30.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 351/7


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2467

2017 m. gruodžio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 (1) priedą dar neįrašytų 67 produktų Sąjungoje pagaminama nepakankamai, kad būtų patenkinti Sąjungos pramonės poreikiai. Todėl Sąjunga yra suinteresuota sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tiems produktams;

(2)

būtina pakeisti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą jau įrašytiems 49 produktams, kurių autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas sustabdytas, nustatytas sąlygas, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas. Tam tikrų produktų klasifikavimas buvo iš dalies pakeistas, kad pramonės subjektai galėtų visapusiškai pasinaudoti galiojančio muitų sustabdymo teikiama nauda. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedas turėtų būti atnaujintas atsižvelgiant į poreikį kai kuriais atvejais suderinti ar patikslinti tekstus. Sąlygos keičiamos pagal produkto aprašymo, klasifikavimo, muito normų ar galutinio vartojimo reikalavimų pakeitimus;

(3)

reikėtų patikslinti Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priede numatytos 188 produktų muitų taikymo sustabdymo privalomosios peržiūros galutines datas;

(4)

Sąjunga nebėra suinteresuota, kad ir toliau būtų sustabdytas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas 92 produktams, įrašytiems į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą. Todėl tie produktai turėtų būti išbraukti iš to priedo;

(5)

kad būtų aiškiau, šiuo reglamentu pakeisti arba naujai įvesti muitų taikymo sustabdymo įrašai turėtų būti pažymėti žvaigždute, o iš muitų sustabdymo įrašų, kurie šiuo reglamentu nekeičiami, žvaigždutė turėtų būti išbraukta;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

kad nenutrūktų autonominių muitų taikymo sustabdymo sistemos taikymas ir būtų laikomasi Komisijos komunikate dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų (2) nustatytų gairių, šiame reglamente numatyti muitų taikymo atitinkamiems produktams sustabdymo pakeitimai turi būti taikomi nuo 2018 m. sausio 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo skubiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

produktams, kurių KN ir TARIC kodai yra nurodyti šio reglamento I priede, skirtos eilutės lentelėje išbraukiamos;

2)

visos žvaigždutės lentelėje ir išnaša „* Naujai įvesta priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos“ išbraukiamos;

3)

lentelėje, laikantis tos lentelės pirmoje skiltyje nurodytų KN kodų sekos, įterpiamos šio reglamento II priede išvardytiems produktams skirtos eilutės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28, p. 201).

(2)  OL C 363, 2011 12 13, p. 6.


I PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje išbraukiamos eilutės, susijusios su muitų taikymo produktams, kurių KN ir TARIC kodai nurodyti toliau, sustabdymu:

KN kodas

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelėje, laikantis tos lentelės pirmoje skiltyje nurodytų KN kodų sekos, įterpiamos šios eilutės:

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Autonominio muito tarifas

Papildomas matavimo vienetas

Numatytos privalomos priežiūros

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti:

pramonines riebalų monokarboksirūgštis, priskiriamas 3823 19 10 subpozicijai,

riebalų rūgščių metilesterius, priskiriamus 2915 arba 2916 pozicijai,

riebalų alkoholius, priskiriamus 2905 17 , 2905 19 ir 3823 70 subpozicijoms, naudojamus kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

riebalų alkoholius, priskiriamus 2905 16 subpozicijai, grynus arba mišiniuose, naudojamus kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

stearino rūgštį, priskiriamą 3823 11 00 subpozicijai,

prekes, priskiriamas 3401 pozicijai, arba

didelio grynumo riebalų rūgštis, priskiriamas 2915 pozicijai (2)

0 %

2018.12.31

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentruota mangų tyrė, gauta verdant:

Mangifera spp. genties augalų vaisius,

su cukrumi, kurio masės dalis ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (2)

6 % (3)

2022.12.31

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Koncentruota papajų tyrė, gauta verdant:

Carica spp. genties augalų vaisius,

su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (2)

7.8 % (3)

2022.12.31

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Koncentruota gvajavų tyrė, gauta verdant:

Psidium spp. genties augalų vaisius,

su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (2)

6 % (3)

2022.12.31

*ex 2008 93 91

20

Saldintos džiovintos spanguolės, naudojamos maisto perdirbimo pramonės produktų gamybai (vien pakavimas nelaikomas perdirbimu) (4)

0 %

2022.12.31

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Blanširuoti Kara kishmish genties vynuogių lapai sūryme, kuriame:

druskos koncentracija sudaro daugiau kaip 6 % masės,

rūgštingumą rodantis citrinų rūgšties monohidratas sudaro ne mažiau kaip 0,1 % ir ne daugiau kaip 1,4 % masės,

nėra arba yra ne daugiau kaip 2 000 mg/kg natrio benzoato pagal CODEX STAN 192-1995,

skirti naudoti gaminant ryžiais įdarytus vynuogių lapus (2)

0 %

2022.12.31

*ex 2106 90 92

50

Kazeino baltymų hidrolizatas, kurį sudaro

ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės laisvųjų aminorūgščių ir

peptonai, kurių daugiau kaip 90 % masės sudaro ne didesnės kaip 2 000 Da santykinės molekulinės masės peptonai

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2804 50 90

40

Telūras (CAS RN 13494-80-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 %, bet ne didesnis kaip 99,999 % masės, nustatytas pagal metalų priemaišas, kurių kiekis išmatuotas atliekant induktyviai susietos plazmos (ICP) analizę

0 %

2018.12.31

*ex 2805 19 90

20

Ličio metalas (CAS RN 7439-93-2), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,8 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 2811 22 00

15

Amorfinis silicio dioksidas (CAS RN 60676-86-0)

miltelių pavidalo,

kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 99,0 % masės,

kurio vidutinis dalelių dydis yra ne mažesnis kaip 0,7 μm, bet ne didesnis kaip 2,1 μm,

kurio 70 % sudaro ne didesnės kaip 3 μm skersmens dalelės

0 %

2020.12.31

*ex 2811 29 90

10

Telūro dioksidas (CAS RN 7446-07-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2816 40 00

10

Bario hidroksidas (CAS RN 17194-00-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2823 00 00

10

Titano dioksidas (CAS RN 13463-67-7), kurio:

grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės,

vidutinis grūdelio dydis ne mažesnis kaip 0,7 μm ir ne didesnis kaip 2,1μm

0 %

2022.12.31

*ex 2825 10 00

10

Hidroksilamonio chloridas (CAS RN 5470-11-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2825 60 00

10

Cirkonio dioksidas (CAS RN 1314-23-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2835 10 00

10

Natrio hipofosfito monohidratas (CAS RN 10039-56-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2837 20 00

20

Amonio geležies (III) heksacianferatas (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2839 19 00

10

Dinatrio disilikatas (CAS RN 13870-28-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2841 50 00

10

Kalio dichromatas (CAS RN 7778-50-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2841 80 00

10

Diamonio volframatas (CAS RN 11120-25-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2841 90 30

10

Kalio metavanadatas (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2841 90 85

10

Ličio kobalto (III) oksidas (CAS RN 12190-79-3), kurio sudėtyje esantis kobaltas sudaro ne mažiau kaip 59 %

0 %

2022.12.31

*ex 2850 00 20

30

Titano nitridas (CAS RN 25583-20-4), kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm

0 %

2022.12.31

*ex 2850 00 20

60

Disilanas (CAS RN 1590-87-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 39 19

20

5-Brompent-1-enas (CAS RN 1119-51-3)

0 %

2022.12.31

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-enas (2,3,3,3-tetrafluorpropenas) (CAS RN 754-12-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas (Trans-1,3,3,3-tetrafluorpropenas) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

2018.12.31

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-heksafluorbuta-1,3-dienas (CAS RN 685-63-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 89 80

50

Chlorciklopentanas (CAS RN 930-28-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2903 89 80

60

Oktafluorciklobutanas (CAS RN 115-25-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2904 99 00

40

4-Chlorobenzensulfonilchloridas (CAS RN 98-60-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 19 00

70

Titano tetrabutanolatas (CAS RN 5593-70-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 19 00

80

Titanio tetraizopropoksidas (CAS RN 546-68-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 39 95

20

Butan-1,2-diolis (CAS RN 584-03-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diolis (CAS RN 112-47-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2906 29 00

30

2-Feniletanolis (CAS RN 60-12-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2908 99 00

40

4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis (CAS RN 148-25-4)

0 %

2018.12.31

*ex 2912 29 00

35

Cinamono aldehidas (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2912 29 00

50

4-Izobutilbenzaldehidas (CAS RN 40150-98-9)

0 %

2018.12.31

*ex 2912 49 00

20

4-Hidroksibenzaldehidas (CAS RN 123-08-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 19 90

20

Heptan-2-onas (CAS RN 110-43-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 19 90

30

3-Metilbutanonas (CAS RN 563-80-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 19 90

40

Pentan-2-onas (CAS RN 107-87-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 39 00

30

Benzofenonas (CAS RN 119-61-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 39 00

70

Benzilas (CAS RN 134-81-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 39 00

80

4′-Metilacetofenonas (CAS RN 122-00-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 50 00

45

3,4-Dihidroksibenzofenonas (CAS RN 10425-11-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 50 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas (CAS RN 24650-42-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Difluorbenzofenonas (CAS RN 342-25-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2915 60 19

10

Etilbutiratas (CAS RN 105-54-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2915 90 70

30

3,3-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 7065-46-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2916 12 00

