16.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 44/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/196

2018 m. vasario 7 d.

nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 673/2005 (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Dėl aiškumo ir racionalumo tas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

2003 m. sausio 27 d. Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) Ginčų sprendimo taryba (toliau – GST) patvirtino Apeliacinės tarybos pranešimą (4) ir Vertinimo grupės pranešimą (5), palaikytą Apeliacinės tarybos pranešimu, kad Tolesnio dempingo ir subsidijų kompensacijų aktas (toliau – TDSKA) neatitiko Jungtinių Valstijų įsipareigojimų pagal PPO susitarimus;

(3)

kadangi Jungtinės Valstijos nepritaikė teisės aktų prie numatytų susitarimų, Europos bendrija (toliau – Bendrija) paprašė GST leidimo sustabdyti tarifų nuolaidų ir su jais susijusių įsipareigojimų taikymą Jungtinėms Valstijoms pagal 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT) (6). Jungtinės Valstijos prieštaravo tarifų nuolaidų ir su jais susijusių įsipareigojimų sustabdymo laipsniui, ir byla buvo pateikta spręsti arbitražui;

(4)

2004 m. rugpjūčio 31 d. arbitras paskelbė, kad Bendrijai padaryta lengvatų panaikinimo arba sumažinimo žala per tuos metus siekė 72 % TDSKA išlaidų, susijusių su antidempingo arba kompensaciniais muitais už importą iš Bendrijos per paskutinius metus, kurių duomenys tuo metu buvo žinomi, sumos, paskelbtos Jungtinių Valstijų valdžios institucijų. Arbitras padarė išvadą, kad Bendrijos nuolaidų arba kitų įsipareigojimų sustabdymas įvedant papildomą importo muitą be privalomų muitų produktams, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Valstijos, ir kasmet apimantis prekybos vertę, neviršijančią lengvatų panaikinimo arba sumažinimo žalos, atitiktų PPO taisykles. 2004 m. lapkričio 26 d. GST suteikė leidimą sustabdyti tarifų nuolaidų ir su jais susijusių įsipareigojimų taikymą Jungtinėms Valstijoms pagal 1994 m. GATT remiantis arbitro sprendimu;

(5)

TDSKA išlaidos per pastaruosius metus, kurių duomenys tuo metu buvo žinomi, yra susijusios su antidempingo paskirstymo ir kompensacinių muitų surinkimu per 2004 finansinius metus (nuo 2003 m. spalio 1 d. iki 2004 m. rugsėjo 30 d.). Remiantis šiais Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos paskelbtais duomenimis, Bendrijai padaryta lengvatų panaikinimo arba sumažinimo žala siekė 27,81 milijono JAV dolerių. Todėl Bendrijai buvo leista sustabdyti tarifų nuolaidų, atitinkančių šią sumą, Jungtinėms Valstijoms taikymą. Papildomas 15 % ad valorem importo muitas, taikytas daugiau nei metus I priede išvardytiems produktams, kurių kilmės šalis – Jungtinės Valstijos, sudarė 27,81 milijono JAV dolerių neviršijančią prekybos vertę. Tų produktų atžvilgiu Bendrija sustabdė tarifų nuolaidų taikymą Jungtinėms Valstijoms nuo 2005 m. gegužės 1 d.;

(6)

jei GST sprendimas ir rekomendacijos ir toliau nebus vykdomi, Komisija kasmet turėtų priderinti sustabdymo lygį prie TDSKA tuo metu Europos Sąjungai panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio. Komisija iš dalies turėtų pakeisti papildomo importo muito procentinį dydį arba I priedo sąrašą taip, kad dėl iš Jungtinių Amerikos Valstijų importuojamiems produktams taikomo papildomo importo muito sukurta prekybos vertė per vienerius metus neviršytų panaikintos arba sumažintos lengvatų sumos;

(7)

Komisija turėtų laikytis tokių kriterijų:

a)

