26.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 276/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1942

2017 m. spalio 25 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane 15 straipsnio 3 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentą (ES) 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/2005 (1), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 10 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 747/2014;

(2)

2017 m. spalio 17 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1591 (2005), atnaujino informaciją, susijusią su vienu asmeniu, kuriam taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 747/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 747/2014 I priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. spalio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL L 203, 2014 7 11, p. 1.


PRIEDAS

Įrašas, susijęs su „ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla“, pakeičiamas šiuo įrašu:

„2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Dar žinomas kaip: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Pareigos: a) buvęs Sudano Nacionalinės Asamblėjos narys, atstovavęs Al-Waha apygardai; b) buvęs Federalinių reikalų ministerijos specialusis patarėjas c) Mahamid genties Šiaurės Darfūre vyriausiasis vadas

Gimimo data: a) 1964 m. sausio 1 d.; b) 1959 m.

Gimimo vieta: Kutumas

Pilietybė: Sudano

Adresas: a) Kabkabiya, Sudanas; b) Kutumas, Sudanas (gyvena Kabkabiya ir Kutumo mieste, Šiaurės Darfūre, ir yra gyvenęs Chartume).

Pasas: a) Diplomatinis pasas Nr. D014433, išduotas 2013 m. vasario 21 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. vasario 21 d.); b) Diplomatinis pasas Nr. D009889, išduotas 2011 m. vasario 17 d. (galiojimas baigėsi 2013 m. vasario 17 d.).

Tapatybės nustatymo informacija: Pilietybės pažymėjimas Nr. A0680623.

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas INTERPOLO – JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Alnsiem buvo įtrauktas į sąrašą 2006 m. balandžio 25 d. pagal rezoliucijos 1672 (2006) 1 punktą kaip „Jalul genties Šiaurės Darfūre vyriausiasis vadas“.

Organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje nurodyta, kad jie turi Šiaurės Darfūro vietos valdžios biuro 2004 m. vasario 13 d. memorandumą, kuriuo „vietoje esantiems saugumo padaliniams“ nurodoma „leisti mudžahedinams ir Šeicho Musa Hilal vadovaujamiems savanoriams vykdyti veiklą [Šiaurės Darfūro] rajonuose ir tenkinti jų gyvybinius poreikius“. 2005 m. rugsėjo 28 d. arabų nereguliariosios karinės pajėgos (400 asmenų) atakavo Vakarų Darfūre esančius Aro Sharrow (įskaitant ten esančią šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą), Acho ir Gozmena kaimus. Taip pat manoma, kad Musa Hilal dalyvavo Aro Sharrow esančios šalies viduje perkeltų asmenų stovyklos puolime: jo sūnus buvo nužudytas per Sudano išlaisvinimo armijos vykdytą Shareia puolimą, todėl jis vykdė asmeninį kraujo kerštą. Esama pagrįstų priežasčių manyti, kad būdamas genties vyriausiuoju vadu jis yra tiesiogiai atsakingas už šiuos veiksmus ir yra atsakingas už tarptautinės humanitarinės bei žmogaus teisių teisės pažeidimus ir kitus žiaurumus.“