70

2-(2-Viniloksietoksi)etilakrilatas (CAS RN 86273-46-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2916 13 00

30

Cinko monometakrilato milteliai (CAS RN 63451-47-8), kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 17 % masės gamybos priemaišų arba jų nėra

0 %

2020.12.31

*ex 2916 39 90

55

4-tret-Butilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 98-73-7 )

0 %

2022.12.31

*ex 2916 39 90

75

m-Toluilo rūgštis (CAS RN 99-04-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorfenil)acto rūgštis (CAS RN 209995-38-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2917 19 10

20

Dietilmalonatas (CAS RN 105-53-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 29 00

35

Propil 3,4,5-trihidroksibenzoatas (CAS RN 121-79-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 30 00

50

Etilacetoacetatas (CAS RN 141-97-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 99 90

15

Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutiratas (CAS RN 77-83-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2918 99 90

27

Etilo 3-etoksipropionatas (CAS RN 763-69-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2920 29 00

15

Fosfito rūgšties 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diil-tetra-1-naftalenilo esteris (CAS RN 198979-98-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2920 29 00

50

Fozetil-aliuminis (CAS RN 39148-24-8)

0 %

2018.12.31

*ex 2920 29 00

60

Fosetil-natrio (CAS RN 39148-16-8) vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės fosetil-natrio, skirtas pesticidams gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 2920 90 10

60

2,4-Di-tert-butil-5-nitrofenilmetilkarbonatas (CAS RN 873055-55-1)

0 %

2022.12.31

*2921 13 00

 

2-(N,N-dietilamino)etilchlorido hidrochloridas (CAS RN 869-24-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 19 99

70

N,N-Dimetiloktilamino – boro trichloridas (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 30 99

40

Ciklopropilaminas (CAS RN 765-30-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 42 00

86

2,5-Dichloranilinas (CAS RN 95-82-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 42 00

87

N-Metilanilinas (CAS RN 100-61-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 42 00

88

3,4-Dichloranilin-6-sulfonrūgštis (CAS RN 6331-96-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 43 00

80

6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidinas (CAS RN 121-50-6)

0 %

2018.12.31

*ex 2921 45 00

60

1-Naftilaminas (CAS RN 134-32-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 45 00

70

8-Aminonaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 119-28-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 59 90

30

3,3′-Dichlorbenzidino dihidrochloridas (CAS RN 612-83-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamino dihidrochloridas (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 19 00

20

2-(2-Metoksifenoksi)etilamino hidrochloridas (CAS RN 64464-07-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 49 85

20

3-Amino-4-chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2840-28-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 49 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 10287-53-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 49 85

75

L-alanino izopropilo esterio hidrochloridas (CAS RN 62062-65-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2922 50 00

15

3,5-Dijodtironinas (CAS RN 1041-01-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 19 00

25

Izobutilidendikarbamidas (CAS RN 6104-30-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutilkarbamidas (CAS RN 4559-86-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 29 70

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamidas (CAS RN 74441-06-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2924 29 70

86

Antranilamidas (CAS RN 88-68-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionas (CAS RN 4720-86-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Fenilen)dimaleimidas (CAS RN 3006-93-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Dichlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis (CAS RN 51867-77-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2929 10 00

20

Butilizocianatas (CAS RN 111-36-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2929 10 00

55

2,5 (ir 2,6)-Bis(izocianatmetil)biciklo[2.2.1]heptanas (CAS RN 74091-64-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2929 10 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzenas (CAS RN 3634-83-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2930 20 00

10

Prosulfokarbas (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2930 90 98

65

Pentaeritritoltetra(3-merkaptopropionatas) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2930 90 98

68

Kletodimas (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2931 39 90

08

Natrio diizobutilditiofosfinato (CAS RN 13360-78-6) vandeninis tirpalas

0 %

2022.12.31

*ex 2931 39 90

25

(Z)-prop-1-en-1-ilfosfono rūgštis (CAS RN 25383-06-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2931 90 00

20

Ferocenas (CAS RN 102-54-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2932 14 00

10

1,6-Dichlor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-chlor-4 deoksi-α-D-galaktopiranozidas (CAS RN 56038-13-2)

0 %

2019.12.31

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Amino-γ-butirolaktonohidrobromidas (CAS RN 15295-77-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2932 20 90

50

L-laktidas (CAS RN 4511-42-6) arba D-laktidas (CAS RN 13076-17-0), arba dilaktidas (CAS RN 95-96-5)

0 %

T

2022.12.31

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Difluorbenz[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksirūgštis (CAS RN 862574-88-7)

0 %

2022.12.31

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-gliucitolis (CAS RN 81541-12-0)

0 %

2018.12.31

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonrūgštis (CAS RN 119-17-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 29 90

80

Imazalilas (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 39 99

12

2,3-Dichlorpiridinas (CAS RN 2402-77-9)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Metil-3-(trifluormetil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-karbotioamidas (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 39 99

57

Tret-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoatas (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 49 10

30

Etil 4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 52980-28-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 49 90

25

Klokvintocet-meksilas (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

2021.12.31

*ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazino hidrochloridas (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 79 00

30

5-Vinil-2-pirolidonas (CAS RN 7529-16-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-onas (CAS RN 55621-49-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(brommetil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazolas (CAS RN 124750-51-2)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

46

(S)-indolin-2-karboksirūgštis (CAS RN 79815-20-6)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrazolas (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

2022.12.31

*ex 2933 99 80

51

Dikvato dibromido (ISO) (CAS RN 85-00-7) vandeninis tirpalas, skirtas herbicidams gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 2934 10 00

15

4-Nitrofeniltiazol-5-ilmetil karbonatas (CAS RN 144163-97-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 10 00

25

(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato oksalatas (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 10 00

35

(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamino dihidrochloridas (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 20 80

15

Bentiavalikarb-izopropilas (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2934 20 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas (Benzizotiazolinonas (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 30 90

10

2-Metiltiofenotiazinas (CAS RN 7643-08-5)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

37

4-Propan-2-ilmorfolinas (CAS RN 1004-14-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

52

Epoksikonazolas (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

54

2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinbutirofenonas (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Difluorfenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanonas (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-Amino-8-okso-3-(1-propenil)-5-tia-1-azabiciklo [4.2.0]okt-2 -en-2-karboksirūgštis (CAS RN 120709-09-3)

0 %

2022.12.31

*ex 2934 99 90

58

Dimetenamidas-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

2018.12.31

*ex 2934 99 90

74

2-Izopropiltioksantonas (CAS RN 5495-84-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfamidas (CAS RN 902146-43-4)

0 %

2022.12.31

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiozidas A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

2022.12.31

*ex 2938 90 90

40

Išgrynintas steviolio glikozidas, kurio sudėtyje rebaudiozidas M sudaro ne mažiau kaip 80 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės (CAS RN 1220616-44-3), skirtas nealkoholiniams gėrimams gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3204 11 00

35

Dažiklis C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Disperse Yellow 232 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 11 00

45

Dispersinių dažiklių preparatas, kurio sudėtyje yra:

C.I. Disperse Orange 61 arba Disperse Orange 288,

C.I. Disperse Blue 291:1,

C.I. Disperse Violet 93:1,

ir gali būti C.I. Disperse Red 54

0 %

2020.12.31

*ex 3204 13 00

30

Dažiklis C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Basic Blue 7 yra ne mažiau kaip 50 proc. masės

0 %

2018.12.31

*ex 3204 13 00

40

Dažiklis C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 arba CAS RN 8004-87-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Basic Violet 1 yra ne mažiau kaip 90 proc. masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 15 00

80

Dažiklis C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Vat Blue 1 sudaro ne mažiau kaip 94 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

26

Dažiklis C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Orange 13 sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

75

Dažiklis C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Orange 5 sudaro ne mažiau kaip 80 proc. masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

80

Dažiklis C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 207 sudaro ne mažiau kaip 50 proc. masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

85

Dažiklis C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Blue 61 sudaro ne mažiau kaip 35 proc. masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 17 00

88

Dažiklis C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 arba CAS RN 101357-19-1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Violet 3 sudaro ne mažiau kaip 90 proc. masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 19 00

16

Dažiklis C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Yellow 133 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 19 00

84

Dažiklis C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Blue 67 sudaro ne mažiau kaip 98 proc. masės

0 %

2022.12.31

*ex 3204 90 00

20

Dažiklio C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) preparatai vandeniu apdorotuose lengvuosiuose nafteniniuose naftos distiliatuose (CAS RN 64742-53-6), kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Red 175 sudaro ne mažiau kaip 40 % masės, bet ne daugiau kaip 60 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 3206 49 70

30

Dažiklis C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Black 12 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 3207 40 85

40

Stiklo dribsniai (CAS RN 65997-17-3):

kurių storis ne mažesnis kaip 0,3 μm, bet ne didesnis kaip 10 μm ir

kurie padengti titanodioksidu (CAS RN 13463-67-7) arba geležies oksidu (CAS RN 18282-10-5)

0 %

2022.12.31

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Tetrafluoretileno kopolimeras butilacetato tirpale, kuriame tirpiklio kiekis 50 % (± 2 %) masės

0 %

2022.12.31

*ex 3208 90 19

65

Polisiloksanai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės ksileno ir ne daugiau kaip 25 % masės silicio dioksido, naudojami ilgalaikiams chirurginiams implantams gaminti

