19.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2321

2017 m. gruodžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/1036 (2) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė bendras apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Sąjungos valstybėmis narėmis nesančių valstybių taisykles;

(2)

Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalis yra pagrindas, kuriuo remiantis turėtų būti nustatoma importo iš ne rinkos ekonomikos valstybių normalioji vertė. Dėl pokyčių, susijusių su tam tikromis šalimis, tikslinga, kad nuo 2017 m. gruodžio 20 d. normalioji vertė būtų nustatoma remiantis Reglamentu (ES) 2016/1036, iš dalies pakeistu šiuo reglamentu. Jei tyrimo inicijavimo dieną valstybė nepriklauso Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) ir yra įtraukta į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/755 (3) I priedą, normalioji vertė turėtų būti nustatoma taikant konkrečią toms valstybėms parengtą metodiką. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis nustatant, ar PPO narė yra rinkos ekonomikos šalis, ar ne, ir neturėtų būti daromas poveikis tvarkai ir sąlygoms, kurios nustatytos protokoluose ir kituose dokumentuose, pagal kuriuos valstybės prisijungė prie 1994 m. balandžio 15 d. Marakešo sutarties, kuria įsteigta Pasaulio prekybos organizacija (4);

(3)

atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį tikslinga paaiškinti aplinkybes, kuriomis gali būti nusprendžiama, kad yra didelių iškraipymų, labai veikiančių laisvąją rinką. Visų pirma tikslinga paaiškinti, kad taip yra tuo atveju, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų ir energijos sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia didelis valstybės kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad vertinant, ar esama didelių iškraipymų, turėtų būti atsižvelgiama, inter alia, į poveikį, kurį gali daryti vienas ar daugiau šių elementų: tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios šalies valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka; bankroto, bendrovių arba nuosavybės teisės aktų nebuvimas, diskriminacinis jų taikymas arba netinkamas jų vykdymo užtikrinimas; darbo užmokesčio sąnaudų iškraipymas ir tai, kad viešosios politikos tikslus įgyvendinančios ar kitaip nuo valstybės priklausomos institucijos teikia galimybių gauti finansavimą;

(4)

Komisija turėtų parengti, viešai skelbti ir reguliariai atnaujinti ataskaitas dėl didelių iškraipymų, dėl kurių galėtų būti pradėtas antidempingo tyrimas, ir šiose ataskaitose turėtų nurodyti tam tikros šalies ar sektoriaus rinkos aplinkybes, susijusias su tais atvejais. Tokios ataskaitos ir jas pagrindžiantys įrodymai turėtų būti įtraukiami į visų su ta valstybe ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Atliekant tokius tyrimus suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta pakankamai galimybių pateikti pastabų dėl ataskaitų ir jas pagrindžiančių įrodymų. Vertinant, ar esama didelių iškraipymų, prireikus turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamus tarptautinius standartus, be kita ko, į pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas ir atitinkamas daugiašales aplinkos apsaugos konvencijas;

(5)

sąnaudos paprastai apskaičiuojamos remiantis tiriamojo eksportuotojo ir gamintojo dokumentais. Vis dėlto, jei eksportuojančioje šalyje yra didelių tiesioginių ar netiesioginių iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra dirbtinai sumažintos, tokios sąnaudos gali būti koreguojamos arba nustatomos pagal bet kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines kainas arba lyginamuosius standartus. Taip pat gali būti naudojamos šalies vidaus sąnaudos, bet tik tuo atveju, jei remiantis tiksliais ir tinkamais įrodymais aiškiai nustatyta, kad jos neiškraipytos;

(6)

tais atvejais, kai duomenys gaunami iš atitinkamų valstybių ir Komisija turi nustatyti, ar tose valstybėse socialinės ir aplinkos apsaugos lygis yra tinkamas, būtina, kad Komisija išnagrinėtų, ar tos valstybės laikosi pagrindinių TDO ir atitinkamų daugiašalių aplinkos apsaugos konvencijų;

(7)

tais atvejais, kai dalis eksportuotojo ir gamintojo sąnaudų yra iškraipytos, įskaitant atvejį, kai suteikti duomenys yra gauti iš skirtingų šaltinių, ta sąnaudų dalis turėtų būti pakeista neiškraipytomis sąnaudomis. Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga paaiškinti, kad siekiant nustatyti, ar esama didelių iškraipymų trečiojoje valstybėje, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus susijusius tos valstybės eksportuotojų ir gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių aplinkybių įrodymus, kurie įtraukti į dokumentų rinkinius ir dėl kurių suinteresuotosios šalys galėjo pateikti pastabų, įskaitant tų eksportuotojų ir gamintojų galimybę įtikinamai įrodyti, kad jų vidaus sąnaudos neiškraipytos. Jei įmanoma, tokie įrodymai apima atitinkamas ataskaitas. Informaciją dėl didelių iškraipymų buvimo taip pat gali pateikti visi susiję suinteresuotieji subjektai, įskaitant Sąjungos pramonės ir profesinių sąjungų atstovus. Priimant sprendimus dėl atitinkamų ataskaitų rengimo ar atnaujinimo turėtų būti atsižvelgiama į tokią informaciją ir poreikį vengti papildomos naštos Sąjungos pramonei taikant antidempingo priemonę, ypač atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių ekonomikos ir prekybos ypatumus;

(8)

pradinių ir peržiūros tyrimų metodikai taikoma Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 9 dalis. Atsižvelgiant į tas aplinkybes tikslinga paaiškinti, kad nagrinėjant, ar yra prielaidų manyti, kad aplinkybės pasikeitė, turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, įskaitant atitinkamas eksportuotojų ir gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių aplinkybių ataskaitas ir jas pagrindžiančius įrodymus, įtrauktus į dokumentų rinkinius, dėl kurių suinteresuotosios šalys galėjo pateikti pastabų;

(9)

nesant jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas visiems sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems 2017 m. gruodžio 20 d. arba vėliau, laikantis Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 9 dalies. Be to, kaip konkrečią pereinamojo laikotarpio taisyklę galiojančioms priemonėms ir atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, pereinant nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal Reglamento (ES) 2016/1036 2 straipsnio 7 dalį, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal Reglamente (ES) 2016/1036, iš dalies pakeistame šiuo reglamentu, nustatytą metodiką, pradinė metodika turėtų toliau galioti iki pirmos priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimo po tokio perėjimo. Siekiant sumažinti riziką, kad šio reglamento nuostatos bus apeinamos, toks pat metodas turėtų būti taikomas peržiūroms, atliekamoms pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 4 dalį. Taip pat tikslinga priminti, kad perėjimas nuo normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal 2 straipsnio 7 dalį, prie normaliosios vertės, apskaičiuotos pagal Reglamente (ES) 2016/1036, iš dalies pakeistame šiuo reglamentu, nustatytą metodiką, savaime nebūtų pakankamas įrodymas pagal Reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 3 dalį. Tokiomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis turėtų būti užpildyta spraga, kuri galėtų kelti teisinio netikrumo riziką, o suinteresuotosioms šalims turėtų būti suteikta tinkama galimybė prisitaikyti prie to, kad nustoja galioti senosios taisyklės ir įsigalioja naujosios, be to, jos turėtų padėti lengviau veiksmingai, tinkamai ir sąžiningai įgyvendinti Reglamentą (ES) 2016/1036;

(10)

Reglamentu (ES) 2016/1037 (5) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė bendras apsaugos nuo subsidijuojamo importo iš Sąjungos valstybėmis narėmis nesančių valstybių taisykles. Patirtis rodo, kad paprastai faktinis subsidijavimo mastas atskleidžiamas per atitinkamą tyrimą. Iš tiesų dažnai nustatoma, kad tiriamieji eksportuotojai naudojasi subsidijomis, apie kurias nebuvo pagrįstų priežasčių žinoti prieš pradedant tyrimą. Todėl tikslinga paaiškinti, kad, jei atliekant tyrimą ar peržiūrą nustatoma tokių subsidijų, Komisija turėtų siūlyti atitinkamai kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei papildomai dėl tokių tyrimo metu nustatytų subsidijų pasikonsultuoti. Nesant jokių kitų konkrečių pereinamojo laikotarpio taisyklių, kuriomis būtų reglamentuojamas šis klausimas, tikslinga nustatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas visiems sprendimams inicijuoti tyrimus ir visiems tyrimams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems 2017 m. gruodžio 20 d. arba vėliau;

