12.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 256/108


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1524

2018 m. spalio 11 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6560)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Direktyvoje (ES) 2016/2102 nustatyti bendri prieinamumo reikalavimai siekiant užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainės ir mobiliosios programos būtų lengviau prieinamos, užtikrinant, kad šios svetainės ir programos būtų suvokiamos, galimos naudoti, suprantamos ir tvarios;

(2)

siekiant padėti viešojo sektoriaus institucijoms laikytis prieinamumo reikalavimų, vykdant stebėseną taip pat turėtų būti valstybėse narėse didinamas informuotumas ir skatinamas mokymasis. Dėl šios priežasties ir siekiant padidinti skaidrumą bendri stebėsenos veiklos rezultatai turėtų būti prieinamu formatu skelbiami viešai;

(3)

siekiant gauti prasmingų ir palyginamų duomenų, stebėsenos veiklos rezultatus būtina pristatyti struktūriškai, nustatant skirtingas viešųjų paslaugų grupes ir administravimo lygmenis;

(4)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti interneto svetainių ir mobiliųjų programų, kurias numatoma stebėti, atranką, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama imtis priemonių sudaryti ir atnaujinti interneto svetainių ir mobiliųjų programų, kurioms taikoma Direktyva (ES) 2016/2102, sąrašus;

(5)

siekiant padidinti stebėsenos socialinį poveikį, atrenkant imtį gali būti laikomasi rizika grindžiamo požiūrio, atsižvelgiant, be kita ko, į konkrečių interneto svetainių ir mobiliųjų programų poveikį, pranešimus, gautus pagal grįžtamosios informacijos mechanizmą, ankstesnės stebėsenos rezultatus, taip pat vykdymo užtikrinimo institucijos duomenis ir nacionalinių suinteresuotųjų subjektų nuomones;

(6)

kadangi numatoma, jog mobiliųjų programų automatizuotos stebėsenos technologijos laipsniškai tobulės, valstybės narės, atsižvelgdamos į turimų priemonių veiksmingumą ir įperkamumą, turėtų apsvarstyti galimybę šiame sprendime nustatytą supaprastintos stebėsenos metodą, taikomą interneto svetainėms, taikyti ir mobiliosioms programoms;

(7)

stebėsenos metodika turėtų būti grindžiama Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytais standartais ir techninėmis specifikacijomis;

(8)

siekiant skatinti inovacijas, išvengti kliūčių rinkoje sukūrimo ir užtikrinti, kad stebėsenos metodika būtų neutrali technologijų atžvilgiu, neturėtų būti nustatyta konkrečių bandymų, skirtų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumui vertinti. Vietoj to stebėsenos metodikoje turėtų būti nustatyti tik metodų, kuriais patikrinama atitiktis Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytiems prieinamumo reikalavimams ir nustatomi reikalavimų neatitikties atvejai, reikalavimai;

(9)

jeigu valstybės narės teisės aktų nuostatomis viršijami Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai, siekiant pagerinti stebėsenos palyginamumą valstybės narės turėtų taip vykdyti stebėseną ir teikti ataskaitas, kad būtų galima atskirti stebėsenos rezultatus, susijusius su atitiktimi Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytiems standartams ir techninėms specifikacijoms;

(10)

stebėsenos rezultatų palyginamumas turėtų būti užtikrintas taikant šiame sprendime nustatytą stebėsenos metodiką ir ataskaitų teikimo tvarką. Siekdamos skatinti dalijimąsi geriausia patirtimi ir didinti skaidrumą valstybės narės turėtų viešai skelbti, kaip jos vykdo stebėseną, taip pat viešai skelbti koreliacijos lentelę, kurioje būtų nurodyta, kaip vykdoma stebėsena ir taikomi bandymai atitinka reikalavimus, nurodytus Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose;

(11)

jei valstybės narės naudojasi 1 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybe šios direktyvos netaikyti mokyklų, vaikų darželių ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, jos turėtų taikyti atitinkamas stebėsenos metodikos dalis, kad stebėtų tokių interneto svetainių ir mobiliųjų programų turinio, susijusio su esminėmis internetu vykdomomis administracinėmis funkcijomis, prieinamumą;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos (ES) 2016/2102 11 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo sprendimu nustatoma viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėsenos metodika.

