8.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/17


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/694

2018 m. gegužės 7 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimą 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (1), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. gruodžio 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/932/BUSP;

(2)

2018 m. balandžio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2140 (2014) 19 punktą, atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Sprendimo 2014/932/BUSP priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/932/BUSP priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. ZAHARIEVA


(1)  OL L 365, 2014 12 19, p. 147.


PRIEDAS

Įrašas, susijęs su toliau nurodytu asmeniu, pakeičiamas šiuo įrašu:

„3.

Ali Abdullah Saleh (dar žinomas kaip: Ali Abdallah Salih).

Originalo kalba: Image

Pareigos: a) Jemeno Generalinio liaudies kongreso partijos pirmininkas; b) buvęs Jemeno Respublikos prezidentas. Gimimo data: a) 1945 3 21; b) 1946 3 21; c) 1942 3 21; d) 1947 3 21. Gimimo vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sanos (Sana'a) gubernija, Jemenas; b) Sana (Sana'a), Jemenas; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 00016161 (Jemeno). Nacionalinis identifikavimo Nr.: 01010744444. Kita informacija: Lytis: vyras. Statusas: pranešta, kad mirė. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7 (iš dalies pakeista 2014 m. lapkričio 20 d., 2018 m. balandžio 23 d.).

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Abdullah Saleh įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal Rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Ali Abdullah Saleh dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, kaip antai trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

Pagal 2011 m. lapkričio 23 d. susitarimą, kurį rėmė Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, po daugiau nei 30 metų valdžioje Ali Abdullah Saleh atsistatydino iš Jemeno prezidento pareigų.

Nuo 2012 m. rudens Ali Abdullah Saleh tapo, kaip pranešama, vienu iš pagrindinių smurtinių Huthi grupuotės veiksmų šiaurės Jemene rėmėjų.

2013 m. vasario mėn. pietų Jemene įvyko susirėmimai dėl jungtinių Saleh, AQAP ir pietų separatisto Ali Salim al-Bayd veiksmų, kuriais siekta sukelti neramumus prieš 2013 m. kovo 18 d. Jemene vykusią nacionalinio dialogo konferenciją. Pastaruoju metu – nuo 2014 m. rugsėjo mėn. – Saleh, pasitelkdamas kitus asmenis, destabilizavo padėtį Jemene, kad būtų pakenkta centrinei Vyriausybei ir sudaryta pakankamai nestabili padėtis, dėl kurios grėstų perversmas. Pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų ekspertų grupės Jemeno klausimais pateiktą pranešimą, apklausti asmenys tvirtino, jog Ali Abdullah Saleh remia kai kurių Jemeno gyventojų smurtinius veiksmus, teikdamas jiems lėšas ir politinę paramą, taip pat užtikrindamas, kad Generalinio liaudies kongreso nariai toliau įvairiomis priemonėmis prisidėtų prie padėties Jemene destabilizavimo.“