0 %

2018.12.31

*ex 3208 90 19

75

Acenaftaleno kopolimeras etilo laktato tirpale

0 %

2022.12.31

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Skysti spaustuviniai dažai, sudaryti iš vinilakrilato kopolimero ir spalvos pigmentų dispersijos izoparafinuose, kurių sudėtyje vinilakrilato kopolimeras ir spalvos pigmentai sudaro ne daugiau kaip 13 % masės

0 %

2018.12.31

*ex 3215 19 00

20

Rašalas:

sudarytas iš poliesterio polimero ir sidabro (CAS RN 7440-22-4) bei sidabro chlorido (CAS RN 7783-90-6) dispersijos metilpropilketone (CAS RN 107-87-9),

kurio bendras sausasis likutis sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet ne daugiau kaip 57 % masės ir

kurio savitasis sunkis yra ne mažesnis kaip 1,40 g/cm3, bet ne didesnis kaip 1,60 g/cm3,

naudojamas elektrodams gaminti (2)

0 %

L

2022.12.31

*ex 3402 13 00

20

Paviršinio aktyvumo medžiaga, kurios sudėtyje yra 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eterio, polimerizuoto su oksiranu, pasibaigiančio metilo grupe

0 %

2022.12.31

*ex 3506 91 90

60

Kietojo polimero suspensijos D-limonene (CAS RN 5989-27-5) pavidalo laikinojo puslaidininkių plokštelių sujungimo klijai, kurių sudėtyje polimeras sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės

0 %

L

2022.12.31

*ex 3506 91 90

70

Kietojo polimero suspensijos ciklopentanone (CAS RN 120-92-3) pavidalo laikinojo puslaidininkių plokštelių atskyrimo priemonė, kurios sudėtyje polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės

0 %

L

2022.12.31

*ex 3603 00 60

10

Dujų generatorių uždegikliai, kurių didžiausias bendras ilgis ne mažesnis kaip 20,34 mm, bet ne didesnis kaip 25,25 mm, o smaigės ilgis ne mažesnis kaip 6,68 mm (± 0,3 mm), bet ne didesnis kaip 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

2022.12.31

*ex 3707 90 29

50

Miltelių pavidalo sausas rašalas arba dažomųjų miltelių mišinys, kurie sudaryti iš:

stireno akrilato / butadieno kopolimero,

arba suodžių, arba organinio pigmento ir

kurių sudėtyje yra arba nėra poliolefino arba amorfinio silicio dioksido,

naudojami kaip ryškalas faksų, kompiuterių spausdintuvų ir kopijuoklių rašalo (dažų) indelių arba kasečių gamyboje (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3801 90 00

20

Pikiu padengto grafito pagrindu pagaminti milteliai,

kurių vidutinis dalelės dydis ne mažesnis kaip 10,8 μm, bet ne didesnis kaip 13,0 μm,

kurių sudėtyje geležis sudaro mažiau kaip 40 ppm,

varis sudaro mažiau kaip 5 ppm,

nikelis sudaro mažiau kaip 5 ppm,

kurių vidutinis paviršiaus plotas (azoto (N2) atmosferoje) yra ne mažesnis kaip 3,0 m2/g, bet ne didesnis kaip 4,36 m2/g, ir

kurių sudėtyje magnetinės metalo priemaišos sudaro mažiau kaip 0,3 ppm

0 %

kg

2022.12.31

*ex 3808 91 90

60

Spinetoramas (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparatas iš dviejų spinozino komponentų (3′-ethoksi-5,6-dihidro spinozin J) ir (3′-ethoksi- spinozin L)

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

30

Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų, sudaryti iš poliizobutilenu pakeisto fenolio ir salicilo rūgšties bei formaldehido reakcijos produktų kalcio druskų, naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

50

Tepalinių alyvų priedai,

kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio C16-24 alkilbenzensulfonatai (CAS RN 70024-69-0),

kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų,

naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

60

Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų,

kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra kalcio polipropilenilu pakeistas benzenesulfonatas (CAS RN 75975-85-8), sudarantis ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės,

kurių bendras šarmų skaičius ne mažesnis kaip, 280 bet ne didesnis kaip 320,

naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

70

Tepalinių alyvų priedai,

kurių sudėtyje yra poliizobutileno sukcinimido, gauto iš polietilenpoliaminų ir poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos produktų (CAS RN 84605-20-9),

kurių sudėtyje yra mineralinių alyvų,

kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,05 %, bet ne daugiau kaip 0,25 % masės,

kurių bendras šarmų skaičius didesnis kaip 20,

naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 21 00

85

Priedai,

kurių sudėtyje mineralinės alyvos sudaro daugiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 45 % masės,

kurių pagrindinė sudedamoji dalis – karbonizuoti arba nekarbonizuoti šakotojo dodecilfenolio sulfido kalcio druskų mišinys,

naudojami tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

20

Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš bi (2-metilpentan-2-il)ditiofosforo rūgšties, propileno oksido, fosforo oksido ir C12-14 alkilų grandinės aminų reakcijos produktų, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

30

Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš butil-cikloheks-3-enekarboksilato, sieros ir trifenilfosfito reakcijos produktų (CAS RN 93925-37-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

40

Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš 2-metil-prop-1-eno, sieros monochlorido ir natrio sulfido reakcijos produktų (CAS RN 68511-50-2), kurių sudėtyje esantis chloras sudaro ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės, naudojami kaip koncentruoti priedai tepalinėms alyvoms

0 %

2022.12.31

*ex 3811 29 00

50

Tepalinių alyvų priedai, sudaryti iš N,N-dialkil-2-hidroksiacetamidų su alkilų grandine, kurios ilgis – nuo 12 iki 18 anglies atomų, mišinio (CAS RN 866259-61-2), naudojami kaip koncentruoti priedai variklių alyvoms maišymo būdu gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3811 90 00

40

Ketvirtinės amonio druskos poliizobutenilsukcinimido pagrindu tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 29,9 % masės 2-etilheksanolio

0 %

2022.12.31

*ex 3812 39 90

80

UV stabilizatorius, sudarytas iš:

erdviškai ekranuoto (hindered) amino N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-heksandiamino, polimero su 2,4-dichloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazinu (CAS RN 193098-40-7) ir

arba o-hidroksifeniltriazino UV šviesos sugėriklio arba

chemiškai modifikuoto fenolio junginio

0 %

2022.12.31

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katodas, ritiniuose, skirtas cinko – oro diskinių elementų baterijoms (klausos aparatų baterijoms) (2)

0 %

2018.12.31

*ex 3815 90 90

16

Iniciatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra dimetilaminopropilo karbamidas

0 %

2022.12.31

*ex 3815 90 90

18

Oksidacijos katalizatorius su aktyviąja medžiaga di[mangano (1+)], 1,2-bis(oktahidro-4,7-dimetil-1H-1,4,7-triazonin-1-il-kN1, kN4, kN7)etan-di-μ-okso-μ-(etanoato-kO, kO′)-, di[chloridu(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), naudojamas cheminei oksidacijai arba balinimui paspartinti

0 %

2022.12.31

*ex 3815 90 90

22

Miltelių pavidalo katalizatorius, sudarytas iš 95 % (± 1 %) masės titano oksido ir 5 % (± 1 %) masės silicio dioksido

0 %

2022.12.31

*ex 3815 90 90

85

Katalizatorius, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra aliumosilikatas (ceolitas), skirtas aromatiniams angliavandeniliams alkilinti, alkilaromatiniams angliavandeniliams transalkilinti arba olefinams oligomerizuoti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

26

Preparatai, kurių sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 75 % masės sunkiosios aromatinės solventnaftos (naftos) (CAS RN 64742-94-5),

ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-antr-butilfenolio (CAS RN 111850-24-9) ir

ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės 2-antr-butilfenolio (CAS RN 89-72-5)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

28

Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės 2-(3-chlor-5-(trifluormetil)piridin-2-il)etanamino (CAS RN 658066-44-5),

ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės sieros rūgšties (CAS RN 7664-93-9) ir

ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 2,9 % metanolio (CAS RN 67-56-1)

0 %

2020.12.31

*ex 3824 99 92

29

Preparatas, kurio sudėtyje yra

ne mažiau kaip 85 %, bet ne daugiau kaip 99 % masės butil-2-ciano-3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-akrilato polietilenglikolio eterio ir

ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės polioksietileno (20) sorbitano trioleato

0 %

2020.12.31

*ex 3824 99 92

35

Preparatai, kurių ne mažiau kaip 92 %, bet ne daugiau kaip 96,5 % masės sudaro 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenzilidin)-D-gliucitolis, ir kurių sudėtyje taip pat yra karboksirūgšties darinių ir alkilsulfato

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 92

39

Preparatai, kurių sudėtyje 1,3:2,4-bis-O-benzilidin-D-gliucitolis sudaro ne mažiau kaip 47 % masės

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 92

47

Preparatas, kurio sudėtyje yra:

trioktilfosfino oksido (CAS RN 78-50-2),

dioktilheksilfosfino oksido (CAS RN 31160-66-4),

oktilheksilfosfino oksido(CAS RN 31160-64-2) ir

triheksilfosfino oksido (CAS RN 3084-48-8)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

49

Preparatas, daugiausia sudarytas iš 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol etoksilato (CAS RN 169117-72-0)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

50

Preparatas, daugiausia sudarytas iš alkilkarbonato, kurio sudėtyje taip pat yra UV spindulių absorbento, naudojamas akinių lęšiams gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 92

