22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2169

2017 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos perdavimo formos ir tvarkos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1952 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Direktyva 2008/92/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/1952 nustatoma bendra palyginamos Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų namų ūkių ir galutiniams ne namų ūkių vartotojams statistikos Sąjungoje rengimo sistema;

(2)

pagal Reglamento (ES) 2016/1952 5 straipsnio 2 dalį valstybės narės turėtų perduoti statistinius duomenis elektronine forma ir taip laikytis atitinkamo Komisijos nustatytino techninio formato;

(3)

remiantis keitimosi statistiniais duomenimis ir metaduomenimis (SDMX) iniciatyva nustatyti statistiniai ir techniniai keitimosi oficialiąja statistika standartai. Todėl Komisija (Eurostatas), glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti šiuos standartus atitinkantį ir Europos statistikos sistemoje taikytiną techninį formatą;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąjungos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų namų ūkių ir galutiniams ne namų ūkių vartotojams statistiniai duomenys teikiami Eurostatui naudojant vieną bendrą prieigą, kad Komisija (Eurostatas) galėtų tuos duomenis gauti elektroniniu būdu.

2 straipsnis

Duomenų perdavimo Komisijai (Eurostatui) struktūra nustatyta prieduose.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 311, 2016 11 17, p. 1.


I PRIEDAS

Gamtinių dujų kainų statistinių duomenų perdavimo struktūra

Į perduodamas rinkmenas turi būti įtraukta ši informacija:

Bendroji informacija

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Šalis

Duomenis teikiančios šalies pavadinimas

Kas pusmetį

Organizacija

Duomenis teikiančios organizacijos pavadinimas

Kas pusmetį

Asmuo ryšiams

Duomenis teikiančio darbuotojo vardas ir pavardė

Kas pusmetį

E. pašto adresas

Duomenis teikiančio darbuotojo e. pašto adresas

Kas pusmetį

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2017, 2018 m. ir t. t.)

Kas pusmetį

Pusmetis

1 arba 2

Kas pusmetį

1, 2 ir 4 lentelių laukelių informacija turi būti perduodama apie visas suvartojimo grupes.

Namų ūkių vartotojų grupės:

D1 grupė (maža): metinis suvartojimas – mažiau nei 20 GJ,

D2 grupė (vidutinė): metinis suvartojimas – bent 20, bet mažiau nei 200 GJ,

D3 grupė (didelė): metinis suvartojimas – 200 ar daugiau GJ.

Ne namų ūkių vartotojų grupės:

I1 grupė: metinis suvartojimas – mažiau nei 1 000 GJ,

I2 grupė: metinis suvartojimas – bent 1 000, bet mažiau nei 10 000 GJ,

I3 grupė: metinis suvartojimas – 10 000 ar daugiau, bet mažiau nei 100 000 GJ,

I4 grupė: metinis suvartojimas – 100 000 ar daugiau, bet mažiau nei 1 000 000 GJ,

I5 grupė: metinis suvartojimas – 1 000 000 ar daugiau, bet mažiau nei 4 000 000 GJ,

I6 grupė: metinis suvartojimas – 4 000 000 ar daugiau GJ.

3 lentelės duomenys turi būti pateikti kaip visas suvartojimo grupes kartu apimantys vidurkiai.

1 lentelė. Pagrindiniai kainų lygmenys

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

Kas pusmetį

Kaina be mokesčių

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima tik energijos ir tiekimo komponentą ir tinklo komponentą.

Kas pusmetį

Kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir kitų susigrąžinamų mokesčių

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, laikomus nesusigrąžinamais galutiniams ne namų ūkių vartotojams. Namų ūkių vartotojų atveju šis kainų lygmuo apima energijos ir tinklo komponentus ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, tačiau neapima PVM.

Kas pusmetį

Kaina, apimanti visus mokesčius ir PVM (susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus)

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir visus susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus mokesčius, įmokas, rinkliavas ir išlaidas, įskaitant PVM.

Kas pusmetį

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už gigadžaulį (viršutinis šilumingumas).

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

2 lentelė. Išsamus kainų komponentų ir subkomponentų išskirstymas

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Energijos ir tiekimo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Šis komponentas apima gamtinių dujų kainą, kurią moka tiekėjas, arba gamtinių dujų kainą įleidimo į perdavimo sistemą punkte, įskaitant, jei taikoma, šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: saugojimo sąnaudas ir sąnaudas, susijusias su gamtinių dujų pardavimu galutiniams vartotojams.

