14.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/93


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/849

2018 m. gegužės 30 d.

kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti, siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką, gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti tausų, efektyvų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir propaguoti žiedinės ekonomikos principus;

(2)

siekiant sumažinti mažoms įstaigoms ir įmonėms tenkančią reguliavimo naštą, reikėtų supaprastinti joms taikomus leidimų ir registracijos reikalavimus;

(3)

paaiškėjo, kad valstybių narių kas trejus metus rengtos įgyvendinimo ataskaitos nėra veiksminga atitikties patikros ar tinkamo įgyvendinimo užtikrinimo priemonė – jos tapo nereikalinga administracine našta. Todėl derėtų panaikinti nuostatas, kuriomis valstybės narės įpareigojamos teikti tokias ataskaitas. Vietoj to, atitikties stebėsena turėtų būti grindžiama tik statistiniais duomenimis, kuriuos valstybės narės kasmet pateikia Komisijai;

(4)

valstybių narių teikiami duomenys yra būtini, kad Komisija galėtų įvertinti, kaip valstybėse narėse laikomasi Sąjungos atliekų teisės aktų. Duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų įvesti visų atliekų duomenų teikimo pagal vieno langelio principą sistemą, panaikinti nereikalingų ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;

(5)

siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, ypač svarbu, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo duomenys. Todėl valstybės narės, teikdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2000/53/EB (4), 2006/66/EB (5) ir 2012/19/ES (6) nustatytų užduočių įvykdymo ataskaitas, turėtų naudotis Komisijos parengtomis naujausiomis taisyklėmis ir atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų, atsakingų už tų direktyvų įgyvendinimą, parengtais metodais;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB (7) nustatyta atliekų hierarchija taikoma kaip prioritetų tvarka Sąjungos atliekų prevencijos ir tvarkymo teisės aktuose. Vadovaudamosi šios direktyvos tikslais, valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgiama į atliekų hierarchijos prioritetų eiliškumą ir užtikrintas praktinis tų prioritetų įgyvendinimas;

(7)

Sąjungai siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos, direktyvas 2000/53/EB, 2006/66/EB ir 2012/19/ES reikėtų peržiūrėti ir prireikus iš dalies pakeisti, atsižvelgiant į jų įgyvendinimą ir apsvarstant galimybę, be kita ko, nustatyti tikslus, susijusius su tam tikruose atliekų srautuose esančiomis konkrečiomis medžiagomis. Persvarstant Direktyvą 2000/53/EB taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į problemą, susijusią su tuo, kad eksploatuoti nebetinkamos transporto priemonės, įskaitant vežamas naudotas transporto priemones, kurios, kaip įtariama, gali būti nebetinkamos eksploatuoti, neskaičiuojamos, ir į Korespondentų gairių Nr. 9 dėl atliekas gabenančių transporto priemonių vežimo taikymą. Persvarstant Direktyvą 2006/66/EB taip pat reikėtų atsižvelgti į naujų tipų baterijų, kurioms nenaudojamos pavojingos medžiagos, techninę pažangą;

(8)

siekiant iš dalies pakeisti ir papildyti Direktyvą 2000/53/EB ir iš dalies pakeisti Direktyvą 2012/19/ES, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl Direktyvos 2000/53/EB 4 straipsnio 2 dalies b punkto, 5 straipsnio 5 dalies, 6 straipsnio 6 dalies ir 8 straipsnio 2 dalies su pakeitimais, padarytais šia direktyva, ir dėl Direktyvos 2012/19/ES 19 straipsnio su pakeitimais, padarytais šia direktyva. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (8) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(9)

siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2000/53/EB įgyvendinimo sąlygas jos 7 straipsnio 2 dalies ir 9 straipsnio 1d dalies su pakeitimais, padarytais šia direktyva, atžvilgiu ir siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2012/19/ES įgyvendinimo sąlygas jos 16 straipsnio 9 dalies su pakeitimais, padarytais šia direktyva, atžvilgiu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (9);

(10)

kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti atliekų tvarkymą Sąjungoje tokiu būdu padedant apsaugoti ir išsaugoti aplinką, gerinti jos kokybę, tausiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomų priemonių masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(11)

todėl direktyvos 2000/53/EB, 2006/66/EB ir 2012/19/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos;

(12)

pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (10) valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/53/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2000/53/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais reguliariai iš dalies keičiamas II priedas, kad jis būtų pritaikytas prie mokslo ir technikos pažangos, siekiant:

i)

prireikus nustatyti didžiausią leistiną šios dalies a punkte nurodytų medžiagų koncentraciją konkrečiose transporto priemonių medžiagose ir dalyse;

ii)

netaikyti šios dalies a punkto nuostatų tam tikroms transporto priemonių medžiagoms ir dalims, jei tame punkte nurodytų medžiagų naudojimas yra neišvengiamas;

iii)

iš II priedo išbraukti transporto priemonių medžiagas ir dalis, jei šios dalies a punkte nurodytų medžiagų naudojimo galima išvengti;

iv)

remiantis i ir ii papunkčiais, nurodyti tas transporto priemonių medžiagas ir dalis, kurios gali būti atskirtos prieš tolesnį apdorojimą, ir reikalauti jas paženklinti arba užtikrinti, kad jas būtų galima identifikuoti kitomis atitinkamomis priemonėmis.

Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvienos atitinkamos medžiagos ar dalies pagal i–iv papunkčius.“;

2.

