18.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 123/100


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2018/738

2018 m. vasario 27 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti kermeto pagrindu pagamintų derinamųjų potenciometrų sudedamosiose dalyse

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2011/65/ES reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų švino;

(2)

pagal Direktyvos 2011/65/ES III priedo 34 punkte nurodytą išimtį iki 2016 m. liepos 21 d. šviną buvo leidžiama naudoti kermeto pagrindu pagamintų potenciometrų sudedamosiose dalyse. Komisija prašymą atnaujinti šią išimtį 1–7 ir 10 kategorijoms gavo iki 2015 m. sausio 21 d., kaip numatyta Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 5 dalyje;

(3)

derinamieji potenciometrai – keičiamieji varžai. Juose grandinės varžai keisti naudojamas slankiklis. Jie naudojami įvairiuose gaminiuose, pvz., garso ir vaizdo įrangoje, ryšio įrangoje, žaisluose ir matavimo įtaisuose, elektriniuose namų apyvokos prietaisuose. Juose švino esama kaip švino oksido varžinėje pastoje, kurioje jis yra rišamoji medžiaga;

(4)

šiuo metu patikimų bešvinių alternatyvų nėra, todėl pakeisti šviną vis dar moksliškai ir techniškai neįmanoma;

(5)

kadangi atitinkamoms 1–7 ir 10 kategorijų reikmėms pakankamai patikimų alternatyvų šiuo metu rinkoje nėra ir mažai tikėtina, kad jų netrukus atsiras, pagrįsta nustatyti atnaujintos išimties galiojimo laikotarpį iki 2021 m. liepos 21 d. Kitoms nei 1–7 ir 10 kategorijoms esama išimtis lieka galioti Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytą laikotarpį;

(6)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 27 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.


PRIEDAS

Direktyvos 2011/65/ES III priedo 34 punktas pakeičiamas taip:

„34

Švinas, esantis kermeto pagrindu pagamintų derinamųjų potenciometrų sudedamosiose dalyse

Taikoma visoms kategorijoms; nustoja galioti:

2021 m. liepos 21 d. – 1–7 ir 10 kategorijoms;

2021 m. liepos 21 d. – 8 ir 9 kategorijoms, išskyrus in vitro diagnostikos medicinos prietaisus ir pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus;

2023 m. liepos 21 d. – 8 kategorijos in vitro diagnostikos medicinos prietaisams;

2024 m. liepos 21 d. – 9 kategorijos pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams ir 11 kategorijai.“