5.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/3

2018 m. sausio 4 d.

kuriuo nustatomi 2018 m. ir 2019 m. ribiniai kiekiai, kad būtų galima taikyti papildomus importo muitus tam tikriems vaisiams ir daržovėms

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio pirmos pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 (2) 39 straipsnyje nustatyta, kad Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalyje nurodytas papildomas importo muitas gali būti taikomas to reglamento VII priede išvardytiems produktams ir nustatytais laikotarpiais. Papildomas importo muitas taikomas, jei bet kuriuo tame priede nustatytu taikymo laikotarpiu bet kurio iš tame priede išvardytų produktų, išleistų į laisvą apyvartą, kiekis viršija tam produktui nustatytą ribinį metinį importo kiekį. Papildomi importo muitai netaikomi, kai nėra tikėtina, kad importas galėtų sutrikdyti Sąjungos rinką, arba jei poveikis būtų neproporcingas siekiamam tikslui;

(2)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ribiniai importo kiekiai, kai gali būti imti taikyti papildomi importo muitai tam tikriems vaisiams ir daržovėms, paremti importo duomenimis ir vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus duomenimis. Remiantis valstybių narių pateiktais 2014, 2015 ir 2016 m. duomenimis, turėtų būti nustatyti 2018 ir 2019 metų tam tikrų vaisių ir daržovių ribiniai kiekiai;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede nustatytas galimų papildomų importo muitų tam tikriems produktams taikymo laikotarpis prasideda sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d., todėl turėtų įsigalioti kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede išvardytų produktų 2018 m. ir 2019 m. ribiniai kiekiai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte, yra pateikti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Jis nustoja galioti 2019 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. sausio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 VII priede nurodytų produktų ribiniai kiekiai ir galimi papildomų importo muitų taikymo laikotarpiai

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Taikant šį priedą Papildomų importo muitų taikymo sritis nustatoma atsižvelgiant į KN kodų, galiojančių šio reglamento priėmimo metu, apimtį.

Eilės Nr.

KN kodas

Produktų aprašymas

Taikymo laikotarpis

Ribinis kiekis (tonomis)

2018 m.

2019 m.

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

 

39 326

78.0020

Nuo spalio 1 d.

iki gegužės 31 d.

483 376

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

 

26 505

78.0075

Nuo lapkričio 1 d.

iki balandžio 30 d.

20 482

78.0085

0709 91 00

Artišokai

Nuo lapkričio 1 d.

iki birželio 30 d.

6 587

78.0100

0709 93 10

Cukinijos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Apelsinai

Nuo gruodžio 1 d.

iki gegužės 31 d.

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementinai

Nuo lapkričio 1 d.

iki vasario pabaigos

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Nuo lapkričio 1 d.

iki vasario pabaigos

86 317

78.0155

0805 50 10

Citrinos

Nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

 

32 823

78.0160

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Nuo liepos 16 d. iki lapkričio 16 d.

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

432 630

78.0180

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Kriaušės

Nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

 

155 417

78.0235

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Nuo gegužės 16 d. iki rugpjūčio 15 d.

 

33 718

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d.

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d.

 

17 254