Šiuo sprendimu nustatoma valstybių narių Komisijai teikiamų stebėsenos rezultatų, įskaitant vertinimo duomenis, ataskaitų teikimo tvarka.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)   prieinamas formatas– elektroninio dokumento formatas, atitinkantis Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytus prieinamumo reikalavimus;

(2)   stebėsenos laikotarpis– laikotarpis, per kurį valstybės narės vykdo stebėsenos veiklą, kad patikrintų, ar į imtį įtrauktos interneto svetainės ir mobiliosios programos atitinka prieinamumo reikalavimus. Stebėsenos laikotarpis taip pat gali apimti imčių apibrėžimą, stebėsenos rezultatų analizę ir ataskaitos Komisijai parengimą.

3 straipsnis

Stebėsenos periodiškumas

1.   Valstybės narės stebi, ar viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainės ir mobiliosios programos atitinka Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytus prieinamumo reikalavimus remdamosi šiame sprendime nustatyta stebėsenos metodika.

2.   Pirmasis interneto svetainių stebėsenos laikotarpis yra 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 22 d. Po pirmojo stebėsenos laikotarpio stebėsena vykdoma kasmet.

3.   Pirmasis mobiliųjų programų stebėsenos laikotarpis yra 2021 m. birželio 23 d. – 2021 m. gruodžio 22 d. Pirmuoju stebėsenos laikotarpiu į mobiliųjų programų stebėsenos rezultatus įtraukiami sumažinta mobiliųjų programų imtimi grindžiami rezultatai. Valstybės narės deda pagrįstas pastangas, kad vykdytų bent trečdalio mobiliųjų programų, kurių skaičius nustatytas I priedo 2.1.5 punkte, stebėseną.

4.   Po pirmojo stebėsenos laikotarpio mobiliųjų programų stebėsena remiantis I priedo 2.1.5 punkte nustatyta imtimi vykdoma kasmet.

5.   Po pirmojo stebėsenos laikotarpio metinis interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos laikotarpis yra sausio 1 d. – gruodžio 22 d.

4 straipsnis

Stebėsenos taikymo sritis ir pagrindas

1.   Valstybės narės vykdo viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėseną, remdamosi reikalavimais, nustatytais Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose.

2.   Jeigu valstybės narės teisės aktų nuostatose nustatyti prieinamumo reikalavimai viršija Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytus standartų ir techninių specifikacijų reikalavimus, stebėsena vykdoma taip, kad būtų galima atskirti atitikties Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytiems standartams bei techninėms specifikacijoms ir atitikties tuos reikalavimus viršijantiems reikalavimams rezultatus.

5 straipsnis

Stebėsenos metodai

Valstybės narės vykdo viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nurodytiems prieinamumo reikalavimams stebėseną, taikydamos:

a)

išsamios stebėsenos metodą atitikčiai patikrinti pagal I priedo 1.2 punkte nustatytus reikalavimus;

b)

supaprastintos stebėsenos metodą neatitikties atvejams nustatyti pagal I priedo 1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

6 straipsnis

Interneto svetainių ir mobiliųjų programų atranka

Valstybės narės užtikrina, kad interneto svetainės ir mobiliosios programos, kurių stebėsena turi būti vykdoma, būtų atrenkamos pagal I priedo 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus.

7 straipsnis

Informacija apie stebėsenos rezultatus

Jei nustatoma trūkumų, valstybės narės užtikrina, kad viešojo sektoriaus institucijai per pagrįstą laikotarpį būtų pateikti su atitinkamų jos interneto svetainių arba mobiliųjų programų trūkumais susiję atitikties prieinamumo reikalavimams duomenys ir informacija tokiu formatu, kad viešojo sektoriaus institucijai juos būtų lengviau ištaisyti.

