18.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/109


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2018/741

2018 m. kovo 1 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kaip vario legiruojamąjį elementą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2011/65/ES reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų švino;

(2)

pagal Direktyvos 2011/65/ES III priedo 6.c punkte nurodytą išimtį iki 2016 m. liepos 21 d. buvo leidžiama naudoti šviną vario lydiniuose kaip legiruojamąjį elementą, sudarantį ne daugiau kaip 4 % masės. Komisija prašymą atnaujinti šią išimtį 1–7 ir 10 kategorijoms gavo iki 2015 m. sausio 21 d., kaip numatyta Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 5 dalyje;

(3)

švinas vario lydiniuose veikia tarsi drožlialaužis ir tepalas, palengvina vario lydinių apdirbimą ir suteikia užbaigtam komponentui kitų, pvz., antikorozinių savybių;

(4)

šiuo metu negalima pripažinti, kad vario lydinių, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 4 % masės, naudojimo alternatyvos yra moksliškai arba techniškai įmanomos. Todėl pagrįsta atnaujinti išimtį penkeriems metams po ankstesnio jos taikymo laikotarpio pabaigos datos, kad būtų galima išsamiai ištirti tiekimo grandinę;

(5)

1–7 ir 10 kategorijoms atnaujinta išimtis turėtų būti taikoma iki 2021 m. liepos 21 d., kad būtų galima išsamiai ištirti tiekimo grandinę ir per kitą peržiūrą susiaurinti išimties taikymo sritį. Kitoms nei 1–7 ir 10 kategorijoms esama išimtis lieka galioti Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį;

(6)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 6.c punktas pakeičiamas taip:

„6.c

Vario lydiniai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 4 % masės

Nustoja galioti:

2021 m. liepos 21 d. – 1–7 ir 10 kategorijoms;

2021 m. liepos 21 d. – 8 ir 9 kategorijoms, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos prietaisus ir pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus;

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos in vitro diagnostikos medicinos prietaisams;

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams ir 11 kategorijai.“