dėl patikrų ir šiuo tikslu numatyta naudoti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 145 straipsnyje nurodytą vynuogynų registrą. Taip pat turėtų būti nustatytos vynuogynų registre pateiktos informacijos tikrinimo sąlygos, įskaitant reikalavimą užtikrinti atnaujintos informacijos prieinamumą, kad būtų galima stebėti ir tikrinti, kaip laikomasi vyno sektoriaus taisyklių, su kuriomis ta informacija susijusi. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti reikalavimą atlikti administracines patikras ir metines patikras vietoje, susijusias su visais vynuogynų registre nurodytais vynuogių augintojais, mažiausią procentinį metinių patikrų skaičių ir bendras taisykles;

(21)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 223 straipsniu, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl įmonių, valstybių narių ir trečiųjų šalių praneštinos informacijos, pranešimo būdų ir teiktinos informacijos apdorojimo tvarkos;

(22)

tam, kad informaciją apie visus atitinkamus leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos administravimo ir kontrolės aspektus valstybės narės Komisijai galėtų teikti lengviau ir kad būtų galima tinkamai stebėti tos tvarkos įgyvendinimą, reikėtų nustatyti taisykles dėl metinių pranešimų apie tą tvarką turinio, formos, pateikimo laiko, dažnumo ir terminų;

(23)

siekiant tinkamai valdyti vyno sektorių, tikslinga numatyti, kad visi valstybių narių pranešimai Komisijai, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/273 ir šį reglamentą, turėtų būti teikiami pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1183 (10) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185 (11), taip pat nustatyti lydimųjų dokumentų, informacijos, įrašų ir registrų saugojimo trukmę;

(24)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/561 (12) nustatytos taisyklės, susijusios su leidimais sodinti vynmedžius, įtraukiamos į šį reglamentą. Todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561 turėtų būti panaikintas;

(25)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės, susijusios su atitinkamai:

a)

leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka;

b)

sertifikavimu;

c)

įvežimo ir išvežimo operacijų registru;

d)

privalomosiomis deklaracijomis;

e)

patikromis ir analitiniu izotopinių duomenų banku;

f)

pranešimais.

II SKYRIUS

LEIDIMŲ SODINTI VYNMEDŽIUS IŠDAVIMO TVARKA

2 straipsnis

Leidimai sodinti vynmedžius

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies III skyriuje numatyti leidimai sodinti vynmedžius išduodami pagal šį reglamentą.

2.   1 dalyje nurodyti leidimai sodinti vynmedžius yra susiję su naujų vynmedžių sodinimu, vynmedžių atsodinimu ir sodinimo teisių pakeitimu leidimais.

3.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnyje nurodyti leidimai sodinti naujus vynmedžius išduodami kasmet.

3 straipsnis

Išankstiniai sprendimai dėl plotų, skirtų naujiems vynmedžiams sodinti

1.   Kai valstybės narės nusprendžia apriboti bendrą naujiems vynmedžiams sodinti skirtą plotą, kuriam apsodinti turi būti išduoti leidimai pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 2 ir 3 dalis, iki atitinkamų metų kovo 1 d. jos viešai paskelbia tokius sprendimus ir pagrindines priežastis.

2.   Kai valstybės narės atsižvelgia į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 65 straipsnyje nurodytas profesinių organizacijų arba suinteresuotų gamintojų grupių rekomendacijas, šios rekomendacijos pateikiamos pakankamai iš anksto, kad jas būtų galima išnagrinėti prieš atitinkamai valstybei narei priimant 1 dalyje nurodytą sprendimą apriboti naujiems vynmedžiams sodinti skiriamą bendrą plotą. Tos rekomendacijos taip pat skelbiamos viešai.

4 straipsnis

Leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo kriterijai

1.   Kai valstybės narės nusprendžia taikyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo kriterijus, tokie sprendimai viešai paskelbiami iki atitinkamų metų kovo 1 d.

2.   1 dalyje nurodyti sprendimai yra susiję su:

a)

vieno ar kelių kriterijų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, taikymu, įskaitant tinkamą pagrindimą, jei valstybės narės nusprendžia taikyti to reglamento 64 straipsnio 1 dalies d punktą, ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų taikymu;

b)

hektarų, kurių apsodinimo leidimus numatoma išduoti nacionaliniu lygmeniu, skaičiumi:

i)

taikant proporcingo paskirstymo principą,

ii)

atsižvelgiant į prioriteto nustatymo kriterijus, išvardytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalyje.

3.   Kai valstybės narės ketina taikyti prioriteto nustatymo kriterijus, nurodytus 2 dalies b punkto ii papunktyje, jos nustato, kurie iš šių kriterijų bus taikomi. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti kiekvienam iš pasirinktų prioriteto nustatymo kriterijų suteikti skirtingą svarbą. Tokie sprendimai padeda valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu parengti atskirų paraiškų eilės sąrašą, kuriuo remiamasi išduodant leidimus apsodinti 2 dalies b punkto ii papunktyje nurodytą skaičių hektarų, atsižvelgiant į šių paraiškų atitiktį pasirinktiems prioriteto nustatymo kriterijams.

5 straipsnis

Su naujų vynmedžių sodinimu susijusios standartinės taisyklės

1.   Tais atvejais, kai valstybės narės iki atitinkamų metų kovo 1 d. viešai nepaskelbia 3 ir 4 straipsniuose nurodytų sprendimų, tais metais išduodant leidimus sodinti naujus vynmedžius taikomos šios taisyklės:

a)

išduodamas toks leidimų sodinti naujus vynmedžius skaičius, kuris atitinka 1 % bendro faktiškai vynmedžiais apsodinto valstybės narės teritorijos ploto, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje, nenustatant kitų apribojimų;

b)

jei paraiškose nurodytas kiekis viršija apsodinti skirtą plotą, hektarų skaičius proporcingai paskirstomas visiems reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams remiantis plotu, kurio apsodinimo paraiškas jie pateikė.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie taisykles, pagal 1 dalį taikomas tam tikrais metais išduodant leidimus, būtų skelbiama viešai.

6 straipsnis

Paraiškų sodinti naujus vynmedžius teikimas

1.   Paviešinusios 3 ir 4 straipsniuose nurodytus sprendimus arba 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją apie taisykles, taikomas tam tikrais metais išduodant leidimus, valstybės narės ne vėliau kaip gegužės 1 d. paskelbia apie atskirų paraiškų teikimo laikotarpio, truksiančio ne trumpiau kaip mėnesį, pradžią.

2.   Paraiškose nurodomas tikslus pareiškėjo valdos ploto, kuriam apsodinti prašoma leidimo, dydis ir vieta.

Jei pagal 3 ir 4 straipsnius nepriimta sprendimų dėl apribojimų arba taikytinų kriterijų, valstybės narės pareiškėjams gali netaikyti reikalavimo paraiškoje nurodyti tikslią valdos ploto, kuriam apsodinti prašoma leidimo, vietą. Valstybės narės gali prašyti pareiškėjų pateikti papildomos informacijos, jei to reikia leidimų išdavimo tvarkai įgyvendinti.

3.   Kai valstybės narės pagal 4 straipsnį nusprendžia taikyti tam tikrus leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo kriterijus, taikomos šios taisyklės:

a)

tinkamumo kriterijai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalies c punkte ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 1 dalyje: paraiškose nurodomas (-i) vynuogių produktas (-ai), kurį (-iuos) pareiškėjas ketina gaminti naujai apsodintame (-uose) plote (-uose), ir nurodoma, ar pareiškėjas ketina gaminti vieną arba kelis iš šių produktų:

i)

vyną su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN),

ii)

vyną su saugoma geografine nuoroda (SGN),

iii)

vyną be saugomos geografinės nuorodos, įskaitant vyną su vyninės vynuogių veislės nuoroda;

b)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytas prioriteto nustatymo kriterijus: paraiškose pateikiama ekonominio pobūdžio informacija, kuria, remiantis vienu ar keliais Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 II priedo E dalyje nurodytais standartiniais finansinės žemės ūkio investicijų projektų analizės metodais, įrodomas atitinkamo projekto ekonominis tvarumas;

c)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytas prioriteto nustatymo kriterijus: paraiškose pateikiama ekonominio pobūdžio informacija, kuria, remiantis Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 II priedo F dalyje pateiktais argumentais, įrodoma, kad yra galimybių padidinti konkurencingumą;

d)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytas prioriteto nustatymo kriterijus: paraiškose pateikiama informacija, kuria, remiantis viena iš Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 II priedo G dalyje nustatytų sąlygų, įrodoma, kad yra galimybių pagerinti geografinėmis nuorodomis pažymėtų produktų kokybę;

e)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytas prioriteto nustatymo kriterijus: paraiškose pateikiama informacija, iš kurios matyti, kad pareiškėjo valda paraiškos teikimo metu atitinka ribas, kurias valstybės narės nustato vadovaudamosi Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 II priedo H dalies nuostatomis;

f)

kai valstybės narės reikalauja, kad pareiškėjai prisiimtų su atitinkamais kriterijais susijusius įsipareigojimus, nurodytus Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 I priedo A ir B dalyse ir II priedo A, B, D, E, F, G dalyse ir I dalies II punkte, šie įsipareigojimai įtraukiami į paraiškas.

Jeigu valstybės narės gali tiesiogiai gauti kurią nors pirmos pastraipos a–f punktuose nurodytą informaciją, jos gali leisti pareiškėjams savo paraiškose tos informacijos nepateikti.

4.   Pasibaigus 1 dalyje nurodytam paraiškų teikimo laikotarpiui valstybės narės informuoja reikalavimų neatitinkančius pareiškėjus, kad jų paraiškos neatitinka reikalavimų, remdamosi sprendimu dėl tinkamumo kriterijų, valstybių narių priimtu pagal 4 straipsnį. Tokios paraiškos tolesniais procedūros etapais nenagrinėjamos.

7 straipsnis

Leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo tvarka

1.   Jei bendras pateiktose reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas neviršija ploto (-ų), kurį (-iuos) leidžiama apsodinti pagal 3 straipsnio 1 dalį, valstybės narės išduoda leidimus apsodinti visą gamintojų paraiškose nurodytą plotą.

2.   Jei bendras pateiktose reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas viršija plotą (-us), kurį (-iuos) leidžiama apsodinti pagal 3 straipsnio 1 dalį, valstybės narės taiko I priede nustatytą atrankos procedūrą.

Valstybės narės ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. išduoda leidimus per pirmoje pastraipoje nurodytą atrankos procedūrą atrinktiems pareiškėjams. Jei reikalavimus atitinkančios paraiškos patenkinamos tik iš dalies, pareiškėjams pranešama apie tokio sprendimo priežastis.

3.   Jei išduotas leidimas apsodinti mažesnį plotą nei 50 % atitinkamoje paraiškoje nurodyto ploto, pareiškėjas per mėnesį nuo tos dienos, kurią leidimas buvo išduotas, gali jo atsisakyti.

Pirmoje pastraipoje nurodytu atveju pareiškėjui netaikomos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalyje nurodytos administracinės nuobaudos. Valstybės narės gali nuspręsti ne vėliau kaip tų pačių metų spalio 1 d. įtraukti atitinkamą hektarų skaičių į pareiškėjams, kuriems po 2 dalyje nurodytos atrankos procedūros buvo skirta tik dalis prašyto ploto ir kurie neatsisakė atitinkamų leidimų, išduotinus leidimus. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti skirti tuos hektarus kitais metais, pridėdamos juos prie 1 % bendro vynmedžiais apsodinto ploto, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje.

