20.3.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 77/16


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/458

2018 m. kovo 19 d.

kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 97/193/BUSP dėl apribojimų asmenims, įvykdžiusiems smurto aktus per įvykius Mostare 1997 m. vasario 10 d.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1997 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 97/193/BUSP (1);

(2)

remiantis Bendrosios pozicijos 97/193/BUSP peržiūros rezultatais, šia bendrąja pozicija nustatytos priemonės turėtų būti panaikintos;

(3)

todėl Bendroji pozicija 97/193/BUSP turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 97/193/BUSP panaikinama.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2018 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  1997 m. kovo 17 d. Bendroji pozicija 97/193/BUSP, Tarybos nustatyta pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį, dėl apribojimų asmenims, įvykdžiusiems smurto aktus per įvykius Mostare 1997 m. vasario 10 d. (OL L 81, 1997 3 21, p. 1).