8 straipsnis

Ataskaitos forma

1.   Valstybės narės teikia Komisijai Direktyvos (ES) 2016/2102 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą ataskaitą prieinamu formatu oficialiąja Europos Sąjungos kalba.

2.   Ataskaitoje pateikiami Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų laikymosi stebėsenos rezultatai. Į ataskaitą taip pat gali būti įtraukti rezultatai, susiję su tuos reikalavimus viršijančiais reikalavimais, tačiau jei jie įtraukiami, jie turi būti pateikti atskirai.

9 straipsnis

Ataskaitos turinys

1.   Direktyvos (ES) 2016/2102 8 straipsnio 4 dalyje nurodytoje ataskaitoje pateikiama:

a)

išsamus stebėsenos vykdymo apibūdinimas;

b)

koreliacijos lentelė, kurioje nurodoma, kaip taikyti stebėsenos metodai yra susiję su Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytų standartų ir techninių specifikacijų reikalavimais, taip pat visi reikšmingi metodų pakeitimai;

c)

kiekvieno stebėsenos laikotarpio stebėsenos rezultatai, įskaitant vertinimo duomenis;

d)

Direktyvos (ES) 2016/2102 8 straipsnio 5 dalyje reikalaujama informacija.

2.   Savo ataskaitose valstybės narės pateikia II priede pateiktuose nurodymuose nurodytą informaciją.

10 straipsnis

Ataskaitų teikimo periodiškumas

1.   Pirmoji ataskaita apima pirmąjį interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos laikotarpį, nustatytą 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.   Po to ataskaitos apima interneto svetainių ir mobiliųjų programų stebėsenos laikotarpius tarp ankstesnio ir kito ataskaitų teikimo terminų, nustatytų Direktyvos (ES) 2016/2102 8 straipsnio 4 dalyje.

11 straipsnis

Kita su ataskaitų teikimu susijusi tvarka

Valstybės narės šią ataskaitą prieinama forma skelbia viešai.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 327, 2016 12 2, p. 1.


I PRIEDAS

STEBĖSENA

1.   STEBĖSENOS METODAI

1.1.   Toliau nurodyti stebėsenos metodai nepapildo ir nekeičia reikalavimų, nustatytų Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose. Metodai yra nepriklausomi nuo jokių konkrečių bandymų, prieigos vertinimo priemonių, operacinių sistemų, žiniatinklio naršyklių ar konkrečių pagalbinių technologijų.

1.2.   Išsami stebėsena

1.2.1.

Valstybės narės taiko išsamios stebėsenos metodą, pagal kurį nuodugniai patikrinama, ar interneto svetainė arba mobilioji programa atitinka visus Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus.

1.2.2.

Pagal išsamios stebėsenos metodą patikrinami visi imties procesų etapai, laikantis bent jau numatytosios proceso užbaigimo sekos.

1.2.3.

Taikant išsamios stebėsenos metodą įvertinama, kai įmanoma, bent jau sąveika su formomis, sąsajos valdymo elementais ir dialogo langais, duomenų įvedimo patvirtinimai, klaidų pranešimai ir kita grįžtamoji informacija, gauta sąveikaujant su naudotoju, taip pat interneto svetainės arba mobiliosios programos veikimas taikant skirtingus nuostačius ar pageidaujamus nustatymus.

1.2.4.

Kai tinkama, į išsamų stebėsenos metodą gali būti įtraukti tinkamumo naudoti bandymai, pavyzdžiui, stebėjimas ir analizavimas, kaip neįgalūs vartotojai suvokia interneto svetainės arba mobiliosios programos turinį ir ar jiems yra sudėtinga naudoti svetainių ar programų sąsajos komponentus, pavyzdžiui, naršymo meniu ar formas.

1.2.5.