Komisija iš dalies turėtų pakeisti papildomo importo muito procentinį dydį tuo atveju, kai į I priedo sąrašą įtraukiant produktus arba iš to sąrašo pašalinant produktus neleidžiama sustabdymo lygio priderinti prie panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio; kitais atžvilgiais Komisija turėtų įtraukti produktus į I priedo sąrašą, jeigu padidėja sustabdymo lygis, arba pašalinti produktus iš to sąrašo, sustabdymo lygiui sumažėjus;

b)

jei produktai įtraukiami, Komisija automatiškai turėtų atrinkti produktus iš II priedo sąrašo pagal produktų išdėstymo eilės tvarką; todėl Komisija taip pat iš dalies turėtų pakeisti II priedo sąrašą, pašalindama iš jo į I priedo sąrašą įtrauktus produktus;

c)

jei produktai yra išbraukiami, Komisija pirmiausia turėtų pašalinti po 2005 m. gegužės 1 d. į I priedo sąrašą įtrauktus produktus; po to Komisija turėtų pašalinti į I priedo sąrašą įtrauktus produktus, kurie buvo I priedo sąraše 2005 m. gegužės 1 d. pagal tame sąraše esančią eilės tvarką;

(8)

siekiant padaryti būtinus šiame reglamente nustatytų priemonių patikslinimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl papildomo importo muito normos dalinio pakeitimo arba I ir II priedų dalinio pakeitimo pagal šiame reglamente išdėstytas sąlygas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (7) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sustabdomos Sąjungos tarifų nuolaidos ir susiję įsipareigojimai pagal 1994 m. GATT šio reglamento I priede išvardytiems produktams, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Valstijos.

2 straipsnis

Šio reglamento I priede išvardytiems Jungtinių Valstijų kilmės produktams nustatomas 4,3 % ad valorem importo muitas, papildantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013 (8) taikomus muito mokesčius.

3 straipsnis

1.   Komisija kasmet priderina sustabdymo lygį prie Jungtinių Valstijų dempingo ir subsidijų kompensacijų akto (TDSKA) tuo metu Sąjungai panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio. Komisija iš dalies pakeičia 2 straipsnyje nurodyto papildomo importo muito procentinį dydį arba I priedo sąrašą tokiomis sąlygomis:

a)

panaikintų arba sumažintų lengvatų lygis siekia 72 % išmokų sumos pagal TDSKA, gautos už antidempingo ir kompensacinius muitus už importą iš Sąjungos per paskutiniuosius metus, už kuriuos tuo metu buvo gauti duomenys, kaip paskelbė Jungtinių Valstijų valdžios institucijos;

b)

pakeitimas yra toks, kad dėl importuojamiems atrinktiems produktams, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Valstijos, taikomo papildomo importo muito sukurta prekybos vertė per vienerius metus neviršytų a punkte nurodytų panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio;

c)

išskyrus e punkte numatytas aplinkybes, padidėjus sustabdymo lygiui, Komisija produktus įtraukia į I priedo sąrašą; tie produktai atrenkami iš II priedo sąrašo pagal tame sąraše esančią eilės tvarką;

d)

išskyrus e punkte numatytas aplinkybes, sumažėjus sustabdymo lygiui, produktai yra išbraukiami iš I priedo sąrašo; Komisija pirmiausia pašalina II priedo sąraše 2005 m. gegužės 1 d. buvusius produktus ir vėliau į I priedo sąrašą įtrauktus produktus; Komisija po to pašalina I priedo sąraše 2005 m. gegužės 1 d. buvusius produktus pagal tame sąraše esančią eilės tvarką;

e)

Komisija iš dalies pakeičia papildomo importo muito procentinį dydį, kai sustabdymo lygis negali būti priderintas prie panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio, įtraukiant ar pašalinant produktus iš I priedo sąrašo.

2.   Įtraukus produktus į I priedo sąrašą, Komisija tuo pačiu metu iš dalies pakeičia II priedo sąrašą, pašalindama tuos produktus iš to sąrašo. II priedo sąraše likusių produktų eilės tvarka nekeičiama.

