7.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/2


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1798

2017 m. birželio 2 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalies a, c ir d punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyvoje 96/8/EB (2) nustatytos suderintos taisyklės dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, ir jos taikymo sritis apima produktus, Reglamente (ES) Nr. 609/2013 apibrėžtus kaip viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 609/2013 panaikinama Direktyva 96/8/EB ir nustatomi bendri įvairių maisto produktų kategorijų, įskaitant produktus, apibrėžiamus kaip viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti, sudėties ir informacijos apie jas teikimo reikalavimai. Tam, kad Komisija galėtų laikytis savo įsipareigojimo priimti specialiuosius viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimus, tikslinga remtis Direktyvos 96/8/EB nuostatomis, nes tomis nuostatomis užtikrinamas laisvas maisto produktų, pateikiamų kaip viso paros raciono pakaitalai svoriui patenkinamai kontroliuoti, judėjimas užtikrinant aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą;

(3)

viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti yra sudėtiniai produktai, specialiai paruošti antsvorio turintiems arba nutukusiems suaugusiesiems, kurie ketina sumažinti kūno svorį. Pagrindinė viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtis turi atitikti sveikų antsvorio turinčių ar nutukusių suaugusiųjų kasdienius mitybos poreikius laikantis sumažinto energijos kiekio dietų svoriui mažinti, kaip nustatyta remiantis visuotinai priimtais mokslo duomenimis;

(4)

siekiant užtikrinti, kad viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti būtų saugūs ir tinkami, reikėtų nustatyti išsamius reikalavimus dėl jų sudėties, įskaitant reikalavimus dėl energinės vertės, makroelementų ir mikroelementų kiekio. Šie reikalavimai turėtų būti grindžiami Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) nuomonėje (3) šiuo klausimu pateiktomis naujausiomis mokslinėmis rekomendacijomis;

(5)

siekiant užtikrinti galimybę diegti inovacijas ir tobulinti produktus, turėtų būti galima į viso paros raciono pakaitalus svoriui kontroliuoti savanoriškai įdėti sudedamųjų dalių, kurioms šio reglamento specialieji reikalavimai netaikomi, ypatingą dėmesį skiriant maistinėms skaiduloms. Visos gaminant viso paros raciono pakaitalus svoriui kontroliuoti naudojamos sudedamosios dalys turėtų būti tinkamos sveikiems antsvorio turintiems arba nutukusiems suaugusiesiems, o jų tinkamumas prireikus turėtų būti įrodytas atitinkamais tyrimais. Įrodyti tinkamumą privalo maisto tvarkymo subjektai, o nacionalinės kompetentingosios institucijos turi atskirai įvertinti kiekvieną atvejį;

(6)

viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 (4). Siekiant atsižvelgti į ypatingą viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti pobūdį, prireikus turėtų būti nustatyti bendrųjų taisyklių papildymai ir išimtys;

(7)

būtina, kad viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaracija būtų pateikta siekiant užtikrinti, kad juos tinkamai vartotų sveiki antsvorio turintys arba nutukę suaugusieji ir kad juos dėl jų tinkamumo tam tikrais atvejais tinkamai rekomenduotų sveikatos priežiūros specialistai. Todėl tam, kad būtų teikiama išsamesnė informacija, į maistingumo deklaraciją turėtų būti įtraukta daugiau duomenų, nei reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011. Be to, turėtų būti privaloma teikti visų viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti, nepriklausomai nuo pakuotės ar taros dydžio, maistingumo deklaraciją, todėl neturėtų būti taikoma Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 V priedo 18 punkte pateikta išimtis;

(8)

tam, kad būtų pateikta tinkama informacija ir būtų lengviau produktus palyginti, viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaracija turėtų būti parengta porcijai ir (arba) vartojimo vienetui, taip pat visam paros racionui. Be to, tokia informacija turėtų būti parengta produktui, paruoštam vartoti pagal gamintojo nurodymus;

(9)

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 30 straipsnio 2 dalyje pateiktas ribotas maisto medžiagų, kurias galima savanoriškai įtraukti į maisto produkto maistingumo deklaraciją, sąrašas. Reglamento (ES) Nr. 609/2013 priede pateiktas medžiagų, kurias galima įtraukti į viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtį, sąrašas (ne visoms šioms medžiagoms taikoma Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 30 straipsnio 2 dalis). Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, reikėtų aiškiai nurodyti, kad tokios medžiagos gali būti įtrauktos į viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaraciją. Be to, tam tikrais atvejais išsamesnė informacija apie produkte esančius angliavandenius ir riebalus galėtų būti naudinga vartotojams ir sveikatos priežiūros specialistams. Todėl maisto tvarkymo subjektams turėtų būti leidžiama tokią informaciją teikti savanoriškai;

(10)

sveikų antsvorio turinčių ar nutukusių suaugusiųjų mitybos poreikiai gali skirtis nuo plačiosios visuomenės poreikių. Be to, viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti yra maistas, kuris visiškai pakeičia visą kasdienę mitybą/visos dienos racioną. Dėl šių priežasčių, jei maistingumo informacija apie viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti energinę vertę ir maisto medžiagų kiekį būtų išreiškiama Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 plačiajai visuomenei nustatyto referencinio suvartojamo kiekio procentu, vartotojai būtų klaidinami, todėl tai turėtų būti neleidžiama;

(11)

teiginiai, nurodantys viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti labai mažą arba mažą kalorijų kiekį, gali būti naudinga informacija vartotojams. Todėl tikslinga nustatyti tokiems savanoriškai teikiamiems teiginiams taikytinas taisykles;

(12)

maistingumo ir sveikumo teiginiai yra pardavimo skatinimo priemonės, kurias maisto tvarkymo subjektai savanoriškai naudoja komerciniuose pranešimuose, laikydamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1924/2006 (5) nustatytų taisyklių. Atsižvelgiant į ypatingą viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti reikšmę juos vartojančių žmonių mitybai, naudoti tokių produktų maistingumo ir sveikumo teiginius turėtų būti neleidžiama. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad informacija apie tai, kad viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtyje yra maistinių skaidulų, gali būti naudinga vartotojams, turėtų būti numatyta leisti tam tikromis sąlygomis teikti maistingumo teiginius apie į sudėtį įtrauktas maistines skaidulas;

(13)

Direktyvoje 96/8/EB reikalaujama, kad maistinės skaidulos būtų įtrauktos į viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtį. Dėl to, kad šiuo klausimu trūksta mokslinių įrodymų, Tarnyba negalėjo savo naujausioje nuomonėje nustatyti mažiausio maistinių skaidulų kiekio. Dėl šių priežasčių tikslinga palikti Direktyvoje 96/8/EB nustatytą mažiausią maistinių skaidulų kiekį, jei jos įtraukiamos į viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtį;

(14)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (6) 17 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas valstybėms narėms užtikrinti, kad maistą reglamentuojantys teisės aktai būtų vykdomi, taip pat stebėti ir tikrinti, ar maisto tvarkymo ir pašarų ūkio subjektai visuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose vykdo reikalavimus. Atsižvelgiant į tai ir siekiant palengvinti veiksmingą oficialų viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti stebėjimą, tokius produktus rinkai teikiantys maisto tvarkymo subjektai turėtų nacionalinėms kompetentingoms institucijoms pateikti naudojamos etiketės pavyzdį ir visą susijusią informaciją, reikalingą tikrinant atitiktį šiam reglamentui, nebent valstybės narės taiko kitokią veiksmingą stebėjimo sistemą;

(15)

siekiant, kad maisto tvarkymo subjektai galėtų prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų, kurie gali būti susiję su techniniu priderinimu prie atitinkamų produktų gamybos proceso, šis reglamentas turėtų būti pradedamas taikyti po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi šie specialieji reikalavimai, susiję su viso paros raciono pakaitalais svoriui kontroliuoti:

a)

sudėties reikalavimai;

b)

ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo reikalavimai;

c)

reikalavimai pranešti siekiant produktą pateikti rinkai.

2 straipsnis

Pateikimas rinkai

1.   Parduodamų maisto produktų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio 2 dalies h punktas, pavadinimas yra „viso paros raciono pakaitalas svoriui kontroliuoti“.

