26.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/22


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1945

2017 m. birželio 19 d.

kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su paraišką teikiančių ir veiklos leidimą turinčių investicinių įmonių teikiamais pranešimais ir su joms teikiamais pranešimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (1), ypač į jos 7 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti vienodą mechanizmą, kurį naudodamos valstybių narių kompetentingos institucijos veiksmingai vykdytų savo įgaliojimus, susijusius su veiklos leidimų suteikimu įmonėms, kad jos galėtų teikti investicines paslaugas, vykdyti investicinę veiklą ir prireikus teikti papildomas paslaugas, tikslinga nustatyti bendras standartines formas, šablonus ir procedūras;

(2)

siekdamos palengvinti pareiškėjo, kuris nori gauti investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį, ir kompetentingos institucijos bendravimo sąlygas, kompetentingos institucijos specialiai paraiškų teikimo tikslu turėtų paskirti kontaktinį punktą ir informaciją apie kontaktinį punktą paskelbti savo interneto svetainėje;

(3)

kad kompetentingos institucijos galėtų įvertinti, ar įmonės valdymo organo pokyčiai gali kelti grėsmę veiksmingam, patikimam ir apdairiam įmonės valdymui, ir tinkamai atsižvelgti į jos klientų interesus ir į rinkos vientisumą, reikėtų nustatyti aiškius informacijos apie tuos pokyčius pateikimo terminus;

(4)

tačiau įmonėms turėtų būti netaikomas reikalavimas teikti informaciją apie valdymo organo pokyčius iki tol, kol tie pokyčiai įvyksta, jeigu juos lemia veiksniai, kurių įmonė negali kontroliuoti, pavyzdžiui, valdymo organo nario mirties atveju. Tokiomis aplinkybėmis įmonėms turėtų būti leidžiama kompetentingai institucijai apie tai pranešti per 10 darbo dienų po pokyčio;

(5)

taikant šį reglamentą valstybių narių vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (2);

(6)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(7)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kontaktinio punkto paskyrimas

Kompetentingos institucijos paskiria kontaktinį punktą, atsakingą už visos informacijos, gautos iš pareiškėjų, kurie nori gauti investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį, tvarkymą. Paskirtojo kontaktinio punkto kontaktinė informacija viešinama ir nuolat atnaujinama kompetentingų institucijų interneto svetainėse.

2 straipsnis

Paraiškos pateikimas

1.   Pareiškėjas, kuris nori gauti investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį, pateikia paraišką kompetentingai institucijai, užpildydamas I priede pateiktą šabloną.

2.   Pareiškėjas pateikia kompetentingai institucijai visų savo valdymo organo narių informaciją, užpildydamas II priede pateiktą šabloną.

3 straipsnis

Paraiškos formos gavimas ir gavimo patvirtinimas

Per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo kompetentinga institucija siunčia pareiškėjui gavimo patvirtinimą, įskaitant 1 straipsnyje nurodyto paskirtojo kontaktinio punkto kontaktinius duomenis.

4 straipsnis

Prašymas pateikti papildomos informacijos

Jei norint toliau vertinti paraišką reikia papildomos informacijos, kompetentinga institucija siunčia pareiškėjui prašymą, nurodydama, kokią informaciją reikia pateikti.

5 straipsnis

Pranešimas apie valdymo organo narių sudėties pokyčius

1.   Investicinė įmonė praneša kompetentingai institucijai apie bet kokį savo valdymo organo narių sudėties pokytį iki tol, kol tas pokytis įvyksta.

Jei dėl pagrįstų priežasčių pranešimo neįmanoma pateikti iki tol, kol pokytis įvyksta, pranešimas pateikiamas per 10 darbo dienų po to pokyčio.

2.   Investicinė įmonė informaciją apie pokytį pagal 1 dalį teikia III priede nurodytu formatu.

6 straipsnis

Sprendimo pranešimas

Kompetentinga institucija per šešių mėnesių laikotarpį, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnio 3 dalyje, popierine forma, elektroninėmis priemonėmis arba abiem būdais praneša pareiškėjui apie savo sprendimą suteikti veiklos leidimą ar jo nesuteikti.

7 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 173, 2014 6 12, p. 349.

(2)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).


I PRIEDAS

Paraiškos gauti investicinės įmonės veiklos leidimą forma

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Valdymo organo narių sąrašas

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

III PRIEDAS

Informacijos apie valdymo organo narių sudėties pokyčius pranešimas

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio