12.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 7/37


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/51

2017 m. spalio 25 d.

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 12 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų;

(2)

kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (2) 11 straipsnyje, lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 600 000 000 EUR (2011 m. kainomis);

(3)

siekiant spręsti dabartines migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių keliamas problemas, būtina skubiai mobilizuoti didelę sumą papildomų lėšų atitinkamoms priemonėms finansuoti;

(4)

išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti asignavimus laikantis 4 išlaidų kategorijos (Europos vaidmuo pasaulyje) viršutinės ribos, būtina mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas siekiant papildyti 2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete numatytą finansavimą, 275 000 000 EUR dydžio suma viršijant 4 išlaidų kategorijos viršutines ribas, kad būtų galima finansuoti Europos darnaus vystymosi fondą (EDVF). Ši suma apima praėjusiais metais nepanaudotas Europos Sąjungos solidarumo fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas, kurios pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 11 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą skiriamos lankstumo priemonei;

(5)

remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, turėtų būti skirti tik 2017 m.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   2017 finansinių metų Sąjungos bendrajame biudžete iš lankstumo priemonės mobilizuojama 275 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų suma, skirta 4 išlaidų kategorijai (Europos vaidmuo pasaulyje).

Pirmoje pastraipoje nurodyta suma naudojama Europos darnaus vystymosi fondo garantijų fondui finansuoti.

2.   Remiantis planuojamų mokėjimų profiliu, mokėjimų asignavimai, atitinkantys iš lankstumo priemonės mobilizuotų lėšų sumą, 2017 m. sudaro 275 000 000 EUR. Suma tvirtinama laikantis biudžeto procedūros.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Strasbūre 2017 m. spalio 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(2)  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).