80

Dietilenglikolio propilenglikolio trietanolamino titanato kompleksai (CAS RN 68784-48-5), ištirpinti dietilenglikolyje (CAS RN 111-46-6)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 93

30

Miltelių mišinys, kurio sudėtyje yra

ne mažiau kaip 85 % masės cinko diakrilato (CAS RN 14643-87-9),

ne daugiau kaip 5 % masės 2,6-di-tret-butil-alfa-dimetilamino-p-krezolio (CAS RN 88-27-7) ir

ne daugiau kaip 10 % cinko stearato (CAS RN 557-05-1)

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 93

63

Ne miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 75 % masės sterolių,

ne daugiau kaip 25 % masės stanolių,

skirtas stanolių/sterolių arba stanolių/sterolių esterių gamybai (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Preparatas, kurio sudėtyje yra:

C,C′-azodi(formamido) (CAS RN 123-77-3),

magnio oksido (CAS RN 1309-48-4) ir

cinko bis(p-toluensulfinato) (CAS RN 24345-02-6),

kuriame dujos iš C,C′-azodi(formamido) susidaro esant 135 °C temperatūrai

0 %

2018.12.31

*ex 3824 99 93

88

Iš medienos ir medienos alyvų (talo alyvos) išgautų fitosterolių mišinys, miltelių pavidalo, kurio sudėtyje:

sitosteroliai sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau kaip 80 % masės,

kampesteroliai sudaro ne daugiau kaip 15 % masės,

stigmasteroliai sudaro ne daugiau kaip 5 % masės,

betasitostanoliai sudaro ne daugiau kaip 15 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 96

45

Ličio nikelio kobalto aliuminio oksido milteliai CAS RN 177997-13-6), kurių

dalelės mažesnės kaip 10 μm,

grynumas didesnis kaip 98 % masės

0 %

kg

2022.12.31

*ex 3824 99 96

50

Nikelio hidroksidas, su ne mažesniu kaip 12 %, bet ne didesniu kaip 18 % masės cinko hidroksido ir kobalto hidroksido kiekiu, naudojamas teigiamiems akumuliatorių elektrodams gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 3824 99 96

87

Platinos oksidas (CAS RN 12035-82-4) ant akyto aliuminio oksido nešiklio (CAS RN 1344-28-1), kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės platinos ir

ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės etilaliuminio dichlorido (CAS RN 563-43-9)

0 %

2022.12.31

*ex 3903 90 90

15

Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje:

78 ± 4 % masės sudaro stirenas,

9 ± 2 % masės – n-butilakrilatas,

11 ± 3 % masės – n-butilmetakrilatas,

1,5 ± 0,7 % masės – metakrilo rūgštis,

ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės –poliolefino vaškas

0 %

2018.12.31

*ex 3904 69 80

85

Etileno kopolimeras su chlortrifluoretilenu, modifikuotas arba nemodifikuotas heksafluorizobutilenu, miltelių pavidalo, su užpildais arba be jų

0 %

2022.12.31

*ex 3905 30 00

10

Klampus preparatas, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra poli(vinilo alkoholis) (CAS RN 9002-89-5), organinis tirpiklis ir vanduo, skirtas naudoti puslaidininkių gamyboje kaip puslaidininkio plokštelių apsauginė danga (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3905 91 00

40

Vandenyje tirpus etileno ir vinilo alkoholio kopolimeras (CAS RN 26221-27-2), kurio sudėtyje monomero etileno masės dalis yra ne didesnė kaip 32 %

0 %

2022.12.31

*ex 3906 90 90

27

Stearilo metakrilato, izooktilo akrilato ir akrilo rūgšties kopolimeras, ištirpintas izopropilo palmitate

0 %

2022.12.31

*ex 3907 20 20

20

Poli(tetrametileno eterio glikolis), kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) yra ne mažesnė kaip 2 700 , bet ne didesnė kaip 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

2022.12.31

*ex 3907 20 20

60

Polipropilenglikolio monobutileteris (CAS RN 9003-13-8), kurio šarmingumas ne didesnis kaip 1 ppm natrio

0 %

2022.12.31

*ex 3907 20 99

80

Izoamilo alkoholio polioksietileno eteris (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

2022.12.31

*ex 3907 30 00

60

Poliglicerolio poliglicidilo eterio derva (CAS RN 118549-88-5)

0 %

2022.12.31

*ex 3907 99 80

25

Kopolimeras, kurio sudėtyje tereftalio rūgštis ir (arba) jos izomerai bei cikloheksandimetanolis sudaro ne mažiau kaip 72 % masės

0 %

2022.12.31

*ex 3907 99 80

70

Poli(etilentereftalato) ir cikloheksandimetanolio kopolimeras, kurio sudėtyje cikloheksandimetanolis sudaro daugiau kaip 10 % masės

3.5 %

2019.12.31

*ex 3910 00 00

50

Slėgiui jautrus adhezyvas polisiloksano pagrindu tirpale, kurio sudėtyje yra kopoli(dimetilsiloksano/difenilsiloksano) dervos

0 %

2022.12.31

*ex 3911 90 19

30

Etilenimino ir etilenimino ditiokarbamato kopolimeras natrio hidroksido vandeniniame tirpale

0 %

2022.12.31

*ex 3911 90 99

53

Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno polimeras su 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indenu ir 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503442-46-4)

0 %

2022.12.31

*ex 3911 90 99

57

Hidrintas 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno polimeras su 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluorenu (CAS RN 503298-02-0)

0 %

2022.12.31

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Juoda polivinilchlorido plėvelė:

didesnio kaip 30 laipsnių veidrodinio blizgesio pagal ASTM D 2457,

iš vienos pusės padengta arba nepadengta apsaugine poli(etileno tereftalato) plėvele, o iš kitos pusės – slėgiui jautriu adhezyvu su kanalais ir nuimamu apsauginiu sluoksniu

0 %

2022.12.31

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Sutvirtinta polietileno putų juosta, iš abiejų pusių padengta slėgiui jautriu akrilo adhezyvu su mikrogrioveliais, o iš vienos pusės – apsauginiu sluoksniu, kurios klijų sluoksnio storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, bet ne didesnis kaip 1,53 mm

0 %

2022.12.31

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Akrilo putų juostelė, iš vienos pusės padengta šiluma suaktyvinamais klijais arba spaudimui jautriais akrilo klijais, o iš kitos pusės spaudimui jautriais akrilo klijais ir nuimamu apsauginiu lakštu, kurios nuplėšimo 90 laipsniu kampu adhezija yra didesnė kaip 25 n/cm (nustatyta ASTM D 3330 metodu)

0 %

2022.12.31

*ex 3919 90 80

82

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš:

poliuretano sluoksnio,

stiklo mikrosferų sluoksnio,

aluminio sluoksnio ir

lipniojo sluoksnio, iš vienos arba abiejų pusių padengto nuimamu apsauginiu sluoksniu,

su polivinilchlorido sluoksniu arba be jo,

sluoksnio su apsaugos nuo duomenų klastojimo, taisymo, keitimo ar dauginimo atspaudais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu arba be jų

0 %

2020.12.31

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Atšvaito arba difuzoriaus lakštai, ritiniuose,

skirti apsaugoti nuo ultravioletinės arba infraraudonosios šiluminės spinduliuotės, tvirtinami prie langų, arba

skirti šviesai tolygiai perduoti ir paskirstyti, naudojami su skystųjų kristalų (LCD) moduliais

0 %

2022.12.31

*ex 3920 20 29

94

Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių plėvelė,

kurios kiekviename sluoksnyje yra polipropileno ir polietileno mišinys,

kurios sudėtyje ne daugiau kaip 3 % masės sudaro kiti polimerai,

kurios viduriniame sluoksnyje yra arba nėra titano dioksido,

kurios bendras storis ne didesnis nei 70 μm

0 %

2022.12.31

*ex 3920 62 19

60

Polietilentereftalato plėvelė:

kurios storis ne didesnis kaip 20 μm,

bent iš vienos pusės padengta dujoms nelaidžiu sluoksniu, kuris sudarytas iš polimerinės matricos, kurioje disperguotas silicio dioksidas arba aliuminio oksidas, ir kurio storis ne didesnis kaip 2 μm

0 %

2022.12.31

*ex 3920 99 28

55

Termoplastinė ekstruzijos būdu pagaminta poliuretano plėvelė:

nelipni,

į 10 mmstorio rietuvę sukrautų plėvelių geltonos spalvos indeksas didesnis kaip 1,0, bet ne didesnis kaip 2,5 (nustatytas ASTM E 313-10 metodu),

į 10 mm storio rietuvę sukrautų plėvelių šviesos pralaidumas didesnis kaip 87 % (nustatytas ASTM D 1003-11 metodu),

bendras storis ne mažesnis kaip 0,38 mm, bet ne didesnis kaip 7,6 mm,

plotis ne mažesnis kaip 99 cm, bet ne didesnis kaip 305 cm,

naudojama sluoksniuotajam beskeveldriam stiklui gaminti

0 %

2018.12.31

*ex 3921 13 10

20

Į ritinius susuktas atvirųjų akučių putų poliuretanas:

