21.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/2


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1153

2018 m. birželio 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos pasirašymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. kovo 7 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybe dėl susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos. Sąjungos vardu Komisija vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos (toliau – „Susitarimas“), siekiant skatinti dvišalį bendradarbiavimą civilinės aviacijos saugos klausimais ir sudaryti palankesnes sąlygas Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos tarpusavio prekybai aviacijos gaminiais ir investicijoms į juos;

(2)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad vėliau jis bus sudarytas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl civilinės aviacijos saugos (toliau – „Susitarimas“) su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2018 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA