12.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/31


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1674

2018 m. spalio 23 d.

kuriuo dėl Brazilijos Federacinėje Respublikoje atliekamo pašarinių augalų ir javų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir Brazilijos Federacinėje Respublikoje užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumo, taip pat dėl Moldovos Respublikoje atliekamo javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumo ir dėl Moldovos Respublikoje užaugintos javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos sprendime 2003/17/EB (3) numatyta, kad tam tikromis sąlygomis tam tikrų augalų sėklinių pasėlių aprobavimas sąraše išvardytose trečiosiose šalyse turi būti laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas laikantis Sąjungos teisės aktų, ir kad tam tikromis sąlygomis tose šalyse užaugintų tam tikrų rūšių pašarinių augalų, javų, runkelių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla turi būti laikoma sėkla, lygiaverte užaugintai laikantis Sąjungos teisės;

(2)

Brazilijos Federacinė Respublika (toliau – Brazilija) pateikė Komisijai prašymą pripažinti jos pašarinių augalų sėklinių pasėlių ir javų sėklinių pasėlių aprobavimo sistemą ir Brazilijoje užaugintą ir sertifikuotą pašarinių augalų sėklą ir javų sėklą lygiaverte;

(3)

Komisija išnagrinėjo atitinkamus Brazilijos teisės aktus ir remdamasi 2016 m. Brazilijoje atlikto pašarinių augalų ir javų sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemos bei jos lygiavertiškumo Sąjungos reikalavimams audito rezultatais savo išvadas paskelbė ataskaitoje „Galutinė 2016 m. balandžio 11–19 d. Brazilijoje atlikto audito siekiant įvertinti sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemą ir jos lygiavertiškumą Europos Sąjungos reikalavimams ataskaita“;

(4)

po audito padaryta išvada, kad sėklinių pasėlių aprobavimas, pašarinių augalų ir javų sėklos mėginių ėmimas, tyrimas ir oficialūs vegetaciniai tyrimai atliekami tinkamai ir atitinka Sprendimo 2003/17/EB II priede nustatytas sąlygas bei atitinkamus Tarybos direktyvose 66/401/EEB (4) ir 66/402/EEB (5) nustatytus reikalavimus. Be to, prieita išvada, kad nacionalinės institucijos, atsakingos už sėklos sertifikavimą Brazilijoje, yra kompetentingos ir darbą atlieka tinkamai;

(5)

Moldovos Respublika pateikė Komisijai prašymą pripažinti jos javų sėklinių pasėlių, daržovių sėklinių pasėlių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo sistemą ir pripažinti Moldovos Respublikoje užaugintą ir sertifikuotą javų sėklą, daržovių sėklą, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą lygiaverte;

(6)

Komisija išnagrinėjo atitinkamus Moldovos Respublikos teisės aktus ir remdamasi 2016 m. Moldovos Respublikoje atlikto javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemos bei jos lygiavertiškumo Sąjungos reikalavimams audito rezultatais savo išvadas paskelbė ataskaitoje „Galutinė 2016 m. birželio 14–21 d. Moldovos Respublikoje atlikto audito siekiant įvertinti sėklos oficialiosios kontrolės ir sertifikavimo sistemą ir jos lygiavertiškumą Europos Sąjungos reikalavimams ataskaita“;

(7)

po audito padaryta išvada, kad sėklinių pasėlių aprobavimas, javų, daržovių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas, tyrimas ir oficialūs vegetaciniai tyrimai atliekami tinkamai ir atitinka Sprendimo 2003/17/EB II priede nustatytas sąlygas bei atitinkamus Tarybos direktyvose 66/402/EEB, 2002/55/EB (6) ir 2002/57/EB (7) nustatytus reikalavimus. Be to, prieita išvada, kad nacionalinės institucijos, atsakingos už sėklos sertifikavimą Moldovos Respublikoje, yra kompetentingos ir darbą atlieka tinkamai;

(8)

todėl tikslinga pripažinti Brazilijoje atliekamo pašarinių augalų sėklinių pasėlių ir javų sėklinių pasėlių aprobavimo ir Brazilijoje užaugintos bei jos valdžios institucijų oficialiai sertifikuotos pašarinių augalų sėklos ir javų sėklos lygiavertiškumą;

(9)

be to, tikslinga pripažinti Moldovos Respublikoje atliekamo javų sėklinių pasėlių, daržovių sėklinių pasėlių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo ir Moldovos Respublikoje užaugintos bei jos valdžios institucijų oficialiai sertifikuotos javų sėklos, daržovių sėklos, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumą;

(10)

Sąjungoje yra iš trečiųjų šalių, įskaitant Moldovos Respubliką, importuojamos daržovių sėklos paklausa. Todėl, siekiant ateityje patenkinti Moldovos Respublikos ir kitų trečiųjų šalių kilmės sėklos paklausą, Sprendimas 2003/17/EB turėtų būti taikomas oficialiai sertifikuotai daržovių sėklai, kaip nurodyta Direktyvoje 2002/55/EB;

