20.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/32


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1790

2018 m. lapkričio 16 d.

kuriuo panaikinamas Sprendimas 2002/623/EB, kuriame pateikti nurodymai dėl genetiškai modifikuotų organizmų rizikos aplinkai vertinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7513)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB (1), ypač į jos II priedo pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2002/623/EB (2) pateikti nurodymai dėl Direktyvos 2001/18/EB II priede nurodyto rizikos aplinkai vertinimo tikslų, elementų, bendrųjų principų ir metodikos;

(2)

Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) ir Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) patvirtintuose naujesniuose ir išsamesniuose rekomendaciniuose dokumentuose dėl genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) rizikos aplinkai vertinimo buvo pateikti išsamūs papildomi paaiškinimai, susiję su Direktyvos 2001/18/EB II priedo įgyvendinimu. Patvirtinus šiuos išsamesnius rekomendacinius dokumentus, Sprendimas 2002/623/EB palaipsniui neteko savo pridėtinės vertės;

(3)

pagal Komisijos direktyvą (ES) 2018/350 (3) buvo iš dalies pakeista Direktyva 2001/18/EB – buvo atnaujintas Direktyvos 2001/18/EB II priedas, į jį buvo įtraukti 2010 m. spalio mėn. patvirtinti išsamesni Tarnybos nurodymai dėl genetiškai modifikuotų augalų rizikos aplinkai vertinimo (4) ir jis buvo grindžiamas šiais nurodymais, atsižvelgiant į tai, kad II priedas taikomas visiems GMO, o ne vien tik genetiškai modifikuotiems augalams. Rengdama nurodymus Tarnyba rėmėsi pačiu Sprendimu 2002/623/EB. Todėl šiuo metu Direktyvos 2001/18/EB II priedo nuostatos yra išsamesnės, o Sprendime 2002/623/EB pateikti nurodymai yra nebereikalingi;

(4)

todėl Sprendimas 2002/623/EB turėtų būti panaikintas;

(5)

supaprastinimo sumetimais Sprendimas 2002/623/EB taip pat turėtų būti panaikintas, kad būtų mažiau rekomendacinių dokumentų, į kuriuos ūkio subjektai ir kompetentingos institucijos turi atsižvelgti atlikdami rizikos aplinkai vertinimą pagal Direktyvos 2001/18/EB II priedą;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/623/EB panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 16 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(2)  2002 m. liepos 24 d. Komisijos sprendimas 2002/623/EB, pateikiantis nurodymus, papildančius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/220/EEB II priedą (OL L 200, 2002 7 30, p. 22).

(3)  2018 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva (ES) 2018/350, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl genetiškai modifikuotų organizmų rizikos aplinkai vertinimo (OL L 67, 2018 3 9, p. 30).

(4)  EFSA Panel on Genetically Modified Organisms (GMO); Guidance on the environmental risk assessment of genetically modified plants. EFSA Journal 2010;8(11):1879. [p. 111]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1879.