3.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 248/105


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS (ES, EURATOMAS) 2018/1317

2018 m. balandžio 18 d.

dėl Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą (1),

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017) 365 – C8-0247/2017) (2),

atsižvelgdamas į Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas (3),

atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2017) 379),

atsižvelgdamas į Komisijos 2016 m. atlikto vidaus audito metinę ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2017) 497) ir pridedamą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SWD(2017) 306),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Įstaigos atsakymu (4),

atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (5),

atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad vykdomosios įstaigos įvykdė 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą (05942/2018 – C8-0043/2018),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (6), ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius,

atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (7), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (8), ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir antrą pastraipas,

atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2013/771/ES, kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB (9),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų nuomones (A8-0137/2018),

A.

kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, savo atsakomybe ir atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus;

1.

patvirtina Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, ir 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą (10);

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Antonio TAJANI

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL L 48, 2016 2 24.

(2)  OL C 323, 2017 9 28, p. 1.

(3)  OL C 384, 2017 11 14, p. 11.

(4)  OL C 417, 2017 12 6, p. 74.

(5)  OL C 322, 2017 9 28, p. 10.

(6)  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(7)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(8)  OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(9)  OL L 341, 2013 12 18, p. 73.

(10)  Priimti tekstai, P8_TA(2018)0122 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 71).