14.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/14


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1542

2017 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos dėl reguliuojamojo kapitalo reikalavimų, taikomų draudimo ar perdraudimo įmonių turimam tam tikrų kategorijų turtui (investicijoms į infrastruktūros įmones), apskaičiavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 50 straipsnio 1 dalies a punktą ir 111 straipsnio 1 dalies b, c ir m punktus,

kadangi:

(1)

Investicijų planu Europai daugiausia siekiama pašalinti investavimo kliūtis, didinti investicinių projektų matomumą, teikti jiems techninę paramą ir išmaniau naudoti naujus ir esamus finansinius išteklius. Visų pirma, Investicijų plano trečiojo ramsčio tikslas yra šalinti investavimo kliūtis ir didinti reguliavimo nuspėjamumą siekiant, kad Europa liktų patraukli investuotojams;

(2)

vienas iš kapitalo rinkų sąjungos tikslų yra sutelkti kapitalą Europoje ir jį nukreipti, be kita ko, infrastruktūros projektams, kuriems jo reikia, kad būtų galima plėstis ir kurti darbo vietas. Draudimo įmonės, ypač gyvybės draudikai, yra vienos didžiausių institucinių investuotojų Europoje, gebančios teikti ir nuosavo kapitalo finansavimą, ir finansavimą skolos forma ilgalaikei infrastruktūrai;

(3)

2016 m. balandžio 2 d. įsigaliojo Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/467 (2), kuriuo iš dalies pakeistas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35 (3) ir nustatyta atskira infrastruktūros projektų turto klasė atliekant rizikos kalibravimą;

(4)

Komisija paprašė pateikti ir gavo papildomą Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EDPPI) techninę rekomendaciją dėl naujai infrastruktūros įmonių turto klasei taikytinų kriterijų ir kalibravimo. Toje techninėje rekomendacijoje taip pat rekomenduota iš dalies pakeisti reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūros projektus kriterijus, kurie nustatyti Deleguotajame reglamente (ES) 2016/467;

(5)

siekiant įtraukti struktūrizuoto projektų finansavimo atvejus, kai dalyvauja keli vienos įmonių grupės juridiniai subjektai, infrastruktūros projekto subjekto apibrėžtį reikėtų pakeisti ir išplėsti įtraukiant tiek pavienius subjektus, tiek įmonių grupes. Siekiant įtraukti subjektus, kurie reikšmingą savo pajamų dalį gauna iš infrastruktūros veiklos, reikėtų iš dalies pakeisti pajamų kriterijų formuluotes. Vertinant infrastruktūros subjekto pajamų šaltinius reikėtų remtis paskutinių finansinių metų informacija, jei ji turima, arba finansavimo pasiūlymu, tokiu kaip obligacijų prospektas, arba finansinėmis prognozėmis paskolos paraiškoje. Kad atitinkami infrastruktūros subjektai galėtų atitikti reikalavimus, į infrastruktūros turto apibrėžtį reikėtų įtraukti materialųjį turtą;

(6)

siekiant, kad nebūtų iškart atmetami infrastruktūros subjektai, kurie dėl teisinių ar nuosavybės priežasčių negali skolintojams suteikti užtikrinimo dėl viso turto, turėtų būti nustatyti mechanizmai, kad būtų leidžiami kiti skolintojams palankūs užtikrinimo susitarimai;

(7)

atsižvelgiant į atvejus, kai įkeitimas prieš įsipareigojimų neįvykdymą gali būti neleidžiamas pagal nacionalinę teisę, į kitus užtikrinimo susitarimus turėtų būti įtrauktas reikalavimas, kad nuosavybės vertybiniai popieriai būtų įkeičiami skolintojams;

(8)

kai esami skolintojai sutinka (kaip numanoma iš atitinkamų dokumentų sąlygų, tokių kaip leistina didžiausio įsiskolinimo riba), turėtų būti leidžiama tolesnė esamo infrastruktūros subjekto ar įmonių grupės skolos vertybinių popierių emisija reikalavimus atitinkančioms investicijoms į infrastruktūrą;

(9)

pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/35 taikomas kalibravimas turėtų būti proporcingas esamai rizikai;

(10)

remiantis EDPPI technine rekomendacija iš dalies pakeisti esamą reikalavimus atitinkančioms investicijoms į infrastruktūros projektus nustatytą tvarką, reikėtų iš dalies pakeisti esamas nuostatas dėl infrastruktūros projektų;

