31.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 134/10


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/789

2018 m. gegužės 25 d.

kuriuo Vengrijai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

remiantis Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsniu pridėtinės vertės mokestį (PVM) mokesčių administratoriui paprastai privalo sumokėti apmokestinamas prekes tiekiantis ar apmokestinamas paslaugas teikiantis apmokestinamasis asmuo;

(2)

laišku, kurį Komisija užregistravo 2017 m. liepos 13 d., Vengrija paprašė leisti taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio (toliau – specialioji priemonė), kiek tai susiję su asmeniu, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, kai tam tikras tiekimo operacijas vykdo apmokestinamasis asmuo, kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita procedūra, kuria teisiškai konstatuojamas jo nemokumas;

(3)

remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2018 m. sausio 15 d. laiškais Komisija Vengrijos prašymą perdavė kitoms valstybėms narėms. 2018 m. sausio 16 d. raštu Komisija pranešė Vengrijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(4)

Vengrija teigia, kad dažnai apmokestinamieji asmenys, kuriems taikoma likvidavimo ar nemokumo procedūra, nesumoka mokesčių administratoriui mokėtino PVM. Tačiau pirkėjas, kuris yra teisę į atskaitą turintis apmokestinamasis asmuo, vis dar gali atskaityti PVM, o tai turi neigiamą poveikį biudžetui ir leidžia finansuoti likvidavimą. Vengrija taip pat užregistravo sukčiavimo atvejų, kai likviduojamos įmonės išrašė fiktyvias sąskaitas faktūras veikiančioms įmonėms ir taip labai sumažino jų mokėtiną mokestį be garantijos, kad sąskaitą išrašęs asmuo sumokės mokėtiną PVM;

(5)

remdamosi Direktyvos 2006/112/EB 199 straipsnio 1 dalies g punktu, valstybės narės gali numatyti, kad asmuo, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamas nekilnojamasis turtas, kurį skolininkas perleidžia priverstinio pardavimo tvarka (toliau – atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas). Siekdama kompensuoti valstybės pajamų nuostolius, Vengrija paprašė leisti taikyti nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio nukrypti leidžiančią nuostatą, kad galėtų taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą kitam apmokestinamųjų asmenų, kuriems taikoma nemokumo procedūra, vykdomam tiekimui, būtent ilgalaikio turto tiekimui ir prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kai jų atviros rinkos kaina yra didesnė nei 100 000 HUF;

(6)

remiantis Vengrijos pateikta informacija, nustačius, kad tais konkrečiais atvejais apmokestinamasis asmuo, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, yra gavėjas, bus supaprastina PVM rinkimo procedūra ir užkirstas kelias mokesčių slėpimui ir vengimui. Vengrija mano, kad specialioji priemonė taip pat leis sumažinti valstybės pajamų nuostolius ir gauti papildomų pajamų;

(7)

todėl Vengrijai turėtų būti leista taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą apmokestinamojo asmens, kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita procedūra, kuria teisiškai konstatuojamas jo nemokumas, vykdomam ilgalaikio turto tiekimui ir prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kai jų atviros rinkos kaina yra didesnė nei 100 000 HUF;

(8)

specialioji priemonė turėtų būti ribotos trukmės;

(9)

atsižvelgiant į specialiosios priemonės taikymo sritį ir naujumą, svarbu įvertinti jos poveikį. Taigi, jeigu Vengrija norėtų, kad specialiąją priemonę būtų leista toliau taikyti po 2021 m., ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. ji turėtų pateikti Komisijai ataskaitą, kurioje, be kita ko, ši specialioji priemonė būtų peržiūrėta, ir prašymą leisti toliau taikyti šią priemonę;

(10)

specialioji priemonė tik nežymiai paveiks bendrą galutinio vartojimo etapu renkamų mokesčių pajamų sumą ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio, Vengrijai leidžiama numatyti, kad asmuo, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam:

a)

ilgalaikį turtą tiekia apmokestinamasis asmuo, kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita procedūra, kuria teisiškai konstatuojamas tokio asmens nemokumas;

b)

kitas prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita procedūra, kuria teisiškai konstatuojamas tokio asmens nemokumas, kai tų prekių ir paslaugų atviros rinkos kaina tiekimo ar teikimo metu yra didesnė nei 100 000 HUF.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Šis sprendimas baigia galioti 2021 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vengrijai.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. GORANOV


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.