12.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 7/35


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/50

2018 m. sausio 11 d.

kuriuo 280-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2017 m. gruodžio 26 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė vieną asmenų, grupių ir subjektų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašo įrašą išbraukti ir vieną šio sąrašo įrašą iš dalies pakeisti. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovė


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašas „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Gimimo data: 1971 3 12. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija. Pilietybė: Palestinos. Kita informacija: a) artimas Usamos bin Ladeno bendrininkas ir teroristų kelionių organizavimo pagalbininkas; b) nuo 2007 m. liepos mėn. kalinamas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įtraukimo į sąrašą pagal 2a straipsnio 4 dalies b punktą data: 2001 1 25.“, nurodytas antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“, išbraukiamas;

2)

įrašas „Seifallah Ben Hassine (alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh). Gimimo data: 1965 11 8. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 9 23.“, nurodytas antraštinėje dalyje „Fiziniai asmenys“, keičiamas taip:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine (alias a) Seif Allah ben Hocine; b) Saifallah ben Hassine; c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; d) Sayf Allah bin Hussayn; e) Abu Iyyadh al-Tunisi; f) Abou Iyadh el-Tounsi; g) Abu Ayyad al-Tunisi; h) Abou Aayadh; i) Abou Iyadh; j) Seifallah ben Amor ben Hassine). Adresas: a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisas; b) Libija (galima buvimo vieta nuo 2017 m. liepos mėn.). Gimimo data: 1965 11 8. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Tuniso nr. G557170, išduotas 1989 m. lapkričio 16 d. Nacionalinis identifikavimo Nr.: Tuniso nacionalinė tapatybės kortelė 05054425, išduota 2011 5 3 (išduota Hammam Lif). Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 9 23.“