2.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/2


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2018/666

2018 m. balandžio 27 d.

kuriuo dėl ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams, galiojimo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/312/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2018) 2479)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

esamų ekologinių kriterijų, taikomų suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams, ir su jais susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų, nustatytų Komisijos sprendimu 2014/312/ES (2), galiojimas baigiasi 2018 m. gegužės 28 d.;

(2)

atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad Sprendimu 2014/312/ES nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai yra aktualūs ir tinkami. Taigi tų kriterijų ir vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimo laikotarpį tikslinga pratęsti;

(3)

todėl Sprendimas 2014/312/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2014/312/ES 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Produktų grupės „patalpų vidaus ir išorės dažai ir lakai“ ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Karmenu VELLA

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  2014 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 2014/312/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą patalpų vidaus ir išorės dažams ir lakams (OL L 164, 2014 6 3, p. 45).