11.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/16


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1511

2018 m. spalio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6452)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/789 (2) 9 straipsnio 8 dalyje nustatytos augalų šeimininkų, kurie niekada nebuvo auginami demarkuotosiose teritorijose, vežimo sąlygos, ir dar konkretesnės sąlygos dėl tam tikrų augalų šeimininkų, įskaitant sodinti skirtus Polygala myrtifolia L. rūšies augalus;

(2)

patirtis rodo, kad sodinti skirti Polygala myrtifolia L. rūšies augalai yra ypač imlūs Xylella fastidiosa (Wells et al.) (toliau – nurodytasis organizmas). Siekiant užtikrinti didesnę Sąjungos teritorijos fitosanitarinę apsaugą, tikslinga reikalauti, kad apžiūra, mėginių ėmimas ir tyrimas būtų atliekami kuo greičiau po to, kai jie buvo pirmą kartą išvežti iš jų auginimo vietos. Toks pats reikalavimas turėtų būti taikomas į Sąjungą įvežamiems trečiosios šalies, kurioje nurodytasis organizmas neaptinkamas, kilmės sodinti skirtiems Polygala myrtifolia L. rūšies augalams;

(3)

todėl Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnio 8 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau sodinti skirtus Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. ir Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb rūšių augalus, išskyrus sėklas, galima vežti Sąjungos viduje tik jei jie buvo auginti vietose, kuriose kasmet atliekami oficialūs patikrinimai ir imami mėginiai, atsižvelgiant į Komisijos svetainėje pateiktas Xylella fastidiosa tyrimo technines gaires, ir remiantis tarptautiniais standartais atliekami jų tyrimai siekiant nustatyti nurodytojo organizmo buvimą, kuriais patvirtinama, kad nurodytojo organizmo nėra, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 5 % Be to, prieš pirmą kartą išvežant iš augalų auginimo vietos atliekama kiekvienos sodinti skirtų Polygala myrtifolia L. rūšies augalų siuntos, kuri bus vežama Sąjungos viduje, oficiali apžiūra ir imami mėginiai kuo arčiau numatytosios vežimo datos, atsižvelgiant į Komisijos svetainėje pateiktas Xylella fastidiosa tyrimo technines gaires, ir remiantis tarptautiniais standartais atliekami jų tyrimai siekiant nustatyti nurodytojo organizmo buvimą, kuriais patvirtinama, kad nurodytojo organizmo nėra, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 5 % Nukrypstant nuo 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, siekiant nustatyti nurodytojo organizmo buvimą, atliekamas vienas tyrimas, o gavus teigiamus rezultatus, jo buvimui nustatyti, remiantis tarptautiniais standartais, atliekamas bent vienas molekulinis tyrimas, kurio rezultatai teigiami. Šie tyrimai įtraukiami į Komisijos nurodytojo organizmo ir jo porūšių nustatymo tyrimų duomenų bazę.“

2)

16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Sodinti skirtus Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. ir Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb rūšių augalus, išskyrus sėklas, galima įvežti į Sąjungą tik jei jie buvo auginti vietose, kuriose kasmet atliekami oficialūs patikrinimai, remiantis tarptautiniais standartais tinkamu laiku imami ir tiriami augalų mėginiai siekiant nustatyti nurodytojo organizmo buvimą ir patvirtinama, kad nurodytojo organizmo nėra, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 5 % Be to, prieš pirmą kartą išvežant iš augalų auginimo vietos atliekama kiekvienos sodinti skirtų Polygala myrtifolia L. rūšies augalų siuntos oficiali apžiūra ir imami mėginiai kuo arčiau numatytosios vežimo datos, ir remiantis tarptautiniais standartais atliekami jų tyrimai siekiant nustatyti nurodytojo organizmo buvimą, kuriais patvirtinama, kad nurodytojo organizmo nėra, taikant mėginių atrankos schemą, pagal kurią 99 % patikimumu galima patvirtinti, kad užkrėstų augalų yra ne mažiau nei 5 %“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. spalio 9 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  2015 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (OL L 125, 2015 5 21, p. 36).