8 straipsnis

Vynmedžių atsodinimo leidimų išdavimo apribojimai

1.   Kai, remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 straipsnio 3 dalimi ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 6 straipsniu, valstybės narės nusprendžia išduoti leidimus vynmedžiams atsodinti tik vyno su SKVN arba SGN gamybos reikalavimus atitinkančiuose plotuose, tokius sprendimus jos viešai paskelbia iki kovo 1 d.

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 65 straipsnyje nurodytos profesinės organizacijos arba suinteresuotos gamintojų grupės rekomendacijas, į kurias valstybė narė turi atsižvelgti pagal 66 straipsnio 3 dalį, pateikia pakankamai iš anksto, kad jas būtų galima išnagrinėti prieš priimant pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą. Atitinkama valstybė narė tas rekomendacijas paskelbia viešai.

2.   1 dalyje nurodyti sprendimai taikomi vienus metus nuo dienos, kurią jie buvo paskelbti viešai.

Kai profesinė organizacija arba suinteresuota gamintojų grupė parengia rekomendaciją ilgesniam kaip vienų, bet ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 65 straipsnio antroje pastraipoje, tie sprendimai taip pat gali būti taikomi iki trejų metų.

Kai tokios profesinės organizacijos arba suinteresuotos gamintojų grupės atitinkamų rekomendacijų nepateikia pakankamai iš anksto, kad jas būtų galima išnagrinėti, kaip numatyta 1 dalyje, arba kai valstybės narės iki kovo 1 d. viešai nepaskelbia atitinkamų sprendimų, valstybės narės automatiškai išduoda leidimus atsodinti vynmedžius, kaip numatyta 9 straipsnyje.

9 straipsnis

Leidimų atsodinti vynmedžius išdavimo tvarka

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimų atsodinti vynmedžius paraiškos gali būti teikiamos bet kuriuo vyno metų, kuriais vynmedžių plotas išnaikinamas, laikotarpiu. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti, kad leidimų atsodinti vynmedžius paraiškos gali būti teikiamos iki antrų vyno metų, einančių po metų, kuriais vynmedžių plotas buvo išnaikintas, pabaigos. Jei šių terminų nesilaikoma, valstybės narės neišduoda leidimų atsodinti vynmedžius.

Paraiškose nurodomas tikslus pareiškėjo valdos ploto (-ų), kuriame (-iuose) išnaikinti vynmedžiai, ir to paties pareiškėjo valdos ploto (-ų), kuriam (-iems) atsodinti turi būti išduotas leidimas, dydis ir vieta. Jei pagal 8 straipsnį nenustatyta jokių apribojimų ir pareiškėjas nėra prisiėmęs jokių Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 I priedo A ir B dalių 2 punkto b papunktyje ir II priedo B dalies 4 punkte ir D dalyje nurodytų įsipareigojimų, valstybės narės pareiškėjams gali netaikyti reikalavimo paraiškoje nurodyti tikslią ploto (-ų), kuriam (-iems) atsodinti turi būti išduotas leidimas, vietą. Valstybės narės gali prašyti pareiškėjų pateikti papildomos informacijos, jei to reikia leidimų išdavimo tvarkai įgyvendinti.

Valstybės narės automatiškai suteikia leidimus per tris mėnesius nuo paraiškų pateikimo. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti taikyti paraiškų teikimo ir leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo terminus, nurodytus atitinkamai 6 ir 7 straipsniuose.

2.   Kai atsodintinas plotas atitinka išnaikintų vynmedžių plotą arba kai pagal 8 straipsnio 1 dalį nenustatyta jokių apribojimų, nacionaliniu lygmeniu arba tam tikriems valstybės narės teritorijoje esantiems plotams gali būti taikoma supaprastinta procedūra. Tokiu atveju leidimas atsodinti vynmedžius gali būti laikomas išduotu tą dieną, kurią buvo išnaikintas vynmedžių plotas. Šiuo tikslu atitinkamas gamintojas ne vėliau kaip iki vyno metų, kuriais vynmedžių plotas išnaikintas, pabaigos pateikia ex post pranešimą, kuris laikomas leidimo paraiška.

3.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 straipsnio 2 dalyje nurodytų leidimų atsodinti vynmedžius paraiškos gali būti teikiamos bet kuriuo metų laikotarpiu.

Paraiškose nurodomas tikslus pareiškėjo valdos ploto (-ų), kuriame (-iuose) išnaikinti vynmedžiai, ir to paties pareiškėjo valdos ploto (-ų), kuriam (-iems) atsodinti turi būti išduotas leidimas, dydis ir vieta. Į paraiškas taip pat įtraukiamas įsipareigojimas išnaikinti vynmedžių plotą ne vėliau kaip per ketverius metus nuo naujų vynmedžių pasodinimo. Valstybės narės gali prašyti pareiškėjų pateikti papildomos informacijos, jei to reikia leidimų išdavimo tvarkai įgyvendinti.

Valstybės narės automatiškai išduoda leidimus per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos. Tačiau valstybės narės gali nuspręsti taikyti 6 ir 7 straipsniuose nurodytus paraiškų teikimo ir leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo terminus.

10 straipsnis

Leidimų išdavimo pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas tvarka

1.   Jei, vadovaudamosi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 68 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, valstybės narės nusprendė pratęsti prašymų sodinimo teises pakeisti leidimais teikimo terminą po 2015 m. gruodžio 31 d. ir tokį sprendimą viešai paskelbė iki 2015 m. rugsėjo 14 d., pakeitimo prašymus gamintojas gali pateikti bet kuriuo metu iki tame sprendime valstybių narių nustatyto termino pabaigos.

Paraiškose nurodomas tikslus pareiškėjo valdos ploto, dėl kurio turi būti išduotas leidimas, dydis ir vieta. Valstybės narės gali netaikyti pareiškėjams reikalavimo paraiškoje nurodyti tikslią ploto, dėl kurio turi būti išduotas leidimas, vietą. Valstybės narės gali prašyti pareiškėjų pateikti papildomos informacijos, jei to reikia leidimų išdavimo tvarkai įgyvendinti.

2.   Patikrinusios, ar sodinimo teisės, kurias prašoma pakeisti leidimais pagal 1 dalį, tebegalioja, valstybės narės automatiškai išduoda leidimus. Laikotarpis nuo prašymo sodinimo teises pakeisti leidimais pateikimo iki leidimų išdavimo negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai.

11 straipsnis

Konkretaus ploto, kuriam apsodinti išduotas leidimas, pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais pareiškėjui paprašius valstybės narės gali nuspręsti, kad vynmedžius leidžiama sodinti ne konkrečiame plote, kuriam apsodinti išduotas leidimas, o kitame plote, jei naujo ploto dydis hektarais yra toks pats, o leidimas tebegalioja pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 62 straipsnio 3 dalį.

Pirma pastraipa netaikoma tais atvejais, kai leidimai buvo išduoti remiantis atitiktimi konkretiems tinkamumo arba prioriteto nustatymo kriterijams, susijusiems su paraiškoje nurodyta vieta, o prašyme pakeisti plotą nurodomas naujas konkretus kitoje vietoje esantis plotas.

III SKYRIUS

VYNO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

12 straipsnis

Sertifikavimo procedūra ir techniniai kriterijai

1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 120 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta vyno be SKVN ar SGN sertifikavimo, patvirtinimo ir tikrinimo procedūra turi būti grindžiama informacijos apie vyninių vynuogių veislę (-es) ar vynuogių derliaus metus, nurodytos atitinkamo (-ų) vyno (-ų) etiketėje (-ėse) ar pateiktos pristatant tuos vynus, teisingumą patvirtinančiais administraciniais įrodymais.

Be to, valstybės narės gali nuspręsti dėl:

a)

naudojant anoniminius ėminius atliekamo vyno juslinių savybių (kvapo ir skonio) tyrimo, kuriuo siekiama patikrinti, ar esminė vyno charakteristika yra nulemta vyninių vynuogių veislės (-ių);

b)

analitinio tyrimo, jei vynas pagamintas iš vienos vyninių vynuogių veislės.

Procedūra atliekama valstybėje narėje, kurioje vynas yra pagamintas. Skirtingų valstybių narių vynų mišinių atveju, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 120 straipsnio 2 dalies c punkte, sertifikavimą gali atlikti bet kuri iš atitinkamų valstybių narių.

2.   Vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 36 ir 37 straipsniais ir šio reglamento VI skyriumi, sertifikuojama atliekant atsitiktines ir rizika grindžiamas patikras.

Sertifikavimo išlaidas padengia sertifikuojami ūkio subjektai, išskyrus atvejus, kai valstybės narės nusprendžia kitaip.

3.   Ūkio subjektai, dalyvaujantys parduodant jų pačių pagamintus, perdirbtus ar išpilstytus vyno produktus, turi būti pripažįstami ir gauti valstybių narių kompetentingų institucijų leidimą patvirtinti produkto kilmę ar kilmės vietą, charakteristikas, vynuogių derliaus metus ar vyninių vynuogių veislę (-es), kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 11 ir 12 straipsniuose, prižiūrint pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 146 straipsnį paskirtoms kompetentingoms institucijoms.

IV SKYRIUS

ĮVEŽIMO IR IŠVEŽIMO OPERACIJŲ REGISTRAS

13 straipsnis

Registro turinys ir forma

1.   Ūkio subjektai, kuriems taikomas reikalavimas tvarkyti įvežimo ir išvežimo operacijų registrą (toliau šiame skyriuje – registras), registruoja:

a)

kiekvienos vyno produktų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 147 straipsnio 2 dalyje, partijos įvežimo į jų patalpas arba išvežimo iš jų atvejus;

b)

14 straipsnyje nurodytą produkto kategoriją;

c)

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 29 straipsnyje nurodytas operacijas, jei tos operacijos atliekamos jų patalpose.

Pirmoje pastraipoje nurodyti ūkio subjektai kiekvieną įrašą registre turi galėti pagrįsti pateikdami vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 10 straipsnyje nurodytų lydimųjų dokumentų arba kokį nors kitą prie atitinkamos siuntos pridėtą komercinį dokumentą.

2.   Registras turi būti vienos iš šių formų:

a)

susegti paeiliui sunumeruoti lapai;

b)

pagal kompetentingų institucijų nustatytas išsamias taisykles pateiktas elektroninis įrašas;

c)

kompetentingų institucijų patvirtinta tinkama šiuolaikiška apskaitos sistema;

d)

lydimųjų dokumentų rinkinys su nurodyta data, kurią tuos dokumentus parengė arba perėmė prekybininkai.

Tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad gamintojų tvarkomu registru gali būti laikomos pastabos, įrašytos kitoje Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 VI skyriuje numatytų gamybos, atsargų ar derliaus deklaracijų pusėje.

14 straipsnis

Į registrą įtraukiami produktai

1.   Į registrus įtraukiant produktus į atskirą apskaitą įrašoma:

a)

kiekviena į Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalį įrašyta kategorija, nurodant:

i)

kiekvieną vyną su SKVN ir į tokį vyną perdirbti skirtus produktus;

ii)

kiekvieną vyną su SGN ir į tokį vyną perdirbti skirtus produktus;

iii)

kiekvieną vyną be SKVN arba SGN, pagamintą iš vienos veislės vyninių vynuogių, ir į tokį vyną perdirbti skirtus produktus ir pateikiant nuorodą į vyninių vynuogių veislių klasifikatorių, kurį valstybė narė yra patvirtinusi pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 81 straipsnį, ir į vynuogių derliaus metus;

iv)

kiekvieną vyną be SKVN arba SGN, pagamintą iš dviejų ar daugiau veislių vyninių vynuogių, į tokį vyną perdirbti skirtus produktus ir vynuogių derliaus metus;

v)

kiekvieną produktą, neatitinkantį Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 80 straipsnyje arba Reglamente (EB) Nr. 606/2009 numatytų vynininkystės metodų ir apribojimų, sunaikintiną pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 10 straipsnį;

b)

bet kokiais tikslais laikomas kiekvienas iš toliau nurodytų produktų:

i)

sacharozė;

ii)

koncentruota vynuogių misa;

iii)

rektifikuota koncentruota vynuogių misa;

iv)

rūgštinti skirti produktai;

v)

rūgštingumui mažinti skirti produktai;

vi)

iš vyno distiliuojamas spiritas;

vii)

kiekvienas vyno produktų šalutinis produktas, šalintinas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo II dalies D skirsnį ir Reglamento (EB) Nr. 606/2009 14a ir 14b straipsnius, ir tai, ar jis skirtas pristatyti distiliuoti, actui gaminti ar naudoti specialia su vyno gamyba nesusijusia paskirtimi.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, duomenys apie įvairius pagal Sąjungos teisės aktus paženklintus vynus su SKVN arba SGN, išpilstytus į ne didesnes nei 60 litrų talpyklas, įsigytus iš trečiosios šalies ir laikomus parduoti, gali būti įrašomi į tą pačią registro dalį, jeigu įrašai apie kiekvieno vyno su SKVN arba SGN įvežimą ir išvežimą pateikiami atskirai.

3.   Į registrą įrašoma informacija apie prarastą teisę naudoti SKVN ar SGN. Atitinkami produktai perkeliami į vieną iš registro dalių, skirtų vynui be SKVN ar SGN.

15 straipsnis

Į registrą įtrauktina informacija apie vyno produktus

1.   Registre nurodoma tokia informacija apie kiekvieną 14 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų produktų įvežimo ar išvežimo atvejį:

a)

produkto partijos numeris (jei toks numeris yra), privalomas pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę;

b)

operacijos data;

c)

įvežtas arba išvežtas kiekis;

d)

atitinkamas produktas, aprašytas pagal atitinkamą Sąjungos ar nacionalinę teisę;

e)

nuoroda į lydimąjį dokumentą arba sertifikatą, kuris yra ar buvo pridėtas prie atitinkamos siuntos, laikantis Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 10, 11 ir 20 straipsnių, išskyrus to reglamento 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

2.   Su Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 1–9, 15 ir 16 punktuose nurodytu vynu susijusiame registro, kurį tvarko ūkio subjektai, įraše pateikiami to reglamento 120 straipsnyje nustatyti neprivalomi duomenys, jei tie duomenys nurodyti arba juos ketinama nurodyti ženklinant produktą.

3.   Registre nurodomos 2 dalyje minimo vyno laikymo talpyklos ir jų nominalioji talpa. Ant talpyklų taip pat turi būti pateikta atitinkama valstybių narių reikalaujama informacija, kad kompetentingos institucijos galėtų identifikuoti tų talpyklų turinį naudodamosi registru.

Tačiau 600 litrų ar mažesnės talpos talpyklų, pripildytų to paties produkto ir sandėliuojamų kartu kaip viena partija, atveju gali būti pateikiami įrašai ne apie pavienes talpyklas, o visą partiją, jei ši partija aiškiai atskirta nuo kitų.

4.   Jei produktas buvo vežamas anksčiau, registre pateikiama nuoroda į dokumentą, su kuriuo tas produktas buvo vežamas.

16 straipsnis

Į registrą įtrauktina informacija apie operacijas

1.   Registre nurodoma tokia informacija apie kiekvieną Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 29 straipsnyje nurodytą operaciją:

a)

atliktos operacijos;

b)

jei tai Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 29 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytos operacijos:

i)

operacijos data;

ii)

sunaudoti produktai ir jų kiekis;

iii)

atlikus operaciją gauto produkto kiekis, įskaitant alkoholį, pagamintą koreguojant vyno alkoholio koncentraciją, ir cukraus kiekis cukraus tirpale, pašalintame iš pradinės misos;

iv)

alkoholio koncentracijos didinimo, rūgštinimo ir rūgštingumo mažinimo bei saldinimo operacijoms sunaudoto produkto kiekis;

v)

produktų aprašymas prieš operaciją ir po jos, laikantis atitinkamų Sąjungos ar nacionalinės teisės aktų;

c)

talpyklų, kuriose į registrą įtraukti produktai buvo laikomi iki operacijos ir po jos, ženklinimo elementai;

d)

jeigu produktai išpilstyti, pripildytų talpyklų skaičius ir talpa;

e)

jeigu produktai išpilstyti pagal sutartį, išpilstytojo pavadinimas ir adresas.

2.   Jeigu produkto kategorija pasikeičia neatlikus su juo nė vienos iš Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 29 straipsnyje nurodytų operacijų, visų pirma rauginant vynuogių misą, registre nurodomas pasikeitusios kategorijos produkto kiekis ir rūšis.

17 straipsnis

Į registrą įtrauktina informacija apie putojantį ir likerinį vyną

1.   Putojančio vyno gamybai skirtuose registrų įrašuose pateikiama tokia informacija apie kiekvieną pagamintą cuvée:

a)

pagaminimo data;

b)

visų kategorijų rūšinio putojančio vyno išpilstymo data;

c)

cuvée kiekis ir aprašymas, kiekvienos joje esančios sudedamosios dalies kiekis ir faktinė bei potencinė alkoholio koncentracija;

d)

sunaudoto tirage liquer kiekis;

e)

sunaudoto expedition liquer kiekis;

f)

talpyklų, į kurias išpilstytas vynas, skaičius ir, jei taikoma, putojančio vyno rūšis (pavartojant vyno liekamojo cukraus kiekį išreiškiantį terminą, jeigu toks terminas yra įrašytas etiketėje).

2.   Likerinio vyno gamybai skirtuose registrų įrašuose pateikiama tokia informacija apie kiekvieną ruošiamą vyno partiją:

a)

data, kurią įmaišyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalies 3 punkto e ir f papunkčiuose išvardyti produktai;

b)

įmaišyto produkto pobūdis ir kiekis.

18 straipsnis

Į registrą įtrauktina informacija apie konkrečius produktus

1.   Atskirose 14 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems produktams skirtose registro dalyse nurodoma tokia informacija apie kiekvieną produktą:

a)

įvežimo atveju:

i)

tiekėjo pavadinimas ir adresas; prireikus nurodomas vežamo produkto lydimasis dokumentas;

ii)

produkto kiekis;

iii)

įvežimo data;

b)

išvežimo atveju:

i)

produkto kiekis;

ii)

panaudojimo arba išvežimo data;

iii)

tam tikrais atvejais gavėjo pavadinimas ir adresas.

2.   Registre nurodytinas šalutinių produktų arba vyno produktų, kurie turi būti išvežami pagal Reglamento (EB) Nr. 606/2009 14a straipsnio 2 dalį ir 14b straipsnį, kiekis yra toks, kokį atitinkami ūkio subjektai yra apskaičiavę pagal to reglamento 14a straipsnį.

19 straipsnis

Nuostoliai ir vartojimas asmens arba šeimos reikmėms

1.   Valstybės narės nustato didžiausią priimtiną nuostolių, susijusių su sandėlyje laikomo produkto garavimu, perdirbimo operacijomis arba produkto kategorijos pasikeitimu, kiekį procentais.

2.   Registro turėtojas per valstybių narių nustatytą laikotarpį raštu praneša atitinkamos teritorijos kompetentingai institucijai, jei faktiniai nuostoliai viršija:

a)

vežimo etapu Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 V priedo B dalies 2.1 punkto d papunktyje nurodytus leidžiamus nuokrypius ir

b)

pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais – didžiausius valstybių narių nustatytus kiekius procentais.

Pirmoje pastraipoje nurodyta kompetentinga institucija imasi būtinų priemonių, kad įvertintų nuostolius.

3.   Valstybės narės nustato, kokiu būdu į registrą reikia įrašyti duomenis, susijusius su:

a)

gamintojo asmeniškai ir jo šeimos suvartojamu kiekiu;

b)

nenumatytais produktų kiekio pokyčiais.

20 straipsnis

Duomenų įrašymo į registrą terminai

1.   14 straipsnio 1 dalies a punkte ir 15 bei 19 straipsniuose nurodyti duomenys į registrą įrašomi:

a)

įvežimo atveju – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po gavimo ir

b)

nuostolių, vartojimo asmens ir šeimos reikmėms arba išvežimo atveju – ne vėliau kaip trečią darbo dieną po pripažinimo, suvartojimo arba išsiuntimo.

2.   Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 29 straipsnio 1 bei 2 dalyse ir šio reglamento 16 bei 17 straipsniuose nurodyti duomenys į registrą įrašomi:

a)

ne vėliau kaip kitą darbo dieną po operacijos ir

b)

sodrinimo atveju – tą pačią dieną.

3.   Šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punkte ir 18 straipsnyje nurodyti duomenys į registrą įrašomi:

a)

įvežimo ir išvežimo atvejais – ne vėliau kaip kitą darbo dieną po produktų gavimo ar išsiuntimo ir

b)

naudojimo atveju – produktų panaudojimo dieną.

4.   Tačiau valstybės narės gali nustatyti ilgesnius, 30 dienų neviršijančius, terminus, visų pirma tais atvejais, kai naudojami kompiuteriniai registrai, jeigu įvežamą ir išvežamą kiekį ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 29 straipsnio 1 bei 2 dalyse nurodytas operacijas galima bet kuriuo metu patikrinti pagal kitus patvirtinamuosius dokumentus ir jeigu kompetentingos institucijos tokius dokumentus laiko patikimais.

Valstybės narės gali reikalauti, kad Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 29 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos sodrinimo operacijos į registrą būtų įrašomos prieš jas atliekant.

5.   Nukrypstant nuo 1, 2 ir 3 dalių, registre apskaitant to paties produkto išvežimo atvejus gali būti nurodomas bendras mėnesio kiekis, jeigu produktas yra vežamas tik talpyklose, kurių nominalioji talpa yra ne didesnė kaip 10 litrų, uždarytose vienkartiniu uždarymo įtaisu, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 9 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktyje.

21 straipsnis

Registro tvarkymo pabaigos įforminimas

Registro tvarkymo pabaiga įforminama kartą per metus valstybių narių nustatytą dieną, kai rengiamas metinis balansas. Atsargos inventorizuojamos rengiant metinį balansą. Turimos atsargos perkeliamos į kitą metinį laikotarpį. Kitą dieną po metinio balanso parengimo tos atsargos registre įrašomos kaip įvežti produktai. Jeigu iš metinio balanso matyti, kad balanse nurodytos atsargos skiriasi nuo turimų atsargų, tai nurodoma registre, kurio tvarkymo pabaiga įforminta.