(11)

EDPPI techninėje rekomendacijoje patvirtinta ir iš papildomų patikimų duomenų žinoma, kad reikalavimus atitinkančios investicijos į infrastruktūros įmones gali būti mažiau rizikingos negu investicijos ne į infrastruktūrą. Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/35 reikėtų iš dalies pakeisti įtraukiant naująją rizikos kalibravimo tvarką, taikomą skolos vertybinių popierių investicijoms į reikalavimus atitinkančias infrastruktūros įmones, kad šios investicijos būtų skiriamos nuo investicijų ne į infrastruktūrą;

(12)

tinkamomis terminų apibrėžtimis ir tinkamumo kriterijais turėtų būti užtikrinamas apdairus draudimo įmonių elgesys investuojant. Tomis apibrėžtimis ir kriterijais turėtų būti užtikrinama, kad kalibravimo sumažinimas būtų naudingas tik mažiau rizikingoms investicijoms;

(13)

infrastruktūros subjektams, kurie teikia pagrindinį infrastruktūros turtą arba paslaugas kitoms infrastruktūros įmonėms, gali būti ne visada įmanoma įvairinti pajamas. Tokiais atvejais vertinant pajamų nuspėjamumą turėtų būti leidžiama atsižvelgti į „imk arba mokėk“ tipo sutartis;

(14)

atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kaip investavimo rizikos valdymo dalį, reikėtų atsižvelgti į riziką, kurią kelia su infrastruktūra nesusijusi veikla. Tačiau, siekiant apdairiai įvertinti investavimo riziką, į tokios veiklos pajamas nereikėtų atsižvelgti nustatant, ar finansiniai įsipareigojimai gali būti įvykdyti;

(15)

kadangi nustatyta nauja reikalavimus atitinkančio infrastruktūros įmonių turto klasė, turėtų būti atitinkamai suderintos kitos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos, pavyzdžiui, mokumo kapitalo reikalavimo apskaičiavimo formulė ir išsamaus patikrinimo reikalavimai, kurie yra itin svarbūs, kad draudimo įmonės priimtų apdairius investavimo sprendimus;

(16)

todėl Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/35 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(17)

kad būtų galima iškart investuoti į turtą, priskiriamą šiai ilgalaikės infrastruktūros turto klasei, svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau, kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 55a ir 55b punktai pakeičiami taip:

„55a.   infrastruktūros turtas– materialusis turtas, įrenginiai ar priemonės, sistemos ir tinklai, kuriuos naudojant teikiamos arba palaikomos esminės viešosios paslaugos;

55b.   infrastruktūros subjektas– subjektas ar įmonių grupė, kuris (-i), remiantis turima paskutinių finansinių metų informacija arba finansavimo pasiūlymu, didžiąją savo pajamų dalį gauna iš infrastruktūros turto turėjimo, finansavimo, plėtojimo ar eksploatavimo;“;

2)

164a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame reglamente reikalavimus atitinkanti investicija į infrastruktūrą apima investiciją į infrastruktūros subjektą, kuris atitinka šiuos kriterijus:

a)

naudojantis to infrastruktūros turto generuojamais pinigų srautais galima įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus ilgą laiką trunkančiomis nepalankiomis sąlygomis, kurios yra svarbios projekto rizikai;

b)

pinigų srautai, kuriuos infrastruktūros subjektas generuoja skolintojams ir investuotojams į nuosavybės vertybinius popierius, yra nuspėjami;

c)

infrastruktūros turtas ir infrastruktūros subjektas yra reglamentuojami reguliavimo sistemos arba sutarties sąlygų, kuriomis skolintojams ir investuotojams į nuosavybės vertybinius popierius suteikiama aukšto lygio apsauga, įskaitant šiuos dalykus:

a)

sutarties sąlygos apima nuostatas, kuriomis skolintojai ir investuotojai į nuosavybės vertybinius popierius yra veiksmingai apsaugomi nuo nuostolių, susidarančių dėl to, kad šalis, kuri sutinka pirkti pagal infrastruktūros projektą tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, nutraukia projektą, nebent būtų įvykdyta viena iš šių sąlygų:

i)

infrastruktūros subjekto pajamos yra finansuojamos didelio skaičiaus naudotojų mokėjimais arba

ii)

pajamoms taikomas grąžos normos reguliavimas;

b)

infrastruktūros subjektas turi pakankamai rezervo lėšų ar kitų finansinių priemonių, kad padengtų projekto nenumatytų atvejų finansavimo ir apyvartinio kapitalo poreikius.