(11)

todėl Reglamentas (ES) 2016/1036 ir Reglamentas (ES) 2016/1037 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) 2016/1036 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„6a.

a)

Jei taikant šią ar bet kokią kitą susijusią šio reglamento nuostatą nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų eksportuojančioje valstybėje pagal b punktą toje valstybėje netikslinga taikyti valstybės vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, normalioji vertė apskaičiuojama tik remiantis gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius standartus, taikant toliau nurodytas taisykles.

Komisija gali naudoti:

atitinkamas gamybos ir pardavimo sąnaudas atitinkamoje tipiškoje valstybėje, kurios ekonominis išsivystymas yra panašaus lygio kaip ir eksportuojančios valstybės, jei reikiami duomenys prieinami; jei yra daugiau kaip viena tokia valstybė, prireikus pirmenybė teikiama toms valstybėms, kuriose užtikrinamas tinkamas socialinės ir aplinkos apsaugos lygis,

jei ji mano, kad reikia, neiškraipytas tarptautines kainas, sąnaudas ar lyginamuosius standartus arba

valstybės vidaus sąnaudas, bet tik tuo atveju, jei, remiantis tiksliais ir tinkamais įrodymais, be kita ko, atsižvelgiant į c punkto nuostatas dėl suinteresuotųjų šalių, aiškiai nustatyta, kad jos neiškraipytos.

Nedarant poveikio 17 straipsniui, atliekamas atskiras kiekvieno eksportuotojo ir gamintojo vertinimas.

Į apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama neiškraipyta ir pagrįsta suma, aprėpianti administracines, pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną.

b)

Dideli iškraipymai yra tokie iškraipymai, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų ir energijos sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių, kadangi jas veikia didelis valstybės kišimasis. Vertinant, ar esama didelių iškraipymų, inter alia, atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti vienas ar daugiau toliau nurodytų elementų:

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia įmonės, priklausančios eksportuojančios valstybės valdžios institucijoms ar jų kontroliuojamos arba strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis,

valstybės dalyvavimas įmonių veikloje, suteikiantis jai galimybę daryti poveikį kainoms arba sąnaudoms,

viešoji politika arba priemonės, kuriomis diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama laisvoji rinka,

bankroto, bendrovių ar nuosavybės teisės aktų nebuvimas, diskriminacinis jų taikymas ar netinkamas jų vykdymo užtikrinimas,

darbo užmokesčio sąnaudų iškraipymas,

viešosios politikos tikslus įgyvendinančių ar kitaip nuo valstybės priklausomų institucijų sudaroma galimybė gauti finansavimą.

c)

Kai Komisija turi tinkamai pagrįstos informacijos, kad tam tikroje valstybėje ar tam tikrame tos valstybės sektoriuje gali būti didelių iškraipymų, kaip nurodyta b punkte, ir kai tikslinga siekiant veiksmingai taikyti šį reglamentą, Komisija parengia, viešai skelbia ir reguliariai atnaujina ataskaitą, kurioje apibūdinamos b punkte nurodytos rinkos aplinkybės toje valstybėje ar sektoriuje. Tokios ataskaitos ir jas pagrindžiantys įrodymai įtraukiami į visų su ta valstybe ar sektoriumi susijusių tyrimų dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms šalims suteikiama pakankamai galimybių paneigti ataskaitą ir ją pagrindžiančius įrodymus, papildyti ją, pateikti pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. Vertindama, ar esama didelių iškraipymų, Komisija atsižvelgia į visus susijusius įrodymus, įtrauktus į tyrimo dokumentų rinkinį.

d)

