26.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/121

2018 m. sausio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 187 straipsnį ir 188 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 560/2014 (3) įsteigta biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (toliau – BPS bendroji įmonė);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 560/2014 priede pateiktų BPS bendrosios įmonės įstatų (toliau – įstatai) 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kitų nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narių finansinis įnašas veiklos sąnaudoms padengti turi būti ne mažesnis kaip 182 500 000 EUR per Reglamento (ES) Nr. 560/2014 1 straipsnyje nustatytą laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo BPS bendrosios įmonės įsteigimo iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Biologinės pramonės sektorių konsorciumas (angl. „The Bio-based Industries Consortium Aisbl“) (toliau – BPS konsorciumas), kuris yra kitas nei Sąjunga BPS bendrosios įmonės narys, yra ir toliau pasirengęs teikti įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio paramą BPS bendrosios įmonės veiklos sąnaudoms dengti. Tačiau jis pasiūlė alternatyvų finansavimo teikimo būdą – galimybę jį sudarantiems subjektams teikti finansinius įnašus netiesioginių veiksmų lygmeniu;

(4)

Biologinės pramonės sektorių bendrosios technologijų iniciatyvos tikslas – vykdyti įvairią veiklą tarpusavyje bendradarbiaujant suinteresuotiesiems subjektams, susijusiems su visa biologinės pramonės vertės grandine, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, mokslinių tyrimų ir technologijų centrus ir universitetus, – gali būti pasiektas tik suteikus BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams galimybę teikti finansinį įnašą ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus;

(5)

todėl būtina iš dalies pakeisti įstatus – sudaryti BPS konsorciumui ir jį sudarantiems subjektams sąlygas suteikti visą įstatų 12 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio finansinį įnašą, leidžiant šį įnašą suteikti ne tik atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei, bet ir finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus ir pranešant apie šiuos įnašus BPS bendrajai įmonei,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 560/2014 priede pateiktų biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įstatų 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kitų nei Sąjunga narių arba juos sudarančių subjektų finansiniais įnašais;“;

2.

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kitų nei Sąjunga narių arba juos sudarančių subjektų finansinių įnašų veiklos sąnaudoms padengti, nurodytų 3 dalies b punkte, suma yra ne mažesnė kaip 182 500 000 EUR per šio reglamento 1 straipsnyje numatytą laikotarpį.

Šie finansiniai įnašai teikiami atliekant mokėjimus BPS bendrajai įmonei arba finansiniais įnašais remiant BPS bendrosios įmonės finansuojamus netiesioginius veiksmus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. GORANOV


(1)  2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2017 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 560/2014, kuriuo įsteigiama biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 130).