23.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 17/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/99

2018 m. sausio 22 d.

kuriuo dėl metinio automatinių informacijos mainų veiksmingumo įvertinimo pateikimo formos bei sąlygų ir dėl statistinių duomenų, kuriuos valstybės narės turi pateikti vertinimo pagal Tarybos direktyvą 2011/16/ES tikslais, sąrašo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2378

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančią Direktyvą 77/799/EEB (1), ypač į jos 23 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad valstybės narės pateikia Komisijai metinį automatinių informacijos mainų veiksmingumo įvertinimą;

(2)

Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnio 4 dalyje numatytas statistinių duomenų, kuriuos valstybės narės turi pateikti tos direktyvos vertinimo tikslais, sąrašo nustatymas;

(3)

į sąrašą neįtraukti statistiniai duomenys apie privalomus informacijos mainus, vykdomus pagal Direktyvos 2011/16/ES 8a straipsnį, nes tokius duomenis Komisija gaus iš centrinio registro, sukurto pagal Direktyvos 2011/16/ES 21 straipsnio 5 dalį;

(4)

todėl Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2378 (2) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2378 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2378 iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiami šie 2c ir 2d straipsniai:

„2c straipsnis

Metinio įvertinimo pateikimo forma ir sąlygos

1.   Metinio automatinių informacijos mainų veiksmingumo įvertinimo pateikimo ir pranešimo apie pasiektus praktinius rezultatus pagal Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnio 3 dalį forma nustatyta šio reglamento VIII priede.

2.   Valstybės narės, naudodamos 1 dalyje nurodytą formą, ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 1 d. metinį įvertinimą elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai. Įvertinimas apima praėjusių kalendorinių metų laikotarpį.

2d straipsnis

Statistinių duomenų sąrašas

1.   Statistinių duomenų, kuriuos reikalaujama pateikti vykdant visų formų administracinį bendradarbiavimą, išskyrus privalomus automatinius informacijos mainus, sąrašas pagal Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnio 4 dalį nustatytas šio reglamento IX priede.

Statistinių duomenų, kuriuos vykdant privalomus automatinius informacijos mainus reikalaujama pateikti pagal Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnio 1 dalį, sąrašas nustatytas šio reglamento X priede.

Statistinių duomenų, kuriuos vykdant privalomus automatinius informacijos mainus reikalaujama pateikti pagal Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnio 3a dalį, sąrašas nustatytas šio reglamento XI priede.

Statistinių duomenų, kuriuos vykdant privalomus automatinius informacijos mainus reikalaujama pateikti pagal Direktyvos 2011/16/ES 8aa straipsnį, sąrašas nustatytas šio reglamento XII priede.

2.   Valstybės narės, remdamosi IX priede nurodytu sąrašu, ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 1 d. elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai statistinius duomenis apie visų formų administracinį bendradarbiavimą, išskyrus privalomus automatinius informacijos mainus, per praėjusius kalendorinius metus.

3.   Valstybės narės, remdamosi X, XI ir XII prieduose nurodytais sąrašais, ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 1 d. elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai statistinius duomenis apie privalomus automatinius informacijos mainus.“;

2)

VIII, IX, X, XI ir XII priedai pridedami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 64, 2011 3 11, p. 1.

(2)  2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2378, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje nuostatų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1156/2012 (OL L 332, 2015 12 18, p. 19).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2378 papildomas šiais priedais:

VIII PRIEDAS

2c straipsnyje nurodyta forma

Pateikimo pagal Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnio 3 dalį formoje nurodoma toliau išvardyta informacija apie:

į klausimyną atsakančios valstybės narės tapatybę

disponavimą informacija valstybėje narėje

stebėjimą, ar buvo išsiųsti dvišaliai metiniai atsiliepimai pagal 14 straipsnio 2 dalį

automatinių informacijos mainų veiksmingumą:

gautos informacijos tvarkymą ir iškilusias pagrindines bendrąsias technines (IT) problemas

gautos informacijos kokybę, nurodant gavėjų / šalių tapatybę, dėl gautos informacijos turinio kilusias problemas ir susijusius pasiūlymus

informacijos apie taisyklių laikymąsi panaudojimą ir veiksmingumą, nurodant informacijos naudingumą plačiąja prasme, faktinį ir būsimą informacijos naudojimą, informacijos naudojimą pagal mokesčių sritį, administracinį bendradarbiavimą, kurį paskatino naudojimasis gauta informacija