2,29 mm (± 0,25 mm) storio,

akyta sukibimą skatinančia medžiaga apdorotu paviršiumi,ir

sluoksniuotas su poliesterio plėvele ir tekstilinės medžiagos sluoksniu

0 %

2022.12.31

*ex 3921 19 00

60

Daugiaporė daugiasluoksnė atskiriamoji folija

su vienu mikroporingu polietileno sluoksniu tarp dviejų mikroporingų polipropileno sluoksnių, iš abiejų pusių padengtų aliuminio oksido danga arba nepadengtų,

kurios plotis ne mažesnis kaip 65 mm, bet ne didesnis kaip 170 mm,

bendras storis ne mažesnis kaip 0,01 mm, bet ne didesnis kaip 0,03,

porėtumas ne mažesnis kaip 0,25, bet ne didesnis kaip 0,65

0 %

m2

2022.12.31

*ex 3921 19 00

70

Mikroakytosios membranos iš porėto politetrafluoretileno (ePTFE), ritiniuose, kurių

plotis ne mažesnis kaip 1 600 mm, bet ne didesnis kaip 1 730 mm, o

membranos storis ne mažesnis kaip 15 μm, bet ne didesnis kaip 50 μm,

skirtos dvikomponentėms ePTFE membranoms gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 3921 19 00

80

Mikroakytoji vienasluoksnė polipropileno plėvelė arba mikroakytoji trisluoksnė polipropileno, polietileno ir polipropileno plėvelė, kurių kiekvienos

traukumas skersine gamybos kryptimi yra nulinis,

bendras storis yra ne mažesnis kaip 10 μm, bet ne didesnis kaip 50 μm,

plotis yra ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 900 mm,

ilgis yra ne mažesnis kaip 200 m, bet ne didesnis kaip 3 000 m, o

vidutinis poros dydis yra 0,02–0,1 μm

0 %

2022.12.31

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Galvanizuoti vidaus arba lauko puošiniai, kuriuos sudaro:

akrilnitrilbutadienstireno (ABS) kopolimeras, kuris gali būti sumaišytas su polikarbonatu,

vario, nikelio ir chromo sluoksniai,

skirti 8701 –8705 pozicijoms priskiriamų autotransporto priemonių detalėms gaminti (2)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 3926 90 97

33

Korpusai, jų dalys, būgnai, krumpliaračiai, rėmai, dangčiai ir kitos dalys iš akrilnitrilo-butadieno-stireno arba polikarbonato, naudojami nuotolinio valdymo prietaisams gaminti

0 %

Vnt.

2019.12.31

*ex 3926 90 97

77

Silikoninis atsajos žiedas, kurio vidinis skersmuo yra 15,4 mm (+0,0 mm/-0,1 mm), naudojamas automobilių statymo jutiklių sistemose

0 %

Vnt.

2021.12.31

*ex 4104 41 19

10

Buivolų oda, skeltinė, rauginta, chromu ir papildomai sintetinėmis medžiagomis („krastas“, (crust)), sausa

0 %

2022.12.31

*ex 5407 10 00

10

Tekstilės gaminys, sudarytas iš metmenų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6 ir ataudų, kurių gijiniai siūlai iš poliamido-6,6, poliuretano ir tereftalio rūgšties kopolimero, p-fenilendiamino ir 3,4′–oksibis(fenilenamino)

0 %

2022.12.31

*ex 5603 12 90

50

Neaustinės medžiagos:

kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 30 g, bet ne didesnė kaip 60 g,

turinčios pluošto iš polipropileno arba polipropileno ir polietileno,

margintos arba ne, kurių:

vienos medžiagos pusės 65 % paviršiaus yra su 4 mm skersmens bumbuliukais, sudarytais iš susisukusių nesutvirtintų, bet pritvirtintų prie pagrindo iškilių pluoštelių ir galinčiais sukibti su ekstruzinėmis kibiomis medžiagomis, o likę 35 % yra sutvirtinta medžiaga,

kita medžiagos pusė yra glotni,

skirtos kūdikių vystyklų ir vystyklų įklotų bei panašių higienos priemonių gamybai (2)

0 %

m2

2022.12.31

*ex 7009 10 00

50

Neužbaigti elektrochrominiai automatiškai tamsėjantys variklinių transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžiai:

su plastikine nugarėle ar be jos,

su kaitinimo elementu ar be jo,

su aklosios zonos modulio (BSM) indikatoriumi ar be jo

0 %

2022.12.31

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Pusverpaliai, kurių ilginis tankis yra nuo 1 980 iki 2 033 teksų, sudaryti iš ištisinių 9 μm (±0,5μm) stiklo gijų

0 %

2022.12.31

*ex 7019 19 10

15

S stiklo siūlai, kurių ilginis tankis 33 teksų, arba sugretinti 33 teksų (± 13 %) siūlai, pagaminti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių pluošto skersmuo yra 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

2022.12.31

*ex 7019 19 10

50

Siūlai, kurių ilginis tankis yra 11 teksų arba tokie pat sugretinti (± 7,5 %) siūlai, gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių ne mažiau kaip 93 % masės sudaro silicio dioksidas ir kurių minimalus skersmuo yra 6 μm arba 9 μm, išskyrus apdorotas gijas

0 %

2022.12.31

*ex 7020 00 10

20

Žaliavinė optinių elementų medžiaga iš lydyto silicio dioksido, kurios

storis ne mažesnis kaip 10 cm, bet ne didesnis kaip 40 cm, o

svoris ne mažesnis kaip 100 kg

0 %

2022.12.31

*ex 7315 11 90

10

Veleno tipo plieninė krumplinė grandinė, kurios nuovargio riba yra 2 kN esant ne mažesniam kaip 7 000 aps/min greičiui, skirta motorinių transporto priemonių varikliams gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 7601 20 20

10

Aliuminio lydinio, kuriame yra ličio, plokštės ir strypai

0 %

2022.12.31

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Suspausto oro tiekimo mazgas su rezonatoriumi arba be jo, kurį sudaro mažiausiai

vienas standus aliuminio vamzdis su tvirtinimo laikikliu arba be jo,

viena lanksti guminė žarna ir

vienas metalinis spaustukas,

skirtas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8101 96 00

20

Volframo viela,

kurios sudėtyje volframas sudaro ne mažiau kaip 99,95 % masės ir

kurios didžiausias skerspjūvio matmuo ne didesnis kaip 1,02 mm

0 %

2022.12.31

*ex 8102 10 00

10

Molibdeno milteliai, kurių

grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir

dalelės ne mažesnės kaip 1,0 μm ir ne didesnės kaip 5,0 μm

0 %

2022.12.31

*ex 8105 90 00

10

Strypai arba viela iš kobalto lydinio, kurio sudėtyje yra:

35 % (± 2 %) masės kobalto,

25 % (± 1 %) masės nikelio,

19 % (± 1 %) masės chromo ir

7 % (± 2 %) masės geležies,

atitinkantys medžiagos specifikaciją AMS 5842, naudojami orlaivių ir erdvėlaivių pramonėje

0 %

2018.12.31

*ex 8108 20 00

55

Titano lydinio luitas, kurio,

aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažesnis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm,

svoris ne mažesnis kaip 680 kg

ir kurio lydinio sudėtyje yra šių elementų:

ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 7 % masės aliuminio,

ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės alavo,

ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės cirkonio,

ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės molibdeno

0 %

2020.12.31

*ex 8108 20 00

70

Titano lydinio plokštė, kurios

aukštis ne mažesnis kaip 20,3 cm, bet ne didesnis kaip 23,3 cm,

ilgis ne mažesnis kaip 246,1 cm, bet ne didesnis kaip 289,6 cm,

plotis ne mažesnis kaip 40,6 cm, bet ne didesnis kaip 46,7 cm,

svoris ne mažesnis kaip 820 kg, bet ne didesnis kaip 965 kg,

kurios lydinio sudėtyje yra šių elementų:

ne mažiau kaip 5,2 %, bet ne daugiau kaip 6,2 % masės aliuminio,

ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 4,8 % masės vanadžio

0 %

2022.12.31

*ex 8108 90 30

15

Titano lydinio strypai ir viela,

kurių skerspjūvis yra vientisas, netuščiaviduris ir cilindro formos,

kurių skersmuo ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 5 mm,

kurių sudėtyje aliuminis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės, bet ne daugiau kaip 0,7 % masės,

silicis sudaro ne mažiau kaip 0,3 % masės, bet ne daugiau kaip 0,6 % masės,

niobis sudaro ne mažiau kaip 0,1 % masės, bet ne daugiau kaip 0,3 % masės,

geležis sudaro ne daugiau kaip 0,2 % masės

0 %

kg

2022.12.31

*ex 8108 90 50

45

Šaltai arba karštai valcuotos nelegiruotojo titano plokštės, lakštai ir juostelės, kurių

storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm,

ilgis ne didesnis kaip 14 m, o

plotis ne didesnis kaip 4 m

0 %

kg

2022.12.31

*ex 8108 90 50

55

Titano lydinio plokštės, lakštai, juostelės ir folija

0 %

2021.12.31

*ex 8108 90 60

30

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš titano arba titano lydinio, kurių

skersmuo ne mažesnis kaip 19 mm, bet ne didesnis kaip 159 mm,

sienelės storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, bet ne didesnis kaip 8 mm, o

ilgis ne didesnis kaip 18 m

0 %

kg

2022.12.31

*ex 8113 00 90

10

Elektroninėms grandinėms skirtos nešiklių plokštės iš aliuminio silicio karbido (AlSiC-9)