V SKYRIUS

DEKLARACIJOS

22 straipsnis

Gamybos deklaracijos

1.   Iki kiekvienų metų sausio 15 d. gamintojai pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 31 straipsnyje nurodytą gamybos deklaraciją, apimančią einamaisiais vyno metais pagamintos produkcijos kiekį. Valstybės narės gali nustatyti ankstesnę datą arba vėlyvo derliaus ir specialiosios vyno gamybos atveju datą, kuri turi būti ne vėlesnė nei kovo 1 d.

2.   1 dalyje nurodytoje gamybos deklaracijoje pateikiama bent ši informacija:

a)

gamintojo tapatybė;

b)

produktų laikymo vieta;

c)

vynui gaminti naudojamų produktų kategorija: vynuogės, vynuogių misa (koncentruota, rektifikuota koncentruota, iš dalies rauginta) arba jauni rauginami vynai;

d)

tiekėjų vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai;

e)

dirbami vynmedžiais apsodinti plotai (įskaitant eksperimentiniais tikslais naudojamus plotus), kuriuose užaugintos vynuogės (nurodoma hektarais ir pateikiama nuoroda į vietą, kurioje yra vynuogyno sklypas);

f)

vyno produktų kiekis (hektolitrais arba 100 kg), pagamintas nuo vyno metų pradžios ir turimas deklaracijos parengimo dieną, duomenis suskirstant pagal produkto spalvą (raudonas/rožinis ar baltas), naudotų produktų kategoriją (vynuogės, jauni rauginami vynai, misa, įskaitant iš dalies raugintą misą, bet išskyrus koncentruotą ir rektifikuotą koncentruotą misą) ir vieną iš šių rūšių:

i)

vynas su SKVN;

ii)

vynas su SGN;

iii)

vienos veislės vynuogių vynas be SKVN/SGN;

iv)

vynas be SKVN/SGN;

v)

visi kiti vyno metais pagaminti produktai, įskaitant koncentruotą misą, rektifikuotą koncentruotą misą.

Valstybės narės gali leisti vienai vyno gamybos įmonei pateikti vieną deklaraciją.

3.   Gamybos deklaracijoje nurodytinas vyno kiekis yra bendras vyno, gauto pabaigus pagrindinę alkoholio fermentaciją, kiekis, įskaitant vyno nuosėdų kiekį.

Valstybės narės gali nustatyti koeficientus, taikomus perskaičiuojant kitų produktų nei vynas kiekį į vyno hektolitrus, atsižvelgdamos į perskaičiavimui reikšmės turinčius objektyvius kriterijus. Pranešimus apie tuos koeficientus valstybės narės Komisijai pateikia kartu su pranešimais, nurodytais Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1185 III priedo 8 punkte.

4.   Valstybės narės reikalauja, kad derliaus nuėmėjai ir prekybininkai, parduodantys vynui gaminti skirtus produktus, pateiktų gamintojams gamybos deklaracijoms užpildyti reikalingus duomenis.

23 straipsnis

Atsargų deklaracijos

1.   Gamintojai, perdirbėjai, išpilstytojai ir prekybininkai Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 32 straipsnyje nurodytą atsargų deklaraciją pateikia iki rugsėjo 10 d. Valstybės narės gali nustatyti ankstesnę datą.

2.   Tokioje deklaracijoje nurodoma bent ši informacija:

a)

gamintojų, perdirbėjų, išpilstytojų ar prekybininkų tapatybė;

b)

produktų laikymo vieta;

c)

duomenys apie vyną: bendras atsargų kiekis pagal vyno spalvą (raudonas/rožinis arba baltas), vyno rūšį (su SKVN, su SGN, vienos veislės vynuogių vynas be SKVN/SGN arba vynas be SKVN/SGN), kilmę (Sąjungos ar trečiųjų šalių) ir atsargų turėtojo tipą (gamintojas ar prekybininkas);

d)

duomenys apie misą: bendras atsargų kiekis pagal misos spalvą (raudona/rožinė arba balta), vynuogių misos rūšį (koncentruota, rektifikuota koncentruota ar kitokia), atsargų turėtojo rūšį (gamintojas ar prekybininkas).

Sąjungos vyno produktai, pagaminti iš vynuogių, kurių derlius nuimtas tais pačiais kalendoriniais metais, į šią deklaraciją neįtraukiami.

24 straipsnis

Derliaus deklaracijos

1.   Jeigu valstybės narės reikalauja pateikti Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 33 straipsnio 1 dalyje nurodytą derliaus deklaraciją, derliaus nuėmėjai tą deklaraciją pateikia ne vėliau kaip sausio 15 d. Valstybės narės gali nustatyti ankstesnę datą arba vėlyvo derliaus atveju data turi būti ne vėlesnė nei kovo 1 d.

2.   Tokioje deklaracijoje nurodoma bent ši informacija, suskirstyta pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 III priedo 1.2 punkto 3 papunktyje nustatytas kategorijas:

a)

derliaus nuėmėjo tapatybė (atsižvelgiant į informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 III priedo 1.1 punkto 1 papunktį);

b)

dirbami vynmedžiais apsodinti plotai (hektarais ir pateikiant nuorodą į vietą, kurioje yra vynuogyno sklypas);

c)

nuimtas vynuogių derlius (100 kg);

d)

vynuogių paskirtis (hektolitrais arba 100 kg):

i)

deklaruojančio asmens (gamintojo) perdirbta į vyną;

ii)

pristatyta vyndarių kooperatyvui (vynuogės arba vynuogių misa);

iii)

parduota vyno gamintojui (vynuogės arba vynuogių misa);

iv)

kita paskirtis (vynuogės ar vynuogių misa).

25 straipsnis

Pranešimai ir centralizuotas informacijos kaupimas

Informacija, pateikta gamybos ir atsargų deklaracijose pagal 22 ir 23 straipsnius, derliaus deklaracijose pagal šio reglamento 24 straipsnį ir apdorojimo arba prekybos deklaracijose pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 34 straipsnį, kai taikoma, kaupiama centralizuotai nacionaliniu mastu.

Valstybės narės nustato tokios informacijos teikimo joms formą ir būdą.

VI SKYRIUS

NUOSTATOS DĖL PATIKRŲ

I SKIRSNIS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

26 straipsnis

Patikroms skirti ėminiai

1.   Taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 VII skyrių valstybės narės ryšių palaikymo įstaiga kitos valstybės narės ryšių palaikymo įstaigos gali paprašyti paimti ėminius laikantis šio reglamento II priede pateiktų nurodymų.

2.   Prašančioji įstaiga laiko paimtus ėminius ir, inter alia, nusprendžia, kurioje laboratorijoje jie turi būti analizuojami.

II SKIRSNIS

ANALITINIS IZOTOPINIŲ DUOMENŲ BANKAS

27 straipsnis

Analitiniam duomenų bankui skirti ėminiai

1.   Kuriant analitinį izotopinių duomenų banką, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 39 straipsnyje, valstybių narių paskirtos laboratorijos ima šviežių vynuogių ėminius, kurie analizuojami bei apdorojami ir į vyną perdirbami pagal šio reglamento III priedo I dalyje pateiktus nurodymus.

2.   Šviežių vynuogių ėminiai imami vynuogynuose, esančiuose vynuogių auginimo zonoje, kuriai būdingas aiškiai apibrėžtas dirvožemio tipas, padėtis, vynmedžių formavimo sistema, veislė, amžius ir kultivavimo praktika.

3.   Kiekvienais metais duomenų bankui imamų ėminių skaičius nustatytas III priedo II dalyje. Atrenkant ėminius atsižvelgiama į vynuogynų geografinę padėtį III priedo II dalyje nurodytose valstybėse narėse. Kiekvienais metais bent 25 % ėminių imama iš tų pačių plotų kaip ir ankstesniais metais.

4.   Ėminiai analizuojami taikant metodus, kuriuos Komisija yra nustačiusi pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 80 straipsnio 5 punktą ir Reglamento (EB) Nr. 606/2009 15 straipsnį, valstybių narių paskirtose laboratorijose. Paskirtosios laboratorijos turi atitikti bendruosius bandymų laboratorijų veiklos kriterijus, nustatytus standarte ISO/IEC 17025:2005, ir visų pirma turi dalyvauti kvalifikacijos tikrinimo testų, apimančių izotopinės analizės metodus, sistemoje. Laboratorijos pateikia raštiškus atitikties šiems kriterijams įrodymus Europos etaloniniam kontrolės vyno sektoriuje centrui (toliau – ERC-CWS), kad būtų galima užtikrinti kokybės kontrolę ir patvirtinti pateiktus duomenis.

5.   Laboratorijos pagal III priedo IV dalį parengia analizės ataskaitą, o pagal III priedo III dalyje pateiktą klausimyną – kiekvieno ėminio aprašomąjį lapą.

6.   Laboratorijos nusiunčia ataskaitos, kurioje pateikiami analizių rezultatai ir jų išaiškinimas, kopiją kartu su aprašomojo lapo kopija ERC-CWS.

7.   Valstybės narės ir ERC-CWS užtikrina, kad:

a)

analitinio duomenų banko duomenys būtų išsaugoti,

b)

kiekvienas ėminys būtų saugomas bent trejus metus nuo jo paėmimo dienos,

c)

duomenų bankas būtų naudojamas tik vyno sektorių reglamentuojančių Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų taikymo stebėsenai arba statistikos ir mokslo tikslams,

d)

būtų taikomos duomenų apsaugos, visų pirma nuo vagystės ir neteisėto įsikišimo, priemonės,

e)

vengiant nepagrįsto vilkinimo ar nepagrįstų išlaidų, turimi dokumentai būtų prieinami asmenims, su kuriais jie susiję, kad būtų galima ištaisyti netikslumus.

8.   ERC-CWS sudaro ir kasmet atnaujina valstybių narių laboratorijų, kurios paskirtos ruošti ėminius ir atlikti matavimus analitiniam duomenų bankui, sąrašą.

28 straipsnis

Analitiniame duomenų banke pateiktos informacijos pranešimas

1.   Gavus prašymą, valstybių narių paskirtoms laboratorijoms leidžiama naudotis analitiniame izotopinių duomenų banke esančia informacija.

2.   Tinkamai pagrįstais atvejais 1 dalyje nurodyta informacija, jeigu ji yra reprezentatyvi, gali būti pateikta paprašius valstybių narių kompetentingoms institucijoms, paskirtoms atitikčiai Sąjungos vyno sektoriaus taisyklėms užtikrinti.

3.   Teikiama informacija gali būti susijusi tik su atitinkamais analitiniais duomenimis, reikalingais atliktai palyginamų charakteristikų ir kilmės ėminio analizei išaiškinti. Visais atvejais, kai pranešama apie pateiktą informaciją, primenamos 27 straipsnio 7 dalies c punkte nurodytos duomenų banko naudojimo sąlygos.

29 straipsnis

Nacionaliniai izotopinių duomenų bankai

Valstybių narių duomenų bankuose saugomi izotopinių analizių rezultatai turi būti gauti analizuojant pagal 27 straipsnį paimtus ir apdorotus ėminius.

III SKIRSNIS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL PATIKRŲ

30 straipsnis

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos patikros

Tikrindamos, ar laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies III skyriuje, Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 II skyriuje ir šio reglamento II skyriuje nustatytų taisyklių, valstybės narės naudojasi Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 145 straipsnyje nurodytu vynuogynų registru.