(11)

atsižvelgiant į taikytinas Tarptautinės sėklų tyrimų asociacijos (ISTA) taisykles, tikslinga, kad atitinkama trečioji šalis pateiktų oficialią deklaraciją, kad sėklos mėginiai buvo imami ir sėkla buvo ištirta pagal ISTA tarptautinėse sėklų tyrimų taisyklėse (toliau – ISTA taisyklės) išdėstytas nuostatas dėl oranžinių tarptautinių sėklos siuntos sertifikatų ir kad toks sertifikatas būtų pridedamas prie sėklos siuntų;

(12)

atsižvelgiant į tai, kad 2000 m. rugsėjo 28 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tarybos priimto sprendimo dėl tarptautinei prekybai pateiktų sėklų EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemų V priedo A dalyje išdėstytas „Nukrypti leidžiantis eksperimentinis sėklos mėginio ėmimas ir sėklos analizė“ baigė galioti, visos nuorodos į tą dokumentą turėtų būti išbrauktos;

(13)

visos nuorodos į Kroatiją kaip trečiąją šalį turėtų būti išbrauktos atsižvelgiant į jos įstojimą į Sąjungą 2013 m.;

(14)

todėl Sprendimas 2003/17/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/17/EB daliniai pakeitimai

Sprendimas 2003/17/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Šio sprendimo I priede išvardytų rūšių sėklinių pasėlių aprobavimas tame priede nurodytose trečiosiose šalyse laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB ir Tarybos direktyvą 2002/55/EB (*1), jeigu:

(*1)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 33)“;"

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šio sprendimo I priede išvardytų rūšių sėkla, kuri auginama tame priede nurodytose trečiosiose šalyse ir kurią oficialiai sertifikuoja tame priede nurodytos institucijos, laikoma lygiaverte sėklai, kuri atitinka direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB, jeigu ji atitinka šio sprendimo II priedo B punkte nustatytus reikalavimus.“;

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei lygiavertės sėklos pakuotės Bendrijoje yra pakartotinai ženklinamos ir uždaromos, kaip apibrėžta tarptautinei prekybai taikomose EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemose, pagal analogiją taikomos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB nuostatos.

Pirmoji pastraipa nedaro poveikio tokioms operacijoms taikomoms EBPO taisyklėms.“;

b)

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

tai yra mažos EB pakuotės, kaip apibrėžta direktyvose 66/401/EEB, 2002/54/EB arba 2002/55/EB.“;

4)

Sprendimo 2003/17/EB priedai iš dalies keičiami remiantis šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2018 m. spalio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. EDTSTADLER


(1)  OL C 227, 2018 6 28, p. 76.

(2)  2018 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL L 8, 2003 1 14, p. 10).

(4)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66).

(5)  1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66).

(6)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 33).

(7)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 74).


PRIEDAS

Sprendimo 2003/17/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

lentelėje abėcėlės tvarka įterpiamos šios skiltys:

„BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEB

66/402/EEB“

„MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEB

2002/55/EB

2002/57/EB“

b)

a punkte nurodytos lentelės išnašoje abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai: „BR – Brazilija“, „MD – Moldovos Respublika“;

c)

tos lentelės išnašoje įrašas „HR – Kroatija“ išbraukiamas;

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 1 punktas papildomas šia įtrauka:

„—

Direktyvoje 2002/55/EB nurodytų rūšių daržovių sėklai.“;

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

1 punkto pirma pastraipa papildoma šia įtrauka:

„—

Direktyvoje 2002/55/EB nurodytų rūšių daržovių sėklai.“;

ii)

2.1 punkte po trečios įtraukos įterpiama ši įtrauka:

„—

Direktyvos 2002/55/EB II priede,“;

iii)

2.2 punktas pakeičiamas taip:

„2.2.

Siekiant patikrinti, ar laikomasi 2.1 punkte nurodytų reikalavimų, mėginiai oficialiai imami arba imami oficialiai vykdant priežiūrą pagal ISTA taisykles ir jų svoris turi atitikti tokiais metodais nustatytą svorį, atsižvelgiant į toliau nurodytose direktyvose nurodytus svorius:

– Direktyvos 66/401/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,

Direktyvos 66/402/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,

Direktyvos 2002/54/EB II priedo antroje eilutėje,

Direktyvos 2002/55/EB III priede,

Direktyvos 2002/57/EB III priedo 3 ir 4 skiltyse.“;

iv)

2.3 punktas pakeičiamas taip:

„2.3.

Tikrinimas vykdomas oficialiai arba oficialiai vykdant priežiūrą pagal ISTA taisykles“;

v)

2.4 punktas išbraukiamas;

vi)

3.1 punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

patvirtinimas, kad sėklos mėginiai paimti ir ištirti laikantis tarptautinių galiojančių metodų: „Mėginius paėmė ir jų analizę atliko pagal ISTA tarptautinėse sėklų tyrimų taisyklėse išdėstytas nuostatas dėl oranžinių tarptautinių sėklos siuntos sertifikatų: … (ISTA sėklų tyrimo stoties pavadinimas arba narystės kodas)“,“;

vii)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Prie sėklos siuntų pridedamas ISTA oranžinis tarptautinis sėklos siuntos sertifikatas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su 2 punkte nurodytais reikalavimais.“