11.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/56


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/1942

2018 m. gruodžio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo Somalyje misijos (EUCAP Somalia) ir pratęsiamas jo galiojimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 42 straipsnio 4 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. liepos 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2012/389/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR);

(2)

2016 m. gruodžio 12 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2016/2240 (2), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP. Misijos pavadinimas buvo pakeistas į EUCAP Somalia, o jos įgaliojimai pratęsti iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

(3)

2018 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2018/226 (3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP ir numatoma orientacinė finansavimo suma laikotarpiui iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

(4)

atlikus holistinę ir koordinuotą strateginę veiklos pagal BSGP Somalyje ir Somalio pusiasalyje peržiūrą, Politinis ir saugumo komitetas pritarė tam, kad misijos įgaliojimai būtų iš dalies pakeisti ir pratęsti iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(5)

todėl Sprendimas 2012/389/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2012/389/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

siekia šių tikslų remdama Somalio valdžios institucijas plėtojant būtinus teisės aktus ir kuriant teismines institucijas, teikdama reikalingą pagalbą mentorystės, konsultavimo bei mokymo srityse ir įrangą Somalio civilinės jūrų teisės teisėsaugos subjektams ir konsultuodama Vidaus saugumo ministeriją bei policiją politikos, vadovavimo, kontrolės ir koordinavimo klausimais siekiant remti Sąjungos ir tarptautinių partnerių iniciatyvas.“;

2)

13 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta su EUCAP Somalia susijusioms išlaidoms laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. padengti, yra 66 100 000 EUR.“;

3)

16 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jis taikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  2012 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo Somalyje misijos (EUCAP Somalia) (OL L 187, 2012 7 17, p. 40).

(2)  2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/2240, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR) (OL L 337, 2016 12 13, p. 18).

(3)  2018 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/226, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo Somalyje misijos (EUCAP Somalia) (OL L 43, 2018 2 16, p. 15).