31 straipsnis

Vynuogynų registre pateiktos informacijos tikrinimas

1.   Valstybės narės teikia vynuogynų registrui duomenis, kad būtų galima stebėti ir tikrinti priemones, finansuojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 4 skirsnyje nurodytą nacionalinę paramos programą, su kuria jos susijusios.

2.   Atliekamos bent šios vynuogynų registrui atnaujinti reikalingos vynmedžiais apsodintų plotų patikros:

a)

administracinės patikros visų vynuogynų registre nurodytų vynuogių augintojų, kurie:

i)

pradeda naudotis sodinimo arba atsodinimo leidimu arba vynuogynų registre užregistravo ar pataisė duomenis po paraiškos ar pranešimo, susijusių su leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka, pateikimo;

ii)

pateikia paraišką pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 46 ir 47 straipsniuose nurodytas nacionalinės paramos programos priemones „vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija“ ir „neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas“;

iii)

pateikia vieną iš deklaracijų, nurodytų Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 31, 32 ir 33 straipsniuose;

b)

metinės patikros vietoje, per kurias tikrinama ne mažiau kaip 5 % visų vynuogių augintojų, nurodytų vynuogynų registre.

Jei į imtį įtraukti vynuogių augintojai tais pačiais metais tikrinami vietoje pagal a punkto i ir ii papunkčiuose nurodytas priemones, laikoma, kad tokios patikros vietoje atitinka 5 % metinę ribą ir jų kartoti nereikia;

c)

vynmedžiais apsodintuose plotuose, kurie nėra įtraukti į jokią vynuogių augintojo bylą, nustatytą Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 IV priede, atliekamos sistemingos patikros vietoje.

32 straipsnis

Deklaracijų patikros

Valstybės narės atlieka patikras ir imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 31–34 straipsniuose nurodytų deklaracijų tikslumą.

VII SKYRIUS

PRANEŠIMAI

33 straipsnis

Pranešimai apie leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarką

1.   Kasmet iki kovo 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 145 straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą apie vynuogių auginimo zonas su praėjusių vyno metų liepos 31 d. duomenimis. Šis pranešimas teikiamas naudojant šio reglamento IV priedo I dalyje nustatytą formą;

b)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 4 dalyje ir 64 straipsnio 3 dalyje nurodytus pranešimus. Šie pranešimai teikiami naudojant šio reglamento IV priedo II dalyje nustatytą formą;

c)

pranešimą apie valstybių narių priimtus sprendimus apriboti vynmedžių atsodinimą toje pačioje valdoje, kaip nurodyta šio reglamento 8 straipsnyje. Šis pranešimas teikiamas naudojant šio reglamento IV priedo V dalies A lentelėje nustatytą formą;

d)

atnaujintą nacionalinį profesinių organizacijų arba suinteresuotų gamintojų grupių, nurodytų šio reglamento 3 ir 8 straipsniuose, sąrašą;

e)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 71 straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą apie bendrą plotų, kurie, kaip patvirtinta, yra apsodinti vynmedžiais be leidimo, ir išnaikintų plotų, kurie buvo apsodinti vynmedžiais be leidimo, dydį. Šiame pranešime pateikiami praėjusių vyno metų duomenys. Pranešimas teikiamas naudojant šio reglamento IV priedo III dalyje nustatytą formą;

f)

kai valstybės narės nusprendžia taikyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalies h punkte nurodytą prioriteto nustatymo kriterijų – pranešimą apie ribines vertes, nustatytas atsižvelgiant į mažiausią ir didžiausią valdos dydį, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 II priedo H dalyje.

2.   Kasmet iki lapkričio 1 d. valstybės narės praneša Komisijai:

a)

apie paraiškas sodinti naujus vynmedžius ir apie praėjusiais vyno metais pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 arba 2 dalį faktiškai išduotus leidimus, taip pat apie leidimus, kurių pareiškėjai atsisakė, ir leidimus, pagal šio reglamento 7 straipsnio 3 dalį iki spalio 1 d. išduotus kitiems pareiškėjams. Šie pranešimai teikiami naudojant šio reglamento IV priedo IV dalyje nustatytą formą;

b)

apie praėjusiais vyno metais išduotus leidimus atsodinti vynmedžius, kaip nurodyta šio reglamento 9 straipsnyje. Šie pranešimai teikiami naudojant šio reglamento IV priedo V dalies B lentelėje nustatytą formą;

c)

apie leidimus, praėjusiais vyno metais išduotus galiojančias sodinimo teises keičiant leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 10 straipsnyje. Šis pranešimas teikiamas naudojant šio reglamento IV priedo VI dalyje nustatytą formą ir tik iki metų, einančių po galutinio pakeitimo termino, nustatyto Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 68 straipsnio 1 dalyje, lapkričio 1 d. arba termino, kurį nustato valstybė narė pagal šio reglamento 10 straipsnio 1 dalį.

3.   Jeigu valstybė narė nesilaiko 1 arba 2 dalyje nustatytų taisyklių arba jei atitinkama informacija pasirodo esanti neteisinga, Komisija gali sustabdyti dalies ar visų mėnesinių vyno sektoriaus išmokų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 17 straipsnyje, mokėjimą, kol pranešimai bus pateikti teisingai.

4.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis valstybių narių įpareigojimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1337/2011 (13).

34 straipsnis

Bendrosios taisyklės dėl pranešimų ir informacijos prieinamumo

Deleguotajame reglamente (ES) 2018/273 ir šiame reglamente nurodyti pranešimai Komisijai teikiami pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1183 ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185.

35 straipsnis

Lydimųjų dokumentų, informacijos ir registrų saugojimas

1.   Lydimieji dokumentai ir jų kopijos saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais jie buvo parengti, pabaigos.

2.   Informacija apie leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarką, pateikta pagal 33 straipsnį, saugoma ne trumpiau kaip dešimt vyno metų po vyno metų, kuriais ji pateikta.

3.   Įvežimo ir išvežimo operacijų registras ir jame užregistruotų operacijų dokumentai saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus nuo susijusių registro dalių tvarkymo pabaigos įforminimo. Jeigu vienos arba daugiau registro dalių, susijusių su nereikšmingais vyno kiekiais, tvarkymo pabaiga dar neįforminta, jas galima perkelti į kitą registrą su sąlyga, kad pirminiame registre padaromas įrašas apie tokį perkėlimą. Tokiu atveju penkerių metų laikotarpis prasideda perkėlimo dieną.

4.   Vynuogynų registro duomenys, numatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 7 straipsnyje, saugomi tiek laiko, kiek reikia priemonėms arba tvarkai, su kuriomis jie susiję, stebėti bei tikrinti, ir bet kuriuo atveju atitinkamai ne trumpiau kaip penkerius vyno metus, jei duomenys susiję su priemonėmis, arba, jei duomenys susiję su leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka, ne trumpiau kaip dešimt vyno metų po vyno metų, su kuriais jie susiję.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561 panaikinamas.

37 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(4)  2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (OL L 170, 2008 6 30, p. 1).

(5)  2009 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009, kuriuo nustatoma Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogynų registrui, privalomajam deklaravimui ir rinkai stebėti reikalingos informacijos kaupimui, vyno produktų lydraščiams ir vyno sektoriuje privalomiems pildyti žurnalams tvarka (OL L 128, 2009 5 27, p. 15).

(6)  2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1).

(7)  2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60).

(8)  2017 m. gruodžio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/273, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, vynuogynų registro, lydimųjų dokumentų ir sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų, pranešimų bei praneštos informacijos skelbimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl atitinkamų patikrų bei nuobaudų, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 555/2008, (EB) Nr. 606/2009 bei (EB) Nr. 607/2009 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 436/2009 bei Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(9)  2014 m. gruodžio 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/560, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos (OL L 93, 2015 4 9, p. 1).

(10)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1183 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 papildymo, susijusio su informacijos ir dokumentų teikimu Komisijai (OL L 171, 2017 7 4, p. 100).

(11)  2017 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ir kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami keli Komisijos reglamentai (OL L 171, 2017 7 4, p. 113).

(12)  2015 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos taikymo taisyklės (OL L 93, 2015 4 9, p. 12).

(13)  2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1337/2011 dėl Europos daugiamečių augalų statistikos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 357/79 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB (OL L 347, 2011 12 30, p. 7).


I PRIEDAS

7 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTA ATRANKOS PROCEDŪRA

A.   PROPORCINGAS PASKIRSTYMAS

Bendro hektarų, skirtų naujiems vynmedžiams sodinti, skaičiaus dalis, kurią valstybės narės nusprendė nacionaliniu lygmeniu proporcingai paskirstyti visiems pareiškėjams, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje, padalijama pagal atskiras reikalavimus atitinkančias paraiškas taikant šią formulę ir laikantis 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų galimų ribų:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

plotas, dėl kurio atskiram pareiškėjui suteikiamas leidimas pagal proporcingo paskirstymo principą (hektarais)

Ar

=

gamintojo paraiškoje nurodytas prašomas plotas (hektarais)

%Pr

=

apsodinti skirto bendro ploto procentinė dalis, kuri turi būti proporcingai paskirstyta

Tar

=

bendras plotas, kuriam apsodinti išduodami leidimai (hektarais)

Tap

=

bendras visose gamintojų paraiškose nurodytas plotas (hektarais)

B.   PASKIRSTYMAS ATSIŽVELGIANT Į PRIORITETO NUSTATYMO KRITERIJUS

Bendro hektarų, skirtų naujiems vynmedžiams sodinti, skaičiaus dalis, kurią valstybės narės nusprendė nacionaliniu lygmeniu paskirstyti remdamosi 4 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktyje nurodytais prioriteto nustatymo kriterijais, padalijama pagal atskiras reikalavimus atitinkančias paraiškas tokiu būdu:

a)

valstybės narės nacionaliniu lygmeniu pasirenka prioriteto nustatymo kriterijus ir visiems pasirinktiems kriterijams gali suteikti vienodą svarbą arba kiekvienam kriterijui suteikti skirtingą svorinį koeficientą. Tokius svorinius koeficientus valstybės narės gali vienodai taikyti nacionaliniu lygmeniu arba juos keisti priklausomai nuo valstybės narės teritorijoje esančios vietovės.

Jei visiems nacionaliniu lygmeniu pasirinktiems kriterijams valstybės narės suteikia vienodą svarbą, kiekvienam kriterijui priskiriama vienetui (1) lygi vertė.

Jei nacionaliniu lygmeniu pasirinktiems kriterijams valstybės narės suteikia skirtingus svorinius koeficientus, kiekvienam iš šių kriterijų priskiriama vertė nuo nulio (0) iki vieneto (1), o visų atskirų verčių suma visuomet turi būti lygi vienetui (1).