Stebėsenos institucija gali naudoti visus arba dalį viešojo sektoriaus institucijos pateiktų vertinimo rezultatų, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

viešojo sektoriaus institucija pateikė naujausią išsamią vertinimo ataskaitą;

b)

toks vertinimas atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki stebėsenos ir laikantis šio priedo 1.2.1–1.2.4 ir 3 punktų;

c)

stebėsenos institucija mano, kad vertinimo ataskaita yra tinkama išsamiai stebėsenai vykdyti, remdamasi:

i)

interneto svetainei ar mobiliajai programai taikomo supaprastinto stebėsenos metodo rezultatais, ir

ii)

jei vertinimas buvo atliktas anksčiau nei prieš 1 metus iki stebėsenos, – ataskaitos analize, patikslinta atsižvelgiant į jos savybes, pavyzdžiui, amžių ir išsamumo lygį.

1.2.6.

Valstybės narės užtikrina, kad, laikantis atitinkamų teisės aktų nuostatų dėl tam tikrų konfidencialumo apsaugos sąlygų, įskaitant dėl nacionalinio saugumo priežasčių, stebėsenai vykdyti stebėsenos institucijai būtų suteikta prieiga prie ekstraneto arba intraneto svetainių. Jei prieiga negali būti suteikta, bet viešojo sektoriaus institucija pateikia vertinimo rezultatus, stebėsenos institucija gali naudoti visus arba dalį tų vertinimo rezultatų, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

viešojo sektoriaus institucija pateikė naujausią išsamią vertinimo ataskaitą;

b)

toks vertinimas atliktas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki stebėsenos ir laikantis šio priedo 1.2.1–1.2.4 ir 3 punktų.

1.3.   Supaprastinta stebėsena

1.3.1.

Valstybės narės taiko supaprastintos stebėsenos metodą, kuriuo nustatomi interneto svetainių neatitikties Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytų standartų ir techninių specifikacijų reikalavimams atvejai.

1.3.2.

Supaprastintos stebėsenos metodas apima bandymus, susijusius su kiekvienu iš Direktyvos (ES) 2016/2102 4 straipsnyje nurodytu suvokiamumo, galimumo naudoti, suprantamumo ir tvarumo reikalavimu. Bandymais tikrinama, ar svetainė neatitinka kurių nors reikalavimų. Supaprastinta stebėsena siekiama atsižvelgti į šiuos naudotojų prieinamumo poreikius, daugiausia kiek tai pagrįstai įmanoma naudojant automatizuotus bandymus:

a)

naudojimasis neturint regėjimo;

b)

naudojimasis turint ribotą regėjimą;

c)

naudojimasis neturint gebėjimo suvokti spalvas;

d)

naudojimasis neturint klausos;

e)

naudojimasis turint ribotą klausą;

f)

naudojimasis neturint gebėjimo kalbėti;

g)

naudojimasis esant ribotoms galimybėms atlikti rankų judesius ar ribotai jėgai;

h)

būtinybė mažinti traukulių dėl jautrumo šviesai sukėlimo galimybes.

i)

naudojimasis turint ribotus pažinimo gebėjimus.

Vykdydamos supaprastintą stebėseną valstybės narės gali naudoti kitus bandymus nei automatizuoti.

1.3.3.

Praėjus kiekvienam ataskaitos pateikimo terminui, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2016/2102 8 straipsnio 4 dalyje, valstybės narės peržiūri supaprastinto stebėsenos metodo bandymo taisykles.

2.   INTERNETO SVETAINIŲ IR MOBILIŲJŲ PROGRAMŲ IMTIES SUDARYMAS

2.1.   Imties dydis

2.1.1.

Interneto svetainių ir mobiliųjų programų, kurios turi būti stebimos kiekvienu stebėjimo laikotarpiu, skaičius apskaičiuojamas pagal valstybės narės gyventojų skaičių.

2.1.2.