Kai investuojama į obligacijas ar paskolas, šios sutarties sąlygos taip pat apima šiuos dalykus:

i)

skolintojai tiek, kiek leidžiama pagal taikytiną teisę, kaip užtikrinimą arba netiesioginį užtikrinimą turi teisę į visą turtą ir sutartis, turinčius ypatingos svarbos projekto vykdymui;

ii)

galimybė naudoti grynuosius pagrindinės veiklos pinigų srautus po privalomų projekto mokėjimų kitais nei skolinių įsipareigojimų tvarkymo tikslais yra ribota;

iii)

apribojimai taikomi veiklai, kuri gali būti kenksminga skolintojams, įskaitant tai, kad naujų skolos vertybinių popierių negalima išleisti be esamų skolintojų sutikimo su jais sutarta forma, nebent tokia nauja skolos vertybinių popierių emisija būtų leidžiama pagal esamos skolos dokumentus.

Nepaisant antros pastraipos i punkto, investicijoms į obligacijas ar paskolas gali būti taikomi kiti užtikrinimo mechanizmai, kai įmonės gali įrodyti, jog užtikrinti viso turto ir sutarčių nebūtina tam, kad skolintojai veiksmingai apsaugotų arba susigrąžintų didžiąją savo investicijos dalį. Tuo atveju tie kiti užtikrinimo mechanizmai apima bent vieną iš šių dalykų:

i)

akcijų įkeitimą;

ii)

perėmimo teises;

iii)

banko sąskaitų suvaržymą;

iv)

pinigų srautų kontrolę;

v)

sutarčių perdavimo nuostatas;

d)

kai investuojama į obligacijas ar paskolas, draudimo arba perdraudimo įmonė priežiūros institucijai gali įrodyti, kad yra pajėgi išlaikyti investiciją iki termino;

e)

kai investuojama į obligacijas ar paskolas, neturinčias pripažintos ECAI nustatyto kredito vertinimo, ta investicinė priemonė ir kitos pari passu priemonės yra didesnio prioriteto negu visi kiti reikalavimai, išskyrus teisės aktų nustatytus reikalavimus ir likvidumą palaikančių subjektų, patikėtinių bei išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių reikalavimus;

f)

kai investuojama į nuosavybės vertybinius popierius arba obligacijas ar paskolas, neturinčius pripažintos ECAI nustatyto kredito vertinimo, turi būti atitinkami šie kriterijai:

i)

infrastruktūros turtas ir infrastruktūros subjektas yra EEE arba EBPO priklausančioje šalyje;

ii)

kai vykdomas infrastruktūros projekto statybos etapas, investuotojas į nuosavybės vertybinius popierius turi atitikti toliau nurodytus kriterijus arba, kai yra daugiau kaip vienas investuotojas į nuosavybės vertybinius popierius, šiuos kriterijus turi atitikti visa investuotojų į nuosavybės vertybinius popierius grupė:

investuotojai į nuosavybės vertybinius popierius praeityje sėkmingai prižiūrėjo infrastruktūros projektus ir turi atitinkamos patirties;

investuotojų į nuosavybės vertybinius popierius įsipareigojimų neįvykdymo rizika yra maža arba infrastruktūros subjekto reikšmingų nuostolių dėl jų įsipareigojimų neįvykdymo rizika yra maža;

investuotojai į nuosavybės vertybinius popierius yra skatinami apsaugoti investuotojų interesus;

iii)

kai yra statybos rizika, nustatomos apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad projektas būtų užbaigtas laikantis sutartų specifikacijų, biudžeto ar užbaigimo termino;

iv)

kai operacinė rizika yra reikšminga, ji yra tinkamai valdoma;

v)

infrastruktūros subjektas naudoja išbandytą technologiją ir dizainą;

vi)

infrastruktūros subjekto kapitalo struktūra leidžia jam tvarkyti savo skolą;

vii)

infrastruktūros subjekto refinansavimo rizika yra maža;

viii)

infrastruktūros subjektas išvestines finansines priemones naudoja tik rizikos mažinimo tikslais.“;

3)

įterpiamas 164b straipsnis:

„164b straipsnis

Reikalavimus atitinkančios investicijos į infrastruktūros įmones

Šiame reglamente reikalavimus atitinkanti investicija į infrastruktūros įmones apima investiciją į infrastruktūros subjektą, kuris atitinka šiuos kriterijus:

1)

didžioji infrastruktūros subjekto pajamų dalis gaunama iš infrastruktūros turto, esančio EEE ar EBPO priklausančioje šalyje, turėjimo, finansavimo, plėtojimo ar eksploatavimo;

2)

iš infrastruktūros turto gautos pajamos atitinka vieną iš 164a straipsnio 2 dalies a punkte nustatytų kriterijų;

3)

kai infrastruktūros subjekto pajamos nėra finansuojamos didelio skaičiaus naudotojų mokėjimais, šalis, kuri sutinka pirkti infrastruktūros subjekto tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, yra vienas iš 164a straipsnio 2 dalies b punkte išvardytų subjektų;

4)

pajamos turi būti įvairios vertinant pagal veiklą, veiklos vietą arba mokėtojus, nebent toms pajamoms būtų taikomas grąžos normos reguliavimas pagal 164a straipsnio 1 dalies c punkto a papunkčio ii įtrauką arba „imk arba mokėk“ tipo sutartis arba pajamos būtų pagrįstos prieinamumo principu;

5)

kai investuojama į obligacijas ar paskolas, draudimo arba perdraudimo įmonė priežiūros institucijai gali įrodyti, kad yra pajėgi išlaikyti investiciją iki termino;

6)

kai infrastruktūros subjektas neturi pripažintos ECAI nustatyto kredito vertinimo:

a)

infrastruktūros įmonės kapitalo struktūra turi būti tokia, kad ji galėtų tvarkyti visą savo skolą pagal konservatyvias prielaidas, remdamasi atitinkamų finansinių koeficientų analize;

b)

infrastruktūros subjektas turi būti vykdęs veiklą bent trejus metus arba, jei tai įsigyta įmonė, ji turi būti vykdžiusi veiklą bent trejus metus;

7)

kai infrastruktūros subjektas turi pripažintos ECAI nustatytą kredito vertinimą, tuo kredito vertinimu turi būti nustatytas kredito kokybės žingsnis nuo 0 iki 3.“;

4)

168 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Direktyvos 2009/138/EB 105 straipsnio 5 dalies antros pastraipos b punkte nurodytas nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulis apima 1 tipo nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, 2 tipo nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį, reikalavimus atitinkančių infrastruktūros nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį ir reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių rizikos submodulį.“;

b)

įterpiama 3b dalis:

„3b.   Reikalavimus atitinkančius infrastruktūros įmonės nuosavybės vertybinius popierius sudaro investicijos į infrastruktūros subjektų nuosavybės vertybinius popierius, atitinkančios 164b straipsnyje nustatytus kriterijus.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nuosavybės vertybinių popierių rizikos kapitalo reikalavimas yra lygus:

Formula

šioje formulėje:

a)

SCRequ1–1 tipo nuosavybės vertybinių popierių kapitalo reikalavimas;

b)

SCRequ2–2 tipo nuosavybės vertybinių popierių kapitalo reikalavimas;

c)

SCRquinf – reikalavimus atitinkančių infrastruktūros nuosavybės vertybinių popierių kapitalo reikalavimas;

d)

SCRquinfc – reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių kapitalo reikalavimas.“;

d)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus reikalavimus atitinkančius infrastruktūros nuosavybės vertybinius popierius arba reikalavimus atitinkančius infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinius popierius, laikomi kolektyvinio investavimo subjektuose, kurie yra reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013 (*1) 3 straipsnio b punkte, kai visoms kolektyvinio investavimo subjekto pozicijoms įmanoma taikyti šio reglamento 84 straipsnyje nustatytą skaidrumo metodą, arba tų fondų investiciniai vienetai ar akcijos, kai skaidrumo metodo neįmanoma taikyti visoms kolektyvinio investavimo subjekto pozicijoms;

b)

nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus reikalavimus atitinkančius infrastruktūros nuosavybės vertybinius popierius arba reikalavimus atitinkančius infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinius popierius, laikomi kolektyvinio investavimo subjektuose, kurie yra reikalavimus atitinkantys rizikos kapitalo fondai, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013 (*2) 3 straipsnio b punkte, kai visoms kolektyvinio investavimo subjekto pozicijoms įmanoma taikyti šio reglamento 84 straipsnyje nustatytą skaidrumo metodą, arba tų fondų investiciniai vienetai ar akcijos, kai skaidrumo metodo neįmanoma taikyti visoms kolektyvinio investavimo subjekto pozicijoms;

(*1)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18)."

(*2)  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).“;"

ii)

c punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus reikalavimus atitinkančius infrastruktūros nuosavybės vertybinius popierius arba reikalavimus atitinkančius infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinius popierius, laikomi tokiuose fonduose, kai visoms alternatyvaus investavimo fondo pozicijoms įmanoma taikyti šio reglamento 84 straipsnyje nustatytą skaidrumo metodą;“;

iii)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus reikalavimus atitinkančius infrastruktūros nuosavybės vertybinius popierius arba reikalavimus atitinkančius infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinius popierius, laikomi kolektyvinio investavimo subjektuose, kuriems suteikti Europos ilgalaikių investicijų fondų veiklos leidimai pagal Reglamentą (ES) 2015/760, kai visoms kolektyvinio investavimo subjekto pozicijoms įmanoma taikyti šio reglamento 84 straipsnyje nustatytą skaidrumo metodą, arba tų fondų investiciniai vienetai ar akcijos, kai skaidrumo metodo neįmanoma taikyti visoms kolektyvinio investavimo subjekto pozicijoms.“;

5)

169 straipsnis papildomas 4 dalimi:

„4.   Šio reglamento 168 straipsnyje nurodytų reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių kapitalo reikalavimas yra lygus pagrindinių nuosavų lėšų nuostoliui, kuris būtų patirtas šiais momentinio sumažėjimo atvejais:

a)

reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių investicijų į susijusias įmones, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje, kai tos investicijos yra strateginio pobūdžio, vertės momentinis sumažėjimas 22 %;

b)

reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių, išskyrus nurodytus a punkte, vertės momentinis sumažėjimas 36 % ir 92 % simetrinis tikslinimas, kaip nurodyta šio reglamento 172 straipsnyje.“;

6)

170 straipsnis papildomas 4 dalimi:

„4.   Kai draudimo arba perdraudimo įmonė yra gavusi priežiūros institucijų patvirtinimą, kad gali taikyti Direktyvos 2009/138/EB 304 straipsnio nuostatas, reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių kapitalo reikalavimas yra lygus pagrindinių nuosavų lėšų nuostoliui, kuris būtų patirtas šiais momentinio sumažėjimo atvejais:

a)

Direktyvos 2009/138/EB 304 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytą veiklą atitinkančių reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės momentinis sumažėjimas 22 %;

b)

reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių investicijų į susijusias įmones, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje, kai tos investicijos yra strateginio pobūdžio, vertės momentinis sumažėjimas 22 %;

c)

reikalavimus atitinkančių infrastruktūros įmonių nuosavybės vertybinių popierių, išskyrus nurodytus a arba b punkte, vertės momentinis sumažėjimas 36 % ir 92 % simetrinis tikslinimas, kaip nurodyta šio reglamento 172 straipsnyje.“;

7)

171 straipsnio įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Taikant 169 straipsnio 1 dalies a punktą, 2 dalies a punktą, 3 dalies a punktą ir 4 dalies a punktą, taip pat 170 straipsnio 1 dalies b punktą, 2 dalies b punktą, 3 dalies b punktą ir 4 dalies b punktą, strateginio pobūdžio nuosavybės vertybinių popierių investicijos yra nuosavybės vertybinių popierių investicijos, kai dalyvaujanti draudimo arba perdraudimo įmonė įrodo, kad:“;

8)

180 straipsnis papildomas 14, 15 ir 16 dalimis:

„14.   Obligacijų ir paskolų pozicijoms, atitinkančioms 15 dalyje nustatytus kriterijus, rizikos koeficientas stressi priskiriamas atsižvelgiant į pozicijos kredito kokybės žingsnį ir trukmę pagal šią lentelę:

Kredito kokybės žingsnis

0

1

2

3

Trukmė

(duri )

stressi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

iki 5

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Nuo daugiau kaip 5 iki 10

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Nuo daugiau kaip 10 iki 15

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Nuo daugiau kaip 15 iki 20

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Daugiau kaip 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Pozicijų, kurioms priskiriamas rizikos koeficientas pagal 14 dalį, kriterijai yra tokie:

a)

pozicija yra susijusi su reikalavimus atitinkančia investicija į infrastruktūros įmones, kuri atitinka 164b straipsnyje nustatytus kriterijus;

b)

pozicija nėra turtas, atitinkantis šias sąlygas:

jis yra priskirtas suderinimo korekcijos portfeliui pagal Direktyvos 2009/138/EB 77b straipsnio 2 dalį;

jam priskirtas kredito kokybės žingsnis nuo 0 iki 2;

c)

infrastruktūros subjektas turi pripažintos ECAI nustatytą kredito vertinimą;

d)

pozicijai priskirtas kredito kokybės žingsnis nuo 0 iki 3.

16.   Obligacijų ir paskolų pozicijoms, atitinkančioms 15 dalies a ir b punktuose nustatytus kriterijus, bet neatitinkančioms 15 dalies c punkte nustatyto kriterijaus, priskiriamas rizikos koeficientas stressi , lygiavertis 3 kredito kokybės žingsniui ir pozicijos trukmei pagal 14 dalyje pateiktą lentelę.“;

9)

181 straipsnio b punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Priskirto portfelio turto, neturinčio pripažintos ECAI nustatyto kredito vertinimo, ir reikalavimus atitinkančio infrastruktūros turto bei reikalavimus atitinkančio infrastruktūros įmonių turto, kuriam priskirtas 3 kredito kokybės žingsnis, mažinimo koeficientas yra lygus 100 %.“;

10)

261a straipsnis pakeičiamas taip:

„261a straipsnis

Reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūrą arba reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūros įmones rizikos valdymas

1.   Draudimo ir perdraudimo įmonės prieš reikalavimus atitinkančią investiciją į infrastruktūrą arba reikalavimus atitinkančią investiciją į infrastruktūros įmones atlieka tinkamą išsamų patikrinimą, kuris apima visus šiuos dalykus:

a)

dokumentais įformintą vertinimą, kaip infrastruktūros subjektas atitinka 164a arba 164b straipsnyje nustatytus kriterijus, kuriam taikytas patvirtinimo procesas, atliekamas asmenų, kurie yra nepriklausomi nuo asmenų, atsakingų už atitikties kriterijams vertinimą, įtakos ir kurie neturi galimų interesų konfliktų su tais asmenimis;

b)

patvirtinimą, kad bet kokiam infrastruktūros subjekto pinigų srautų finansiniam modeliui taikytas patvirtinimo procesas, atliekamas asmenų, kurie yra nepriklausomi nuo asmenų, atsakingų už finansinio modelio parengimą, įtakos ir kurie neturi galimų interesų konfliktų su tais asmenimis.

2.   Draudimo ir perdraudimo įmonės, turinčios reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūrą arba reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūros įmones, reguliariai stebi infrastruktūros subjekto pinigų srautus ir užtikrinimo priemonių vertes ir atlieka jų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Bet koks testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra proporcingas infrastruktūros projektui būdingos rizikos pobūdžiui, mastui ir sudėtingumui.

3.   Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl nesusijusios su infrastruktūra veiklos, tačiau į tokios veiklos pajamas neatsižvelgiama nustatant, ar infrastruktūros subjektas yra pajėgus įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

4.   Kai draudimo ar perdraudimo įmonės turi reikšmingų reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūrą arba reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūros įmones, nustatydamos Direktyvos 2009/138/EB 41 straipsnio 3 dalyje nurodytas rašytines procedūras jos įtraukia nuostatas dėl aktyvaus šių investicijų stebėjimo statybos etape ir dėl sumos, padengiamos iš šių investicijų paskolų pertvarkymo scenarijaus atveju, maksimalaus padidinimo.

5.   Draudimo ar perdraudimo įmonės, turinčios reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūrą arba reikalavimus atitinkančių investicijų į infrastruktūros įmones obligacijų ar paskolų forma, savo turto ir įsipareigojimų valdymą organizuoja siekdamos užtikrinti, kad nuolat būtų pajėgios išlaikyti investicijas iki termino.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2017 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

(2)  2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/467, kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 nuostatos dėl reguliuojamojo kapitalo reikalavimų, taikomų draudimo ar perdraudimo įmonių turimam tam tikrų kategorijų turtui, apskaičiavimo (OL L 85, 2016 4 1, p. 6).

(3)  2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).