Kai šių kriterijų svoriniai koeficientai skiriasi priklausomai nuo valstybės narės teritorijoje esančios vietovės, kiekvienam tokiam kriterijui kiekvienoje vietovėje priskiriama atskira vertė nuo nulio (0) iki vieno (1). Tokiu atveju visų pasirinktų kriterijų kiekvienoje iš tų vietovių atskirų svorinių koeficientų suma visuomet turi būti lygi vienetui (1);

b)

kiekvieną atskirą reikalavimus atitinkančią paraišką valstybės narės įvertina pagal atitiktį prioriteto nustatymo kriterijams. Siekdamos įvertinti atitikties kiekvienam prioriteto nustatymo kriterijui lygį, valstybės narės nacionaliniu lygmeniu nustato bendrą skalę, kuria remiantis kiekvienai paraiškai už atitiktį kiekvienam iš šių kriterijų skiriamas tam tikras balų skaičius;

c)

bendroje skalėje turi būti iš anksto numatyta, kiek balų bus skiriama už atitikties kiekvienam kriterijui lygį, taip pat nurodomas balų skaičius, kuris bus skiriamas už atitiktį kiekvieno konkretaus kriterijaus kiekvienai sudėtinei daliai;

d)

valstybės narės nacionaliniu lygmeniu nustato atskirų paraiškų eilės sąrašą, remdamosi bendru kiekvienai atskirai paraiškai skirtų balų, atsižvelgiant į b punkte nurodytą atitiktį arba atitikties lygį ir, jei taikoma, a punkte nurodytą kriterijų svarbą, skaičiumi. Šiuo tikslu jos taiko tokią formulę:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

bendras konkrečiai atskirai paraiškai skirtų balų skaičius

W1, W2…, Wn

=

1, 2, …, n kriterijų svorinis koeficientas

Pt1, Pt2…, Ptn

=

paraiškos atitikties 1, 2, … n kriterijams lygis

Vietovėse, kuriose visų prioriteto nustatymo kriterijų svorinis koeficientas yra lygus nuliui, visoms reikalavimus atitinkančioms paraiškoms už atitikties lygį skiriama didžiausia skalėje numatyta vertė;

e)

valstybės narės leidimus atskiriems pareiškėjams išduoda laikydamosi d punkte minimame eilės sąraše nustatyto eiliškumo, kol paskirstomi visi pagal prioriteto nustatymo kriterijus numatyti skirti hektarai. Pareiškėjui išduodamas leidimas apsodinti visą prašomą skaičių hektarų ir tik tuomet išduodamas leidimas žemesnėje sąrašo vietoje esančiam kitam pareiškėjui.

Jei numatyti hektarai baigiami skirstyti eilės sąrašo pozicijoje, kuriai priskirtos kelios vienodą balų skaičių surinkusios paraiškos, likusieji hektarai pagal tas paraiškas skiriami taikant proporcingumo principą;

f)

jei išduodant leidimus pagal A dalį ir šios B dalies a, b, c, d ir e punktus, pasiekiama tam tikram regionui arba vietovei, kuriuose gali būti gaminami produktai su SKVN ar SGN, arba vietovei be geografinės nuorodos skirtų hektarų riba, pagal kitas su tuo regionu arba vietove susijusias paraiškas leidimai nebeišduodami.


II PRIEDAS

26 STRAIPSNYJE NURODYTI ĖMINIAI

I DALIS

Ėminių ėmimo metodas ir procedūra

1.

Kai imant vyno, vynuogių misos ar kito skysto vyno produkto ėminius kontrolės įstaigos viena kitai teikia pagalbą, kompetentinga įstaiga užtikrina, kad:

a)

tuo atveju, jei produktai sandėliuojami kaip viena prekių partija ne didesnėse kaip 60 litrų talpyklose, ėminiai sudarytų reprezentatyviąją visos partijos imtį,

b)

tuo atveju, jei produktai laikomi talpyklose, kurių nominalioji talpa didesnė kaip 60 litrų, ėminiai sudarytų reprezentatyviąją talpyklos, iš kurios tie ėminiai paimti, turinio imtį.

2.

Ėminiai imami išpilstant atitinkamą produktą į bent penkias švarias talpyklas, kurių kiekvienos nominalioji talpa ne mažesnė kaip 75 cl. 1 punkto a papunktyje minimų produktų ėminiai taip pat gali būti imami iš analizei skirtos partijos paimant bent penkias talpyklas, kurių nominalioji talpa ne mažesnė kaip 75 cl.

Jei vyno distiliato ėminius numatoma analizuoti taikant deuterio branduolinio magnetinio rezonanso metodą, ėminiai supilami į talpyklas, kurių nominalioji talpa yra 25 cl arba tik 5 cl, jei jie turi būti siunčiami iš vienos oficialiosios laboratorijos į kitą.

Ėminiai paimami, prireikus uždaromi ir užplombuojami įmonės, kurioje ėminys paimamas, atstovo arba, jei ėminys paimamas vežant produktą, vežėjo atstovo akivaizdoje. Jei toks atstovas nedalyvauja, šis faktas įrašomas 4 punkte nurodytoje ataskaitoje.

Kiekvienas ėminys uždengiamas intertiniu vienkartiniu dangteliu.

3.

Kiekvienas ėminys paženklinamas II dalies A punktą atitinkančia etikete.

Jei talpykla yra per maža, kad prie jos būtų galima priklijuoti privalomą etiketę, ta talpykla pažymima neištrinamu numeriu, o privaloma informacija nurodoma atskirame lape.

Įmonės, kurioje imamas ėminys, atstovo arba vežėjo atstovo paprašoma pasirašyti tą etiketę arba, atitinkamai, lapą.

4.

Imti ėminius įgaliotos kompetentingos įstaigos pareigūnas parengia raštišką ataskaitą, kurioje išdėsto pastabas, į kurias, jo nuomone, svarbu atsižvelgti vertinant ėminius. Prireikus šioje ataskaitoje jis taip pat išdėsto vežėjo atstovo arba įmonės, kurioje paimtas ėminys, atstovo pareiškimus ir tokių atstovų paprašo juos pasirašyti. Ataskaitoje jis taip pat nurodo produkto, kurio ėminys paimtas, kiekį. Jei minėtu ir 3 punkto trečioje pastraipoje nurodytu atvejais pasirašyti atsisakoma, šis faktas nurodomas ataskaitoje.

5.

Imant ėminius, vienas iš jų kaip kontrolinis ėminys lieka įmonėje, kurioje jis paimtas, kitas – kompetentingoje įstaigoje, kurios pareigūnas jį paėmė. Trys ėminiai siunčiami į oficialiąją laboratoriją, kurioje atliekamas analitinis ar juslinis tyrimas. Joje analizuojamas vienas iš ėminių. Kitas ėminys laikomas kaip kontrolinis ėminys. Kontroliniai ėminiai saugomi bent trejus metus nuo jų paėmimo.

6.

Ant ėminių siuntų išorinės pakuotės pritvirtinama II dalies B punkte pateiktą pavyzdį atitinkanti raudona etiketė. Etiketės matmenys – 50 × 25 mm.

Išsiųsdama ėminius, valstybės narės, iš kurios tie ėminiai siunčiami, kompetentinga įstaiga savo antspaudą uždeda iš dalies ant išorinės pakuotės ir iš dalies ant raudonos etiketės.

II DALIS

A.   I dalies 3 punkte nurodyta ėminį apibūdinanti etiketė

1.

Privaloma informacija:

a)

kompetentingos įstaigos, kurios pavedimu paimti ėminiai, pavadinimas ir adresas, įskaitant atitinkamos valstybės narės pavadinimą, telefono bei fakso numerius ir e. pašto adresą;

b)

ėminio serijos numeris;

c)

ėminio paėmimo data;

d)

kompetentingos įstaigos pareigūno, įgalioto paimti ėminį, vardas ir pavardė;

e)

įmonės, kurioje paimtas ėminys, pavadinimas, adresas, telefono bei fakso numeriai ir e. pašto adresas;

f)

talpyklos, iš kurios paimtas ėminys, identifikavimo duomenys (pvz., talpyklos numeris, butelių partijos numeris ar kt.);

g)

produkto aprašymas, įskaitant gamybos vietovę, derliaus metus, faktinę arba potencinę alkoholio koncentraciją ir, jei įmanoma, vyninių vynuogių veislę;

h)

žodžiai: „Atidėtą kontrolinį ėminį gali analizuoti tik laboratorija, įgaliota atlikti kontrolinę analizę. Plombos pašalinimas yra pažeidimas, už kurį baudžiama.“

2.

Pastabos:

3.

Mažiausias dydis – 100 × 100 mm.

B.   I dalies 6 punkte nurodytos raudonos etiketės pavyzdys

EUROPOS SĄJUNGA

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/274 numatytam analitiniam ir jusliniam tyrimui atlikti skirti produktai


III PRIEDAS

27 STRAIPSNYJE NURODYTI ĖMINIAI

I DALIS

27 straipsnyje minimi nurodymai dėl šviežių vynuogių ėminių ėmimo ir jų perdirbimo į vyną, siekiant izotopiniais metodais atlikti analizę

A.   Vynuogių ėminių ėmimas

1.

Kiekvieną ėminį turi sudaryti bent 10 kg prisirpusių tos pačios veislės vynuogių. Vynuogės renkamos tokios būklės, kokios randamos. Ėminiai turi būti imami tuo metu, kai atitinkamame plote nuimamas derlius. Paimtos vynuogės turi sudaryti reprezentatyviąją viso ploto imtį. Šviežių vynuogių ėminiai arba gauta išspausta vynuogių misa iki jų tolesnio panaudojimo gali būti laikomi užšaldyti. Tik kai numatoma atlikti vynuogių misoje esančio vandens kiekio matavimą deguonimi-18, galima atskirai paimti vynuogių misos ėminį ir jį saugoti po viso vynuogių ėminio išspaudimo.

2.

Imant ėminius parengiamas aprašomasis lapas. Šio lapo pirmojoje dalyje aprašomas vynuogių ėminių ėmimas, antrojoje – perdirbimas į vyną. Jis turi būti laikomas ir visur vežamas kartu su ėminiu. Informacija jame turi būti nuolat atnaujinama aprašant kiekvieną su tuo ėminiu atliekamą apdorojimo procedūrą. Ėminių ėmimo aprašomasis lapas rengiamas pagal III dalyje pateikto klausimyno A punktą.

B.   Perdirbimas į vyną

1.

Perdirbti ėminius į vyną turi kompetentinga įstaiga arba tos įstaigos įgaliotas kitas padalinys, jei įmanoma, tokiomis sąlygomis, kurios panašios į įprastas sąlygas auginimo plote, kurio reprezentatyviąją imtį sudaro ėminys. Perdirbus ėminius į vyną visas cukrus turėtų virsti alkoholiu, t. y. liekamojo cukraus turi būti mažiau kaip 2 g/l. Tačiau tam tikrais atvejais, pvz., siekiant užtikrinti geresnį reprezentatyvumą, liekamojo cukraus kiekis gali būti didesnis. Nuskaidrintas ir SO2 stabilizuotas vynas turi būti išpilstytas į 75 cl talpos butelius ir paženklintas etiketėmis.

2.

Perdirbimo į vyną aprašomasis lapas turi būti rengiamas pagal III priede pateikto klausimyno B punktą.

II DALIS

Pagal 27 straipsnio 3 dalį analitinių duomenų bankui valstybėse narėse kasmet imamų ėminių skaičius

30 ėminių Bulgarijoje,

20 ėminių Čekijoje,

200 ėminių Vokietijoje,

50 ėminių Graikijoje,

200 ėminių Ispanijoje,

400 ėminių Prancūzijoje,

30 ėminių Kroatijoje,

400 ėminių Italijoje,

10 ėminių Kipre,

4 ėminiai Liuksemburge,

50 ėminių Vengrijoje,

4 ėminiai Maltoje,

50 ėminių Austrijoje,

50 ėminių Portugalijoje,

70 ėminių Rumunijoje,

20 ėminių Slovėnijoje,

15 ėminių Slovakijoje,

4 ėminiai Jungtinėje Karalystėje.