Pirmuoju ir antruoju stebėsenos laikotarpiais minimalus imties dydis vykdant supaprastintą interneto svetainių stebėseną yra 2 svetainės 100 000 gyventojų, prie gauto rezultato pridedant 75 svetaines.

2.1.3.

Paskesniais stebėsenos laikotarpiais minimalus imties dydis vykdant supaprastintą interneto svetainių stebėseną yra 3 svetainės 100 000 gyventojų, prie gauto rezultato pridedant 75 svetaines.

2.1.4.

Imties dydis vykdant išsamią interneto svetainių stebėseną yra bent 5 % mažiausio supaprastintos stebėsenos imties dydžio, kaip nustatyta 2.1.2 punkte, prie gauto rezultato pridedant 10 svetainių.

2.1.5.

Mažiausias imties dydis vykdant išsamią mobiliųjų programų stebėseną yra 1 programa 1 000 000 gyventojų, prie gauto rezultato pridedant 6 mobiliąsias programas.

2.1.6.

Jei interneto svetainių skaičius valstybėje narėje yra mažesnis nei reikalaujama stebėsenai vykdyti, valstybė narė stebi bent 75 % visų interneto svetainių.

2.1.7.

Jei mobiliųjų programų skaičius valstybėje narėje yra mažesnis nei reikalaujama stebėsenai vykdyti, valstybė narė stebi bent 50 % visų mobiliųjų programų.

2.2.   Interneto svetainių imties atranka

2.2.1.

Atrenkant interneto svetainių imtį siekiama, kad ji būtų įvairialypė, reprezentatyvi ir geografiniu požiūriu subalansuota.

2.2.2.

Interneto svetainių imtis turi apimti skirtingus valstybėse narėse esančių administracinių struktūrų lygmenis. Remiantis Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS) ir joje nustatytais vietos administraciniais vienetais (LAU), imtis apima šiuos elementus, jei jie yra:

a)

valstybinės interneto svetainės;

b)

regioninės interneto svetainės (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3);

c)

vietos interneto svetainės (LAU 1, LAU 2);

d)

institucijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, bet kurios nepriklauso a–c kategorijoms, interneto svetainės.

2.2.3.

Kiek įmanoma į imtį įtraukiamos interneto svetainės, susijusios su kuo įvairesnėmis viešojo sektoriaus institucijų teikiamomis paslaugomis, visų pirma: socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, transporto, švietimo, užimtumo ir mokesčių, aplinkos apsaugos, poilsio ir kultūros, būsto ir komunalinių patogumų, viešosios tvarkos ir saugumo.

2.2.4.

Dėl interneto svetainių imties sudėties valstybės narės konsultuojasi su nacionaliniais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, ir deramai atsižvelgia į jų nuomonę dėl konkrečių interneto svetainių, kurias reikia stebėti.

2.3.   Mobiliųjų programų imties atranka

2.3.1.

Atrenkant mobiliųjų programų imtį siekiama, kad ji būtų įvairialypė ir reprezentatyvi.

2.3.2.

Į imtį turi būti įtrauktos dažnai parsisiųsdinamos mobiliosios programos.

2.3.3.

Į imtį atrenkant mobiliąsias programas atsižvelgiama į skirtingas operacines sistemas. Vykdant atranką skirtingoms operacinėms sistemoms sukurtos mobiliosios programos versijos laikomos skirtingomis mobiliosiomis programomis.

2.3.4.

Į imtį turi būti įtraukta tik naujausia mobiliosios programos versija, išskyrus atvejus, kai naujausia mobiliosios programos versija nesuderinama su senąja, bet vis dar palaikoma operacine sistema. Tokiu atveju į imtį taip pat gali būti įtraukta viena iš tų ankstesnių mobiliosios programos versijų.

2.3.5.

Dėl mobiliųjų programų imties sudėties valstybės narės konsultuojasi su nacionaliniais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis, ir deramai atsižvelgia į jų nuomonę dėl konkrečių mobiliųjų programų, kurias reikia stebėti.