0 %

2022.12.31

*ex 8207 30 10

10

Štampavimo (transfer press) ir (arba) tandeminių presų, skirtų metalo lakštams formuoti šaltuoju būdu, jiems presuoti, tempti, pjauti, perforuoti, lenkti, kalibruoti, kraštams apipjaustyti ir įlinkiams formuoti, įrankių komplektai, naudojami variklinių transporto priemonių rėmo dalims gaminti (2)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu, kurių cilindrų darbinis tūris ne mažesnis kaip 300 cm3, o galia ne mažesnė kaip 6 kW, bet ne didesnė kaip 20,0 kW, naudojami gaminti:

savaeigėms vejapjovėms su sėdyne, priskiriamoms 8433 11 51 subpozicijai, ir rankinėms vejapjovėms, priskiriamoms 8433 11 90 poziciai,

8701 91 90 subpozicijai priskiriamiems traktoriams, kurių pagrindinė funkcija yra ta pati kaip ir vejapjovės,

keturtaktėms žoliapjovėms su varikliu, kurio cilindrų darbinis tūris yra ne mažesnis kaip 300 cm3, priskiriamoms 8433 20 10 subpozicijai arba

plūginiams ir rotoriniams sniego valytuvams, priskiriamiems 8430 20 subpoziciai (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Keturių cilindrų keturtaktis skysčiu aušinamas slėginio uždegimo vidaus degimo variklis, kurio

darbinis tūris ne didesnis kaip 3 850 cm3 ir

vardinė galia ne mažesnė kaip 15 kW ir ne didesnė kaip 85 kW,

naudojamas 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8409 91 00

40

Degalų purkštukas su elektromagnetiniu vožtuvu, skirtas degalams optimaliai išpurkšti degimo kameroje, skirtas motorinių transporto priemonių stūmokliniams kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliams gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Išmetimo kolektorius su turbokompresorių turbinos korpusu:

kurio šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 050 °C ir

kurio kiaurymės, skirtos turbinos ratui įstatyti, skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 130 mm

0 %

Vnt.

2018.12.31

*ex 8409 99 00

60

Įsiurbimo kolektorius orui į variklio cilindrus tiekti, kurį sudaro bent

droselis,

pripūtimo slėgio jutiklis,

skirtas motorinių transporto priemonių slėginio uždegimo varikliams gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8409 99 00

70

Įleidimo ir išmetimo vožtuvas iš metalų lydinio, kurio Rokvelo kietis yra ne mažesnis kaip HRC 20, bet ne didesnis kaip HRC 50, skirtas naudoti motorinių transporto priemonių slėginio uždegimo varikliams gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8409 99 00

80

Didelio slėgio alyvos purkštukas variklio stūmokliams aušinti ir tepti,

kurio atidarymo slėgis ne mažesnis kaip 1 bar, bet ne didesnis kaip 3 bar,

uždarymo slėgis didesnis kaip 0,7 bar,

su vienkrypčiu vožtuvu,

skirtas motorinių transporto priemonių slėginio uždegimo varikliams gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8411 99 00

20

Rato formos dujų turbinos dalis su mentėmis, naudojama turbokompresoriuose,

precizinio liejimo būdu pagaminta iš nikelio lydinio, atitinkančio standartą DIN G- NiCr13Al6MoNb arba DIN G- NiCr13Al16MoNb, arba DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi, arba DIN G- NiCr12Al6MoNb, arba AMS AISI:686,

kurios šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 100 °C,

skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 180 mm,

aukštis ne mažesnis kaip 20 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8411 99 00

30

Turbokompresoriaus turbinos korpusas,

kurio šiluminis atsparumas ne didesnis kaip 1 050 °C ir

kurio kiaurymės, skirtos turbinos ratui įstatyti, skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm, bet ne didesnis kaip 130 mm

0 %

Vnt.

2021.12.31

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Membraninis oro kompresorius, kurio

debitas ne mažesnis kaip 4,5 l/min, bet ne didesnis kaip 7 l/min,

naudojamoji galia ne didesnė kaip 8,1 W, o

manometrinis slėgis ne didesnis kaip 400 hPa (0,4 bar),

naudojamas motorinių transporto priemonių sėdynėms gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 8415 90 00

55

Aliumininis lankiniu būdu suvirintas kilnojamasis rinktuvas-džiovintuvas, turintis poliamido ir keramikos elementų, kurio:

ilgis ne mažesnis kaip 143 mm, bet ne didesnis kaip 292 mm,

skersmuo ne mažesnis kaip 31 mm, bet ne didesnis kaip 99 mm,

grūdelių ilgis ne didesnis kaip 0,2 mm, o storis ne didesnis kaip 0,06 mm,

kietųjų dalelių skersmuo ne didesnis kaip 0,06 mm,

naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose

0 %

Vnt.

2020.12.31

*ex 8431 20 00

30

Varančiosios ašies agregatas: diferencialas, žeminančios pavaros, reketas, varantieji velenai, stebulės, stabdžiai ir stiebo fiksavimo pečiai, skirtas naudoti 8427 pozicijoje esančių transporto priemonių gamyboje (2)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8481 80 69

60

Keturkryptis reversinis vožtuvas aušalams, sudarytas iš:

elektromagnetinio valdomojo vožtuvo,

žalvarinio vožtuvo korpuso su vožtuvo slankikliu ir varinėmis jungtimis,

kurio darbinis slėgis – iki 4,5 MPa

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Rutuliniai guoliai:

kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm,

išorinis skersmuo ne didesnis kaip 100 mm,

plotis ne didesnis kaip 40 mm,

su apsauga nuo dulkių arba be jos,

skirti vairo sistemų variklių diržinėms pavaroms, elektrinių vairo stiprintuvų sistemoms arba vairo pavaroms, arba vairo pavarų sukamojo guolio mazgams gaminti (2)

0 %

Vnt.

2019.12.31

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Turbokompresoriuose naudojamas guolių korpusas

precizinio liejimo būdu pagamintas iš pilkojo ketaus, atitinkančio standartą DIN EN 1561,

su alyvos kameromis,

be guolių,

kurio skersmuo ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 250 mm,

kurio aukštis ne mažesnis kaip 40 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm,

su vandens kameromis ir jungtimis arba be jų

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8483 40 90

20

Hidrostatinė pavara, kurios

matmenys (be velenų) yra ne didesni kaip 154 mm × 115 mm × 108 mm,

svoris ne didesnis kaip 3,3 kg,

didžiausias įėjimo veleno sukimosi greitis yra ne mažesnis kaip 2 700 aps./min., bet ne didesnis kaip 3 200 aps./min.,

išėjimo veleno sukimo momentas yra ne didesnis kaip 10,4 Nm,

išėjimo veleno sukimosi greitis, kai įėjimo veleno sukimosi greitis yra 2 800 aps./min., yra ne didesnis kaip 930 aps./min.,

veikimo temperatūros intervalas yra nuo mažiausiai –5 °C iki daugiausiai +40 °C,

skirta 8433 11 90 pozicijai priskiriamoms rankinėms vejapjovėms gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8483 40 90

30

Hidrostatinė pavara, kurios

redukcija yra ne mažesnė kaip 20,63:1, bet ne didesnė kaip 22,68:1,

įėjimo veleno sukimosi greitis esant apkrovai ne mažesnis kaip 1 800 aps./min., o nesant apkrovos – ne didesnis kaip 3 000 aps./min.,

pastovus išėjimo veleno sukimo momentas yra ne mažesnis kaip 142 Nm, bet ne didesnis kaip 156 Nm,

trumpalaikis išėjimo veleno sukimo momentas yra ne mažesnis kaip 264 Nm, bet ne didesnis kaip 291 Nm, o

ašies veleno skersmuo yra ne mažesnis kaip 19,02 mm, bet ne didesnis kaip 19,06 mm,

su ventiliatoriaus rotoriumi ar be jo arba su skriemuliu su integruotu ventiliatoriaus rotoriumi ar be jo,

skirta 8433 11 51 subpozicijai priskiriamoms savaeigėms vejapjovėms su sėdyne ir 8701 91 90 subpozicijai priskiriamiems traktoriams, kurių pagrindinė paskirtis ta pati kaip ir vejapjovės, gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8501 10 99

60

Nuolatinės srovės variklis, kurio:

apkrauto rotoriaus sūkių dažnis yra ne mažesnis kaip 3 500 sūkių per min, bet ne didesnis kaip 5 000 sūkių per min, o neapkrauto – ne didesnis kaip 6 500 sūkių per min.,

maitinimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, bet ne didesnė kaip 240 V,

skirtas naudoti elektrinių gruzdintuvių gamybai (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8501 20 00

30

Universalus kintamosios ir nuolatinės srovės variklis,

kurio vardinė išėjimo galia yra 1,2 kW,

kurio maitinimo įtampa yra 230 V,

su varikliniu stabdžiu,

sumontuotas su lėtinančiąja pavara su išėjimo velenu, kuri yra plastikiniame korpuse,

skirtas vejapjovių ašmenims varyti elektra (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8501 31 00

