11.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/35

2018 m. sausio 10 d.

kuriuo dėl oktametilciklotetrasiloksano (D4) ir dekametilciklopentasiloksano (D5) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 68 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2015 m. balandžio 17 d. Jungtinė Karalystė pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) dokumentų rinkinį pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 4 dalį (toliau – XV priedo dokumentų rinkinys (2)), kuriuo pasiūlė apriboti oktametilciklotetrasiloksano (D4) ir dekametilciklopentasiloksano (D5) naudojimą kosmetikos gaminiuose, kurie įprastomis naudojimo sąlygomis yra nuplaunami. Dokumentų rinkinyje nurodoma, kad būtina imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, siekiant pašalinti dėl D4 ir D5 naudojimo aplinkai kylančią riziką, kai šios medžiagos patenka į nuotekas;

(2)

2015 m. balandžio 22 d. Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytas valstybių narių komitetas Agentūros vykdomojo direktoriaus prašymu pagal to reglamento 77 straipsnio 3 dalies c punktą priėmė nuomonę, kad D4 ir D5 atitinka to reglamento XIII priede nustatytus didelio patvarumo (vP) ir didelės bioakumuliacijos (vB) medžiagų nustatymo kriterijus;

(3)

2016 m. kovo 10 d. agentūros Rizikos vertinimo komitetas (toliau – RAC) priėmė savo nuomonę, kurioje padarė išvadą, kad D4 atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priede nurodytus patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų (toliau – PBT) ir vPvB medžiagų nustatymo kriterijus, o D5 atitinka vPvB medžiagų nustatymo kriterijus. RAC patvirtino, kad pavojingos D4 ir D5 savybės kelia konkrečių problemų aplinkai, kai šios medžiagos yra naudojamos kosmetikos gaminiuose, kurie naudojami arba šalinami su vandeniu. Komitetas taip pat padarė išvadą, kad siūlomas apribojimas yra tikslinga ir tinkama Sąjungos masto priemonė siekiant kuo labiau sumažinti taršą, kurią sukelia nuplaunami gaminiai;

(4)

2016 m. birželio 9 d. agentūros Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (toliau – SEAC) priėmė savo nuomonę ir nurodė, kad siūlomas apribojimas socialinės ir ekonominės naudos ir socialinių ir ekonominių sąnaudų požiūriu yra tinkamiausia Sąjungos masto priemonė, siekiant sumažinti į nuotekas patenkančių D4 ir D5 kiekį;

(5)

SEAC rekomendavo atidėti apribojimo taikymą dvidešimt keturiems mėnesiams, o tai atitinka XV priedo dokumentų rinkinyje pasiūlytą mažiausią atidėjimo laikotarpį, kad suinteresuotieji subjektai galėtų imtis būtinų priemonių, kad jo būtų laikomasi;

(6)

apribojimo nustatymo metu buvo konsultuotasi su Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 76 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytu Agentūros keitimosi informacija apie vykdymą forumu ir buvo atsižvelgta į jo rekomendacijas;

(7)

2016 m. rugpjūčio 10 d. Agentūra pateikė RAC ir SEAC nuomones (3) Komisijai;

(8)

rizika aplinkai kyla todėl, kad D4 ir D5, kurių yra tam tikruose po panaudojimo vandeniu nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose, turi pavojingų savybių – D4 yra PBT ir vPvB medžiaga, o D5 yra vPvB medžiaga. Komisija mano, kad šios rizikos klausimą reikėtų spręsti Sąjungos mastu. Nustatytu 0,1 % masės koncentracijos apribojimu veiksmingai užtikrinama, kad tikslinis D4 ir D5 naudojimas liausis, nes šių medžiagų koncentracija nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose atitinkamai funkcijai atlikti turi būti žymiai didesnė;

(9)

pasiūlytas apribojimas susijęs su kosmetikos gaminiais, apibrėžtais Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 (4) 2 straipsnio 1 dalies a punkte. Iš kosmetikos gaminių, skirtų ilgą laiką liestis su oda, plaukais arba gleivine, D4 ir D5 per tam tikrą laiką po panaudojimo išgaruoja, o likučiai nuplaunami įprastai prausiantis. XV priedo dokumentų rinkinyje tokie produktai neaptarti, kadangi jie nėra didelės D4 ir D5 rizikos aplinkai šaltinis, taigi ir rizikos, kurią jie gali kelti aplinkai, RAC dar neįvertino. Todėl apribojimas turėtų būti taikomas tik nuplaunamiems kosmetikos gaminiams, kurie įprastomis naudojimo sąlygoms yra pašalinami vandeniu netrukus po jų panaudojimo, nes tokiomis aplinkybėmis D4 ir D5 patenka į vandens aplinką nenugaravę;

(10)

suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti suteikiama pakankamai laiko imtis tinkamų priemonių, kad būtų laikomasi siūlomo apribojimo. Todėl naujas apribojimas turėtų būti taikomas tik nuo vėlesnės datos;

(11)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/9a53a4d9-a641-4b7b-ad58-8fec6cf26229

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/7209f47e-58a0-4fa7-9890-11366f5aa4e9

(4)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342, 2009 12 22, p. 59).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas papildomas šiuo nauju įrašu:

„70.

Oktametilciklotetrasiloksanas (D4)

CAS Nr. 556-67-2

EB Nr. 209-136-7

Dekametilciklopentasiloksanas (D5)

CAS Nr. 541-02-6

EB Nr. 208-764-9

1.

Negali būti tiekiama rinkai nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose, jei bet kurios iš šių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % masės, po 2020 m. sausio 31 d.

2.

Šiame įraše nuplaunami kosmetikos gaminiai – tai Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 2 straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžti kosmetikos gaminiai, kurie įprastomis naudojimo sąlygomis po panaudojimo yra nuplaunami vandeniu.“