22.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/236

2017 m. gruodžio 20 d.

kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas techniniais ir bendraisiais reikalavimais, susijusiais su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, teksto redakcija estų kalba

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB (1), ypač į jo 24 straipsnio 11 dalį, 25 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktus, 26 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 9 dalį, 42 straipsnio 4 dalį, 43 straipsnio 5 dalį ir 48 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 (2) teksto redakcijoje estų kalba I–VI prieduose yra kelios klaidos, dėl kurių tie priedai yra nesuprantami;

(2)

todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2017/654 teksto redakcija estų kalba turėtų būti atitinkamai ištaisyta. Teksto redakcijų kitomis kalbomis taisyti nereikia,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 252, 2016 9 16, p. 53.

(2)  2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/654, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 papildomas techniniais ir bendraisiais reikalavimais, susijusiais su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu (OL L 102, 2017 4 13, p. 1).


PRIEDAS

(netaikoma teksto redakcijai lietuvių kalba)