25

Bešepečiai nuolatinės srovės varikliai, kurių:

išorinis skersmuo ne mažesnis nei 80 mm, bet ne didesnis kaip 100 mm,

maitinimo įtampa 12 V,

galia esant 20 °C temperatūrai ne mažesnė nei 300 W, bet ne didesnė kaip 750 W,

sukimo momentas esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 2,00 Nm, bet ne didesnis kaip 7,00 Nm,

nominalus greitis esant 20 °C temperatūrai ne mažesnis nei 600 aps/min, bet ne didesnis kaip 3 100 aps/min,

su resolverio tipo arba Holo efekto tipo rotoriaus kampo padėties jutikliu (arba be jo),

naudojami automobilių vairo stiprintuvų sistemose

0 %

2022.12.31

*ex 8501 31 00

75

Nuolatinės srovės bešepečio variklio mazgas, sudarytas iš variklio ir pavaros:

su elektroniniu valdikliu su Holo padėties jutikliais,

kurio įėjimo įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V,

variklio išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 70 mm, bet ne didesnis kaip 80 mm,

variklio išėjimo galia ne mažesnė kaip 350 W, bet ne didesnė kaip 550 W,

didžiausias išėjimo velenų sukimo momentas ne mažesnis kaip 50 Nm, bet ne didesnis kaip 52 Nm,

didžiausias išėjimo velenų sukimosi greitis ne mažesnis kaip 280 aps./min., bet ne didesnis kaip 300 aps./min.,

su bendraašiais dantytaisiais išėjimo velenais, kurių išorinis skersmuo 20 mm (± 1 mm) ir kurie turi 17 dantelių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 25 mm (± 1 mm), ir

kurio dantytųjų velenų tarpusavio atstumas yra 119 mm (± 1 mm),

skirtas visureigiams ir darbinėms transporto priemonėms gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Paruoštas automobiliuose naudoti bešepetis nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės variklis, kurio:

nustatytasis greitis ne didesnis kaip 4 100 aps./min.,

minimali išėjimo galia 400 W, bet ne didesnė kaip 1,3 kW (12 V),

jungės skersmuo ne mažesnis kaip 90 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm,

didžiausias ilgis nuo veleno pradžios iki išorinio galo 200 mm,

korpuso ilgis nuo jungės iki išorinio galo ne didesnis kaip 160 mm,

turintis iš ne daugiau kaip dviejų dalių (pagrindinio korpuso su elektriniais komponentais ir jungės su ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 6 kiaurymėmis) sudarytą aliumininį lietą korpusą su sandarikliu (įlaida su O formos žiedu ir tepalu) arba be jo,

pavienių T krumplių konstrukcijos ir vienos ritės, kurios apvijos išdėstytos 12/8 topologija, statorių ir

paviršiaus magnetus

0 %

2020.12.31

*ex 8501 62 00

30

Kuro elementų sistema,

sudaryta bent iš fosforo rūgšties kuro elementų,

sumontuota į korpusą kartu su vandens tvarkymo ir dujų apdorojimo įranga,

skirta nuolat tiekti energiją pastovioje vietoje

0 %

2022.12.31

*ex 8503 00 99

40

Ne didesnio kaip 150 cm pločio kuro elementų membrana (ritiniai arba lakštai), naudojama tik 8501 pozicijai priskiriamiems kuro elementams

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8504 31 80

40

Elektros transformatoriai,

kurių galia ne didesnė kaip 1 kVA,

be kištukų arba kabelių,

naudojami gaminant televizorių priedėlius ir televizorius (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8504 40 82

40

Spausdintinė plokštė su tiltelinio lygintuvo grandine ir kitais aktyviais bei pasyviais komponentais, kurios charakteristikos:

dvi išėjimo jungtys,

dvi įėjimo jungtys, kurios gali būti naudojamos vienu metu,

dvi perjungiamos veiksenos: ryški arba blausi,

40 V (+ 25 proc. – 15 proc.) arba 42 V (+ 25 proc. – 15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 30 V (± 4 V) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba

230 V (+ 20 proc. – 15 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 160 V (± 15 proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai, arba

120 V (+ 15 proc. – 35 proc.) įėjimo įtampa esant ryškiai veiksenai, 60 V (± 20 proc.) proc.) įėjimo įtampa esant blausiai veiksenai,

įėjimo srovė pasiekia 80 proc. vardinės vertės per 20 ms,

įėjimo dažnis ne mažesnis kaip 45 Hz, bet ne didesnis kaip 65 Hz, kai įėjimo įtampa 42 V ir 230 V, ir 45 – 70 Hz, kai įėjimo įtampa 120 V,

paleidimo srovės perviršis ne didesnis kaip 250 proc. įėjimo srovės,

paleidimo srovės perviršio laikotarpis ne ilgesnis kaip 100 ms,

paleidimo srovės neprieaugis ne mažesnis kaip 50 proc. įėjimo srovės,

paleidimo srovės neprieaugio laikotarpis ne ilgesnis kaip 20 ms,

iš anksto nustatoma išėjimo srovė,

išėjimo srovė pasiekia 90 proc. vardinės iš anksto nustatytos vertės per 50 ms,

išėjimo srovė pasiekia nulį per 30 ms nuo įėjimo įtampos atjungimo,

nustatyta gedimo būsena tuščiosios eigos arba per didelės apkrovos atveju (eksploatavimo pabaigos funkcija)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8504 40 82

50

Elektros lygintuvas,

kurio įėjimo kintamosios srovės įtampa 100–240 V esant 50–60 Hz dažniui,

dviejų išėjimų nuolatinės srovės įtampos tokios: ne mažesnė kaip 9 V, bet ne didesnė kaip 12 V, ir ne mažesnė kaip 396 V, bet ne didesnė kaip 420 V,

su išėjimo laidais be jungčių,

esantis plastikiniame korpuse, kurio matmenys 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm),

skirtas produktams, skleidžiantiems IPL (intensyvios šviesos impulsus), gaminti (2)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8504 50 95

50

Solenoidinė ritė, kurios

energijos suvartojimas ne didesnis kaip 6 W,

izoliacijos varža didesnė kaip 100 megaomų ir

kiaurymės skersmuo ne mažesnis kaip 11,4 mm ir ne didesnis kaip11,8 mm

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8505 11 00

50

Specifinės formos strypai, skirti įmagnetinuspaversti nuolatiniais magnetais, kurių sudėtyje yra neodimio, geležies ir boro ir kurių

ilgis ne mažesnis kaip 15 mm, bet ne didesnis kaip 52 mm,

plotis ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 42 mm,

naudojami pramoninei automatizacijai skirtiems elektriniams vykdomiesiems varikliams gaminti

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8505 11 00

60

Žiedai, vamzdžiai, įvorės arba apkabos iš neodimio, geležies ir boro lydinio, kurių:

skersmuo ne didesnis kaip 45 mm,

aukštis ne didesnis kaip 45 mm,

naudojami nuolatiniams magnetams įmagnetinimo būdu gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 8505 19 90

50

Stačiakampės prizmės formos aglomeruoto ferito gaminys, įmagnetintas virstantis nuolatiniu magnetu,

su nusklembtais arba nenusklembtais kraštais,

kurio ilgis yra ne mažesnis kaip 27 mm, bet ne didesnis kaip 32 mm (± 0,15 mm),

kurio plotis yra ne mažesnis kaip 8,5 mm, bet ne didesnis kaip 9,5 mm (+ 0,05 mm / - 0,09 mm),

kurio storis yra ne mažesnis kaip 5,5 mm, bet ne didesnis kaip 5,8 mm (+0/-0,2 mm),

kurio svoris yra ne mažesnis kaip 6,1 g, bet ne didesnis kaip 8,3 g

0 %

2022.12.31

*ex 8507 60 00

25

Stačiakampiai moduliai, skirti montuoti į ličio jonų įkraunamas baterijas, kurių:

plotis: 352,5mm (±1mm) ar 367,1mm (±1mm),

gylis: 300mm (±2mm) ar 272,6mm (±1mm),

aukštis: 268,9mm (±1,4mm) ar 229,5mm (±1mm),

svoris: 45,9kg ar 46,3kg,

talpos parametrai: 75Ah ir

vardinė įtampa: 60V

0 %

2022.12.31

*ex 8507 60 00

50

Surenkamųjų ličio jonų elektros akumuliatorių baterijų moduliai, kurių:

ilgis ne mažesnis kaip 298 mm ir ne didesnis kaip 408 mm,

plotis ne mažesnis kaip 33,5 mm ir ne didesnis kaip 209 mm,

aukštis ne mažesnis kaip 138 mm ir ne didesnis kaip 228 mm,

svoris ne mažesnis kaip 3,6 kg ir ne didesnis kaip 17 kg,

galia ne mažesnė kaip 458 Wh ir ne didesnė kaip 2 158 Wh

0 %

2022.12.31

*ex 8507 60 00

53

Pakartotinai įkraunamos ličio jonų elektros akumuliatorių arba modulių baterijos, kurių:

ilgis ne mažesnis nei 1 203 mm, bet ne didesnis kaip 1 297 mm,

plotis ne mažesnis nei 282 mm, bet ne didesnis kaip 772 mm,

aukštis ne mažesnis nei 792 mm, bet ne didesnis kaip 839 mm,

svoris ne mažesnis nei 253 kg, bet ne didesnis kaip 293 kg,

galia 22 kWh arba 26 kWh, ir kurios

sudarytos iš 24 arba 48 modulių

0 %

2022.12.31

*ex 8511 30 00

55

Uždegimo ritė, kurios:

ilgis ne mažesnis kaip 50 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm,

veikimo temperatūra ne žemesnė kaip –40 °C, bet ne aukštesnė kaip 140 °C, o

įtampa ne žemesnė kaip 9 V, bet ne aukštesnė kaip 16 V,

su jungiamuoju kabeliu arba be jo,

skirta motorinių transporto priemonių varikliams gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8516 90 00