Sąjungos pramonės atstovai, teikdami skundą pagal 5 straipsnį arba prašymą atlikti peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali remtis šios dalies c punkte nurodytoje ataskaitoje pateiktais įrodymais, kai jie atitinka įrodymų standartus atsižvelgiant į 5 straipsnio 9 dalį, siekdami pagrįsti normaliosios vertės apskaičiavimą.

e)

Jei Komisija nustato, kad yra pakankamai įrodymų pagal 5 straipsnio 9 dalį, jog esama didelių iškraipymų pagal šios dalies b punktą, ir tuo pagrindu nusprendžia pradėti tyrimą, pranešime apie inicijuojamą tyrimą nurodomas tas faktas. Komisija renka duomenis, reikalingus normaliajai vertei pagal šios dalies a punktą apskaičiuoti.

Tyrimo šalims nedelsiant po inicijavimo pranešama apie atitinkamus informacijos šaltinius, kuriuos Komisija ketina naudoti nustatydama normaliąją vertę pagal šios dalies a punktą, ir nustatomas 10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti. Tuo tikslu, nedarant poveikio 19 straipsniui, suinteresuotosioms šalims suteikiama galimybė susipažinti su dokumentų rinkiniu, kuriame pateikiami bet kokie įrodymai, kuriais remiasi tyrimą atliekanti institucija. Į bet kokius įrodymus dėl to, kad esama didelių iškraipymų, gali būti atsižvelgta tik tuo atveju, jei, laikantis 6 straipsnio 8 dalies, atliekant tyrimą jie gali būti laiku patikrinti.“;

2)

2 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Importuojant iš valstybių, kurios tyrimo inicijavimo dieną nepriklauso PPO ir yra išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/755 (*1) I priede, normalioji vertė nustatoma pagal kainą arba apskaičiuotą vertę atitinkamoje tipiškoje valstybėje, arba pagal kainą, taikomą importuojant iš tokios trečiosios valstybės į kitas valstybes, įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už panašų produktą Sąjungoje faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža.

Atitinkama tipiška valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą patikimą informaciją ir ypač į bendradarbiavimą bent su vienu tos valstybės eksportuotoju ir gamintoju. Jei yra daugiau kaip viena tokia valstybė, prireikus pirmenybė teikiama toms valstybėms, kuriose užtikrinamas tinkamas socialinės ir aplinkos apsaugos lygis. Be to, atsižvelgiama į terminus. Kai tikslinga, pasirenkama atitinkama tipiška valstybė, kuri dalyvauja tame pačiame tyrime.

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims nedelsiant pranešama apie pasirinktą valstybę ir nustatomas 10 dienų laikotarpis pastaboms pateikti.

(*1)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).“;"

3)

11 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Kai esamos antidempingo priemonės grindžiamos normaliąja verte, apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalį, galiojusią 2017 m. gruodžio 19 d., 2 straipsnio 1–6a dalyse nustatyta metodika pakeičia pradinę metodiką, taikomą siekiant nustatyti normaliąją vertę tik nuo tos dienos, kai po 2017 m. gruodžio 19 d. inicijuojama pirma tų priemonių galiojimo termino peržiūra. Pagal 11 straipsnio 2 dalį tos priemonės galioja iki šios peržiūros pabaigos.“;

4)

11 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Kai esamos antidempingo priemonės grindžiamos normaliąja verte, apskaičiuota pagal 2 straipsnio 7 dalį, galiojusią 2017 m. gruodžio 19 d., 2 straipsnio 1–6a dalyse nustatyta metodika pakeičia pradinę metodiką, taikomą siekiant nustatyti normaliąją vertę tik po tos dienos, kai po 2017 m. gruodžio 20 d. inicijuojama pirma tų priemonių galiojimo termino peržiūra. Pagal 11 straipsnio 2 dalį tos priemonės galioja iki šios peržiūros pabaigos.“;

5)

11 straipsnio 9 dalis papildoma šia pastraipa:

„Dėl aplinkybių, susijusių su normaliosios vertės nustatymu pagal 2 straipsnį, tinkamai atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, įskaitant atitinkamas eksportuotojų ir gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių aplinkybių ataskaitas ir jas pagrindžiančius įrodymus, įtrauktus į dokumentų rinkinius, dėl kurių suinteresuotosios šalys galėjo pateikti pastabų.“;

6)

23 straipsnis pakeičiamas taip:

„23 straipsnis

Ataskaita ir informacija

1.   Komisija, deramai atsižvelgdama į konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimus, kaip apibrėžta 19 straipsnyje, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę šio reglamento taikymo ir įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie laikinųjų ir galutinių priemonių taikymą, tyrimų baigimą nenustatant priemonių, pakartotinius tyrimus, peržiūras, didelius iškraipymus ir tikrinamuosius vizitus, taip pat apie įvairių už šio reglamento įgyvendinimo ir su juo susijusių prievolių vykdymo stebėjimą atsakingų įstaigų veiklą.

2.   Europos Parlamentas gali pakviesti Komisiją į savo atsakingo komiteto ad hoc posėdį, kad pristatytų ir paaiškintų visus su šio reglamento įgyvendinimu susijusius klausimus. Jis taip pat gali, be kita ko, remdamasis 1 dalyje nurodytu pranešimu ir šioje dalyje nurodytu pristatymu ir paaiškinimais, pranešti Komisijai apie bet kokius svarbius aspektus ir faktus.

3.   Komisija viešai paskelbia ataskaitą ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo ataskaitos pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai dienos.“

2 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/1037 10 straipsnio 7 dalis papildoma šia pastraipa:

„Komisija taip pat siūlo atitinkamai kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei pasikonsultuoti dėl kitų subsidijų, nustatytų atliekant tyrimą. Tais atvejais Komisija pateikia kilmės ir (arba) eksportuojančiai valstybei su kitomis subsidijomis susijusių pagrindinių faktų, visų pirma nurodytų 2 dalies c punkte, santrauką. Jei papildomos subsidijos nenurodytos pranešime apie tyrimo inicijavimą, šis pranešimas iš dalies pakeičiamas ir pakeista versija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Visoms suinteresuotosioms šalims suteikiama pakankamai papildomo laiko pastaboms pateikti.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas taikomas visiems sprendimams inicijuoti procesinius veiksmus ir visiems procesiniams veiksmams, įskaitant pradinius ir peržiūros tyrimus, inicijuotiems dieną, kurią šis reglamentas įsigalioja, arba vėliau.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2017 m. gruodžio 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 21).

(3)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 3.

(5)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 55).


Komisijos pareiškimas dėl perėjimo

Komisija primena, kad naująja metodika siekiama užtikrinti tęstinę Sąjungos pramonės apsaugą nuo nesąžiningos prekybos praktikos, visų pirma tos, kurią lemia dideli rinkos iškraipymai. Todėl Komisija užtikrins, kad Sąjungos pramonė, norėdama pasinaudoti antidempingo priemonės teikiama apsauga (visų pirma, kai įsigaliojus naujajai metodikai galbūt teiks prašymus atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą), nepatirtų jokios papildomos naštos.


Komisijos pareiškimas dėl 23 straipsnio ir bendravimas su Europos Parlamentu ir Taryba

Komisija praneš Europos Parlamentui ir Tarybai apie ketinimus parengti ar atnaujinti ataskaitą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punktą. Jei Europos Parlamentas ar Taryba praneš Komisijai laikantys, kad ataskaitos parengimo ar atnaujinimo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punktą sąlygos patenkintos, Komisija imsis reikiamų veiksmų ir atitinkamai apie juos praneš Europos Parlamentui ir Tarybai.


Komisijos pareiškimas dėl ataskaitų pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punktą

Komisija nedelsdama naudosis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies c punkte numatyta galimybe rengti didelių iškraipymų ataskaitas, kad suinteresuotosios šalys galėtų jomis naudotis rengdamos informaciją, kuriai gali būti taikoma 2 straipsnio 6a dalis. Komisija konsultuos suinteresuotąsias šalis, kaip naudotis šiomis ataskaitomis.