Kasmet

Tinklo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Tinklo kaina apima šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: perdavimo ir skirstymo tarifus, perdavimo ir skirstymo nuostolius, tinklo sąnaudas, vartotojų aptarnavimo sąnaudas, sistemos priežiūros sąnaudas, skaitiklių nuomos ir skaitiklių rodmenų nuskaitymo sąnaudas.

Kasmet

Pridėtinės vertės mokestis

Vertė

Stebinio statusas

Pridėtinės vertės mokestis, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB (1).

Kasmet

Su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su skatinimu naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos skatinimu.

Kasmet

Su pajėgumais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos arba išlaidos, susijusios su strateginėmis atsargomis, mokėjimais už pajėgumus ir energetiniu saugumu; gamtinių dujų skirstymo mokesčiai; neatgaunamos sąnaudos ir rinkliavos, kuriomis finansuojamos energetikos reguliavimo institucijos arba rinkos ir sistemos operatoriai.

Kasmet

Aplinkosaugos mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su oro kokybe ir kitais aplinkos apsaugos tikslais; CO2 arba kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mokesčiai.

Kasmet

Kiti mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Visi kiti mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, nepatenkančios į nė vieną iš pirmiau nurodytų keturių kategorijų: pagalba centralizuotam šilumos tiekimui, vietos ar regioniniai fiskaliniai mokesčiai, mokesčiai už tiekimą atokioje zonoje, koncesijos mokesčiai, susiję su licencijomis, ir mokesčiai už tinklams ir kitiems įrenginiams naudojamą žemę arba valstybinę ar privačią nuosavybę.

Kasmet

Komponentų ir subkomponentų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už gigadžaulį (GJ) remiantis viršutiniu šilumingumu (GCV).

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

3 lentelė. Tinklo sąnaudos

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Perdavimo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Skirstymo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Perdavimo ir skirstymo sąnaudų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

4 lentelė. Suvartojami kiekiai

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Suvartojami kiekiai

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Santykinė gamtinių dujų dalis kiekvienoje suvartojimo grupėje, pagrįsta bendru kiekiu, su kuriuo yra susijusios kainos.

Kasmet

Suvartojamų kiekių duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1).


II PRIEDAS

Elektros energijos kainų statistinių duomenų perdavimo struktūra

Į perduodamas rinkmenas turi būti įtraukta ši informacija:

Bendroji informacija

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Šalis

Duomenis teikiančios šalies pavadinimas

Kas pusmetį

Organizacija

Duomenis teikiančios organizacijos pavadinimas

Kas pusmetį

Asmuo ryšiams

Duomenis teikiančio darbuotojo vardas ir pavardė

Kas pusmetį

E. pašto adresas

Duomenis teikiančio darbuotojo e. pašto adresas

Kas pusmetį

Metai

Ataskaitiniai duomenų metai (2017, 2018 m. ir t. t.)

Kas pusmetį

Pusmetis

1 arba 2

Kas pusmetį

1, 2 ir 4 lentelių laukelių informacija turi būti perduodama apie visas suvartojimo grupes.

Namų ūkių vartotojų grupės:

DA grupė (labai maža): metinis suvartojimas – mažiau nei 1 000 kWh,

DB grupė (maža): metinis suvartojimas – 1 000 ar daugiau, bet mažiau nei 2 500 kWh,

DC grupė (vidutinė): metinis suvartojimas – 2 500 ar daugiau, bet mažiau nei 5 000 kWh,

DD grupė (didelė): metinis suvartojimas – 5 000 ar daugiau, bet mažiau nei 15 000 kWh,

DE grupė (labai didelė): metinis suvartojimas – 15 000 ar daugiau kWh.

Ne namų ūkių vartotojų grupės:

IA grupė: metinis suvartojimas – mažiau nei 20 MWh,

IB grupė: metinis suvartojimas – 20 ar daugiau, bet mažiau nei 500 MWh,

IC grupė: metinis suvartojimas – 500 ar daugiau, bet mažiau nei 2 000 MWh,

ID grupė: metinis suvartojimas – 2 000 ar daugiau, bet mažiau nei 20 000 MWh,

IE grupė: metinis suvartojimas – 20 000 ar daugiau, bet mažiau nei 70 000 MWh,

IF grupė: metinis suvartojimas – 70 000 ar daugiau, bet mažiau nei 150 000 MWh,

IG grupė: metinis suvartojimas – 150 000 ar daugiau MWh.

3 lentelės duomenys turi būti pateikti kaip visas suvartojimo grupes apimantys vidurkiai.

1 lentelė. Pagrindiniai kainų lygmenys

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

Kas pusmetį

Kaina be mokesčių:

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima tik energijos ir tiekimo komponentą ir tinklo komponentą.