2.4.   Periodinė imties atranka

Pradedant antruoju stebėsenos laikotarpiu, jei tai leidžia egzistuojančių interneto svetainių ar mobiliųjų programų skaičius, į imtį įtraukiama bent 10 % per ankstesnį stebėsenos laikotarpį stebėtų interneto svetainių ir mobiliųjų programų ir bent 50 % interneto svetainių ar mobiliųjų programų, kurios per ankstesnį laikotarpį nebuvo stebėtos.

3.   PUSLAPIŲ ATRANKA

3.1.   Šiame priede „puslapis“ – tai interneto puslapis arba mobiliosios programos ekranas.

3.2.   Taikant išsamios stebėsenos metodą vykdoma šių puslapių ir dokumentų, jei jie yra, stebėsena:

a)

pradinio, prisijungimo, svetainės struktūros, kontaktinės informacijos, pagalbos ir teisinės informacijos puslapių;

b)

bent vieno atitinkamo puslapio, susijusio su kiekviena interneto svetainės arba mobiliosios programos teikiamos paslaugos rūšimi ir visomis kitomis pagrindinėmis numatytomis naudojimo paskirtimis, įskaitant paieškos funkciją;

c)

puslapių, kuriuose pateikiamas pareiškimas dėl prieinamumo arba politika, ir puslapių, kuriuose pateikiamas grįžtamosios informacijos mechanizmas;

d)

puslapių, kurių išvaizda labai skiriasi arba kuriuose pateikiamas skirtingos rūšies turinys, pavyzdžiai;

e)

kai taikoma, bent vieno atsisiųsti tinkamo dokumento, susijusio su kiekviena interneto svetainėje ar naudojant mobiliąją programą teikiamos paslaugos rūšimi ir visomis kitomis pagrindinėmis numatytomis naudojimo paskirtimis;

f)

kiekvieno kito puslapio, kurį stebėsenos institucija laiko tinkamu;

g)

atsitiktine tvarka atrinktų puslapių, sudarančių ne mažiau kaip 10 % 3.2 punkto a–f papunkčiuose nustatytos imties;

3.3.   jei kuriame nors iš pagal 3.2 punktą atrinktų imties puslapių yra numatyta proceso etapų, tikrinami visi etapai, kaip numatyta 1.2.2 punkte;

3.4.   supaprastintos stebėsenos atveju, be pradžios puslapio taip pat stebima tiek puslapių, kiek tinkama atsižvelgiant į įvertintą interneto svetainės dydį ir sudėtingumą.


II PRIEDAS

ATASKAITŲ TEIKIMO NURODYMAI

1.   ATASKAITOS SANTRAUKA

Ataskaitoje pateikiama jos turinio santrauka.

2.   STEBĖSENOS VEIKLOS APRAŠYMAS

Ataskaitoje apibūdinama valstybės narės vykdoma stebėsenos veikla, aiškiai atskiriant interneto svetaines ir mobiliąsias programas. Joje pateikiama toliau nurodyta informacija.

2.1.   Bendroji informacija

a)

kiekvienu stebėsenos laikotarpiu vykdytos stebėsenos datos;

b)

už stebėseną atsakingos įstaigos identifikavimo duomenys;

c)

imties reprezentatyvumo ir pasiskirstymo aprašymas, kaip nurodyta I priedo 2.2 ir 2.3 punktuose.

2.2.   Imties sudėtis

a)

bendras į imtį įtrauktų interneto svetainių ir mobiliųjų programų skaičius;

b)

interneto svetainių, kurių stebėsena vykdyta taikant supaprastintą stebėsenos metodą, skaičius;

c)

interneto svetainių ir mobiliųjų programų, kurių stebėsena vykdyta taikant išsamios stebėsenos metodą, skaičius;

d)

kiekvienos iš keturių I priedo 2.2.2 punkte išvardytų kategorijų interneto svetainių, kurių stebėsena vykdyta, skaičius;

e)

interneto svetainių imties paskirstymas, rodantis viešųjų paslaugų aprėptį (kaip reikalaujama pagal I priedo 2.2.3 punktą);

f)

skirtingų operacinių sistemų mobiliųjų programų imties paskirstymas (kaip reikalaujama pagal I priedo 2.3.3 punktą);

g)

interneto svetainių ir mobiliųjų programų, kurių stebėsena vykdyta stebėsenos laikotarpiu ir kurios taip pat buvo įtrauktos į ankstesnio stebėsenos laikotarpio stebėseną, skaičius (I priedo 2.4 punkte aprašyta periodinė imtis).

2.3.   Ryšys su stebėsenos standartais, techninėmis specifikacijomis ir stebėsenai naudojamomis priemonėmis

a)

atitikties lentelė, kurioje nurodoma, kaip stebėsenos metodais, įskaitant taikomus bandymus, tikrinama atitiktis reikalavimams, nustatytiems direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose;

b)

išsami informacija apie naudotas priemones, atliktus patikrinimus ir ar buvo vykdyta tinkamumo naudoti bandymų.

3.   STEBĖSENOS REZULTATAI

Ataskaitoje pateikiami išsamūs valstybėje narėje vykdytos stebėsenos rezultatai.

3.1.   Išsamūs rezultatai

Kiekvienam taikytam stebėsenos metodui (interneto svetainių ir mobiliųjų programų išsamios ir supaprastintos stebėsenos) ataskaitoje pateikiama ši informacija:

a)

išsamus stebėsenos rezultatų, įskaitant vertinimo duomenis, apibūdinimas;

b)

kokybinė stebėsenos rezultatų analizė, įskaitant:

i)

išvadas dėl dažnos arba kritinės neatitikties reikalavimams, nustatytiems Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytuose standartuose ir techninėse specifikacijose;

ii)

jei įmanoma, bendro stebimų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo pokyčius nuo vieno stebėsenos laikotarpio iki kito.

3.2.   Papildomas turinys (neprivalomas)

Ataskaitoje gali būti pateikta tokia informacija:

a)

viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ar mobiliųjų programų, nepatenkančių į Direktyvos (ES) 2016/2102 taikymo sritį, stebėsenos rezultatai;

b)

išsami informacija apie stebimose interneto svetainėse ir mobiliosiose programose naudojamų įvairių technologijų prieinamumo rezultatus;

c)

reikalavimų, viršijančių Direktyvos (ES) 2016/2102 6 straipsnyje nurodytus standartų ir techninių specifikacijų reikalavimus, stebėsenos rezultatai;

d)

patirtis, įgyta dėl stebėsenos institucijos stebimoms viešojo sektoriaus institucijoms perduotos grįžtamosios informacijos;

e)

visi kiti svarbūs viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo stebėsenos, viršijančios Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimus, aspektai;

f)

konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatų santrauka ir subjektų, su kuriais konsultuotasi, sąrašas;

g)

išsami informacija apie Direktyvos (ES) 2016/2102 5 straipsnyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl neproporcingos naštos taikymą.

4.   VYKDYMO UŽTIKRINIMO PROCEDŪROS TAIKYMAS IR GALUTINIŲ NAUDOTOJŲ GRĮŽTAMOJI INFORMACIJA

Ataskaitoje turi būti išsamiai apibūdintas valstybių narių nustatytos vykdymo užtikrinimo procedūros taikymas ir pateikiamas jos aprašas.

Valstybės narės į ataskaitą gali įtraukti visus kokybinius ir kiekybinius duomenis apie viešojo sektoriaus institucijų atsiliepimus, gautus taikant Direktyvos (ES) 2016/2102 7 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą grįžtamosios informacijos mechanizmą.

5.   SU PAPILDOMOMIS PRIEMONĖMIS SUSIJĘS TURINYS

Ataskaitoje turi būti pateiktas Direktyvos (ES) 2016/2102 8 straipsnio 5 dalyje reikalaujamas turinys.