III DALIS

27 straipsnio 5 dalyje nurodytas vynuogių ėminių ėmimo ir perdirbimo į vyną, siekiant izotopiniais metodais atlikti analizę, klausimynas

Taikytini analizės metodai ir rezultatų raiška (vienetai) turi atitikti OIV rekomenduotus ir paskelbtus analizės metodus bei rezultatų raišką.

A.

1.   Bendroji informacija

1.1.

Ėminio numeris:

1.2.

Pareigūno ar įgalioto asmens, paėmusio ėminį, vardas, pavardė ir pareigos:

1.3.

Kompetentingos įstaigos, atsakingos už ėminio paėmimą, pavadinimas ir adresas:

1.4.

Kompetentingos įstaigos, atsakingos už ėminio perdirbimą į vyną ir siuntimą, jei ji skiriasi nuo 1.3. punkte minimos įstaigos, pavadinimas ir adresas:

2.   Bendras ėminių apibūdinimas

2.1.

Kilmė (šalis, regionas):

2.2.

Derliaus metai:

2.3.

Vynuogių veislė:

2.4.

Vynuogių spalva:

3.   Vynuogyno aprašymas

3.1.

Plote ūkininkaujančio asmens vardas, pavardė ir adresas:

3.2.

Ploto vieta

vynininkystės kaimas:

vietovė:

kadastro nuoroda:

geografinė platuma ir ilguma:

3.3.

Dirvožemio tipas (pvz., kalkingas, molingas, kalkingas ir molingas, smėlingas):

3.4.

Padėtis (pvz., šlaitas, lyguma, saulėtumas):

3.5.

Vynmedžių skaičius hektare:

3.6.

Apytikris vynuogyno amžius (mažiau kaip 10 metų, nuo 10 iki 25 metų, daugiau kaip 25 metai):

3.7.

Aukštis:

3.8.

Vynmedžių formavimo ir genėjimo būdas:

3.9.

Vyno, kuriam gaminti vynuogės paprastai naudojamos, rūšis (žr. Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytas vynuogių produktų kategorijas):

4.   Derliaus ir misos charakteristikos

4.1.

Apskaičiuotas derlingumas iš ploto, kuriame nuimamas derlius, hektaro: (kg/ha)

4.2.

Vynuogių sveikumas (pvz., sveikos, supuvusios). Nurodykite, ar vynuogės buvo sausos ar šlapios imant ėminį:

4.3.

Ėminio paėmimo data:

5.   Oro sąlygos prieš nuimant derlių:

5.1.

Krituliai dešimt dienų prieš nuimant derlių taip/ne

5.2.

Jei taip, papildoma informacija (jei yra):

6.   Laistomieji vynuogynai:

Jei vynuogynai laistomi – paskutinio laistymo data:

(Už ėminio paėmimą atsakingos kompetentingos įstaigos antspaudas ir ėminį paėmusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos bei parašas)

B.

1.   Ėminio perdirbimas į vyną

1.1.

Vynuogių ėminio masė kilogramais:

1.2.

Spaudimo būdas:

1.3.

Gautos misos kiekis:

1.4.

Misos charakteristikos:

cukraus koncentracija, išreikšta g/l taikant refraktometrinį metodą:

bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgšties g/l: (neprivaloma)

1.5.

Misos apdorojimo metodas (pvz., nusistovėjimas, centrifugavimas):

1.6.

Rauginimas (naudojamų mielių veislė). Nurodykite, ar vyko savaiminis rūgimas:

1.7.

Temperatūra rūgimo metu:

1.8.

Rūgimo pabaigos nustatymo metodas:

1.9.

Vyno apdorojimo metodas (pvz., nukošimas):

1.10.

Pridėto sieros dioksido kiekis mg/l:

1.11.

Gauto vyno analizė

faktinė alkoholio koncentracija tūrio proc.:

bendras sausojo ekstrakto kiekis:

redukuojančiųjų cukrų kiekis, išreikštas invertuoto cukraus g/l:

2.   Ėminio perdirbimo į vyną chronologinė lentelė

Data:

ėminio ėmimo (sutampa su derliaus nuėmimo data, nurodyta I dalies 4.3 punkte):

spaudimo:

rūgimo pradžios:

rūgimo pabaigos:

išpilstymo:

II dalies užpildymo data:

(Perdirbimą į vyną atlikusios kompetentingos įstaigos antspaudas ir tos įstaigos kompetentingo pareigūno parašas)

IV DALIS

27 straipsnio 5 dalyje nurodytos analizės ataskaitos dėl vyno ir vynuogių produktų ėminių analizės taikant OIV rekomenduojamą ir paskelbtą metodą šablonas

A.   BENDROJI INFORMACIJA

1.

Šalis:

2.

Ėminio numeris:

3.

Metai:

4.

Vynuogių veislė:

5.

Vyno rūšis:

6.

Regionas/rajonas:

7.

Už rezultatus atsakingos laboratorijos pavadinimas, adresas, telefono bei fakso numeriai ir e. pašto adresas:

8.

Ėminys yra skirtas ERC-CWS atliekamai kontrolinei analizei: taip/ne

B.   METODAI IR REZULTATAI

1.   Vynas (perkelta iš III priedo III dalies)

1.1.

Alkoholio koncentracija tūrio proc.: % tūrio

1.2.

Bendrasis sausojo ekstrakto kiekis: g/l

1.3.

Redukuojančiųjų cukrų kiekis: g/l

1.4.

Bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgšties kiekiu: g/l

1.5.

Bendras sieros dioksido kiekis: mg/l

2.   Vyno distiliavimas taikant SNIF-NMR:

2.1.

Distiliatoriaus apibūdinimas:

2.2.

Distiliuoto vyno kiekis/gauto distiliato svoris:

3.   Distiliato analizė:

3.1.

Alkoholio koncentracija distiliate proc. (m/m):

4.   Etanolio deuterio ir vandenilio izotopinio santykio matavimo taikant branduolinio magnetinio rezonanso metodą rezultatas:

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

„R“ =

5.   Branduolinio magnetinio rezonanso parametrai

Nustatytas dažnis:

6.   Vyno izotopinio santykio 18O/16O rezultatas

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Misos izotopinio santykio 18O/16O rezultatas (kai taikoma)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Vyno etanolio izotopinio santykio 13C/12C rezultatas

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


IV PRIEDAS

33 STRAIPSNYJE NURODYTI PRANEŠIMAI

I DALIS

33 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto pranešimo forma

Lentelė

Vynuogių auginimo plotų aprašas

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Vyno metai:

 

Plotai/regionai

Faktiškai vynmedžiais apsodinti plotai (ha), atitinkantys toliau nurodytų produktų gamybos reikalavimus (*1):

vyno su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) (*2)

vyno su saugoma geografine nuoroda (SGN) (*3)

vyno be SKVN/SGN (SKVN/SGN vietovėje)

vyno be SKVN/SGN (ne SKVN/SGN vietovėje)

Iš viso

įtraukta į 2 skiltį

neįtraukta į 2 skiltį

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

N.B.

Į 7 skiltį įtraukiama vertė – (7) = (2) + (4) + (5) + (6).

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

II DALIS

33 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų pranešimų forma

A lentelė

Leidimai sodinti naujus vynmedžius (procentinė dalis)

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Metai:

 

Bendras faktiškai apsodintas plotas (ha) (praėjusio liepos mėn. 31 d.):

 

Nacionaliniu lygmeniu taikytina procentinė dalis:

 

Bendras plotas (ha), nacionaliniu lygmeniu skirtas naujiems vynmedžiams sodinti (nustatomas pagal sprendimu patvirtintą %):

 

Procentinės dalies apribojimo nacionaliniu lygmeniu pagrindimas (kai dalis mažesnė už 1 %):

Bendras plotas (ha), iš ankstesnių metų perkeltas pagal 7 straipsnio 3 dalį:

 

Bendras plotas (ha), nacionaliniu lygmeniu skiriamas naujiems vynmedžiams sodinti:

 

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

B lentelė

Leidimai sodinti naujus vynmedžius (geografiniai apribojimai)

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Metai:

 

Jei taikoma, atitinkamu geografiniu lygmeniu nustatyti apribojimai:

A.

Regionuose,

jei taikoma

Ribotas plotas

1 regionas

 

2 regionas

 

 

B.

Paregioniuose,

jei taikoma

Ribotas plotas

1 paregionis

 

2 paregionis

 

 

C.

SKVN/SGN vietovėse,

jei taikoma

Ribotas plotas

1 SKVN/SGN vietovė

 

2 SKVN/SGN vietovė

 

 

D.

Ne SKVN/SGN vietovėse,

jei taikoma

Ribotas plotas

1 ne SKVN/SGN vietovė

 

2 ne SKVN/SGN vietovė

 

 

N.B.

Prie šios lentelės pridedamas Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 3 dalyje nurodytas atitinkamas pagrindimas.

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

C lentelė

Leidimai sodinti naujus vynmedžius. Viešai paskelbti sprendimai dėl atitinkamu geografiniu lygmeniu taikomų tinkamumo kriterijų

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Metai:

 

Tinkamumo kriterijai, jei taikomi:

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti tinkamumo kriterijai

Pasirinkti valstybės narės: TAIP/NE

Jei taip, nurodykite atitinkamą geografinį lygmenį (jei taikoma):

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalies a punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalies b punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalies c punktas

 

1 SKVN vietovė;

2 SKVN vietovė;

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

1 SGN vietovė;

2 SGN vietovė;

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalies d punktas

Pasirinkti valstybės narės: TAIP/NE

Jeigu į klausimą dėl 64 straipsnio 1 dalies d punkto atsakėte teigiamai,

nurodykite atitinkamą geografinį lygmenį (jei taikoma):

Prioriteto nustatymo kriterijai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalyje

64 straipsnio 2 dalies a punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

64 straipsnio 2 dalies b punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

64 straipsnio 2 dalies c punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

64 straipsnio 2 dalies d punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

64 straipsnio 2 dalies e punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

64 straipsnio 2 dalies f punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

64 straipsnio 2 dalies g punktas

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

64 straipsnio 2 dalies h punktas:

 

1 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

2 regionas, paregionis, (ne) SKVN/SGN vietovė;

N.B.

Jei į klausimą dėl 64 straipsnio 1 dalies d punkto atsakėte „taip“, prie šios lentelės turi būti pridėtas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 1 dalies d punkte ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 5 dalyje nurodytas atitinkamas pagrindimas:

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

D. lentelė

Leidimai sodinti naujus vynmedžius. Viešai paskelbti sprendimai dėl proporcingo paskirstymo ir prioriteto nustatymo kriterijų taikymo atitinkamu geografiniu lygmeniu

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Metai:

 

Bendras plotas (ha), nacionaliniu lygmeniu skiriamas naujiems vynmedžiams sodinti:

 

1.

Proporcingas paskirstymas, jei taikoma:

Ploto, kuris nacionaliniu lygmeniu turi būti skirtas pagal proporcingumo principą, procentinė dalis:

 

Hektarų skaičius:

 

2.