70

Vidinis indas:

su šoninėmis ir centrine angomis,

Iš grūdinto aliuminio,

su keramine danga, atsparus didesnei nei 200 °C temperatūrai

skirtas naudoti gaminant elektrines gruzdintuves (2)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8518 29 95

30

Garsiakalbiai:

kurių nominali varža ne mažesnė kaip 3 omai, bet ne didesnė kaip 16 omų,

kurių nominali galia ne mažesnė kaip 2 W ir ne didesnė kaip 20 W,

su plastikiniu laikikliu arba be jo ir

su elektros kabeliu su pritvirtintomisjungtimis arba be jo,

naudojami televizoriams, vaizdo monitoriams ir namų pramogų sistemoms gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 8526 91 20

30

Pagalbos iškvietos sistemos, kurią sudaro GSM ir GPS modulis, valdymo blokas, skirtas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (2)

0 %

2019.12.31

*ex 8529 90 65

75

Moduliai, sudaryti bent iš puslaidininkinių lustų, skirti:

valdymo signalų, skirtų vaizdo elementams adresuoti, generavimui, arba

adresuojamiems vaizdo elementams valdyti

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8529 90 92

70

Stačiakampis tvirtinamasis ir dengiamasis rėmas

iš aliuminio lydinio, kurio sudėtyje yra silicio ir magnio,

ne mažesnio kaip 500 mm, bet ne didesnio kaip 2 200 mm ilgio,

ne mažesnio kaip 300 mm, bet ne didesnio kaip 1 500 mm pločio,

naudojamas televizorių gamyboje

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8536 69 90

51

SCART tipo jungtys plastikiniuose ar metaliniuose korpusuose su 21 kontaktu 2 eilėse, naudojamos 8521 ir 8528 pozicijai priskiriamų gaminių gamyboje (2)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8536 69 90

88

Atminties kortelių „Secure Digital“ (SD), „CompactFlash“ bei „Smart Card“ ir bendrosios sąsajos modulių (kortelių) lizdai ir sietuvai, skirti lituoti ant spausdintinių plokščių, skirti elektriniams aparatams ir grandinėms prijungti bei perjungti arba apsaugoti elektrines grandines, kurių įtampa ne aukštesnė kaip 1 000 V

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 8536 90 95

40

Kniedės

iš vario,

padengtos sidabro ir nikelio lydiniu AgNi10 arba sidabru, kurio 11,2 % (± 1,0 %) masės bendrai sudaro alavo oksidas ir indžio oksidas,

kurių dangos storis 0,3 mm (-0/+0,015 mm),

auksuotos arba neauksuotos

0 %

Vnt.

2020.12.31

*ex 8537 10 91

70

Ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai skirtas programuojamas atmintinės valdiklis, naudojamas vidaus degimo varikliui ir (arba) įvairioms su vidaus degimo varikliu veikiančioms pavaroms valdyti, kurį sudaro bent

spausdintinė grandinė su aktyviosiomis ir pasyviosiomis sudedamosiomis dalimis,

aliuminio korpusas ir

keletas jungčių

0 %

2022.12.31

*ex 8544 20 00

30

Antenos jungiamasis kabelis radijo (AM/FM) ir GPS signalams arba vien radijo (AM/FM) signalams perduoti, kurį sudaro:

bendraašis kabelis,

dvi arba daugiau jungčių ir

3 arba daugiau plastikinių laikiklių, kuriais kabelis tvirtinamas prie transporto priemonės prietaisų skydo,

naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti

0 %

2021.12.31

*ex 8544 30 00

35

Laidų grįžtė:

kurios suveikimo įtampa 12 V,

apvyniota juosta arba apgaubta spiraliniu vamzdeliu iš plastiko,

su 16 arba daugiau gyslų, o visi išvadai padengti alavu arba yra su jungtimis,

skirta visureigiams ir darbinėms transporto priemonėms gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Ilginamasis dvigyslis kabelis su dviem jungtimis, kurį sudaro bent:

guminė įvorė,

metalinis tvirtinimo laikiklis,

naudojamas transporto priemonės greičio jutikliams prijungti gaminant 87 skirsniui priskiriamas transport priemones

0 %

Vnt.

2020.12.31

*ex 8548 10 29

10

Išeikvoti elektros ličio jonų arba nikelio-metalo hidrido akumuliatoriai

0 %

2018.12.31

*ex 8708 40 20

30

Automatinė pavarų dėžė su hidrotransformatoriumi,

kuri turi bent aštuonias pavaras,

kurios variklio sukimo momentas yra ne mažesnis kaip 300 Nm ir

kuri gali būti montuojama skersai arba išilgai,

skirta 8703 pozicijai priskiriamoms motorinėms transporto priemonėms gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Pavarų dėžės mazgas su viena arba dviem įėjimo jungtimis ir bent trimis išėjimo jungtimis lieto aliuminio korpuse, kurio gabaritiniai matmenys (išskyrus velenus) ne didesni kaip 445 mm (plotis) × 462 mm (aukštis) × 680 mm (ilgis), kuriame yra bent

vienas iš išorės dantytas išėjimo velenas,

sukamasis jungiklis pavaros padėčiai nurodyti,

galimybė įmontuoti diferencialą,

skirtas visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Pavarų dėžė (transmisija) su vienu įėjimo ir dviem išėjimo velenais lieto aliuminio korpuse, kurios gabaritiniai matmenys ne didesni kaip 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm) ir kurią sudaro bent:

dvi viename korpuse esančios elektromagnetinės vienkryptės sankabos, veikiančios abiem kryptimis,

įėjimo velenas, kurio išorinis skersmuo 24 mm (± 1 mm), su 22 danteliais ir

bendraašė išėjimo įvorė, kurios vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 22 mm, bet ne didesnis kaip 30 mm, su ne mažiau kaip 22, bet ne daugiau kaip 28 danteliais,

skirta visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mechaniškai valdoma išcentrinė sankaba, naudojama su elastomeriniu diržu sausoje aplinkoje, įmontuota nepertraukiamos belaipsnės pavaros (CVT) korpuse, kurioje yra:

sankabos įjungimo esant tam tikram sūkių skaičiui elementai, sukuriantys išcentrinę jėgą,

velenas, kurio galas yra ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau kaip 6 laipsnių kūgis,

3 svarmenys ir

1 spaudžiamoji spyruoklė,

skirta visureigiams arba darbinėms transporto priemonėms gaminti (2)

0 %

2021.12.31

*ex 8708 99 97

85

Galvanizuoti vidaus arba lauko elementai, kuriuos sudaro:

akrilnitrilbutadienstireno (ABS) kopolimeras, kuris gali būti sumaišytas su polikarbonatu,

vario, nikelio ir chromo sluoksniai,

skirti 8701 –8705 pozicijoms priskiriamų autotransporto priemonių detalėms gaminti (2)

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 9001 20 00

10

Medžiaga, sudaryta iš poliarizacinės plėvelės, susuktos arba nesusuktos į ritinius, sutvirtintos iš vienos arba abiejų pusių skaidrios medžiagos sluoksniu, su lipniu sluoksniu arba be jo, iš vienos pusės arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele

0 %

2022.12.31

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti iš abiejų pusių, skirti dengti, dažyti, apipjauti, įmontuoti ar kitaip apdirbti, skirti korekciniams akiniams gaminti (2)

0 %

2022.12.31

*ex 9001 90 00

25

Neaptaisyti optiniai elementai, pagaminti iš lieto infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo arba iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo ir kitų lęšių medžiagų derinio

0 %

2018.12.31

*ex 9002 11 00

20

Objektyvai, kurių

matmenys ne didesni kaip 80 mm × 55 mm × 50 mm,

skyra ne mažesnė kaip 160 linijų/mm ir

vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 18,

naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti

0 %

2022.12.31

*ex 9002 11 00

40

Objektyvai, kurių

matmenys ne didesni kaip 125 mm × 65 mm × 65 mm,

skyra ne mažesnė kaip 125 linijų/mm ir

vaizdo mastelio pokyčio koeficientas 16,

naudojami dokumentų kameroms arba tikrojo vaizdo kameroms gaminti

0 %

2018.12.31

*ex 9002 11 00

85

Lęšių sąranka, kurios:

horizontalus regos laukas ne mažesnis kaip 50 laipsnio, bet ne didesnis kaip 200 laipsnių,

židinio nuotolis ne mažesnis kaip 1,16 mm, bet ne didesnis kaip 5,45 mm,

santykinė apertūra ne mažesnė kaip F/2,0, bet ne didesnė kaip F/2,6, ir

skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 18,5 mm,

skirtos CMOS automobilinėms kameroms gaminti (2)

0 %

2019.12.31

*ex 9002 90 00

40

Aptaisyti lęšiai, pagaminti iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo arba iš infraraudonuosius spindulius praleidžiančio chalkogenidinio stiklo ir kitų lęšių medžiagų derinio

0 %

Vnt.

2022.12.31

*ex 9032 89 00

40

Skaitmeninis vožtuvo valdiklis, skirtas kontroliuoti skysčius ir dujas

0 %

Vnt.

2022.12.31


(2)  Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 254 straipsnį.

(3)  Sustabdomas tik ad valorem muito taikymas. Specifinė muito norma tebetaikoma.

(4)  Produktų, kurių muitų tarifų taikymas sustabdytas, importo priežiūra nustatoma pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558), 55 ir 56 straipsniuose nustatytą tvarką.

*

Naujai įvesta priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos.