20.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/50


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/2031

2018 m. gruodžio 19 d.

kuriuo ribotam laikotarpiui nustatoma, kad pagrindinėms sandorio šalims Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje taikoma reguliavimo sistema yra lygiavertė pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 25 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (toliau – Jungtinė Karalystė) pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Jei Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nenuspręs pratęsti termino, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo Susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nėra, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d.;

(2)

kaip paskelbta 2018 m. lapkričio 13 d. Komisijos komunikate „Pasirengimas Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. Veiksmų planas nenumatytiems atvejams“ (2) (toliau – veiksmų planas nenumatytiems atvejams), išstojimas be susitarimo gali kelti pavojų Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui. Siekiant užkirsti kelią tokiam pavojui, būtų pagrįsta, atsižvelgiant į Sąjungos bei jos valstybių narių interesus, užtikrinti, kad tam tikrą ribotą laikotarpį pagrindinės sandorio šalys (toliau – PSŠ), kurios jau yra gavusios veiklos leidimą Jungtinėje Karalystėje (toliau – JK PSŠ), po 2019 m. kovo 29 d. galėtų toliau teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje;

(3)

tarpuskaita, kurią atlieka pagrindinės sandorio šalys, didina rinkos skaidrumą, mažina kredito riziką ir plintančio neigiamo poveikio riziką, jei viena ar daugiau PSŠ dalyvių nevykdytų savo įsipareigojimų. Todėl tokių paslaugų teikimas yra būtinas finansiniam stabilumui užtikrinti. Tarpuskaitos paslaugų teikimo sutrikimas taip pat galėtų turėti įtakos centrinių bankų pinigų politikos įgyvendinimui, kai sandorių tarpuskaita atliekama Sąjungos centrinio banko išleista valiuta. Be to, finansinės priemonės, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ, taip pat yra labai svarbios finansų tarpininkams ir jų klientams, pvz., siekiant apsidrausti nuo palūkanų normų rizikos, ir sutrikęs tarpuskaitos paslaugų teikimas galėtų kelti pavojų Sąjungos realiajai ekonomikai;

(4)

2017 m. gruodžio 31 d. neapmokėta nominalioji ne biržos išvestinių finansinių priemonių suma pasaulio mastu sudarė daugiau nei 500 trln. EUR, iš jų palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės sudarė daugiau kaip 75 %, o užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės – beveik 20 %. Apie 30 % visų ne biržos išvestinių finansinių priemonių yra išreikštos eurais ir kitomis Sąjungos valiutomis. Ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos, kurią atlieka pagrindinės sandorio šalys, rinka yra labai koncentruota, ypač palūkanų normos ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitos, kurią atlieka pagrindinės sandorio šalys, rinka; maždaug 97 % šių priemonių tarpuskaitą atlieka viena JK PSŠ (3);

(5)

nuo 2019 m. kovo 30 d. JK PSŠ bus trečiosios šalies PSŠ ir, kaip tokios, gali teikti tarpuskaitos paslaugas tik jei jas pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnį pripažįsta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA). Jei JK PSŠ nėra pripažintos, Sąjungoje įsteigtos sandorio šalys negali per jas vykdyti ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurioms taikoma tarpuskaitos prievolė pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnį, tarpuskaitos. Tokia padėtis gali sukelti laikinų sunkumų toms sandorio šalims įvykdyti tarpuskaitos prievolę, o tai savo ruožtu gali kelti riziką Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui bei pinigų politikos įgyvendinimui. Todėl, kaip paskelbta veiksmų plane nenumatytiems atvejams, būtina, kad esant tokiai išskirtinei padėčiai griežtai ribotą laikotarpį ir konkrečiomis sąlygomis JK pagrindinėms sandorio šalims taikoma teisinė ir priežiūros tvarka būtų pripažinta lygiaverte, kad tos PSŠ galėtų toliau teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 6 dalį, siekiant nustatyti, kad trečiosios šalies teisinė ir priežiūros tvarka, taikoma joje leidimą gavusioms PSŠ, yra lygiavertė tame reglamente nustatytai tvarkai, turi būti įvykdytos trys sąlygos;

(7)

pirma, trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka turi būti užtikrinta, kad PSŠ toje trečiojoje šalyje atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai Reglamento (ES) Nr. 648/2012 IV antraštinėje dalyje nustatytiems reikalavimams. Iki 2019 m. kovo 29 d. Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 tiesiogiai taikomas Jungtinėje Karalystėje, todėl JK PSŠ, gavusios leidimą pagal to reglamento 14 straipsnį, turi laikytis jame nustatytų reikalavimų. Pagal 2018 m. (išstojimo iš) Europos Sąjungos aktą Jungtinė Karalystė 2018 m. birželio 26 d. įtraukė Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatas į Jungtinės Karalystės vidaus teisę ir jos įsigalioja nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dienos;

(8)

antra, trečiosios šalies teisine ir priežiūros tvarka turi būti užtikrinta, kad trečiojoje šalyje įsteigtoms PSŠ būtų nuolat taikoma veiksminga priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas. Iki 2019 m. kovo 29 d. JK pagrindinių sandorio šalių priežiūrą vykdo Anglijos bankas, kaip nustatyta Jungtinės Karalystės vidaus teisėje pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 (4). Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatas įtraukus į Jungtinės Karalystės vidaus teisę, Anglijos bankas ir toliau lieka atsakingas už PSŠ priežiūrą ir jo PSŠ priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo įgaliojimai iš esmės nesikeis.

(9)

trečia, trečiosios šalies teisinėje sistemoje turi būti numatyta veiksminga lygiavertė sistema, pagal kurią pripažįstamos pagal trečiosiose šalyse galiojančius teisinius režimus leidimus gavusios PSŠ. Tai užtikrinama Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnyje nustatytą lygiavertiškumo sistemą įtraukiant į Jungtinės Karalystės vidaus teisę;

(10)

Komisija daro išvadą, kad Jungtinės Karalystės teisinė ir priežiūros tvarka, taikoma JK PSŠ kitą dieną po jos išstojimo iš Sąjungos, atitinka Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas;

(11)

tačiau šis sprendimas grindžiamas teisine ir priežiūros tvarka, kuri JK PSŠ taikoma kitą dieną po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos. Ši teisinė ir priežiūros tvarka turėtų būti laikoma lygiaverte tik tais atvejais, kai išlaikomi ir toliau veiksmingai taikomi pagrindinėms sandorio šalims Jungtinėje Karalystėje taikytini reikalavimai ir nuolat užtikrinamas jų laikymasis. Todėl veiksmingas ESMA ir Anglijos banko keitimasis informacija ir priežiūros veiklos koordinavimas yra esminė lygiavertiškumo pripažinimo išlaikymo sąlyga;

(12)

kad būtų galima keistis informacija, reikia sudaryti visapusiškus ir veiksmingus bendradarbiavimo susitarimus pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 7 dalį. Tie bendradarbiavimo susitarimai taip pat turėtų užtikrinti galimybę dalytis visa svarbia informacija su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 3 dalyje nurodytomis institucijomis, įskaitant Europos Centrinį Banką ir kitus Europos centrinių bankų sistemos narius, siekiant konsultuotis su tomis institucijomis dėl pripažinto JK PSŠ statuso arba kai ta informacija būtina toms institucijoms, kad jos galėtų vykdyti priežiūros užduotis;