Prioriteto nustatymo kriterijai, jei taikomi:

Ploto, kuris nacionaliniu lygmeniu turi būti skirtas pagal prioriteto nustatymo kriterijus, procentinė dalis:

 

Hektarų skaičius:

 

Informacija apie nacionaliniu lygmeniu nustatytą bendrą skalę, taikomą siekiant įvertinti atskirų paraiškų atitikties prioriteto nustatymo kriterijams lygį (verčių skalė, didžiausia ir mažiausia vertės …):

2.1.

Jei prioriteto nustatymo kriterijai taikomi nacionaliniu lygmeniu, neskirstant pagal vietoves

Pasirinkti prioriteto nustatymo kriterijai ir jų svarba:

Prioriteto nustatymo kriterijai: Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalis ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa:

64 straipsnio 2 dalies a punktas (*)

64 straipsnio 2 dalies a punktas (**)

64 straipsnio 2 dalies b punktas

64 straipsnio 2 dalies c punktas

64 straipsnio 2 dalies d punktas

64 straipsnio 2 dalies e punktas

64 straipsnio 2 dalies f punktas

64 straipsnio 2 dalies g punktas

64 straipsnio 2 dalies h punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (***)

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (****)

Svarba (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Naujas dalyvis (N.B. Negalima kartu pasirinkti „naujo dalyvio“ ir „jaunojo gamintojo“ kriterijų, galimas tik vienas iš jų)

(**)

Jaunasis gamintojas

(***)

Ankstesnis gamintojo elgesys

(****)

Socialinės paskirties ne pelno organizacijos, gavusios dėl terorizmo ir kitokių nusikaltimų konfiskuotų žemių

2.2.

Jei prioriteto nustatymo kriterijai taikomi nacionaliniu lygmeniu, skirstant pagal vietoves

2.2.1.

1 vietovė: (nurodyti 1 vietovės teritorines ribas)

Pasirinkti prioriteto nustatymo kriterijai ir jų svarba:

(Jeigu šioje konkrečioje vietovėje pasirinkta netaikyti jokių kriterijų, tolesnėse skiltyse įrašyti nulį)

Prioriteto nustatymo kriterijai: Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalis ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa:

64 straipsnio 2 dalies a punktas (*)

64 straipsnio 2 dalies a punktas (**)

64 straipsnio 2 dalies b punktas

64 straipsnio 2 dalies c punktas

64 straipsnio 2 dalies d punktas

64 straipsnio 2 dalies e punktas

64 straipsnio 2 dalies f punktas

64 straipsnio 2 dalies g punktas

64 straipsnio 2 dalies h punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (***)

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (****)

Svarba (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Naujas dalyvis (N.B. Negalima kartu pasirinkti „naujo dalyvio“ ir „jaunojo gamintojo“ kriterijų, galimas tik vienas iš jų)

(**)

Jaunasis gamintojas

(***)

Ankstesnis gamintojo elgesys

(****)

Socialinės paskirties ne pelno organizacijos, gavusios dėl terorizmo ir kitokių nusikaltimų konfiskuotų žemių

2.2.n.

N vietovė (nurodyti n vietovės teritorines ribas):

Pasirinkti prioriteto nustatymo kriterijai ir jų svarba:

(Jeigu šioje konkrečioje vietovėje pasirinkta netaikyti jokių kriterijų, tolesnėse skiltyse įrašyti nulį)

Prioriteto nustatymo kriterijai: Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 64 straipsnio 2 dalis ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa:

64 straipsnio 2 dalies a punktas (*)

64 straipsnio 2 dalies a punktas (**)

64 straipsnio 2 dalies b punktas

64 straipsnio 2 dalies c punktas

64 straipsnio 2 dalies d punktas

64 straipsnio 2 dalies e punktas

64 straipsnio 2 dalies f punktas

64 straipsnio 2 dalies g punktas

64 straipsnio 2 dalies h punktas

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (***)

Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 4 traipsnio 3 dalies antra pastraipa (****)

Svarba (0–1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Naujas dalyvis (N.B. Negalima kartu pasirinkti „naujo dalyvio“ ir „jaunojo gamintojo“ kriterijų, galimas tik vienas iš jų)

(**)

Jaunasis gamintojas

(***)

Ankstesnis gamintojo elgesys

(****)

Socialinės paskirties ne pelno organizacijos, gavusios dėl terorizmo ir kitokių nusikaltimų konfiskuotų žemių

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

III DALIS

33 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto pranešimo forma

Lentelė

Plotai, apsodinti be atitinkamų leidimų po 2015 m. gruodžio 31 d., ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1308/2013 71 straipsnio 3 dalį išnaikinti vynmedžių plotai

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Vyno metai arba laikotarpis (1):

 

Plotai/regionai

Plotai (hektarais), apsodinti be atitinkamo leidimo po 2015 m. gruodžio 31 d.:

Plotai, gamintojų išnaikinti vyno metais

Plotai, valstybės narės išnaikinti vyno metais

Visų be leidimo apsodintų plotų, kurie dar neišnaikinti iki vyno metų pabaigos, sąrašas

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje:

 

 

 

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

IV DALIS

33 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų pranešimų forma

A lentelė

Pareiškėjų prašomi leidimai sodinti naujus vynmedžius

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Metai:

 

Plotai/regionai

Hektarų, kuriuos prašoma leisti apsodinti naujais vynmedžiais, skaičius plote, atitinkančiame toliau nurodytų produktų gamybos reikalavimus:

vyno su SKVN (*4)

vyno su SGN (*5)

tik vyno be SKVN/SGN

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

Jei atitinkamu geografiniu lygmeniu taikomi apribojimai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 2 dalis):

atitinkamoje (ne) SKVN/SGN vietovėje:

Prašomas plotas (ha)

(1)

(2)

1 (ne) SKVN/SGN vietovė

 

2 (ne) SKVN/SGN vietovė

 

 

Pranešimo terminas – lapkričio 1 d.

B lentelė

Faktiškai išduoti leidimai sodinti naujus vynmedžius ir plotai, kurių apsodinti neleista

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Atitinkami metai:

 

Plotai/regionai

Hektarų, kuriuos faktiškai leista apsodinti naujais vynmedžiais, skaičius plote, atitinkančiame toliau nurodytų produktų gamybos reikalavimus:

Plotas, kurio pareiškėjai atsisakė (ha) (7 straipsnio 3 dalis)

vyno su SKVN (*6)

vyno su SGN (*7)

tik vyno be SKVN/SGN

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

Plotas, kurio pareiškėjai atsisakė (7 straipsnio 3 dalis):

 

 

 

 

 

Jei atitinkamu geografiniu lygmeniu taikomi apribojimai (Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 2 dalis):

atitinkamoje (ne) SKVN/SGN vietovėje:

Skirtas plotas (ha)

Plotas, kurio pareiškėjai atsisakė (ha) (7 straipsnio 3 dalis)

Plotas, kurio prašyta (ha), bet kurio valstybė narė neskyrė dėl to, kad:

viršijamos nustatytos ribos

neužtikrinta atitiktis tinkamumo kriterijams

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 (ne) SKVN/SGN vietovė

 

 

 

 

2 (ne) SKVN/SGN vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – lapkričio 1 d.

V DALIS

33 straipsnio 1 dalies c punkte ir 33 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų pranešimų forma

A lentelė

Leidimai atsodinti vynmedžius. Taikomi apribojimai

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Metai:

 

Jei taikoma, nurodykite atitinkamose SKVN/SGN vietovėse taikomus atsodinimo apribojimus, dėl kurių valstybė narė priėmė sprendimą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 66 straipsnio 3 dalyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2018/273 6 straipsnyje

SKVN vietovė, jei taikoma

Apribojimo mastas (V (*8)/D (*9))

1 SKVN vietovė

 

2 SKVN vietovė

 

 

SGN vietovė, jei taikoma

Apribojimo mastas (V (*8)/D (*9))

1 SGN vietovė

 

2 SGN vietovė

 

 

Papildoma informacija, kuri gali padėti geriau suprasti tokių apribojimų taikymą:

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

B. lentelė

Faktiškai išduoti leidimai atsodinti vymedžius

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Vyno metai:

 

Plotai/regionai

Hektarų, kuriems atsodinti faktiškai išduoti leidimai, skaičius plotuose, atitinkančiuose toliau nurodytų produktų gamybos reikalavimus:

vyno su SKVN (*10)

vyno su SGN (*11)

vyno be SKVN/SGN

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

Pranešimo terminas – lapkričio 1 d.

N.B.

Duomenys yra susiję su vyno metais iki pranešimo pateikimo.

VI DALIS

33 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto pranešimo forma

Anksčiau nei 2015 m. gruodžio 31 d. suteiktos ir leidimais pakeistos sodinimo teisės. Faktiškai išduoti leidimai

Valstybė narė:

Pranešimo data:

 

Vyno metai:

 

Plotai/regionai

Hektarų, kuriems apsodinti faktiškai išduoti leidimai, skaičius plotuose, atitinkančiuose toliau nurodytų produktų gamybos reikalavimus:

vyno su SKVN (*12)

vyno su SGN (*13)

vyno be SKVN/SGN

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

Pranešimo terminas – lapkričio 1 d.

N.B.

Ši lentelė su duomenimis apie kiekvienus vyno metus (nuo n-1 metų rugpjūčio 1 d. iki metų, kuriais teikiamas pranešimas, liepos 31 d.) turi būti perduodama iki metų, einančių po Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 68 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino arba termino, dėl kurio valstybė narė priima sprendimą remdamasi šio reglamento 10 straipsnio 1 dalimi, lapkričio 1 d.


(*1)  Nurodomi praėjusių vyno metų liepos 31 d. duomenys.

(*2)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno su SGN arba vyno be geografinės nuorodos gamybos reikalavimus.

(*3)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno su SKVN ir vyno be geografinės nuorodos gamybos reikalavimus (3 skiltis) arba tik vyno su SGN ir vyno be geografinės nuorodos gamybos reikalavimus (4 skiltis). Nė vienas iš 3 ir 4 skiltyse nurodytų plotų neturėtų būti įtrauktas į 5 ir 6 skiltis.

(1)  Duomenys yra susiję su vyno metais iki pranešimo pateikimo.

(*4)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno su SGN arba vyno be geografinės nuorodos gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 2 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 3 skiltį.

(*5)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno be geografinės nuorodos, tačiau ne vyno su SKVN gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 3 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 4 skiltį.

(*6)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno su SGN arba vyno be geografinės nuorodos gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 2 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 3 skiltį.

(*7)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno be geografinės nuorodos, tačiau ne vyno su SKVN gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 3 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 4 skiltį.

(*8)  

Visiškas (V): apribojimas yra absoliutus. Atsodinimas nesilaikant sprendimu patvirtintų apribojimų visiškai draudžiamas.

(*9)  

Dalinis (D): apribojimas yra neabsoliutus. Atsodinimas nesilaikant sprendimu patvirtintų apribojimų leidžiamas iš dalies (tiek, kiek nusprendžia valstybė narė).

(*10)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno su SGN arba vyno be geografinės nuorodos gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 2 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 3 skiltį.

(*11)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno be geografinės nuorodos, tačiau ne vyno su SKVN gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 3 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 4 skiltį.

(*12)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno su SGN arba vyno be geografinės nuorodos gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 2 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 3 skiltį.

(*13)  Šie plotai taip pat gali atitikti vyno be geografinės nuorodos, tačiau ne vyno su SKVN gamybos reikalavimus. Nė vienas iš 3 skiltyje nurodytų plotų negali būti įtrauktas į 4 skiltį.