2.   Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti gali būti teikiami rinkai tik jei jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

3 straipsnis

Sudėties reikalavimai

1.   Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti turi atitikti I priede nustatytus sudėties reikalavimus, atsižvelgiant į II priede nustatytas specifikacijas.

2.   I priede nustatyti sudėties reikalavimai taikomi paruoštiems vartoti maisto produktams, parduodamiems tokiu pavidalu arba paruoštiems pagal gamintojo nurodymus.

3.   Viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtyje gali būti kitų sudedamųjų dalių, kurios nėra išvardytos I priede, tik jei jų tinkamumas nustatytas remiantis visuotinai priimtais mokslo duomenimis.

4 straipsnis

Specialieji informacijos apie maisto produktus teikimo reikalavimai

1.   Be Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 1 dalyje išvardytų privalomų pateikti duomenų, turi būti pateikti šie papildomi viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti privalomi duomenys:

a)

teiginys, kad produktas skirtas tik sveikiems antsvorio turintiems arba nutukusiems suaugusiesiems, kurie ketina sumažinti kūno svorį;

b)

teiginys, kad produkto neturėtų vartoti nėščios moterys ar žindyvės, paaugliai ar asmenys, sergantys tam tikromis ligomis, nepasitarę su sveikatos priežiūros specialistais;

c)

teiginys dėl tinkamo kasdieninio skysčių kiekio suvartojimo svarbos;

d)

teiginys, kad produktą vartojant pagal instrukcijas gaunamas tinkamas kasdienis visų maisto medžiagų kiekis;

e)

teiginys, kad sveiki antsvorio turintys ar nutukę suaugusieji, nepasitarę su sveikatos priežiūros specialistais, neturėtų produkto vartoti ilgiau nei aštuonias savaites ar pakartotinai trumpesniais laikotarpiais;

f)

prireikus turi būti pateikiamos tinkamo paruošimo instrukcijos ir teiginys, kad svarbu jų laikytis;

g)

jei pagal gamintojo nurodymus vartojant produktą poliolių gaunama daugiau nei 20 g per dieną, teiginys, kad maisto produktas gali turėti vidurius laisvinantį poveikį;

h)

jei į produkto sudėtį neįtraukta maistinių skaidulų, teiginys, kad būtina pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu dėl galimybės produktą papildyti maistinėmis skaidulomis.

2.   Jei 1 dalyje išvardyti privalomi duomenys pateikiami ant pakuotės ar prie jos pritvirtintoje etiketėje, jie turi būti pateikti taip, kad atitiktų Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus.

3.   Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant viso paros raciono pakaitalus svoriui kontroliuoti negali būti nurodoma, kokiu greičiu arba kiek bus sumažintas kūno svoris juos vartojant.

5 straipsnis

Specialieji reikalavimai dėl maistingumo deklaracijos

1.   Be Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, privalomoje viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaracijoje nurodomas kiekvienos šio reglamento I priede pateiktos ir produkte esančios mineralinės medžiagos ir vitamino kiekis.

Privalomoje viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaracijoje taip pat nurodomas produkte esančio cholino ir, jei įtraukta į sudėtį, maistinių skaidulų kiekis.

2.   Be Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 30 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytos informacijos, privaloma viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaracija gali būti papildyta šiais elementais:

a)

riebalų ir angliavandenių sudedamųjų dalių kiekiais;

b)

bet kurių Reglamento (ES) Nr. 609/2013 priede nurodytų medžiagų kiekiu, jeigu tokių medžiagų nurodymas nereglamentuojamas šio straipsnio 1 dalyje;

c)

bet kurios medžiagos, kurios į produktą įdėta pagal 3 straipsnio 3 dalį, kiekiu.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 30 straipsnio 3 dalies, privalomoje viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaracijoje pateikta informacija ženklinant nekartojama.

4.   Privaloma pateikti visų viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaraciją, neatsižvelgiant į pakuotės ar talpyklos didžiausio paviršiaus plotą.

