9.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 279/36


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1687

2018 m. lapkričio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/25/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją, nuostatos, susijusios su jo taikymo laikotarpiu

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 7240)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (1), ypač į jo 36 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/25/EB (2) nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, susijusios su labai patogenišku paukščių gripu (LPPG) ir su kambarinių paukščių, kuriuos jų šeimininkai vežasi kartu, vežimu į Sąjungą. Jis priimtas reaguojant į H5N1 potipio LPPG protrūkius, siekiant apsaugoti gyvūnų ir žmonių sveikatą Sąjungoje. Jis taikomas iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

(2)

pasaulyje naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių populiacijoje vis dar pasitaiko įvairių H5 potipių, o rečiau H7 potipio LPPG protrūkių. Keliose trečiosiose šalyse LPPG įgavo endeminį mastą, o kitose trečiosiose šalyse LPPG užfiksuotas pirmą kartą. Išlieka grėsmė, kad LPPG virusas gali patekti į Sąjungą vežant kambarinius paukščius iš trečiųjų šalių, todėl turėtų būti toliau taikomos Sprendime 2007/25/EB nustatytos rizikos mažinimo priemonės;

(3)

be to, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429 (3), šiuo metu rengiami keli deleguotieji aktai, kuriais bus nustatytos taisyklės, susijusios su naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių įvežimu į Sąjungą. Tuose deleguotuosiuose aktuose išdėstytose taisyklėse bus nustatytas metodas, kuris turi būti taikomas dėl tam tikros rizikos, susijusios su naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių ligomis ir gyvūnų sveikatos garantijomis, kurias reikalaujama taikyti paukščiams, kurie laikomi kaip gyvūnai augintiniai. Tuose deleguotuosiuose aktuose nustatytose taisyklėse taip pat bus atsižvelgta į rekomendacijas, pateiktas 2017 m. rugsėjo 14 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) patvirtintoje mokslinėje nuomonėje dėl paukščių gripo (4);

(4)

atsižvelgiant į su LPPG susijusią epizootinę situaciją pasaulyje ir kol bus priimti deleguotieji aktai dėl naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių įvežimo į Sąjungą, būtina pratęsti Sprendimo 2007/25/EB taikymo laikotarpį iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

(5)

todėl Sprendimas 2007/25/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/25/EB 6 straipsnyje data „2018 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama į „2019 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 178, 2013 6 28, p. 1.

(2)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2007/25/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (OL L 8, 2007 1 13, p. 29).

(3)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(10):4991.