24.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 239/14


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1280

2018 m. rugsėjo 21 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Bulgarijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 6253)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

afrikinis kiaulių maras – tai užkrečiama virusinė naminių ir laukinių kiaulių liga, galinti turėti didelio poveikio kiaulininkystės ūkio pelningumui ir sutrikdyti Sąjungos vidaus prekybą ir eksportą į trečiąsias šalis;

(2)

kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui atsiranda pavojus, kad ligos sukėlėjas gali išplisti į kitus kiaulių ūkius ir būti perduotas laukinėms kiaulėms. Todėl prekiaujant gyvomis kiaulėmis arba jų produktais liga gali plisti į kitas valstybes nares ir į trečiąsias šalis;

(3)

Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (3) nustatytos būtiniausios afrikinio kiaulių maro kontrolės Sąjungoje priemonės. Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnyje nustatyta, kad kilus šios ligos protrūkiams turi būti nustatomos apsaugos ir priežiūros zonos, kuriose būtų taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(4)

Bulgarija pateikė Komisijai informaciją apie dabartinę afrikinio kiaulių maro padėtį Varnos srityje ir laikydamasi Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnio nustatė apsaugos ir priežiūros zonas, kuriose taikomos šios direktyvos 10 ir 11 straipsniuose nustatytos priemonės;

(5)

po afrikinio kiaulių maro protrūkių Bulgarijoje nustačius apsaugos ir priežiūros zonas pagal Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnį, buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1216 (4);

(6)

priėmus Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1216 epizootinė padėtis Bulgarijoje dėl afrikinio kiaulių maro nekito, Bulgarijos kompetentingos institucijos įgyvendino reikalingas kontrolės priemones ir surinko papildomų priežiūros duomenų;

(7)

kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų Sąjungos vidaus prekybos trikdymų ir trečiųjų šalių sudaromų nepagrįstų prekybos kliūčių, būtina bendradarbiaujant su Bulgarija Sąjungos lygmeniu aprašyti peržiūrėtas teritorijas, kurios šioje valstybėje narėje dėl afrikinio kiaulių maro yra nustatytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos. Dėl dabartinės epizootinės padėties priežiūra šiose teritorijose buvo atitinkamai sumažinta;

(8)

todėl šio sprendimo priede turėtų būti nurodytos teritorijos, nustatytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos Bulgarijoje, ir turėtų būti nustatyta šio skirstymo į regionus trukmė;

(9)

be to, Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1216 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu, kad būtų atsižvelgta į atnaujintas ligos valdymo priemones ir į padėties, susijusios su afrikiniu kiaulių maru Bulgarijoje, pokyčius;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bulgarija užtikrina, kad apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos pagal Direktyvos 2002/60/EB 9 straipsnį, apimtų bent tas teritorijas, kurios šio sprendimo priede nurodytos kaip apsaugos ir priežiūros zonos.

2 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1216 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2018 m. spalio 30 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2018 m. rugsėjo 21 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).

(4)  2018 m. rugsėjo 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1216 dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Bulgarijoje (OL L 224, 2018 9 5, p. 10).


PRIEDAS

Bulgarija

1 straipsnyje nurodytos teritorijos

Taikymo data (iki)

Apsaugos zona

Šie Varnos srities kaimai:

 

Provadijos savivaldybė

Tutrakantsi

Bozveliysko

Provadiya

Dobrina

Manastir

Zhitnitsa

Barzitsa

Chayka

Royak

Blaskovo

Kiten

Hrabrovo

Ovcharga

Krivnya

 

Avreno savivaldybė

Tsarevtsi

 

Dolni Čifliko savivaldybė

Nova Shipka

 

Dalgopolo savivaldybė

Velichkovo

Tsonevo

Sava

Dalgopol

2018 m. spalio 30 d.

Priežiūros zona

 

Provadijos savivaldybė

Petrov dol

Staroseletc

Zlatina

Venchan

Ravna

Cherkovna

Nenovo

Snejina

Gradinarovo

Chernook

Slaveikovo

 

Vetrino savivaldybė

Gabarnitsa

 

Devnjos savivaldybė

Devnya

Padina

 

Avreno savivaldybė

Trastikovo

Sindel

Kazashka reka

Yunak

Dabravino

Avren

 

Beloslavo savivaldybė

Razdelna

 

Dolni Čifliko savivaldybė

Grozdyovo

Goren chiflik

Venelin

 

Dalgopolo savivaldybė

Debelets

Krasimir

Boryana

Kamen dyal

Partizani

Asparuhovo

Komunari

Sladka voda

2018 m. spalio 30 d.