5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos abipusiškai pripažintų ir priimtų kitose valstybėse narėse pagal šio straipsnio 3 dalį išduotus sunaikinimo pažymėjimus.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatomi būtiniausi sunaikinimo pažymėjimų reikalavimai.“;

3.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų saugomos (netgi laikinai) ir apdorojamos laikantis atliekų hierarchijos ir bendrųjų reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (*1) 4 straipsnyje, taip pat šios direktyvos I priede nustatytų būtiniausių techninių reikalavimų, nedarant poveikio nacionalinės sveikatos ir aplinkos teisės aktų taikymui.

(*1)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).“;"

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, kad jis būtų pritaikytas prie mokslo ir technikos pažangos.“;

4.

7 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės, reikalingos siekiant kontroliuoti valstybių narių atitiktį šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytiems uždaviniams. Rengdama tokias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, be kita ko, į galimybę gauti duomenis ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksporto ir importo aspektus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

5.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti standartai. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų atliekamą darbą šioje srityje. Kai tikslinga, Komisija prisideda prie to darbo.“;

6.

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis išbraukiama;

b)

įterpiamos šios dalys:

„1a.   Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimą.

Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal šio straipsnio 1d dalį nustatyta forma.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmaisiais nepertraukiamais kalendoriniais metais, einančiais po įgyvendinimo akto, kuriuo nustatoma ataskaitų teikimo forma pagal šio straipsnio 1d dalį, priėmimo dienos, ir jis apima to ataskaitinio laikotarpio duomenis.

1b.   Prie duomenų, kuriuos valstybės narės teikia pagal 1a dalį, pridedama kokybės patikros ataskaita.

1c.   Komisija peržiūri pagal 1a dalį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama po to, kai valstybės narės pirmą kartą pateikia duomenis, o vėliau – kas ketverius metus.

1d.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma šio straipsnio 1a dalyje nurodyto duomenų teikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

7.

įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. liepos 4 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais (*2).

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą, 5 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnio 6 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(*2)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;"

8.

įterpiamas šis straipsnis:

„10a straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri šią direktyvą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai pridėdama prie jos, jei tikslinga, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“;

9.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*3).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

(*3)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“"

2 straipsnis

Direktyvos 2006/66/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2006/66/EB iš dalies keičiama taip:

1.

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės kasmet stebi, kiek procentų surenkama pagal šios direktyvos I priede nustatytą sistemą. Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (*4) taikymui, valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitas elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Ataskaitose nurodoma, kokiu būdu gauti duomenys, būtini surinkimo procentui apskaičiuoti.

(*4)  2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (OL L 332, 2002 12 9, p. 1).“;"

2.

12 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės teikia ataskaitas apie perdirbimo lygius, pasiektus atitinkamai kiekvienais kalendoriniais metais, ir apie tai, ar perdirbimo veiksmingumas, nurodytas III priedo B dalyje, buvo pasiektas. Šiuos duomenis jos pateikia Komisijai elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.“;

3.

22 straipsnis išbraukiamas;

4.

įterpiamas šis straipsnis:

„22a straipsnis

Atliekų hierarchijos taikymo paskatos

Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje nurodytų tikslų, valstybės narės gali naudotis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis, pvz., Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytomis arba kitomis atitinkamomis sistemomis ir priemonėmis, kad paskatintų taikyti atliekų hierarchiją.“;

5.

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia šios direktyvos įgyvendinimo ir jos poveikio aplinkai ir vidaus rinkos veikimui ataskaitą.“;

b)

2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„2.   Ataskaitoje Komisija įvertina šiuos direktyvos aspektus:“.

3 straipsnis

Direktyvos 2012/19/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2012/19/ES iš dalies keičiama taip:

1.

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis išbraukiama;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„6.   Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 4 dalies nuostatų įgyvendinimą.

Jos pateikia duomenis elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 9 dalį nustatyta forma.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmaisiais nepertraukiamais kalendoriniais metais, einančiais po įgyvendinimo akto, kuriuo nustatoma ataskaitų teikimo forma pagal 9 dalį, priėmimo dienos, ir jis apima to ataskaitinio laikotarpio duomenis.

7.   Prie duomenų, kuriuos valstybės narės teikia pagal 6 dalį, pridedama kokybės patikros ataskaita.

8.   Komisija peržiūri pagal 6 dalį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama po to, kai valstybės narės pirmą kartą pateikia duomenis, o vėliau – kas ketverius metus.

9.   Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma šio straipsnio 6 dalyje nurodyto duomenų teikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

2.

įterpiamas šis straipsnis:

„16a straipsnis

Atliekų hierarchijos taikymo paskatos

Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje nurodytų tikslų, valstybės narės gali naudotis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis, pvz., Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytomis arba kitomis atitinkamomis sistemomis ir priemonėmis, kad paskatintų taikyti atliekų hierarchiją.“;

3.

19 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal šios direktyvos 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, būtinų siekiant IV, VII, VIII ir IX priedus pritaikyti prie mokslo ir technikos pažangos. Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvieno priedo, kurį reikia keisti. Keičiant šios direktyvos VII priedą, atsižvelgiama į išimtis, daromas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES (*5).

(*5)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL L 174, 2011 7 1, p. 88).“"

4 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi, ne vėliau kaip nuo 2020 m. liepos 5 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių priemonių tekstus. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2018 m. gegužės 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL C 264, 2016 7 20, p. 98.

(2)  OL C 17, 2017 1 18, p. 46.

(3)  2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas.

(4)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34).

(5)  2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL L 266, 2006 9 26, p. 1).

(6)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38).

(7)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(8)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(9)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(10)  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.