6.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/175

2018 m. vasario 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos II priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 26 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priede numatyta, kad 9 kategorijos „Vaisių spiritas“ spiritinių gėrimų prekinį pavadinimą turi sudaryti žodis „spiritas“ su prieš jį einančiu naudojamo vaisiaus, uogos arba daržovės pavadinimu. Tačiau kai kuriose oficialiosiose kalbose tie prekiniai pavadinimai yra tradiciškai sudaromi prie vaisiaus pavadinimo pridedant atitinkamą priesagą. Todėl turėtų būti leista tomis oficialiomis kalbomis ženklinamo vaisių spirito prekinį pavadinimą nurodyti panaudojant vaisiaus pavadinimą su priesaga;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priede 10 kategorijos „sidro spiritas ir kriaušių sidro spiritas“ specifikacijose nėra aiškiai numatyta galimybė kartu distiliuoti sidrą ir kriaušių sidrą siekiant pagaminti šios kategorijos spiritinį gėrimą. Tačiau kai kuriais atvejais spiritinis gėrimas yra tradiciškai gaunamas kartu distiliuojant sidrą ir kriaušių sidrą. Todėl šios kategorijos spiritinių gėrimų apibrėžtis turėtų būti iš dalies pakeista siekiant aiškiai suteikti galimybę distiliuoti sidrą ir kriaušių sidrą kartu, kai tai numatyta pagal tradicinius gamybos metodus. Tiems atvejams taip pat būtina nustatyti taisykles dėl atitinkamo prekinio pavadinimo. Siekiant apsaugoti ekonominės veiklos vykdytojus nuo sunkumų, taip pat tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatą dėl spiritinių gėrimų, pagamintų iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, prekinio pavadinimo;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

9 kategorijos aprašymo f punktas pakeičiamas taip:

„f)

Vaisių spirito prekinis pavadinimas yra „spiritas“, prieš šį žodį nurodant vaisių, uogų ar daržovių pavadinimą, pavyzdžiui: vyšnių spiritas, kuris taip pat gali būti vadinamas kirsch, slyvų spiritas, kuris taip pat gali būti vadinamas slivovitz, mirabelių, persikų, obuolių, kriaušių, abrikosų, figų, citrusinių vaisių ar vynuogių spiritas arba kitokių vaisių spiritas. Šį prekinį pavadinimą gali sudaryti vaisiaus pavadinimas su priesaga, jei šis pavadinimas pateikiamas čekų, graikų, kroatų, lenkų, slovakų, slovėnų ir rumunų kalbomis.

Jis taip pat gali būti vadinamas wasser kartu nurodant vaisiaus pavadinimą.

Vaisiaus pavadinimas gali pakeisti pavadinimą „spiritas“, prieš kurį eina vaisiaus pavadinimas, tik jei tai yra šie vaisiai:

mirabelės (Prunus domestica L. porūšio syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

slyvos (Prunus domestica L.),

naminės slyvos (Prunus domestica L.),

arbuto vaisiai (Arbutus unedo L.),

obuoliai „Golden Delicious“.

Jei galutiniam vartotojui gali būti sunku suprasti vieną iš šių prekinių pavadinimų, kuriame nepavartotas žodis „spiritas“, ženklinant ir pateikiant nurodomas žodis „spiritas“, kurį galima papildomai paaiškinti.“;

2)

10 kategorijos aprašymas pakeičiamas taip:

„10.

Sidro spiritas, kriaušių sidro spiritas ir sidro ir kriaušių sidro spiritas

a)

Sidro spiritas, kriaušių sidro spiritas ir sidro ir kriaušių sidro spiritas yra spiritiniai gėrimai, kurie atitinka šias sąlygas:

i)

jie yra pagaminti vien tik distiliuojant sidrą arba kriaušių sidrą iki mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos taip, kad distiliatas turėtų distiliuojamų vaisių aromatą ir skonį;

ii)

jų lakiųjų medžiagų kiekis yra ne mažesnis kaip 200 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio;

iii)

jų metanolio kiekis neviršija 1 000 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.

Sąlyga, nurodyta i) punkte, apima ir spiritinius gėrimus, pagamintus taikant tradicinius gamybos metodus, kurie leidžia distiliuoti sidrą ir kriaušių sidrą kartu. Tais atvejais prekinis pavadinimas yra „sidro ir kriaušių sidro spiritas“.

b)

Sidro spirito, kriaušių sidro spirito ir sidro ir kriaušių sidro spirito minimali alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 37,5 %.

c)

Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio, kaip apibrėžta I priedo 5 punkte.

d)

Nei sidro spiritas, nei kriaušių sidro spiritas, nei sidro ir kriaušių sidro spiritas nėra aromatizuojami.

e)

Sidro spiritas, kriaušių sidro spiritas ir sidro ir kriaušių sidro spiritas spalvai koreguoti savo sudėtyje gali turėti tik pridėtos karamelės.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 10 kategorijai priskiriami spiritiniai gėrimai, kurių prekiniai pavadinimai atitinka to reglamento reikalavimus šio reglamento įsigaliojimo metu, gali būti toliau teikiami rinkai tol, kol pasibaigs jų atsargos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.