9.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/55


2017 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2228, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių III priedas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 319, 2017 m. gruodžio 5 d. )

4 puslapis, priedo lentelė, skiltis „Nuorodos numeris“:

yra:

„X“,

turi būti:

„306“.

5 puslapis, priedo lentelė, skiltis „Nuorodos numeris“:

yra:

„Y“,

turi būti:

„307“.