16.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/61

2017 m. kovo 21 d.

dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje pakeitimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. rugsėjo 25 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje (1) (toliau – Susitarimas), įsigaliojusio 2011 m. gegužės 1 d., pakeitimo. Derybos buvo sėkmingai baigtos vyriausiesiems derybininkams pasikeitus elektroniniais laiškais, kuriuose jie išreiškė pritarimą suderėtam tekstui;

(2)

sutartu Susitarimo pakeitimu (toliau – 1 pakeitimas) išplečiamos bendradarbiavimo pagal Susitarimą sritys, kuriose gali būti taikomas atitikties išvadų ir patvirtinimų tarpusavio pripažinimas, kad būtų optimaliai panaudoti ištekliai ir sutaupomos atitinkamos sąnaudos išlaikant aukštą oro transporto saugos lygį;

(3)

1 pakeitimas turėtų būti pasirašytas;

(4)

atsižvelgiant į tai, kad, išplėtus Susitarimo taikymo sritį, būtų galima priimti naują priedą dėl pilotų licencijavimo, kurio svarba turi būti vertinama pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 (2) atitinkamas nuostatas dėl trečiojoje šalyje išduotos piloto licencijos pakeitimo, 1 pakeitimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu leidžiama pasirašyti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje 1 pakeitimą su sąlyga, kad minėtas pakeitimas bus sudarytas.

1 pakeitimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti 1 pakeitimą Sąjungos vardu.

3 straipsnis

1 pakeitimas taikomas laikinai pagal jo 2 straipsnį nuo jo pasirašymo dienos, kol bus baigtos jo įsigaliojimui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. SCICLUNA


(1)  OL L 291, 2011 11 9, p. 3.

(2)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011 11 25, p. 1).