(13)

tuo atveju, jei susidarytų išskirtinė padėtis dėl to, kad Jungtinė Karalystė išstotų iš Sąjungos be susitarimo, bendradarbiavimo susitarimais, sudarytais pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnio 7 dalį, turi būti užtikrinta, kad ESMA turėtų galimybę nuolat nedelsiant gauti visą prašomą informaciją. Ta informacija apima, be kita ko, informaciją, kuri leistų įvertinti bet kokią reikšmingą riziką, kurią JK PSŠ tiesiogiai arba netiesiogiai kelia Sąjungai arba jos valstybėms narėms. Todėl bendradarbiavimo susitarimuose turėtų būti nustatyti mechanizmai ir procedūros, skirti operatyviai keistis informacija apie JK PSŠ tarpuskaitos veiklą, susijusią su finansinėmis priemonėmis, išreikštomis Sąjungos valiutomis, prekybos vietomis, tarpuskaitos dalyviais, taip pat Sąjungos kredito įstaigų ir investicinių įmonių patronuojamosiomis įmonėmis, apie sąveikos susitarimus su kitomis PSŠ, apie nuosavus išteklius, apie įsipareigojimų neįvykdymo fondų sudėtį ir kalibravimą, apie garantines įmokas, likvidžius išteklius ir užtikrinimo priemonių portfelius, įskaitant vertės sumažinimo kalibravimą, ir apie testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; operatyvaus informavimo apie bet kokius pakeitimus, susijusius su JK PSŠ arba Jungtinės Karalystės teisine ir priežiūros tvarka, kuri taikoma JK PSŠ, tvarka; taip pat operatyvaus ESMA informavimo apie pokyčius, susijusius su JK PSŠ, kurie galėtų daryti poveikį pinigų politikai Sąjungoje, mechanizmas;

(14)

Komisija, bendradarbiaudama su ESMA, stebės visus teisinės ir priežiūros tvarkos pakeitimus, kurie daro poveikį JK PSŠ, rinkos pokyčius, taip pat priežiūros institucijų bendradarbiavimo veiksmingumą, įskaitant operatyvų ESMA ir Anglijos banko keitimąsi informacija. Komisija gali bet kuriuo metu peržiūrėti šį sprendimą, jei dėl atitinkamų pokyčių Komisijai būtina iš naujo įvertinti juo pripažintą lygiavertiškumą, įskaitant atvejus, kai nesilaikoma ESMA ir Anglijos banko bendradarbiavimo susitarimų sąlygų arba negalima veiksmingai įvertinti rizikos, kurią JK PSŠ kelia Sąjungai arba jos valstybėms narėms;

(15)

atsižvelgiant į neaiškumus, susijusius su būsimais Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiais, taip pat į jų galimą poveikį Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniam stabilumui ir bendrosios rinkos vientisumui, šis sprendimas turėtų nustoti galioti 2020 m. kovo 30 d. Todėl šiame sprendime pateikiamas vertinimas nedaro poveikio jokiam būsimam Jungtinės Karalystės PSŠ taikomos teisinės ir priežiūros tvarkos vertinimui ir juo turėtų būti remiamasi tik taikant šį sprendimą;

(16)

šis sprendimas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir turėtų būti taikomas tik nuo dienos, einančios po dienos, kurią Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje, nebent su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų iki tos datos arba būtų pratęstas Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytas dvejų metų laikotarpis;

(17)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikant Reglamento (ES) Nr. 648/2012 25 straipsnį, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės teisinė ir priežiūros tvarka, kurią sudaro 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų aktas ir 2018 m. (išstojimo iš) Europos Sąjungos aktas, taikoma pagrindinėms sandorio šalims, jau įsteigtoms ir gavusioms veiklos leidimus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, yra laikoma lygiaverte Reglamente (ES) Nr. 648/2012 nustatytiems reikalavimams.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalį Sutartys nustoja galioti Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje.

Tačiau šis sprendimas netaikomas tokiais atvejais:

(a)

iki tos dienos įsigalioja pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo;

(b)

priimamas sprendimas pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį.

Jis nustoja galioti 2020 m. kovo 30 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

(2)  COM(2018) 880 final

(3)  Tarptautinių atsiskaitymų bankas, 2018 m. gegužės 3 d. statistiniai duomenys OTC derivatives statistics at end December 2017 („Ne biržos išvestinių finansinių priemonių statistika 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje“, https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013 (2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (Ne biržos išvestinės finansinės priemonės, pagrindinės sandorio šalys ir sandorių duomenų saugyklos) 2013 m. reglamentai), 5 dalis.