5.   Visos viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaracijoje nurodytos maistinės medžiagos turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 31–35 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

6.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 31 straipsnio 3 dalies, 32 straipsnio 2 dalies ir 33 straipsnio 1 dalies, viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti energinė vertė ir maisto medžiagų kiekiai išreiškiami visam paros racionui, taip pat vienai porcijai ir (arba) vartojimo vienetui maisto produkto, paruošto vartoti pagal gamintojo nurodymus. Prireikus gali būti papildomai nurodoma informacija apie 100 g ar 100 ml parduodamo maisto produkto.

7.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 32 straipsnio 3 ir 4 dalių, viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti energinė vertė ir maisto medžiagų kiekiai neišreiškiami kaip to reglamento XIII priede nustatyto referencinio vartojimo kiekio procentas.

8.   Į viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti maistingumo deklaraciją įtraukti duomenys, nenurodyti Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XV priede, pateikiami po tinkamiausio to priedo punkto, prie kurio jie priklauso arba kurio sudedamoji dalis yra.

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XV priede nenurodyti duomenys, kurie nepriklauso prie jokio to priedo punkto ir nėra jo sudedamoji dalis, maistingumo deklaracijoje nurodomi po paskutinio to priedo punkto.

Natrio kiekis nurodomas šalia kitų mineralinių medžiagų kiekių ir jį galima dar kartą taip nurodyti prie druskos kiekio: „Druska: X g (iš jų natrio: Y mg)“.

9.   Teiginys „labai mažai kalorijų turintis dietinis produktas“ gali būti naudojamas viso paros raciono pakaitalams svoriui kontroliuoti su sąlyga, kad produkto energinė vertė yra mažesnė nei 3 360 kJ dienai (800 kcal dienai).

10.   Teiginys „mažai kalorijų turintis dietinis produktas“ gali būti naudojamas viso paros raciono pakaitalams svoriui kontroliuoti su sąlyga, kad produkto energinė vertė yra nuo 3 360 kJ dienai (800 kcal dienai) iki 5 040 kJ dienai (1 200 kcal dienai).

6 straipsnis

Maistingumo ir sveikumo teiginiai

1.   Maistingumo ir sveikumo teiginiai viso paros raciono pakaitalams svoriui kontroliuoti neskelbiami.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, maistingumo teiginys „pridėta skaidulų“ gali būti naudojamas viso paros raciono pakaitalams svoriui kontroliuoti, jei produkte esančių maistinių skaidulų kiekis yra ne mažesnis kaip 10 g.

7 straipsnis

Pranešimas

Viso paros raciono pakaitalus svoriui kontroliuoti pateikiant rinkai, maisto tvarkymo subjektas kiekvienos valstybės narės, kurioje prekiaujama tuo produktu, kompetentingai institucijai nurodo etiketėje pateikiamą informaciją nusiųsdamas jai produkto etiketės pavyzdį ir pateikia bet kokią kitą informaciją, kurios kompetentinga institucija gali pagrįstai reikalauti, kad nustatytų, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų, išskyrus atvejus, kai valstybė narė atleidžia maisto tvarkymo subjektą nuo tokio įsipareigojimo pagal nacionalinę sistemą, kuria užtikrinamas veiksmingas oficialus atitinkamo produkto stebėjimas.

8 straipsnis

Nuorodos į Direktyvą 96/8/EB

Nuorodos į Direktyvą 96/8/EB kituose aktuose laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. spalio 27 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. birželio 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 181, 2013 6 29, p. 35.

(2)  1996 m. vasario 26 d. Komisijos direktyva 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti (OL L 55, 1996 3 6, p. 22).

(3)  EFSA NDA grupė (EFSA Dietinių produktų, mitybos ir alergologijos grupė), 2015 m. Mokslinė nuomonė dėl viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti pagrindinės sudėties, EFSA Journal 2015;13(1):3957, ir EFSA NDA grupė (EFSA Dietinių produktų, mitybos ir alergologijos grupė), 2016 m. Mokslinė nuomonė dėl su maistu gaunamo cholino pamatinių verčių, EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(5)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 12 30, p. 9).

(6)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyti sudėties reikalavimai

1.   ENERGIJA

Viso paros raciono pakaitalo svoriui kontroliuoti energinė vertė visam paros racionui negali būti mažesnė kaip 2 510 kJ (600 kcal) ir didesnė kaip 5 020 kJ (1 200 kcal).

2.   BALTYMAI

2.1.   Viso paros raciono pakaitalo svoriui kontroliuoti sudėtyje esančių baltymų kiekis visam paros racionui negali būti mažesnis kaip 75 g ir didesnis kaip 105 g.

2.2.   2.1 punkte baltymai yra baltymai, kurių pagal aminorūgščių sudėtį patikslintas baltymų įsisavinimo koeficientas yra 1,0 palyginti su pamatiniu baltymu, kaip nustatyta II priede.

2.3.   Aminorūgščių galima pridėti tik siekiant pagerinti viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtyje esančių baltymų maistinę vertę ir tik šiam tikslui pasiekti reikiamomis dalimis.

3.   CHOLINAS

Viso paros raciono pakaitalo svoriui kontroliuoti sudėtyje esančio cholino kiekis visam paros racionui negali būti mažesnis kaip 400 mg.

4.   LIPIDAI

4.1.   Linoleno rūgštis

Viso paros raciono pakaitalo svoriui kontroliuoti sudėtyje esančios linoleno rūgšties kiekis visam paros racionui negali būti mažesnis kaip 11 g.

4.2.   ALFA linoleno rūgštis

Viso paros raciono pakaitalo svoriui kontroliuoti sudėtyje esančios alfa linoleno rūgšties kiekis visam paros racionui negali būti mažesnis kaip 1,4 g.

5.   ANGLIAVANDENIAI

Viso paros raciono pakaitalo svoriui kontroliuoti sudėtyje esančių angliavandenių kiekis visam paros racionui negali būti mažesnis kaip 30 g.

6.   VITAMINAI IR MINERALINĖS MEDŽIAGOS

Iš viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti gaunamų vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekiai visam paros racionui turi būti bent 1 lentelėje nurodyti kiekiai.

Viso paros raciono pakaitalo svoriui kontroliuoti sudėtyje esančio magnio kiekis visam paros racionui negali būti didesnis kaip 250 mg.

1 lentelė

Vitaminas A

(μg RE (1))

700

Vitaminas D

(μg)

10

Vitaminas E (2)

(mg)

10

Vitaminas C

(mg)

110

Vitaminas K

(μg)

70

Tiaminas

(mg)

0,8

Riboflavinas

(mg)

1,6

Niacinas

(mg-NE (3))

17

Vitaminas B6

(mg)

1,6

Foliatai

(μg-DFE (4))

330

Vitaminas B12

(μg)

3

Biotinas

(μg)

40

Pantoteno rūgštis

(mg)

5

Kalcis

(mg)

950

Fosforas

(mg)

730

Kalis

(g)

3,1

Geležis

(mg)

9

Cinkas

(mg)

9,4

Varis

(mg)

1,1

Jodas

(μg)

150

Molibdenas

(μg)

65

Selenas

(μg)

70

Natris

(mg)

575

Magnis

(mg)

150

Manganas

(mg)

3

Chloridas

(mg)

830


(1)  Retinolio ekvivalentai

(2)  RRR α-tokoferolio vitamino E aktyvumas

(3)  Niacino ekvivalentai

(4)  Maisto foliatų ekvivalentai: 1 μg MFE = 1 μg su maistu gaunamų foliatų = 0,6 μg viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėtyje esančios folio rūgšties.


II PRIEDAS

Reikalavimų dėl aminofrūgščių modelis  (1)

 

g/100 g baltymų

Cisteinas ir metioninas

2,2

Histidinas

1,5

Izoleucinas

3,0

Leucinas

5,9

Lizinas

4,5

Fenilalaninas ir tirozinas

3,8

Treoninas

2,3

Triptofanas

0,6

Valinas

3,9


(1)  Pasaulio sveikatos organizacija / Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija / Jungtinių Tautų universitetas, 2007 m. Baltymų ir aminorūgščių reikalavimai žmonių mityboje (Protein and amino acid requirements in human nutrition). Jungtinės PSO, FAO ir JT universiteto ekspertų konsultacijos ataskaita (PSO techninių ataskaitų serija 935, p. 284).