pasiektus praktinius rezultatus, be kita ko, bendrą rezultatą (įskaitant specialius projektus), konkrečius specialių projektų rezultatus, administracines ir kitas susijusias automatinių informacijos mainų plėtojimo ir vykdymo sąnaudas, pasikartojančių automatinių informacijos mainų operacijų administracines sąnaudas, kitas susijusias mokestinių prievolių vykdymo operacijų sąnaudas, teigiamą ir neigiamą patirtį, pagrindines priežastis, dėl kurių pradedami bylinėjimosi ir teismo procesai

pareigos teikti ataskaitas pagal šalis atitinkamoms valstybėms narėms įvykdymo rodiklį (ataskaitų pagal šalis, gautų iš kitų valstybių narių mokesčių administratorių, skaičius / ataskaitų pagal šalis, kurios turi būti gautos iš kitų valstybių narių mokesčių administratorių, skaičius)

ataskaitas teikiančių subjektų pareigos teikti ataskaitas pagal šalis įvykdymo rodiklį (gautų ataskaitų pagal šalis skaičius / ataskaitų pagal šalis, kurios turi būti pateiktos, skaičius)

visų jurisdikcijų, kuriose Sąjungoje įsikūrusių ataskaitas teikiančių subjektų pagrindiniai patronuojantys subjektai reziduoja, bet išsamios ataskaitos pagal šalis nebuvo pateiktos arba jomis nebuvo apsikeista, sąrašą.

IX PRIEDAS

2d straipsnyje nurodytas sąrašas

Statistiniai duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti vykdant visų formų administracinį bendradarbiavimą, išskyrus privalomus automatinius informacijos mainus, nurodyti Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnio 4 dalyje, apima tokią informaciją:

valstybės narės tapatybė

metai

A dalis. Informacijos mainų statistiniai duomenys pagal valstybes nares

apie keitimąsi prašoma informacija (Direktyvos 2011/16/ES 5, 6 ir 7 straipsniai)

išsiųstų prašymų skaičius

gautų atsakymų skaičius

per šešis mėnesius gautų išsamių atsakymų skaičius

atsakymų, su kuriais susijusi informacija (visa arba jos dalis) buvo gauta per du mėnesius, skaičius

gautų prašymų skaičius

išsiųstų atsakymų skaičius

atsisakymų suteikti informaciją remiantis Direktyvos 2011/16/ES 17 straipsniu skaičius

apie spontaniškus mainus turima informacija (Direktyvos 2011/16/ES 9 ir 10 straipsniai)

pranešimų, išsiųstų spontaniškai keičiantis informacija, skaičius

pranešimų, gautų spontaniškai keičiantis informacija, skaičius

išsiųstų tarpvalstybinių sprendimų skaičius

gautų tarpvalstybinių sprendimų skaičius

išsiųstų vienašalių išankstinių kainodaros susitarimų skaičius

gautų vienašalių išankstinių kainodaros susitarimų skaičius

B dalis. Statistiniai duomenys apie kitas administracinio bendradarbiavimo formas

apie buvimą administracinėse patalpose ir dalyvavimą atliekant administracinius tyrimus (Direktyvos 2011/16/ES 11 straipsnis)

gautų prašymų būti administracinėse patalpose ir dalyvauti atliekant administracinius tyrimus skaičius

apie vienalaikį patikrinimą (Direktyvos 2011/16/ES 12 straipsnis)

vienalaikių patikrinimų, kuriuos inicijavo valstybė narė, skaičius

vienalaikių patikrinimų, kuriuose dalyvavo valstybė narė, skaičius

apie prašymus pateikti informaciją (Direktyvos 2011/16/ES 13 straipsnis)

išsiųstų prašymų pateikti informaciją skaičius

gautų prašymų pateikti informaciją skaičius

apie atsiliepimus (Direktyvos 2011/16/ES 14 straipsnis)

išsiųstų prašymų pateikti atsiliepimus skaičius

gautų atsiliepimų skaičius

gautų prašymų pateikti atsiliepimus skaičius

išsiųstų atsiliepimų skaičius

C dalis. Statistiniai duomenys apie apskaičiuotas papildomas pajamas arba įvertinto mokesčio padidėjimą dėl administracinio bendradarbiavimo. Šioje dalyje nurodyta informacija nėra privaloma. Statistiniai duomenys gauti:

iš keitimosi prašoma informacija

iš spontaniškų mainų turima informacija

atlikus vienalaikius patikrinimus

bendras skaičius ir atvejų skaičius.

X PRIEDAS

2d straipsnyje nurodytas sąrašas

Statistiniai duomenys, kuriuos pagal Direktyvos 2011/16/ES 23 straipsnio 4 dalį reikalaujama pateikti vykdant privalomus automatinius informacijos apie tos direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų pajamas ir kapitalą mainus, apima tokią informaciją:

visų Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų pajamų ir kapitalo atveju: statistinius duomenis apie pranešimą ir mokesčių mokėtoją

su darbo santykiais susijusių pajamų ir direktoriaus tantjemų ir atlyginimo atveju: statistinius duomenis apie pranešimą ir gavėją, pranešimą ir mokėtoją, gavėją ir santykį, mokėtoją ir santykį, gavėją ir pajamas

pensijų atveju: statistinius duomenis apie pranešimą ir gavėją, pranešimą ir mokėtoją, gavėją, mokėtoją, sistemą, pajamas

gyvybės draudimo produktų atveju: statistinius duomenis apie pranešimą ir polisą, polisą apskritai, įvykį

nekilnojamojo turto turėjimo ir pajamų iš jo atveju: statistinius duomenis apie pranešimą ir šalį, šalį apskritai, turto kiekį ir vertę, sandorių kiekį ir vertę, paskolos atvejų kiekį ir vertę, pajamų iš teisių kiekį ir vertę

pranešimų apie statusą atveju: statistinius duomenis apie statuso pranešimus, statuso pranešimo klaidas

pranešimų, kuriuose nepateikta jokių duomenų, atveju: statistinius duomenis apie duomenų nebuvimą.

XI PRIEDAS

2d straipsnyje nurodytas sąrašas

Statistiniai duomenys, kuriuos pagal Direktyvos 2011/16/ES 8 straipsnio 3a dalį reikalaujama pateikti vykdant privalomus automatinius informacijos mainus, nurodyti tos direktyvos 23 straipsnio 4 dalyje, apima tokią informaciją:

kiekvieno pranešimo atveju: statistinius duomenis apie kilmės šalį ir paskirties šalį, visą įrašų skaičių, bendras mokėjimų sumas

kiekvienos kilmės šalies atveju: statistinius duomenis apie bendrą ataskaitas teikiančių finansų įstaigų skaičių, bendras mokėjimų sumas

kiekvienos unikalios sąskaitos atveju: statistinius duomenis apie sąskaitos turėtojų kiekį, mokėjimų kategoriją, sumą pagal mokėjimų kategoriją

kiekvienos sąskaitos atveju: statistinius duomenis apie sąskaitos turėtojo tipą, sąskaitos turėtojo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį arba jo funkcinį ekvivalentą, sąskaitos turėtojo rezidencijos šalį, fizinius asmenis, kurie yra sąskaitos turėtojai, uždarytas sąskaitas, nenaudojamas sąskaitas

kiekvieno sąskaitos turėtojo atveju: statistinius duomenis apie kontroliuojančiojo asmens tipą, kontroliuojančiojo asmens mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį arba jo funkcinį ekvivalentą, kontroliuojančiojo asmens rezidencijos šalį, fizinius asmenis, kurie yra kontroliuojantieji asmenys.

XII PRIEDAS

2d straipsnyje nurodytas sąrašas

Statistiniai duomenys, kuriuos pagal Direktyvos 2011/16/ES 8aa straipsnį reikalaujama pateikti vykdant privalomus automatinius informacijos mainus, nurodyti tos direktyvos 23 straipsnio 4 dalyje, apima tokią informaciją:

ataskaitų pagal šalis, gautų iš ataskaitas teikiančių subjektų, skaičių

ataskaitų pagal šalis, kurias turi pateikti ataskaitas teikiantys subjektai, bet kurios dar negautos arba pateiktos tik iš dalies, suskirstymas pagal TĮG pagrindinių patronuojančiųjų subjektų jurisdikcijas, skaičių

ataskaitų pagal šalis, gautų iš kiekvienos kitos valstybės narės, skaičių

ataskaitų pagal šalis, kurios turi būti gautos iš kiekvienos kitos valstybės narės, bet kurios dar negautos, skaičių

ataskaitų pagal šalis, išsiųstų kiekvienai kitai valstybei narei, skaičių.