Kas pusmetį

Kaina be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir kitų susigrąžinamų mokesčių

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, laikomus nesusigrąžinamais galutiniams ne namų ūkių vartotojams. Namų ūkių vartotojų atveju šis kainų lygmuo apima energijos ir tinklo komponentus ir mokesčius, įmokas, rinkliavas bei išlaidas, tačiau neapima PVM.

Kas pusmetį

Kaina, apimanti visus mokesčius ir PVM (susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus)

Vertė

Stebinio statusas

Šis kainų lygmuo apima energijos ir tiekimo komponentą, tinklo komponentą ir visus susigrąžinamus ir nesusigrąžinamus mokesčius, įmokas, rinkliavas ir išlaidas, įskaitant PVM.

Kas pusmetį

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už kilovatvalandę.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

2 lentelė. Išsamus kainų komponentų ir subkomponentų išskirstymas

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Energijos ir tiekimo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Bendros kainos komponentas, apimantis energiją ir tiekimą be mokesčių.

Šis komponentas apima šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: gamybos, agregavimo, balansavimo energijos, elektros energijos tiekimo sąnaudas, paslaugų teikimo vartotojams, vartotojų aptarnavimo ir kitas tiekimo sąnaudas.

Kasmet

Tinklo kaina

Vertė

Stebinio statusas

Bendros kainos komponentas, apimantis tinklo kainas be mokesčių.

Tinklo kaina apima šias galutiniam vartotojui tenkančias sąnaudas: perdavimo ir skirstymo tarifus, perdavimo ir skirstymo nuostolius, tinklo sąnaudas, vartotojų aptarnavimo sąnaudas, sistemos priežiūros sąnaudas, skaitiklių nuomos ir skaitiklių rodmenų nuskaitymo sąnaudas.

Kasmet

Pridėtinės vertės mokestis

Vertė

Stebinio statusas

Pridėtinės vertės mokestis, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/112/EB.

Kasmet

Su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su skatinimu naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, energijos vartojimo efektyvumo didinimu ir bendros šilumos ir elektros energijos gamybos skatinimu.

Kasmet

Su pajėgumais susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su mokėjimais už pajėgumus, energetiniu saugumu ir gamybos pakankamumu; anglies pramonės restruktūrizavimo mokesčiai; elektros skirstymo mokesčiai; neatgaunamos sąnaudos ir rinkliavos, kuriomis finansuojamos energetikos reguliavimo institucijos arba rinkos ir sistemos operatoriai.

Kasmet

Aplinkosaugos mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su oro kokybe ir kitais aplinkos apsaugos tikslais; CO2 arba kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mokesčiai.

Kasmet

Su branduoline energetika susiję mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, susijusios su branduoliniu sektoriumi, įskaitant branduolinių įrenginių eksploatavimo nutraukimą, patikrinimus ir mokesčius už branduolinės energetikos objektus.

Kasmet

Kiti mokesčiai

Vertė

Stebinio statusas

Visi kiti mokesčiai, įmokos, rinkliavos ar išlaidos, nepatenkančios į nė vieną iš pirmiau nurodytų penkių kategorijų: pagalba centralizuotam šilumos tiekimui, vietos ar regioniniai fiskaliniai mokesčiai, mokesčiai už tiekimą atokioje zonoje, koncesijos mokesčiai, susiję su licencijomis, ir mokesčiai už tinklams ir kitiems įrenginiams naudojamą žemę arba valstybinę ar privačią nuosavybę.

Kasmet

Komponentų ir subkomponentų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos nacionaline valiuta už kilovatvalandę.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

3 lentelė. Tinklo sąnaudos

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Perdavimo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė perdavimo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Skirstymo sąnaudos

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių namų ūkių vartotojams, dalis ir vidutinė santykinė skirstymo sąnaudų, tenkančių galutiniams ne namų ūkių vartotojams, dalis, išreikštos procentais, palyginti su visomis tinklo sąnaudomis.

Kasmet

Perdavimo ir skirstymo sąnaudų duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.

4 lentelė. Suvartojami kiekiai

Laukelis

Pastabos

Duomenų teikimo dažnumas

Konfidencialumo statusas

 

 

Suvartojami kiekiai

Procentinė dalis

Stebinio statusas

Santykinė elektros energijos dalis kiekvienoje suvartojimo grupėje, pagrįsta bendru kiekiu, su kuriuo yra susijusios kainos.

Kasmet

Suvartojamų kiekių duomenų ataskaitinis laikotarpis yra metai.

Vertės nurodomos procentinėmis dalimis.

Konfidencialumo statusas ir stebinio statusas nustatomi naudojant standartinių kodų sąrašus.