3.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 248/209


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS (ES) 2018/1364

2018 m. balandžio 18 d.

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu (1),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (2),

atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0070/2018),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (3), ypač į jo 208 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (4), ypač į jo 23 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (5), ypač į jo 108 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0085/2018),

1.

patvirtina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorei, kad Centro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Antonio TAJANI

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 417, 2017 12 6, p. 92.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)  OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(5)  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.