3.   Komisijai pagal 4 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų atlikti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti patikslinimai ir pakeitimai.

Kai informacija apie Jungtinių Valstijų išlaidų sumą pateikiama metų pabaigoje, tokiu būdu, kad taikant 4 straipsnyje nustatytą procedūrą PPO ir teisės aktais nustatytų terminų būtų neįmanoma laikytis, ir kai priedų patikslinimo ir pakeitimų atveju yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal pirmą pastraipą priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 5 straipsnyje nustatyta procedūra.

4 straipsnis

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

2.   3 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. vasario 20  dienos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 3 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5 straipsnis

1.   Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.   Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 4 straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

6 straipsnis

Bet kurio produkto, kuriam taikomas šis reglamentas, kilmė apibrėžiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 952/2013.

7 straipsnis

1.   I priede išvardytiems produktams, kuriems iki 2005 m. balandžio 30 d. buvo išduota nuo muito atleidžianti ar jį sumažinanti importo licencija, papildomas importo muitas netaikomas.

2.   I priede išvardytiems produktams, kuriuos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1186/2009 (9) leidžiama įvežti be importo muitų, papildomas importo muitas netaikomas.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 673/2005 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. vasario 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. PANAYOTOVA


(1)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 673/2005, nustatantis papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (OL L 110, 2005 4 30, p. 1).

(3)  Žr. III priedą.

(4)  Jungtinės Valstijos – Kompensacijos aktas (Byrd pakeitimas), Apeliacinės tarybos pranešimas (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 2003 m. sausio 16 d.).

(5)  Jungtinės Valstijos – Kompensacijos aktas (Byrd pakeitimas), Vertinimo grupės pranešimas (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 2002 m. rugsėjo 16 d.).

(6)  Jungtinės Valstijos – Kompensacijos aktas (Byrd pakeitimas), Europos Bendrijų kreipimasis pagal DSU 22 straipsnio 2 dalį (WT/DS217/22, 2004 m. sausio 16 d.).

(7)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(8)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(9)  2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (OL L 324, 2009 12 10, p. 23).


I PRIEDAS

Produktai, kuriems taikomi papildomi importo muitai, nurodomi aštuonių skaitmenų KN kodais. Šiais kodais klasifikuojamų produktų aprašymas pateikiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (1) I priede.

0710 40 00

ex 9003 19 00„rėmeliai ir aptaisai iš netauriųjų metalų“

8705 10 00

6204 62 31


(1)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).


II PRIEDAS

Produktai šiame priede nurodomi aštuonių skaitmenų KN kodais. Produktų, klasifikuojamų priskiriant šiuos kodus, aprašymas pateikiamas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede.


III PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnių pakeitimų sąrašas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 673/2005

(OL L 110, 2005 4 30, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 632/2006

(OL L 111, 2006 4 25, p. 5)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 409/2007

(OL L 100, 2007 4 17, p. 16)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 283/2008

(OL L 86, 2008 3 28, p. 19)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 317/2009

(OL L 100, 2009 4 18, p. 6)

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 305/2010

(OL L 94, 2010 4 15, p. 15)

 

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 311/2011

(OL L 86, 2011 4 1, p. 51)

 

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 349/2013

(OL L 108, 2013 4 18, p. 6)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 37/2014

(OL L 18, 2014 1 21, p. 1)

Tik priedo 11 punktas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 38/2014

(OL L 18, 2014 1 21, p. 52)

Tik priedo 4 punktas

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 303/2014

(OL L 90, 2014 3 26, p. 6)

 

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/675

(OL L 111, 2015 4 30, p. 16)

 

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/654

(OL L 114, 2016 4 28, p. 1)

 

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/750

(OL L 113, 2017 4 29, p. 12)

 


IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 673/2005

Šis reglamentas

1–4 straipsniai

1–4 straipsniai

4a straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 4 dalis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

IV priedas